Io­han­nis știe că pi­er­de la re­fe­ren­dum. De ce in­sis­tă?

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Klaus Io­han­nis vor­bește des­pre ne­voia de mai mul­tă Eu­ro­pă. Evi­den­ţia­ză până la pa­ro­xism re­co­man­dă­ri­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Nu ace­lași lu­cru se întâmplă cu re­fe­ren­du­mul pe ca­re es­te “aproa­pe” pre­gă­tit să-l pro­pu­nă pen­tru zi­ua de 26 mai 2019. Nu­mai că mult in­vo­ca­ta Co­mi­sie de la Ve­ne­ţia

sfă­tu­i­ește ţă­ri­le mem­bre să nu or­ga­ni­ze­ze alte con­sul­tări în zi­ua în ca­re ale­gă­to­rii sunt che­ma­ţi la ur­ne pen­tru a vo­ta can­di­da­ţii pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. În acest caz, re­co­man­da­rea nu se im­pu­ne?

De ce vrea Klaus Io­han­nis să or­ga­ni­ze­ze re­fe­ren­du­mul pen­tru jus­ti­ţie? Ca­re ar fi între­ba­rea-cheie? Cui

slu­jește ace­as­tă con­sul­ta­re pu­bli­că? Are ide­ea ce­va to­xic în spa­te­le ca­mu­fla­ju­lui lup­tei pen­tru in­de­pen­den­ţa jus­ti­ţi­ei?

Să le luăm pe rând! La ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re, par­ti­ci­pa­rea la vot nu es­te de obi­cei mai ma­re de 30%. În si­tua­ţia neim­pli­că­rii mul­tor ale­gă­tori, par­ti­dul ca­re-și mo­bi­li­ze­a­ză mai

bi­ne ale­gă­to­rii ob­ţi­ne un scor mai ma­re de­cât obișnu­it (a se ve­dea pro­cen­te­le pes­te li­mi­tă ale UDMR lua­te la ul­ti­mul scru­tin pen­tru Eu­ro­pa). PSD are for­ţa cea mai ma­re de mo­bi­li­za­re. Aici poa­te fi cău­ta­tă încor­da­rea preșe­din­te­lui. Urmă­rește să scoa­tă mai mult elec­to­rat la ur­ne pe o te­mă pa­ra­zi­ta­ră ale­ge­ri­lor eu­ro­pe­ne. Un și­re­tlic de mă­ce­lar al sa­la­mu­lui să­sesc.

Klaus Io­han­nis și stra­te­gii săi din um­bră știu că pen­tru a fi va­lid re­fe­ren­du­mul tre­bu­ie să par­ti­ci­pe 5,48 mi­li­oa­ne de ale­gă­tori, iar pen­tru ca re­zul­ta­tul să fie omo­lo­gat tre­bu­ie să ex­pri­me vo­turi va­la­bi­le (ca­re nu sunt nu­le) 4,5 mi­li­oa­ne de ale­gă­tori, fie cu opți­u­nea DA, fie cu NU. Câști­gă par­tea ca­re strânge mai mult de ju­mă­ta­te plus unu din vo­tu­ri­le va­li­de.

Pe preșe­din­te nu-l in­te­re­se­a­ză că Re­fe­ren­du­mul pen­tru jus­ti­ţie va fi un eșec. O tri­mi­te­re în de­ri­zo­riu a unei te­me ca­re a di­vi­zat ţa­ra l-ar avan­ta­ja. I-ar ac­ti­va struc­tu­ri­le la­ten­te.

Încon­ju­rat de oa­meni din sis­tem, va ști el să gă­se­as­că vi­no­va­ţi. Ba că Bi­se­ri­ca Orto­do­xă i-a fost împo­tri­vă, ba că PSD a re­co­man­dat elec­to­ra­tu­lui său să se ab­ţi­nă.

Inte­re­sul pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le îi poar­tă fe­sul. Vrea să-și strângă o ce­a­tă de asalt din­tre pro­gre­siștii ușor de dus de nas cu an­ti­co­rup­ţia vându­tă drept pop­corn.

Un scor de sub 50% vot pen­tru re­fe­ren­dum va com­pro­mi­te ori­ce dis­curs des­pre jus­ti­ţie, atât pe cel de­ma­go­gic, cât și pe cel axat pe pro­ble­me­le re­a­le din jus­ti­ţie, afir­mă o cu­nos­cu­tă ju­de­că­toa­re.

Nu ar fi pri­ma și ul­ti­ma da­tă când Io­han­nis com­pro­mi­te o idee fun­da­men­ta­lă. E in­te­re­sat doar de cum să ob­ţi­nă al doi­lea man­dat, prin­ci­pa­la sa mi­si­u­ne în

vir­tu­tea in­te­re­se­lor noi­lor co­lo­niști.

