Ele­vii ro­mâni ca­re au cu­ce­rit NASA

O vi­i­toa­re co­lo­nie în spațiu ar pu­tea fi con­stru­i­tă pe ba­za unor con­cep­te ale ele­vi­lor din Ro­mânia.

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

În fi­e­ca­re an, ele­vii ro­mâni se re­mar­că la com­pe­tiți­i­le or­ga­ni­za­te de The Na­ti­o­nal Ae­ro­nau­tics and Spa­ce Admi­nis­tra­ti­on sau, pe scurt, NASA, dar nu nu­mai. Anul aces­ta a fost unul foar­te bun, lu­cru re­mar­cat și de Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în Ro­mânia.

În fi­e­ca­re an, ele­vii ro­mâni se re­mar­că la com­pe­tiți­i­le or­ga­ni­za­te de The Na­ti­o­nal Ae­ro­nau­tics and Spa­ce Admi­nis­tra­ti­on sau, pe scurt, NASA, dar nu nu­mai. Anul aces­ta a fost unul foar­te bun, lu­cru re­mar­cat și de Amba­sa­da Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în Ro­mânia. Nici nu era greu, du­pă ce au câști­gat aproa­pe toa­te pre­mi­i­le pu­se la bă­taie. „Și da­că pla­nu­ri­le pen­tru o vi­i­toa­re co­lo­nie în spa­ţiu ar fi con­ce­pu­te de ele­vi și li­ce­eni ro­mâni? Lu­crând in­di­vi­dual și în grup, acești ti­neri mi­nu­na­ţi au reușit să câști­ge aproa­pe toa­te pre­mi­i­le unei com­pe­ti­ţii in­ter­na­ţi­o­na­le cu pes­te 2.600 de lu­crări înscri­se și aproa­pe 13.000 de par­ti­ci­pan­ţi. Es­te vor­ba de Spa­ceSet­tle­ment,or­ga­ni­zat de Na­ti­o­nal Spa­ce So­ci­e­ty și NASA. Fe­li­ci­tări co­pii, pro­fe­sori și pă­rin­ţi pen­tru efor­tu­ri­le și im­pli­ca­rea voas­tră,vă do­rim mult suc­ces în con­ti­nua­re!”, au scris, pe pa­gi­na lor de Fa­ce­book, re­pre­zen­ta­nții am­ba­sa­dei.

Opt pre­mii întâi

Ele­vii ro­mâni au reușit, într-ade­văr, re­zul­ta­te de ex­ce­pție. Es­te vor­ba des­pre opt lo­curi întâi, ze­ce lo­curi doi, un loc doi pen­tru me­ri­te li­te­ra­re, cinci lo­curi trei, no­uă me­nți­uni ono­ra­bi­le.

Ca­li­fi­cat la Olim­pia­da Ge­ni­i­lor

Unul din­tre exem­ple­le po­zi­ti­ve și o do­va­dă că și ele­vii din pro­vin­cie pot avea re­zul­ta­te re­mar­ca­bi­le es­te Theodor Flo­ren­tin Fur­tu­nă, elev în cla­sa a XI-a la Li­ceul Te­o­re­tic Ni­co­lae Băl­ces­cu din Med­gi­dia.Aces­ta a obți­nut pre­mi­ul al doi­lea la con­cur­sul NASA Ames Spa­ce Set­tle­ment, ca­te­go­ria Eseu Li­te­rar, cu o lu­cra­re ori­gi­na­lă, „No­va Ci­vi­tas So­lis”, în ca­re a pre­zen­tat o po­si­bi­lă or­ga­ni­za­re sta­ta­lă a unei stații or­bi­ta­le.Theodor a par­ti­ci­pat și la Olim­pia­da Ge­ni­i­lor (Ge­ni­us Olym­piad), or­ga­ni­za­tă de Oswe­go Sta­te Uni­ver­si­ty of New York,un­de s-a ca­li­fi­cat în fi­na­la Ca­te­go­ri­ei Bu­si­ness Plan (30 de fi­na­liști din între­a­ga lu­me) cu pla­nul de afa­ceri nu­mit Stay Wild, ca­re pro­pu­ne de­ru­la­rea unei mici afa­ceri prin ca­re să se sal­ve­ze par­cu­ri­le nați­o­na­le din Ro­mânia. Pe ba­za aces­tor re­zul­ta­te,Theodor Flo­ren­tin Fur­tu­nă es­te in­vi­tat la Inter­na­ti­o­nal Spa­ce De­ve­lop­ment Con­fe­ren­ce (ISDC), or­ga­ni­za­tă de NASA și Na­ti­o­nal Spa­ce So­ci­e­ty,între 6 și 9 iu­nie 2019, în Arlin­gton, Vir­gi­nia, și la fa­za fi­na­lă a Olim­pia­dei Ge­ni­i­lor, or­ga­ni­za­tă de Oswe­go Sta­te Uni­ver­si­ty of New York, între 17 și 23 iu­nie 2019, în Oswe­go, New York. Tot uni­ver­si­ta­tea ne­wyor­ke­ză a fa­ci­li­tat pen­tru toți fi­na­liștii din acest an o vi­zi­tă de stu­diu la ma­ri­le uni­ver­si­tăți ame­ri­ca­ne: Har­vard, MIT, Ya­le, Brown, Co­lum­bia, Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty, în pe­ri­oa­da 21-27 iu­nie.

