Tu­do­rel Toa­der pre­gă­tește mo­di­fi­ca­rea co­du­ri­lor pe­na­le

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei a tri­mis spre avi­za­re la Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii un proi­ect de mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui Pe­nal și a Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, pre­cum și un proi­ect pri­vind com­ple­tu­ri­le de cinci ju­de­că­tori ale in­stan­ţei su­pre­me.

Po­tri­vit proi­ec­tu­lui de or­do­na­nță de ur­ge­nță re­fe­ri­tor la com­ple­tu­ri­le de cinci ju­de­că­tori, con­dam­na­ţii ca­re au sen­tin­ţe de­fi­ni­ti­ve pro­nun­ţa­te de com­ple­tu­ri­le de cinci con­sti­tu­i­te la Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie înce­pând cu 2014 pot de­pu­ne con­tes­ta­ţie în anu­la­re și da­că au ieșit din ter­me­nul le­gal de 30 de zi­le. ”Con­tes­ta­ţia în anu­la­re pen­tru mo­ti­vul pre­vă­zut de art. 426 li­te­ra d/ te­za 1 C.P.P. împo­tri­va ho­tă­râri­lor ju­de­că­to­rești de­fi­ni­ti­ve pro­nun­ţa­te în apel de că­tre com­ple­turi de 5 ju­de­că­tori ale Înal­tei Cur­ţi de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie du­pă in­tra­rea în vi­goa­re a Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și pen­tru ca­re ter­me­nul de in­tro­du­ce­re a con­tes­ta­ţi­ei în anu­la­re s-a împli­nit an­te­ri­or da­tei de 29 noi­em­brie 2018 poa­te fi in­tro­du­să de ori­ca­re din­tre ti­tu­la­rii aces­tei căi de atac pre­vă­zu­ţi de art. 427 alin. (1) C.P.P., în ter­men de 60 de zi­le de la in­tra­rea în vi­goa­re a pre­zen­tei or­do­nan­ţe de ur­gen­ţă”, pre­ve­de proi­ec­tul de or­do­na­nță de ur­ge­nță ela­bo­rat de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, con­dus de Tu­do­rel Toa­der. Cu alte cu­vin­te, un con­dam­nat poa­te de­pu­ne con­tes­tație în anu­la­re împo­tri­va sen­ti­nței de­fi­ni­ti­ve și în pro­ce­se­le în ca­re ter­me­nul de in­tro­du­ce­re a con­tes­tați­ei în anu­la­re s-a împli­nit an­te­ri­or da­tei de 29 noi­em­brie 2018, da­că ”insta­nța de apel nu a fost com­pu­să po­tri­vit le­gii ori a exis­tat un caz de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te”. Acest ar­ti­col va avea efect și în ca­zul lui Li­viu Drag­nea, con­dam­nat de­fi­ni­tiv în 2016 în do­sa­rul frau­dă­rii re­fe­ren­du­mu­lui din 2012.

Ter­me­ne de pres­cri­pție

În ce­ea ce pri­vește co­du­ri­le pe­na­le, una din­tre mo­di­fi­că­ri­le pro­pu­se în proi­ec­tul de or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă vi­ze­a­ză schim­ba­rea ar­ti­co­lu­lui 155 din Co­dul Pe­nal, re­fe­ri­tor la între­ru­pe­rea cur­su­lui pres­crip­ţi­ei răs­pun­de­rii pe­na­le. Actul nor­ma­tiv re­du­ce ter­me­ne­le de pres­crip­ţie.”Pres­cri­pția înlă­tu­ră răs­pun­de­rea pe­na­lă ori­câte între­ru­peri ar in­ter­ve­ni, da­că ter­me­nul de pres­cri­pție pre­vă­zut în art. 154 es­te de­pășit cu încă ju­mă­ta­te”, pre­ve­de proi­ec­tul de or­do­na­nță de ur­ge­nță. Co­dul Pe­nal în vi­goa­re ara­tă că răs­pun­de­rea pe­na­lă e înlă­tu­ra­tă da­că ter­me­nul de pres­cri­pție e de­pășit cu încă o da­tă. Apli­ca­rea unor ast­fel de pre­ve­deri l-ar pu­tea avan­ta­ja pe li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, în do­sa­rul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve. În do­sa­rul de abuz în ser­vi­ciu al li­de­ru­lui PSD, ter­me­nul de pres­cri­pție ac­tual es­te de 16 ani (opt ani ter­me­nul nor­mal, la ca­re se adau­gă de­păși­rea cu încă o da­tă) și, du­pă adop­ta­rea or­do­na­nței, ar de­ve­ni de 12 ani (opt ani ter­me­nul nor­mal, plus de­păși­rea cu o ju­mă­ta­te).

