Apel la asi­gu­ra­rea tra­ta­men­tu­lui ne­ce­sar bol­na­vi­lor cro­nici

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Aso­cia­ţi­i­le de pa­ci­en­ţi so­li­ci­tă in­clu­de­rea de ur­gen­ţă pe lis­ta de me­di­ca­men­te com­pen­sa­te și gra­tu­i­te a unor mo­le­cu­le noi pen­tru tra­ta­men­tul pa­ci­en­ţi­lor cu bo­li pre­cum co­li­ta ul­ce­ra­ti­vă, ar­tri­ta reu­ma­toi­dă, lim­fo­mul Hod­gkin, Boa­la Crohn sau mi­e­lo­mul mul­ti­plu re­frac­tar. Preșe­din­te­le Fe­de­ra­ţi­ei Aso­cia­ţi­i­lor Bol­na­vi­lor de Can­cer, Ce­zar Iri­mia, a spus că pa­ci­en­ţii aște­ap­tă de mai mult de ju­mă­ta­te de an in­tro­du­ce­rea pe pia­ţă a aces­tor mo­le­cu­le, ca­re deși au fost apro­ba­te de Agen­ţia Na­ţi­o­na­lă a Me­di­ca­men­tu­lui și Dis­po­zi­ti­ve­lor Me­di­ca­le, întârzie să fie la dis­po­zi­ţia pa­ci­en­ţi­lor, pen­tru ca­re ori­ce zi con­te­a­ză: „Nu vrem să de­venim niște pro­ce­so­mani, do­rim să re­zol­văm pro­ble­me­le în dia­log cu dum­nea­voas­tră. Ne do­rim un răs­puns ferm în ce­ea ce pri­vește in­tro­du­ce­rea aces­tor mo­le­cu­le, avem bu­get mă­rit. Aștep­tăm de mai bi­ne de ju­mă­ta­te de an aces­te mo­le­cu­le și sper să se întâmple. Sunt apro­ba­te ne­con­di­ţi­o­nat“, a ară­tat Iri­mia. La rândul său, preșe­din­te­le Coa­li­ţi­ei Orga­ni­za­ţi­i­lor Pa­ci­en­ţi­lor cu Afec­ţi­uni Cro­ni­ce din Ro­mânia (COPAC), Ra­du Gă­nes­cu, a spus că tim­pul uno­ra din­tre pa­ci­en­ţi es­te li­mi­tat, aceștia aștep­tând de mai mult timp mo­le­cu­le­le ne­ce­sa­re tra­ta­men­tu­lui. „Știm că avem un bu­get mă­rit la Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii, ce­ea ce es­te un lu­cru foar­te bun și îl apre­ci­em, știm că să­nă­ta­tea es­te o pri­o­ri­ta­te. Din pă­ca­te, sun­tem în cea de-a ze­cea lu­nă când în HG 720 nu au mai in­trat me­di­ca­men­te cu ram­bur­sa­re ne­con­di­ţi­o­na­tă. Sun­tem ferm con­vi­nși că mul­te din­tre ele sunt fă­ră alter­na­ti­vă în pia­ţă, une­le cu cos­turi chiar mai mici și chiar or­fa­ne. Tim­pul pa­ci­en­ţi­lor es­te li­mi­tat și aștep­tăm aces­te pro­du­se încă din 2017“, a afir­mat Gă­nes­cu, po­tri­vit Agerpres. To­to­da­tă, Iza­be­la Gro­su, re­pre­zen­tan­tul pa­ci­en­ţi­lor ca­re su­fe­ră de Boa­la Crohn și co­li­ta ul­ce­ra­ti­vă, a ce­rut in­tro­du­ce­rea cât mai re­pe­de a mo­le­cu­lei Ve­do­li­zu­mab, ne­ce­sa­ră în tra­ta­rea aces­tor afec­ţi­uni.

Pre­zent la dez­ba­te­re, mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a pre­ci­zat că vor fi in­tro­du­se în pri­ma eta­pă me­di­ca­men­te­le ca­re sunt de­ja pe con­trac­te­le cost-vo­lum, ur­mând ca pe­ri­o­dic să fie in­tro­du­se mo­le­cu­le­le ca­re au fost ana­li­za­te de că­tre ANBMDM: „Es­te ade­vă­rat, mai sunt încă mo­le­cu­le pe ca­re va tre­bui să le in­tro­du­cem, dar, am spus-o și la întâlni­rea cu re­pre­zen­tan­ţii fir­me­lor de me­di­ca­men­te ino­va­ti­ve și ge­ne­ri­ce, va tre­bui să con­ti­nuăm să lu­crăm pe acel grup de lu­cru pri­vind ta­xa claw­back, pen­tru că in­tro­du­ce­rea de noi mo­le­cu­le înse­am­nă crește­rea ta­xei de claw­back. Tre­bu­ie să avem gri­jă și de pa­ci­en­ţii ca­re fo­lo­sesc ino­va­ti­ve și de pa­ci­en­ţii ca­re fo­lo­sesc ge­ne­ri­ce. În ace­as­tă pri­mă eta­pă vom in­tro­du­ce me­di­ca­men­te­le ca­re sunt de­ja în con­trac­te­le cost-vo­lum, ur­mând ca tri­mes­trial, pe­ri­o­dic să in­tro­du­cem mo­le­cu­le­le ce­le­lal­te ca­re au fost ana­li­za­te. Nu se pu­ne pro­ble­ma să nu in­tro­du­cem aces­te mo­le­cu­le. Es­te vor­ba des­pre un ti­ming ca­re am ce­rut să fie res­pec­tat de că­tre toa­te com­pa­ni­i­le, toc­mai pen­tru a pu­tea echi­li­bra ace­as­tă ta­xă de claw­back. Ști­ţi foar­te bi­ne, pe­ri­co­lul es­te să dis­pa­ră me­di­ca­men­te­le ief­ti­ne, nu vrem asta“, a de­cla­rat Pin­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.