Pe­tro­lul Ploi­ești, re­pe­ti­ţie pen­tru der­by-ul cu Uni­ver­si­ta­tea Cluj

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ul­ti­mul meci al eta­pei cu nu­mă­rul 25 din Li­ga a II-a la fot­bal a con­sem­nat vic­to­ria ce­lor de la Pe­tro­lul Ploi­ești, 2-0 cu Ener­ge­ti­cia­nul. Par­ti­da a avut loc pe Sta­di­o­nul ”Ilie Oa­nă” din Ploi­ești și a însem­nat, pe lângă spec­ta­co­lul din te­ren, un ve­ri­ta­bil an­tre­na­ment co­re­gra­fic și pi­ro­teh­nic al su­por­te­ri­lor pra­ho­veni, în per­spec­ti­va der­by-ului de pes­te do­uă săp­tă­mâni cu Uni­ver­si­ta­tea Cluj.

Lau­re­nțiu Ma­ri­nes­cu a ra­tat un pe­nal­ty pen­tru gaz­de, în mi­nu­tul 7, însă Ener­ge­ti­cia­nul nu a avut fo­rța de a obți­ne re­mi­za. La acor­da­rea lo­vi­tu­rii de pe­de­ap­să, mij­lo­cașul Bu­cșa s-a ales cu ca­pul spart,mo­tiv pen­tru ca­re i s-a apli­cat un ban­daj în ge­nul ce­lor de la rug­by, fi­ind obli­gat să îmbra­ce și un tri­cou cu nu­măr di­fe­rit. Spre fi­nal, de­oa­re­ce pla­ga s-a re­des­chis, Bu­cșa a pri­mit un alt ban­daj, dar și un alt tri­cou, el având în acest meci, pe spa­te, trei nu­me­re diferite.

Arnău­tu a șu­tat pu­ter­nic și pla­sat din afa­ra ca­reu­lui, în mi­nu­tul 20, des­chi­zând sco­rul. Oas­peții din Va­lea Ji­u­lui au pre­zen­tat o echi­pă foar­te tână­ră, de vi­i­tor, an­tre­no­rul lor, Ge­or­ge Zi­ma, având doar 28 de ani. Teh­ni­cia­nul de la Ener­ge­ti­cia­nul es­te mai mic de­cât că­pi­ta­nul echi­pei, Lung, ca­re are 31 de ani.

Go­lul al doi­lea s-a înscris spre fi­nal, când Ro­bert Mol­do­ve­a­nu a tri­mis pe sub por­tar.

Pe­tro­lul a ajuns la 53 de punc­te, fi­ind pe lo­cul al cin­ci­lea, în coas­ta Chin­di­ei Târgo­viște, ca­re are 54 de punc­te. Ener­ge­ti­cia­nul es­te într-o zo­nă re­la­tiv li­niști­tă a cla­sa­men­tu­lui, pe lo­cul 9, cu 31 de punc­te în cont.

Pen­tru Pe­tro­lul ace­as­tă vic­to­rie vi­ne du­pă do­uă me­ci­uri încheia­te la ega­li­ta­te, ca o ade­vă­ra­tă gu­ră de oxi­gen. Pra­ho­venii au de­pla­sa­re la ASU Po­li Ti­mișoa­ra, du­pă ca­re ur­mă­to­rul meci de pe te­ren pro­priu es­te unul în ca­re es­ti­mă­ri­le vor­besc des­pre un sta­di­on plin. Pe­tro­lul va întâlni pe 30 mar­tie Uni­ver­si­ta­tea Cluj.

Spor­tul Sna­gov, în po­fi­da pro­ble­me­lor din pau­za de iar­nă, con­ti­nuă să fie li­de­rul eșa­lo­nu­lui se­cund, cu 58 de punc­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.