Mai mul­ţi bani pen­tru sa­la­ri­i­le uriașe ale ce­lor ca­re fac pre­ţul la ga­ze și cu­rent

Romania Libera - - Special - De­ni­sa Ma­rin

Dis­tri­bu­i­to­rii de ener­gie plă­tesc amen­dă la ci­fra de afa­ceri da­că nu-și fac in­te­gral in­ves­tiți­i­le în rețea asu­ma­te, po­tri­vit Au­to­ri­tății Nați­o­na­le de Reglementa­re în Ener­gie (ANRE). Even­tua­le­le fon­duri strânse ast­fel se vor du­ce mai ales în sa­la­ri­i­le an­ga­jați­lor re­gle­men­ta­to­ru­lui, întru­cât bu­ge­tul pe 2019 es­te de­di­cat 90% plăți­lor sa­la­ria­le.

In­ves­tiți­i­le asu­ma­te pen­tru 2019 sunt de cir­ca 400 de mi­li­oa­ne de eu­ro și se îndre­ap­tă că­tre re­a­li­za­rea de “lu­crări de re­teh­no­lo­gi­za­re con­stând în înlo­cu­i­rea echi­pa­men­te­lor uza­te fi­zic și mo­ral, lu­crări pen­tru re­du­ce­rea pi­er­de­ri­lor pro­prii teh­no­lo­gi­ce și îmbu­nă­tăți­rea ca­li­tății ser­vi­ci­u­lui, pre­cum și lu­crări pen­tru ex­tin­de­rea de rețea”. De re­mar­cat, ac­cen­tul se pu­ne pe ex­tin­de­rea rețe­lei că­tre noi con­su­ma­tori, ca so­luție gă­si­tă pen­tru crește­rea ge­ne­ra­lă a ni­ve­lu­lui de trai.

„Ope­ra­to­rii de dis­tri­buție a ener­gi­ei elec­tri­ce con­ce­si­o­nari au obli­gația re­a­li­ză­rii a cel puțin 95% din va­loa­rea pla­nu­lui anual de in­ves­tiții asu­mat și apro­bat de ANRE. Me­nți­o­năm că ne­re­a­li­za­rea pla­nu­lui anual de in­ves­tiții se san­cți­o­nea­ză con­tra­venți­o­nal cu amen­dă, ca­re poa­te fi un pro­cent si­tuat între 5% și 10% din ci­fra de afa­ceri re­a­li­za­tă din ac­ti­vi­ta­tea de dis­tri­buție a ener­gi­ei elec­tri­ce”, co­mu­ni­că Autoritate­a. Cum fi­e­ca­re dis­tri­bu­i­tor înre­gis­tre­a­ză afa­ceri de su­te de mi­li­oa­ne de eu­ro anual, amen­zi­le ar pu­tea atin­ge, te­o­re­tic, zeci de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Po­tri­vit in­sti­tuți­ei ci­ta­te, ve­ri­fi­ca­rea gra­du­lui de înde­pli­ni­re a in­ves­tiți­i­lor pe ca­re le fac dis­tri­bu­i­to­rii a de­venit o pre­o­cu­pa­re ma­jo­ră de anul tre­cut. “Autoritate­a de reglementa­re a întă­rit con­tro­lul asu­pra ac­ti­vi­tății in­ves­tiți­o­na­le în do­me­ni­ul rețe­le­lor elec­tri­ce de dis­tri­buție, ast­fel încât să se înre­gis­tre­ze o îmbu­nă­tăți­re re­a­lă a efi­ci­e­nței, fia­bi­li­tății și si­gu­ra­nței în fun­cți­o­na­re a aces­to­ra.”