Ca­re ar fi între­ba­rea-cheie? “Vre­ţi o jus­ti­ţie in­de­pen­den­tă?” Nor­mal că da. „Fă­ră pe­na­li?” Nu ţi­ne de te­ma jus­ti­ţi­ei. Ro­mânii ca­re-și res­pec­tă tra­di­ţi­i­le și fa­mi­lia con­si­de­ră că ori­ce con­sul­ta­re ar tre­bui să înce­a­pă cu între­ba­rea fun­da­men­ta­lă, lan­sa­tă de Re­ge­le Mi­hai l, încă din 1992: “VREȚI VOI să ră­mâneți cu for­ma de gu­ver­nă­mânt pe ca­re v-au dat-o rușii în 1947?”. Asta o do­rește un sfert din­tre ro­mâni. De ce nu se pu­ne? Pen­tru că ce­le­brul club de la Ve­ne­ţia are idei re­pu­bli­ca­ne sau pen­tru că Ma­cro-mer­ke­lis­mul are ne­voie de o cu­rea de tran­smi­sie la Bu­cu­rești?

Toa­te pânze­le înain­te pen­tru un nou man­dat. Ser­vi­ci­i­le ro­mânești și străi­ne se dau de-a du­ra pen­tru pre­lun­gi­rea exis­ten­ţei pa­tro­na­le a umi­lei lor slu­gi pes­te o ţa­ră lua­tă în po­se­sie de mul­ti­na­ţi­o­na­le­le ca­re scot mai pu­ţin pro­fit de­cât fir­me­le au­toh­to­ne, vă da­ţi se­a­ma?

Ce să între­be Io­han­nis? Mânu­ţe­le pro-jus­ti­ţie ard de ne­răb­da­re. Și de emo­ţie. Prin co­tloa­ne­le pay­pal-uri­lor și ale pa­tro­na­te­lor fi­nan­ţa­toa­re, agi­ta­to­rii de pro­fe­sie aște­ap­tă să-și in­tre în pâi­ne. Să câști­ge ce­va cașca­val de pe ur­ma ba­la­mu­cu­lui cre­at de preșe­din­te.

Știe că pi­er­de la re­fe­ren­dum, dar in­sis­tă pen­tru că vrea mo­bi­li­za­re ge­ne­ra­lă. Are ne­voie și de re­ţe­aua jus­ti­ţia­ri­lor de ope­re­tă, ca­re la ul­ti­me­le ale­geri lo­ca­le din Bu­cu­rești au lă­sat sec­ţi­i­le de vo­ta­re pen­tru Ma­roon 5, de tot râsul. N-are alt mo­tiv de a-și che­ma la lup­tă oas­tea. La atac!, așa ar su­na or­di­nul de va­le­ţi și ple­bis­cit în coa­dă.

O pre­zen­ţă mai ma­re la vot ar de­za­van­ta­ja PSD. Pe asta se ba­ze­a­ză. Tra­ge un glonţ

cu ti­tlul de re­fe­ren­dum pen­tru a lo­vi ţin­ta în moa­le­le ca­pu­lui. Îi e fri­că de un nou suc­ces al par­ti­du­lui lui Drag­nea.

Ide­ea lan­sa­tă de Șer­ban Ni­co­lae, po­tri­vit că­reia ac­tua­la coa­li­ţie ar tre­bui să lan­se­ze al doi­lea re­fe­ren­dum de sus­pen­da­re a preșe­din­te­lui, e o pros­tie. N-ar fa­ce de­cât să-l vic­ti­mi­ze­ze pe Die Le­hrer. Doar prin emo­ţie co­lec­ti­vă mai poa­te lua al doi­lea man­dat.

So­ci­e­ta­tea, ex­trem de po­la­ri­za­tă de o te­mă străi­nă lo­cu­lui, dar im­pu­să prin noii te­ro­riști ide­o­lo­gici, prac­ti­can­ţi ai cul­tu­lui de za­ve­ră, în ori­ce loc, cea a an­ti­co­rup­ţi­ei, nu câști­gă ni­mic din va­li­da­rea sau in­va­li­da­rea re­fe­ren­du­mu­lui pro­pus de Io­han­nis. Sin­gu­rul scop e să dea mu­ni­ţie de lup­tă ta­li­ba­ni­lor Ordi­nu­lui “Omo­râţi-l pe Drag­nea!”.

Con­sul­ta­rea lan­sa­tă de preșe­din­te are un iz to­xic. Învrăj­bește lu­mea. Pen­tru ca stă­pânii lui să-și im­pu­nă agen­da. Prin­ci­pa­le­le pro­ble­me ale ro­mâni­lor sunt alte­le. Dar el in­sis­tă, deși știe că pi­er­de. Asta e cul­mea. Se­cre­tul fra­nși­zei bă­ga­te pe sub ușa ale­ge­ri­lor, nu­mi­tă pom­pos re­fe­ren­dum, stă în ne­voia preșe­din­te­lui de a se vic­ti­mi­za. De a apă­rea ca erou al sta­tu­lui de drept. El ne­fi­ind de­cât un sluj­baș al sta­tu­lui drep­ţi în fa­ţa No­u­lui Rei­ch fran­co-ger­man. Cu lar­ga sus­ţi­ne­re a pu­te­rii din um­bră ca­re-și ve­de in­te­re­se­le de su­pre­ma­ţie în dau­na pu­te­rii ale­se. Fa­ce și des­fa­ce, prin scor­bu­ri­le pa­la­te­lor, dar PSD va câști­ga din nou. Și asta îl înfu­rie nes­pus. Știe că așa e.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.