In­ter­viu cu Cos­min Du­mi­tres­cu, Con­su­lul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei din Los Ange­les

Dom­nu­le Con­sul, când v-ați înce­put ac­ti­vi­ta­tea con­su­la­ră în Los Ange­les și, v-aș ru­ga, în câte­va cu­vin­te, să va pre­zen­tați ci­ti­to­ri­lor noștri... Ca­re es­te aria de com­pe­te­nță a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les? Cum vi se pa­re co­mu­ni­ta­tea r

Romania Libera - - Interviu - Vi­o­rel Vin­ti­lă

Am avut plă­ce­rea și onoa­rea să stau de vor­bă cu Con­su­lul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei din Los Ange­les, do­mul Cos­min Du­mi­tres­cu, în spe­ra­nța că vom reuși să adu­cem la cu­noști­nță in­for­mații cât mai uti­le pen­tru ro­mânii din Sta­te, în ge­ne­ral, și din Ca­li­for­nia în spe­cial. Dom­nia sa, con­su­lul Cos­min Du­mi­tres­cu, a avut ama­bi­li­ta­tea să stea de vor­bă cu mi­ne și să îmi acor­de acest in­ter­viu ca­re, sper, să fie de aju­tor ce­lor ca­re vor să-și re­zol­ve anu­mi­te pro­ble­me prin Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei de la Los Ange­les.

Mi­si­u­nea mea de con­sul ge­ne­ral, șef al Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les, a înce­put în lu­na mar­tie 2017.Sunt di­plo­mat de ca­ri­e­ră și ace­as­tă mi­si­u­ne ur­me­a­ză ce­lor înde­pli­ni­te an­te­ri­or la Tri­es­te, în Ita­lia, un­de am con­dus ofi­ci­ul con­su­lar din po­ziția de con­sul ge­ne­ral, la Cas­tel­lon de la Pla­na, în Spa­nia, un­de, de ase­me­nea, am con­dus ofi­ci­ul con­su­lar al Ro­mâni­ei ca­re aco­pe­ră es­tul și sud-es­tul Re­ga­tu­lui Spa­ni­ei, la Ro­ma, în Ita­lia, un­de am con­dus Se­cția Con­su­la­ră a Am­ba­sa­dei Ro­mâni­ei și du­pă alte po­ziții ocu­pa­te la Bu­cu­rești în ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne la De­par­ta­men­tul Con­su­lar și la Insti­tu­tul Di­plo­ma­tic Ro­mân. De fapt, cred că es­te bi­ne să știți că, în pre­zent, la Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les lu­cre­a­ză nu­mai di­plo­mați,con­su­li și fun­cți­o­nari con­su­lari de ca­ri­e­ră. Aș dori să pro­fit de po­si­bi­li­ta­tea pe ca­re mi-o ofe­riți acum pen­tru a re­co­man­da ti­ne­ri­lor ro­mâni, ca­re sunt ab­sol­venți de stu­dii su­pe­ri­oa­re de lun­gă du­ra­tă, s-au pre­gă­tit te­mei­nic, cu se­ri­o­zi­ta­te în tim­pul stu­di­i­lor, iu­besc Ro­mânia, cu­nosc cel puțin do­uă lim­bi în afa­ră de ro­mână și do­resc să își con­stru­ias­că o ca­ri­e­ră ca­rac­te­ri­za­tă de ex­ce­le­nță, pli­nă de sa­tis­fa­cții, dar și cu sa­cri­fi­cii per­so­na­le, să se îndrep­te că­tre Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și să se pre­zin­te la exa­me­ne­le de ad­mi­te­re în cor­pul di­plo­ma­tic și con­su­lar al Ro­mâni­ei pe ca­re M.A.E. le or­ga­ni­ze­a­ză în

fi­e­ca­re an. Infor­mați­i­le re­le­van­te se gă­sesc cu ușu­ri­nță pe pa­gi­na ofi­cia­lă de in­ter­net a Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne www.mae.ro.