Ce spun com­pa­ni­i­le vi­za­te

„Inves­ti­ţi­i­le în in­fras­truc­tu­ra de dis­tri­bu­ţie ră­mân o pri­o­ri­ta­te pen­tru Gru­pul Elec­tri­ca, așa cum au fost și în ul­ti­mii ani. Și în anul 2019 Elec­tri­ca va con­ti­nua pla­nul de in­ves­ti­ţii am­bi­ţi­os în aria de dis­tri­bu­ţie. Fa­ţă de ni­ve­lul mi­nim de in­ves­ti­ţii im­pus de ANRE prin me­to­do­lo­gia de dis­tri­bu­ţie, res­pec­tiv cel pu­ţin ni­ve­lul amor­ti­ză­rii re­gle­men­ta­te, Elec­tri­ca are pla­ni­fi­ca­te pu­neri în func­ţi­u­ne de in­ves­ti­ţii în 2019 cu pes­te 43% mai mult. Vor­bim des­pre pes­te 600 mi­li­oa­ne lei pu­neri în func­ţi­u­ne de in­ves­ti­ţii la ni­ve­lul ce­lor trei ope­ra­tori de dis­tri­bu­ţie din ca­drul Gru­pu­lui pen­tru anul 2019, in­ves­ti­ţii ca­re vor avea ca efect îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­li­tă­ţii ser­vi­ci­i­lor pe ca­re le asi­gu­răm”, a de­cla­rat Co­ri­na Po­pes­cu, di­rec­tor ge­ne­ral Elec­tri­ca.

In­ves­tiți­i­le pe ca­re dis­tri­bu­i­to­rii de elec­tri­ci­ta­te le fac sunt re­cu­nos­cu­te în ta­ri­fe de că­tre ANRE, ca­re are obli­gația să și ve­ri­fi­ce da­că hârti­i­le pe ca­re le pre­zin­tă fir­me­le co­res­pund re­a­li­tății din te­ren. Ta­ri­ful de dis­tri­buție re­pre­zin­tă cir­ca 25% din prețul fi­nal al ener­gi­ei, în timp ce mar­fa pro­priu-zi­să, elec­tri­ci­ta­tea, es­te cir­ca 30%. Res­tul es­te tran­sport, cer­ti­fi­ca­te ver­zi, bo­nus co­ge­ne­ra­re, ta­xe și im­po­zi­te, mar­je­le de pro­fit ale fir­me­lor.

Pe ce se du­ce bu­ge­tul Au­to­ri­tății

În ori­ce caz, sa­la­ri­ul me­diu la ANRE es­te ori­cum prin­tre ce­le mai mari înre­gis­tra­te ori­un­de în Ro­mânia, de­pășind 7.000 lei net lu­nar.

Evi­dent, ce­le mai mari sa­la­rii sunt la vârf. Preșe­din­te­le câști­gă aproa­pe 11.000 eu­ro lu­nar (echi­va­lent în lei), vi­ce­preșe­din­ţii – cir­ca 9.000 eu­ro, iar mem­brii din Co­mi­te­tul de Reglementa­re – cir­ca 7.000 eu­ro.

Di­rec­to­rii de de­par­ta­men­te sunt sa­la­ri­za­ţi cu echi­va­len­tul în lei a apro­xi­ma­tiv 3.000 eu­ro net lu­nar.

Pe 23 oc­tom­brie 2017, preșe­din­ţia ANRE a fost pre­lua­tă de de­pu­ta­tul PSD Du­mi­tru Chi­ri­ţă, elec­tri­cian la ba­ză, apoi sin­di­ca­list, apoi par­la­men­tar PSD, cu pa­tru man­da­te.

El îi are ca vi­ce­preșe­din­ţi pe Zol­tan Na­gy-Be­ge și He­no­rel So­re­a­ţă. Co­mi­te­tul de reglementa­re es­te for­mat din pa­tru mem­bri: Ra­mi­ro Ange­les­cu, Ga­bri­el Ghe­or­ghe, Te­o­dor Ata­na­siu și Cor­ne­lia Sul­ger.

