So­li­ci­tă­ri­le so­cial­de­mo­crați­lor

Romania Libera - - Politică -

Aces­te mo­di­fi­cări au fost so­li­ci­ta­te ex­pres de mai mu­lți li­deri PSD,în frun­te cu Flo­rin Ior­da­che,fost mi­nis­tru al Jus­tiți­ei.”Eu îmi do­re­am de la dom­nul mi­nis­tru să ne pre­ci­ze­ze foar­te clar da­că ace­le de­ci­zii ale Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le ca­re vi­ze­a­ză fie com­ple­tu­ri­le de cinci,fie pro­to­coa­le­le, fie Co­du­ri­le Pe­na­le, pe ca­re noi ni le-am asu­mat că le vom adop­ta în cel mai scurt timp, dum­nea­lui do­rește să le pu­nă sau nu în prac­ti­că. Do­ri­nța noas­tră es­te ca ace­le ar­ti­co­le de­cla­ra­te con­sti­tuți­o­na­le să fie adop­ta­te prin OUG, ace­lea ca­re au pro­ble­me de con­sti­tuți­o­na­li­ta­te le mo­di­fi­căm în con­cor­da­nță cu de­ci­zi­i­le Cu­rții,iar ce­le de­cla­ra­te ne­con­sti­tuți­o­na­le le eli­mi­năm.Eu aștep­tam de la mi­nis­tru să ne dea o da­tă-li­mi­tă până la ca­re va adop­ta ar­ti­co­le­le con­sti­tuți­o­na­le, nu-i ce­rem altce­va”, a sin­te­ti­zat Flo­rin Ior­da­che aștep­tă­ri­le PSD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.