Lec­ţie de vo­lei pre­da­tă de Bus­to Arsi­zio

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Si­biu s-a des­fășu­rat tu­rul fi­na­lei Cu­pei CEV la vo­lei fe­mi­nin, can­di­da­te­le pen­tru tro­feu fi­ind Vo­lei Alba Blaj și echi­pa ita­lia­nă Bus­to Arsi­zio. Echi­pa noas­tră nu a re­zis­tat rit­mu­lui de joc al vi­zi­ta­toa­re­lor, ast­fel că Bus­to Arsi­zio a ter­mi­nat vic­to­ri­oa­să în doar 65 de mi­nu­te. Sco­rul pri­mei ma­nșe a fost 3-0 (25-19, 25-16, 25-14) în fa­voa­rea ce­lor de la Bus­to Arsi­zio.

Ita­li­en­ce­le au ani­hi­lat-o pe prin­ci­pa­la re­a­li­za­toa­re a Bla­ju­lui, Ioa­na Ba­ciu, ca­re nu s-a re­gă­sit și nu și-a pu­tut aju­ta echi­pa prea mult. Oas­pe­te­le au apă­sat pe­da­la de ac­ce­le­rație de la înce­put, con­du­când în pri­mul set cu 8-1 și 13-2. Bla­jul a re­venit, însă ecar­tul ma­re de punc­te nu i-a per­mis să câști­ge ma­nșa. Aștep­ta­tul re­vi­ri­ment nu s-a pro­dus în se­tu­ri­le ur­mă­toa­re, așa că Bus­to Arsi­zio a luat o opți­u­ne sem­ni­fi­ca­ti­vă pen­tru tro­feu.

Sta­tis­tici în fa­voa­rea oas­pe­te­lor

Bus­to Arsi­zio a do­mi­nat la toa­te ca­pi­to­le­le un meci în ca­re opo­ziția ar­de­len­ce­lor a fost una pa­li­dă. Extre­ma Ales­sia Gen­nari a fost cea mai efi­ci­en­tă ju­că­toa­re în atac, cu 64% ran­da­ment, iar Flor­ti­je Meij­ners, cu 14 punc­te, a fost cea mai bu­nă mar­ca­toa­re.Tot de la oas­pe­te vi­ne și cea mai bu­nă ju­că­toa­re la blo­caj, Sa­ra Bo­ni­fac­cio reușind cinci punc­te cu acest pro­ce­deu.

În plus,ra­por­tul punc­te­lor fă­cu­te di­rect din ser­vi­ciu a fost de 11-2 pen­tru ce­le de la Bus­to Arsi­zio, cinci ași mar­când ita­li­en­ce­le în se­tul al trei­lea.

Vo­lei Alba Blaj, la a do­ua fi­na­lă con­ti­nen­ta­lă con­se­cu­ti­vă

La me­ci­ul dis­pu­tat la Si­biu au asis­tat 2.000 de spec­ta­tori, ace­as­ta fi­ind a do­ua fi­na­lă de cu­pă eu­ro­pe­a­nă con­se­cu­ti­vă în pal­ma­re­sul clu­bu­lui din Mi­ca Ro­mă. În 2018, Ro­mânia a găz­du­it, la Sa­la Po­li­va­len­tă ”Ioan Kun­st-Gher­mă­nes­cu” din Bu­cu­rești, tur­neul fi­nal al Li­gii Cam­pi­o­ni­lor, Vo­lei Alba Blaj ca­li­fi­cându-se în ul­ti­mul act. Re­tu­rul fi­na­lei Cu­pei CEV va avea loc pe 26 mar­tie, în Ita­lia.

Sin­gu­ra opți­u­ne pen­tru vo­lei­ba­lis­te­le noas­tre es­te să câști­ge cu 3-0 sau 3-1 la se­turi, caz în ca­re fi­na­la va fi de­ci­să în set de aur, până la 15 punc­te.

FOTO: CEV.EU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.