Lo­cul I

Li­ceul „Tu­dor Via­nu”, Bu­cu­rești (grup,cla­sa a XII-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Andrei Șa­gu­na”, Brașov (grup, cla­sa a XI-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Andrei Șa­gu­na”, Brașov (grup, cla­sa a XI-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Sfântul Sa­va”, Bu­cu­rești (grup, cla­sa a X-a)

Li­ceul Te­o­re­tic “Traian”, Con­sta­nța (grup,cla­sa a X-a)

Me­lis­sa Ay­do­gan, Bu­cu­rești (cla­sa a IX-a)

Elvi­ra Mun­te­a­nu, Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Andrei Șa­gu­na”, Brașov,(cla­sa a VIII-a)

Li­ceul Te­o­re­tic “Jo­han­nes Hon­te­rus”, Brașov (grup, cla­sa a VII-a)

Lo­cul II

Co­le­gi­ul Nați­o­nal de Infor­ma­ti­că “Tu­dor Via­nu”, Bu­cu­rești (grup,cla­sa a XII-a)

Se­bas­tian Ro­meo Pin­ti­lie, Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Va­si­le Alec­san­dri”,Ba­cău,(cla­sa a XI-a)

Li­ceul Inter­nați­o­nal de Infor­ma­ti­că, Bu­cu­rești (grup, cla­sa a XI-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Sfântul Sa­va”, Bu­cu­rești (grup, cla­sa a XI-a)

Li­ceul Inter­nați­o­nal de Infor­ma­ti­că, Bu­cu­rești (grup, cla­sa a XI-a)

Li­ceul Inter­nați­o­nal de Infor­ma­ti­că, Bu­cu­rești (grup, cla­sa a X-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal de Infor­ma­ti­că “Tu­dor Via­nu”, Bu­cu­rești (grup,cla­sa a X-a)

Vla­di­mir Ge­or­ge Ne­cu­la, Co­le­gi­ul Nați­o­nal de Infor­ma­ti­că “Tu­dor Via­nu”, Bu­cu­rești (cla­sa a VIII-a)

Da­vid Cris­tian Ghi­ber­di, Școa­la 79, Bu­cu­rești (cla­sa a VII-a)

Li­ceul Te­o­re­tic “Ovi­di­us”, Con­sta­nța (grup,cla­sa a VII-a)

Pre­mi­ul II pen­tru me­ri­tul li­te­rar

Fur­tu­na Te­o­dor Flo­ren­tin, Li­ceul Te­o­re­tic „Ni­co­lae Băl­ces­cu”, Med­gi­dia

Lo­cul III

Com­ple­xul Edu­cați­o­nal „Lau­der-Reut”, Bu­cu­rești (grup,cla­sa a XI-a)

Ma­ra Dra­go­mir,Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Spi­ru Ha­ret”,Bu­cu­rești

Co­le­gi­ul Nați­o­nal „Sfântul Sa­va”,Bu­cu­rești (grup,cla­sa a X-a)

Ște­fan Mi­hai Cur­pan, Școa­la nr.27,Bu­cu­rești (cla­sa a VII-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Andrei Șa­gu­na”, Brașov (grup, cla­sa a VII-a)

Me­nți­u­ne ono­ra­bi­lă

Li­ceul Te­o­re­tic “Traian”, Con­sta­nța (grup,cla­sa a XI-a)

Andre­ea Du­mi­tres­cu, Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Mi­hai Vi­te­a­zul”, Bu­cu­rești (cla­sa a 10-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Andrei Șa­gu­na”, Brașov (grup, cla­sa a X-a)

Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Sfântul Sa­va”, Bu­cu­rești (grup, cla­sa a X-a)

Eli­za Con­stan­ti­nes­cu, Li­ceul Inter­nați­o­nal de Infor­ma­ti­că, Bu­cu­rești (cla­sa a IX-a)

Pa­tri­cia Ma­ria Pa­ras­chiv,Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Sfântul Sa­va”, Bu­cu­rești (cla­sa a IX-a)

Eduard Ale­xan­dru Bu­zoia­nu, Li­ceul Inter­nați­o­nal de Infor­ma­ti­că, Bu­cu­rești (cla­sa a VIII-a)

Tu­dor Ga­bri­el Bus­tan, Co­le­gi­ul Nați­o­nal “Andrei Șa­gu­na”, Brașov (cla­sa a VII-a)

Da­vid Po­pes­cu, Co­le­gi­ul Nați­o­nal „I.L. Ca­ra­gia­le”, Bu­cu­rești (cla­sa a VII-a)

FOTO: AMBA­SA­DA SUA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.