Te­ri­to­ri­ul de com­pe­te­nță con­su­la­ră a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les cu­prin­de un­spre­ze­ce sta­te ame­ri­ca­ne: Ca­li­for­nia, Ore­gon, Was­hin­gton, Ida­ho, Mon­ta­na, Wyo­ming, N eva­da,Utah, Co­lo­ra do, Ari­zo­na ș i New Me­xi­co. Întot­de­au­na am su­sți­nut că nu exis­tă o altă onoa­re mai ma­re, pe ca­re un ro­mân o poa­te avea în tim­pul vi­eții, de­cât ace­ea de a-și re­pre­zen­ta pa­tria sa, Ro­mânia. Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii es­te cel mai im­por­tant par­te­ner stra­te­gic al Ro­mâni­ei. Acest as­pect fa­ce ca onoa­rea dea-mi re­pre­zen­ta pa­tria, în ce­le 11 sta­te pe ca­re le-am amin­tit, să fie și mai ma­re. Ca di­plo­mat de ca­ri­e­ră cu ex­pe­ri­e­nța pro­fe­si­o­na­lă do­bândi­tă în țări cu un înalt grad de com­ple­xi­ta­te din punct de ve­de­re con­su­lar, ur­mă­resc să im­ple­men­tez la ofi­ci­ul con­su­lar al Ro­mâni­ei din Los Ange­les stan­dar­de­le pro­fe­si­o­na­le și de ma­na­ge­ment di­plo­ma­tic și con­su­lar im­pu­se la mi­si­u­ni­le an­te­ri­oa­re, cu obți­ne­rea unor re­zul­ta­te pro­po­rți­o­nal si­mi­la­re. Obi­ec­ti­vul fi­nal vi­ze­a­ză con­so­li­da­rea pro­fi­lu­lui de ța­ră al Ro­mâni­ei, prin obți­ne­rea unor re­zul­ta­te op­ti­mi­za­te atât prin in­ten­si­fi­ca­rea re­lați­i­lor bi­la­te­ra­le de na­tu­ră po­li­ti­co-stra­te­gi­că între Ro­mânia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii,cât mai ales prin am­pli­fi­ca­rea coo­pe­ră­rii eco­no­mi­ce, co­mer­cia­le, cul­tu­ra­le și de ca­re edu­cație,ac­ti­vi­tăți s-au re­gă­sit întot­de­au­na de ba­ză între res­pon­sa­bi­li­tăți­le tu­tu­ror ofi­ci­i­lor con­su­la­re. La con­so­li­da­rea coo­pe­ră­rii bi­la­te­ra­le se adau­gă și o altă pri­o­ri­ta­te de­o­se­bit de im­por­tan­tă: atin­ge­rea obi­ec­ti­vu­lui de op­ti­mi­za­re a pro­ce­su­lui și pro­ce­du­ri­lor de acor­da­re a asis­te­nței pen­tru și ro­mânii pro­te­cți­ei din con­su­la­re zo­na de com­pe­te­nță con­su­la­ră. Acest lu­cru Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les îl re­a­li­ze­a­ză prin con­tri­buția sa la mo­der­ni­za­rea și im­ple­men­ta­rea sis­te­mu­lui in­te­grat de dar asis­te­nță ro­mânii și prin mo­der­ni­za­rea și din pro­te­cție străi­nă­ta­te, pen­tru și îmbu­nă­tăți­rea con­diți­i­lor de la con­su­lat, ca­re se cu­mu­le­a­ză cu du­bla­rea nu­mă­ru­lui de ro­mâni ca­re au be­ne­fi­ciat de asis­te­nță con­su­la­ră, în fi­e­ca­re an în ul­ti­mii doi ani față de anii 2015-2016, deși per­so­na­lul con­su­lar s-a di­mi­nuat din punct de ve­de­re nu­me­ric.

