Te­a­trel­li lan­se­a­ză „Dia­lo­guri cul­tu­ra­le“

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Astă­zi, 21 mar­tie, are loc la Te­a­trel­li pri­ma dez­ba­te­re din se­ria „Dia­lo­guri cul­tu­ra­le”, ce pro­voa­că pu­bli­cul larg să pri­ve­as­că des­chis ar­ta con­tem­po­ra­nă. Te­o­re­ti­cia­nul, cu­ra­to­rul și ma­na­ge­rul cul­tu­ral Răz­van Ion mo­de­re­a­ză dis­cuția des­pre fe­mi­nism în ar­tă, li­ber­ta­te și cen­zu­ră, evo­luție și ma­ni­fes­ta­re, în prim-plan aflându-se Ma­ri­le­na Pre­daSânc – unul din­tre cei mai im­por­ta­nți ar­tiști ro­mâni con­tem­po­rani – și Clau­dia Brăi­le­a­nu – ar­tist cu prac­ti­că în pic­tu­ră, dar și în ima­gi­ne ge­ne­ra­tă de com­pu­ter.

Artis­te­le Ma­ri­le­na Pre­daSânc și Clau­dia Brăi­le­a­nu vor po­ves­ti des­pre fe­mi­nism în ar­tă, des­pre cen­zu­ră în pe­ri­oa­da co­mu­nis­tă ver­sus li­ber­ta­te de ex­pri­ma­re, des­pre pre­si­u­nea de a ră­mâne închis­tat într-un do­me­niu al ar­tei vi­zua­le ver­sus li­ber­ta­tea de a ex­pe­ri­men­ta și de a te ma­ni­fes­ta ar­tis­tic, des­pre mo­dul în ca­re pu­bli­cul și piața de ar­tă au evo­luat de-a lun­gul tim­pu­lui, pre­cum și des­pre uti­li­za­rea noi­lor teh­no­lo­gii în ar­tă.

„Ne-am pro­pus să dis­cu­tăm des­pre su­bi­ec­te di­ver­se cu do­uă ar­tis­te din ge­ne­rații diferite, dar cu un par­curs ar­tis­tic con­sis­tent. Va fi o dez­ba­te­re pen­tru pu­blic, mai mult de­cât pen­tru spe­cia­liști. Es­te foar­te im­por­tant ca pu­bli­cul să înțe­le­a­gă me­ca­nis­me­le de gândi­re ale unor ar­tiști va­lo­roși și prac­ti­ca lor ar­tis­ti­că. Pen­tru pri­ma da­tă se vor întâlni Clau­dia Brăi­le­a­nu și Ma­ri­le­na Pre­da-Sânc în fața pu­bli­cu­lui și sper ca re­zul­ta­tul să fie unul in­spi­rați­o­nal”, a de­cla­rat pen­tru pre­să Răz­van Ion, te­o­re­ti­cian, cu­ra­tor și ma­na­ger cul­tu­ral și mo­de­ra­tor al dez­ba­te­rii.

„Aces­te «Dia­lo­guri cul­tu­ra­le» se con­cen­tre­a­ză asu­pra unei întâlniri și între­pă­trun­deri din­tre ge­ne­rații diferite de ar­tiști. La Te­a­trel­li, am gândit dez­ba­te­ri­le ca pe o pro­vo­ca­re po­tri­vi­tă vre­mu­ri­lor ac­tua­le, ca­re cau­tă să lă­mu­re­as­că toa­te as­pec­te­le ce me­ri­tă abor­da­te în do­me­ni­ul cul­tu­ral. Eveni­men­te­le din se­ria «Dia­lo­gu­ri­lor cul­tu­ra­le» vor con­ti­nua și în lu­ni­le ur­mă­toa­re și își pro­pun să adu­că în ate­nția pu­bli­cu­lui re­pre­zen­ta­nți im­por­ta­nți ai ace­lu­iași do­me­niu ar­tis­tic, ca­re s-au con­frun­tat însă cu pro­vo­cări diferite, for­mându-se și con­stru­in­du-și ca­ri­e­ra ar­tis­ti­că în con­tex­te is­to­ri­ce diferite. Es­te fe­lul nos­tru de a dă­rui pu­bli­cu­lui opor­tu­ni­ta­tea de a cu­noaște și de a po­le­mi­za pe te­me de ac­tua­li­ta­te cul­tu­ra­lă – întâlni­ri­le fi­ind și o for­mă de apro­fun­da­re a pă­rții mai puțin vă­zu­te din ac­tul ar­tis­tic – pro­ce­sul de lu­cru în si­ne, con­tex­tul, vi­zi­u­nea, so­cia­lul”, a ex­pli­cat Ro­xa­na La­pa­dat, di­rec­tor ar­tis­tic Te­a­trel­li.