Proi­ec­tul abro­gă de ase­me­nea ar­ti­co­lul 13 in­di­ce 2 din Le­gea 78/2000 pen­tru pre­veni­rea, des­co­pe­ri­rea și sanc­ţi­o­na­rea fap­te­lor de co­rup­ţie, pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial al Ro­mâni­ei, Par­tea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu mo­di­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re. Ar­ti­co­lul abro­gat pre­ve­de că „în ca­zul in­frac­ţi­u­ni­lor de abuz în ser­vi­ciu sau de uzur­pa­re a func­ţi­ei, da­că func­ţi­o­na­rul pu­blic a ob­ţi­nut pen­tru si­ne ori pen­tru altul un fo­los ne­cu­venit, li­mi­te­le spe­cia­le ale pe­dep­sei se ma­jo­re­a­ză cu o trei­me”. În do­sa­rul Tel­drum, Li­viu Drag­nea es­te acu­zat, prin­tre alte­le, și de do­uă in­fra­cți­uni de abuz în ser­vi­ciu cu obți­ne­re de fo­loa­se pen­tru si­ne sau pen­tru altul (pe­de­ap­să ma­xi­mă 7 ani și in­ter­di­cția de a exer­ci­ta o fun­cție pu­bli­că). Prin apli­ca­rea or­do­na­nței, ar fi eli­mi­na­tă po­si­bi­li­ta­tea ma­jo­ră­rii pe­dep­sei cu o trei­me.

Con­diții de li­be­ra­re con­diți­o­na­tă

To­to­da­tă, se mo­di­fi­că pre­ve­de­ri­le le­ga­le re­fe­ri­toa­re la eli­be­ra­rea con­di­ţi­o­na­tă.Li­be­ra­rea con­di­ţi­o­na­tă în ca­zul închi­so­rii poa­te fi dis­pu­să da­că per­soa­na con­dam­na­tă a exe­cu­tat cel pu­ţin ju­mă­ta­te din du­ra­ta pe­dep­sei, în ca­zul închi­so­rii ca­re nu de­pășește 10 ani, sau cel pu­ţin do­uă trei­mi din du­ra­ta pe­dep­sei, dar nu mai mult de 15 ani, în ca­zul închi­so­rii mai mari de 10 ani. Li­be­ra­rea con­diți­o­na­tă poa­te fi dis­pu­să și da­că per­soa­na con­dam­na­tă se află în exe­cu­ta­rea pe­dep­sei în re­gim se­mi­des­chis sau des­chis, a înde­pli­nit in­te­gral obli­ga­ţi­i­le ci­vi­le sta­bi­li­te prin ho­tă­rârea de con­dam­na­re, afa­ră de ca­zul când do­ve­dește că nu a avut ni­cio po­si­bi­li­ta­te să le înde­pli­neas­că sau in­stan­ţa are con­vin­ge­rea că per­soa­na con­dam­na­tă s-a îndrep­tat și se poa­te rein­te­gra în so­ci­e­ta­te.

În ca­zul con­dam­na­tu­lui ca­re a împli­nit vârsta de 60 de ani, se poa­te dis­pu­ne li­be­ra­rea con­di­ţi­o­na­tă du­pă exe­cu­ta­rea efec­ti­vă a cel pu­ţin o trei­me din du­ra­ta pe­dep­sei, în ca­zul închi­so­rii ce nu de­pășește 10 ani, sau a cel pu­ţin ju­mă­ta­te din du­ra­ta pe­dep­sei, în ca­zul închi­so­rii

mai mari de 10 ani.

Co­dul Pe­nal în vi­goa­re pre­ve­de că li­be­ra­rea con­di­ţi­o­na­tă în ca­zul închi­so­rii poa­te fi dis­pu­să da­că cel con­dam­nat a exe­cu­tat cel pu­ţin do­uă trei­mi din du­ra­ta pe­dep­sei, în ca­zul închi­so­rii ca­re nu de­pășește 10 ani, sau cel pu­ţin trei pă­tri­mi din du­ra­ta pe­dep­sei, dar nu mai mult de 20 de ani, în ca­zul închi­so­rii mai mari de 10 ani, iar în ca­zul con­dam­na­tu­lui ca­re a împli­nit vârsta de 60 de ani se poa­te dis­pu­ne li­be­ra­rea con­di­ţi­o­na­tă du­pă exe­cu­ta­rea efec­ti­vă a ju­mă­ta­te din du­ra­ta pe­dep­sei, în ca­zul închi­so­rii ce nu de­pășește 10 ani, sau a cel pu­ţin do­uă trei­mi din du­ra­ta pe­dep­sei în ca­zul închi­so­rii mai mari de 10 ani.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.