Doar pa­rțial sub con­tro­lul Par­la­men­tu­lui

ANRE es­te au­to­ri­ta­te ad­mi­nis­tra­ti­vă au­to­no­mă, cu per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că, sub con­trol par­la­men­tar, fi­nan­ţa­tă in­te­gral din veni­turi pro­prii, in­de­pen­den­tă de­ci­zi­o­nal, or­ga­ni­za­to­ric și func­ţi­o­nal, având ca obi­ect de ac­ti­vi­ta­te ela­bo­ra­rea, apro­ba­rea și mo­ni­to­ri­za­rea apli­că­rii re­gle­men­tă­ri­lor obli­ga­to­rii la ni­vel na­ţi­o­nal ne­ce­sa­re func­ţi­o­nă­rii sec­to­ru­lui și pi­e­ţei ener­gi­ei elec­tri­ce, ter­mi­ce și a ga­ze­lor na­tu­ra­le, în con­di­ţii de efi­ci­en­ţă, con­cu­ren­ţă, tran­spa­ren­ţă și pro­tec­ţie a con­su­ma­to­ri­lor. Prin ace­as­ta, ANRE are con­trol asu­pra pi­e­ţei ener­gi­ei, es­ti­ma­tă la cir­ca 30 mi­liar­de eu­ro.

Ve­ni­tu­ri­le pro­prii ale ANRE pro­vin din ta­ri­fe per­ce­pu­te pen­tru acor­da­rea de li­cen­ţe, au­to­ri­za­ţii și ates­tări, con­tri­bu­ţii anua­le per­ce­pu­te ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici re­gle­men­ta­ţi din sec­to­rul ener­gi­ei elec­tri­ce și ter­mi­ce și al ga­ze­lor na­tu­ra­le, pre­cum și din fon­duri acor­da­te de or­ga­nis­me in­ter­na­ţi­o­na­le. Ni­ve­lul aces­to­ra se sta­bi­lește anual prin or­din al ANRE, în con­di­ţi­i­le le­gii, ca­re se pu­bli­că în Mo­ni­to­rul Ofi­cial al României, Par­tea I.

Din acest an, Autoritate­a va ges­ti­o­na su­me­le ca­re re­zul­tă din apli­ca­rea ta­xei de 2% pe afa­ce­ri­le com­pa­ni­i­lor ca­re ac­ti­ve­a­ză în ener­gie, po­te­nțial su­te de mi­li­oa­ne

Ope­ra­to­rii de dis­tri­buție a ener­gi­ei elec­tri­ce con­ce­si­o­nari au obli­gația re­a­li­ză­rii a cel puțin 95% din va­loa­rea pla­nu­lui anual de in­ves­tiții asu­mat și apro­bat de ANRE. Me­nți­o­năm că ne­re­a­li­za­rea pla­nu­lui anual de in­ves­tiții se san­cți­o­nea­ză con­tra­venți­o­nal cu amen­dă, ca­re poa­te fi un pro­cent si­tuat între 5% și 10% din ci­fra de afa­ceri.“

AUTORITATE­A NAȚI­O­NA­LĂ DE REGLEMENTA­RE ÎN ENER­GIE (ANRE)

de eu­ro. ANRE nu a me­nți­o­nat aces­te su­me în bu­ge­tul pe 2019 și nici nu a me­nți­o­nat vre­o­da­tă ce va fa­ce cu ele. Mo­ti­vul es­te că OUG 114, ca­re, prin­tre alte­le, im­pu­ne ace­as­tă ta­xă, nu are încă nor­me de apli­ca­re. Mai mult, încă nu es­te si­gur că ea va mai exis­ta vre­o­da­tă, având în ve­de­re că par­te­ne­rul PSD de la gu­ver­na­re, ALDE, a me­nți­o­nat ex­pres că nu o do­rește.

Per­so­na­lul Au­to­ri­tă­ţii s-a înmul­ţit ex­po­nen­ţial în ul­ti­mii ani. Ast­fel, de la 83 de an­ga­ja­ţi în 2005, ANRE a ajuns acum la 330 de an­ga­ja­ţi.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.