Ma­ri­le­na Pre­da-Sânc (n. 1955) a ex­pus în nu­me­roa­se spații și a par­ti­ci­pat la nu­me­roa­se bi­e­na­le pres­ti­gi­oa­se din între­a­ga lu­me, pre­cum: Ca­nak­ka­le Bi­en­na­le, Bu­cha­rest Bi­en­na­le, Kul­tur Kon­takt Vi­e­na, Ernst Mu­seum Bu­da­pes­ta, Val­pa­rai­so Bi­en­na­le, Inter­na­ti­o­nal Art Cen­ter of Kyo­to, Fay­la Gal­le­ry Bru­xel­les, Ga­le­ria Pro­pa­gan­da Va­rșo­via, Kun­sthal­le Nürnberg, Arhi­tek­turni Mu­zej Lju­blja­na etc. Es­te pro­fe­sor uni­ver­si­tar la Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă de Arte Bu­cu­rești și a fost dis­tin­să cu Or­di­nul Cul­tu­ral în Grad de Ca­va­ler.

Clau­dia Brăi­le­a­nu (n. 1981) a stu­diat pic­tu­ra la Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă de Arte din Bu­cu­rești. În 2016 a obți­nut o bur­să ofe­ri­tă de Aca­de­mia de Arte din Leip­zig. Prac­ti­ca sa ar­tis­ti­că re­cen­tă in­clu­de pic­tu­ră și ima­gi­ne ge­ne­ra­tă de com­pu­ter. Evo­luând în ju­rul unui con­cept ex­tins de pic­tu­ră, ele­men­te­le ca­re for­me­a­ză con­tu­rul lim­ba­ju­lui său vi­zual sunt li­nia și pat­ter­nul (re­pe­tiția). În lu­cră­ri­le sa­le, aces­te ele­men­te de­vin co­nți­nut. A par­ti­ci­pat la ex­po­ziții de grup la Ga­le­ria Mo­bi­us (Bu­cu­rești, 2017); Vic­to­ria Art Cen­ter (Bu­cu­rești, 2017); Gap­gap (Leip­zig, 2017); HGB Leip­zig (2017); Jec­za Gal­le­ry (Ti­mișoa­ra, 2016); Fi­ve Plus Art Gal­le­ry (Vi­e­na, 2016); Amba­sa­da României în Ber­lin (2015), The Se­cond Inter­na­ti­o­nal Stu­dent Dra­wing Bi­en­nial (So­fia, 2014).

Răz­van Ion es­te te­o­re­ti­cian, cu­ra­tor și ma­na­ger cul­tu­ral. A fost pro­fe­sor aso­ciat la Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ber­ke­ley; Lis­bon Uni­ver­si­ty; Cen­tral Uni­ver­si­ty of New York; Uni­ver­si­ty of Lon­don; So­fia Uni­ver­si­ty; Uni­ver­si­ty of Ki­ev. Es­te co-fon­da­tor al Bu­cha­rest Bi­en­na­le, Pa­vi­li­on Jo­ur­nal și Re­for­ma Pho­to Days (împreu­nă cu Eu­gen Ră­des­cu). Es­te pro­fe­sor la Uni­ver­si­ta­tea Bu­cu­rești, un­de pre­dă un curs de gândi­re cri­ti­că și stu­dii cu­ra­to­ria­le. În 2018 a cu­ra­to­riat Bu­cha­rest Bi­en­na­le 8 împreu­nă cu Be­ral Ma­dra. To­to­da­tă, coor­do­nea­ză pro­gra­mul ex­po­ziți­o­nal al Ga­le­ri­ei cre­art.

Ur­mă­toa­rea dez­ba­te­re din se­rie va avea loc pe da­ta de 10 mai, o va avea drept mo­de­ra­tor pe cu­nos­cu­tul cri­tic de film Iri­na Mar­ga­re­ta Nis­tor, fi­ind de­di­ca­tă in­dus­tri­ei fil­mu­lui, într-o lu­nă în ca­re ate­nția va fi îndrep­ta­tă cu pre­că­de­re asu­pra aces­tei zo­ne a ar­tei, grație Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal de Film de la Can­nes, ur­mat de TIFF.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.