De­mi­sia lui Na­zar­bai­ev, un joc stra­te­gic ca­re îi asi­gu­ră con­tro­lul pu­te­rii

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Preșe­din­te­le Ka­zak­hsta­nu­lui, Nur­sul­tan Na­zar­bai­ev, ca­re con­du­ce de trei de­ce­nii ace­as­tă imen­să ța­ră din Asia Cen­tra­lă, a re­nu­nțat la fun­cția de preșe­din­te, dar va păs­tra în con­ti­nua­re o in­flue­nță asu­pra pu­te­rii. Na­zar­bai­ev, 78 ani, pre­su­pus bol­nav, și-a anu­nțat de­mi­sia într-o alo­cuți­u­ne tran­smi­să ma­rți se­a­ră la te­le­vi­zi­u­nea de stat și a fost nu­mit un preșe­din­te in­te­ri­mar în per­soa­na preșe­din­te­lui Ca­me­rei su­pe­ri­oa­re a Par­la­men­tu­lui, Kas­sym-Jo­mart To­kai­ev. Ana­liștii con­si­de­ră că nu es­te vor­ba de o re­tra­ge­re re­a­lă, ci de o mișca­re tac­ti­că. De ani de zi­le exis­tă zvo­nuri le­ga­te de sta­rea sa de să­nă­ta­te, Na­zar­bai­ev lip­sind une­ori din ța­ră pen­tru a se tra­ta în Ger­ma­nia. Având în ve­de­re pu­te­rea pe ca­re o are în ța­ră, toți se aștep­tau să moa­ră „pe sce­nă”, ca ve­ci­nul său din Uzbe­kis­tan, Islam Ka­ri­mov, dar de­mi­sia sa es­te o tran­ziție con­tro­la­tă pen­tru că și-a asi­gu­rat păs­tra­rea fun­cți­i­lor ofi­cia­le în apa­ra­tul de stat și ră­mâne șe­ful prin­ci­pa­lu­lui par­tid po­li­tic. Un de­cret din iu­lie tre­cut îi ga­ran­te­a­ză un post pe viață în stra­te­gi­cul Con­si­liu al Se­cu­ri­tății și o se­rie de le­gi îi asi­gu­ră imu­ni­ta­te ju­di­cia­ră în caz de de­mi­sie și me­nți­ne­rea pu­te­ri­lor ofi­cia­le în stat în ca­li­ta­te de „pă­rin­te al nați­u­nii”. Po­tri­vit Mon­de, sco­pul lui Na­zar­bai­ev es­te tran­smi­te­rea pu­te­rii fa­mi­li­ei și cla­nu­lui său și acest proi­ect ră­mâne nes­chim­bat. Mi­er­curi, du­pă înves­ti­re, To­kai­ev a anu­nțat re­bo­te­za­rea ca­pi­ta­lei du­pă pre­nu­me­le ce­lui ca­re a con­dus ța­ra 30 ani, iar fi­i­ca sa, Da­ri­ga Na­zar­bai­e­va, a fost nu­mi­tă preșe­din­te al Se­na­tu­lui.

Fost prim se­cre­tar al Par­ti­du­lui Co­mu­nist din Ka­zak­hstan, Na­zar­bai­ev es­te pro­du­sul fos­tu­lui re­gim so­vi­e­tic. Ales preșe­din­te în 1990, a con­dus ța­ra cu mână de fi­er în frun­tea unui re­gim au­to­ri­tar și cen­tra­li­zat, con­tro­lând pre­sa și opo­ziția po­li­ti­că, îmbo­gățin­du-și fa­mi­lia și un pumn de oli­gar­hi. Prin ex­por­tu­ri­le de hi­dro­car­buri – ța­ra es­te o pu­te­re pe­tro­li­e­ră - și o com­bi­nație între o eco­no­mie de stat și li­be­ra­lism, a reușit dez­vol­ta­rea ță­rii și a con­stru­it o no­uă ca­pi­ta­lă, Asta­na. Că­de­rea cur­su­lui pe­tro­lu­lui a arun­cat ța­ra cea mai bo­ga­tă din Asia Cen­tra­lă într-o sta­re eco­no­mi­că pre­ca­ră și pen­tru a răs­pun­de ne­mu­lțu­mi­rii po­pu­lați­ei Na­zar­bai­ev a de­mis gu­ver­nul în fe­brua­rie pen­tru „re­zul­ta­te eco­no­mi­ce foar­te sla­be”.

De­mi­sia sa mar­che­a­ză de­bu­tul unei tran­ziții po­te­nțial ris­can­te în una din re­gi­u­ni­le ce­le mai fra­gi­le din lu­me în plan ge­o­po­li­tic. Și nu tre­bu­ie ui­ta­tă ate­nția Mos­co­vei asu­pra aces­tui te­ri­to­riu fost so­vi­e­tic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.