Ro­bo­tul de la Iași. Pre­mi­e­ră în neu­ro­chi­rur­gia ro­mâneas­că

Romania Libera - - Prima Pagina - Ale­xan­dru Vlad Ci­u­rea

Am scris, am par­ti­ci­pat la emi­si­uni de te­le­vi­zi­u­ne și am con­fe­re­nțiat frec­vent pe te­ma stă­rii sis­te­mu­lui nos­tru de să­nă­ta­te. Am cri­ti­cat mi­nu­su­ri­le, am dez­bă­tut po­li­ti­ci­le din acest do­me­niu, dar am avut me­reu pe agen­dă per­for­ma­nța din me­di­ci­na ro­mâneas­că. Iar astă­zi vre­au să vă pre­zint, pe scurt, una din ma­ri­le re­a­li­zări ale neu­ro­chi­rur­gi­ei noas­tre: im­ple­men­ta­rea sis­te­mu­lui ro­bo­tic Ma­jo­rX la Spi­ta­lul Cli­nic de Ur­ge­nță „Prof. Dr. Ni­co­lae Oblu” de la Iași. Un ro­bot unic, de­o­cam­da­tă, în Ro­mânia!

Pes­te tot în lu­me exis­tă plu­suri și mi­nu­suri în me­di­ci­nă.

Pes­te tot, chiar în ce­le mai dez­vol­ta­te so­ci­e­tăți, exis­tă in­fe­cții no­so­co­mia­le în spi­ta­le, exis­tă pro­ble­me de bu­get sau do­ta­re. Ce­ea ce ca­rac­te­ri­ze­a­ză sis­te­me­le me­di­ca­le mo­der­ne es­te con­ti­nua cău­ta­re a îmbu­nă­tăți­rii fun­cți­o­nă­rii aces­to­ra. Ță­ri­le bo­ga­te in­ves­tesc în cer­ce­ta­re, iar cer­ce­ta­rea es­te ex­trem de bi­ne co­nec­ta­tă la me­di­ci­na apli­ca­tă. Se lu­cre­a­ză în sis­te­me in­te­gra­te, în ca­re sunt aduși în ace­lași proi­ect me­dici de mai mul­te spe­cia­li­tăți ală­turi de ex­pe­rți, cer­ce­tă­tori și spe­cia­liști din alte do­me­nii, cum sunt in­gi­ne­rii ca­re scriu sof­twa­re, de exem­plu.

Un rol apar­te re­vi­ne me­di­ci­nei te­ra­peu­ti­ce ro­bo­ti­ce.

Se des­chid noi ori­zon­turi, iar unul din­tre avan­ta­je­le aces­tei teh­nici te­ra­peu­ti­ce îl re­pre­zin­tă pre­ci­zia ex­trem de ma­re în in­ter­venți­i­le chi­rur­gi­ca­le în ca­re sunt fo­lo­siți ro­boți. Pre­ci­zia ro­bo­ti­că o de­pășește pe cea uma­nă, iar în fun­cți­o­na­rea sa noți­u­nea de obo­se­a­lă nu exis­tă.

De­si­gur, fă­ră min­tea și mâna omu­lui nici un ro­bot nu poa­te fun­cți­o­na! În spa­te­le ro­bo­tu­lui se află spe­cia­liști de înal­tă cla­să ca­re re­gle­a­ză con­ti­nuu apa­ra­tul în tim­pul in­ter­venți­i­lor chi­rur­gi­ca­le. Ope­rația și re­zul­ta­te­le par des­prin­se din­tr-un film din ca­te­go­ria sci­en­ce-fic­ti­on. Cu­noaștem cu toții ma­ri­le pro­gre­se re­a­li­za­te în chi­rur­gie prin ro­bo­tul Da Vinci când un pa­ci­ent a fost ope­rat de un me­dic aflat pe alt con­ti­nent.

Un pas ma­re spre ex­ce­le­nța în me­di­ci­na ro­mâneas­că.

Se­cția de neu­ro­chi­rur­gie a Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Ur­ge­nță „Prof. Dr. Ni­co­lae Oblu” de la Iași a fost do­ta­tă cu un ast­fel de ro­bot mo­dern, nou și ex­trem de per­for­mant. Ma­jo­rX es­te, mai exact, un sis­tem ro­bo­tic de înal­tă per­for­ma­nță cu apli­ca­bi­li­ta­te în neu­ro­chi­rur­gie. Ca să vă des­criu sim­plu și pe scurt ce fa­ce acest „par­te­ner” al neu­ro­chi­rur­gu­lui, vă spun că es­te adap­tat pen­tru neu­ro­chi­rur­gia spi­na­lă, în prin­ci­pal pen­tru efec­tua­rea im­ple­men­tă­ri­lor de șu­ru­buri de fi­xa­re în le­zi­u­ni­le trau­ma­ti­ce sau de­ge­ne­ra­ti­ve ale co­loa­nei ver­te­bra­le. Pre­ci­zia fi­xă­rii cu șu­ru­buri tran­spe­di­cu­la­re es­te sub­mi­li­me­tri­că.

Da­că es­te să com­pa­răm in­ter­venția cla­si­că cu in­ter­venția asis­ta­tă de ro­bot, în ca­zul in­ter­venți­i­lor la ni­vel to­ra­cal, de exem­plu, vor­bim des­pre o di­fe­re­nță între 75% și 99% în ce­ea ce pri­vește pre­ci­zia pla­să­rii im­plan­tu­ri­lor.

Adaug că ro­bo­tul are apli­ca­bi­li­ta­te și în chi­rur­gia cra­nia­nă, iar ace­as­tă teh­no­lo­gie im­ple­men­ta­tă și fun­cți­o­na­lă la Iași es­te uni­că în ța­ră și prin­tre puți­ne­le din sud-es­tul Eu­ro­pei.

Deci se poa­te! Ace­as­ta es­te con­clu­zia: se poa­te! To­tul es­te să vrei, să fii la cu­rent cu evo­luția me­di­ci­nei, a neu­ro­chi­rur­gi­ei în acest caz și să te faci înțe­les de că­tre cei ca­re au răs­pun­de­rea ad­mi­nis­tra­ti­vă a lu­cru­ri­lor. Ast­fel, pe lângă neu­ro­chi­rur­gii ieșeni, me­ri­tă fe­li­ci­tări ma­na­ge­rul spi­ta­lu­lui, dr. Lu­cian Eva, și, de­si­gur, echi­pa Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Iași, al că­rui preșe­din­te es­te dl Ma­ri­cel Po­pa. Toți s-au im­pli­cat și au su­sți­nut do­ta­rea cli­ni­cii de neu­ro­chi­rur­gie cu acest echi­pa­ment ro­bo­tic.

Închei ci­tând din me­mo­rie o pro­po­ziție atri­bu­i­tă lui Con­fu­ci­us: „De­cât să pro­tes­te­zi con­ti­nuu împo­tri­va întu­ne­ri­cu­lui, mai bi­ne aprin­de o lu­mi­niță!”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.