Am întâlnit oa­meni mi­nu­nați. Mem­brii co­mu­ni­tății ro­mâno-ame­ri­ca­ne sunt, în ma­rea ma­jo­ri­ta­te, pro­fe­si­o­niști și an­tre­pre­nori foar­te buni, foar­te se­ri­oși și foar­te res­pec­tați pen­tru re­a­li­ză­ri­le pe ca­re le au în do­me­ni­i­le lor de ac­ti­vi­ta­te. Re­zul­ta­te­le lor pro­fe­si­o­na­le și an­tre­pre­no­ria­le sunt de mul­te ori ex­traor­di­na­re și fac cin­ste po­po­ru­lui ro­mân și Ro­mâni­ei. Sunt foar­te mândru de ro­mânii noștri din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. În ju­mă­ta­tea ves­ti­că, avem co­mu­ni­tăți bi­ne con­tu­ra­te și ac­ti­ve nu nu­mai în Ca­li­for­nia la Los Ange­les, în Oran­ge Co­un­ty, la Sa­cra­men­to și în Bay Area, dar și la Pho­e­nix, Por­tland, Las Ve­gas, Den­ver,Bo­ul­der,Salt La­ke Ci­ty și Se­at­tle. În eva­lua­rea noas­tră vor­bim de pes­te 170 de mii de ro­mâni.Sper ca la ur­mă­to­rul re­cen­să­mânt să își de­cla­re cât mai mu­lți ori­gi­nea ro­mână. Pen­tru ace­as­ta aveți și dum­nea­voas­tră,mass-me­dia, un rol foar­te im­por­tant. Da­că își vor de­cla­ra ori­gi­nea ro­mână la re­cen­să­mânt (cen­sus), vor be­ne­fi­cia și co­mu­ni­tăți­le noas­tre de drep­turi de ca­re de­ja be­ne­fi­cia­ză alte co­mu­ni­tăți în Ame­ri­ca. Con­su­la­tul foar­te la Los bi­ne Ange­les Ge­ne­ral cu re­pre­zen­ta­nții co­la­bo­re­a­ză al Ro­mâni­ei tu­tu­ror co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești. De alt­fel, am avut re­lații de co­la­bo­ra­re ex­ce­len­te cu toa­te co­mu­ni­tăți­le de ro­mâni din ță­ri­le un­de am avut onoa­rea să re­pre­zint Ro­mânia. Cu mu­lți din­tre ro­mânii din Ita­lia și Spa­nia co­res­pon­dez

du­pă și ce acum, am încheiat la mul­tă ac­ti­vi­ta­tea vre­me con­su­la­ră în ace­le țări. La înce­put am fost nu­mai co­la­bo­ra­tori, însă s-au le­gat pri­e­te­nii sin­ce­re și trai­ni­ce, ca­re trec și pes­te timp și pes­te dis­ta­nțe.

Eu, unul, mi-aș dori ca ro­mânii să se im­pli­ce și să par­ti­ci­pe mai mult și în nu­măr mai ma­re la ac­ti­vi­tăți­le or­ga­ni­za­te de co­mu­ni­tăți­le din Ca­li­for­nia... Cum se im­pli­că Con­su­la­tul din Los Ange­les în ac­ti­vi­tăți­le co­mu­ni­tății ro­mânești?

Mem­brii co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne de pe Coas­ta de Vest a Sta­te­lor Uni­te par­ti­ci­pă în nu­măr re­la­tiv ma­re la eveni­men­te­le și ac­ti­vi­tăți­le

sem­ni­fi­ca­ti­ve or­ga­ni­za­te fie de Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les cu spri­ji­nul co­mu­ni­tăți­lor,fie de că­tre co­mu­ni­tăți­le ro­mânești împreu­nă sau cu spri­ji­nul ofi­ci­u­lui con­su­lar.

Când re­pre­zen­ta­nții co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne in­for­me­a­ză din timp ofi­ci­ul con­su­lar cu pri­vi­re la in­te­nția de or­ga­ni­za­re de ac­ti­vi­tăți ca­re au ca scop pro­mo­va­rea culturii, lim­bii și a tra­diți­i­lor ro­mânești pe te­ri­to­ri­ul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, în in­te­ri­o­rul sau chiar în ex­te­ri­o­rul co­mu­ni­tăți­lor noas­tre, Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les acor­dă spri­jin pe mai mul­te di­re­cții, în fun­cție de ac­ti­vi­ta­te: de la po­pu­la­ri­za­rea în ca­drul tu­tu­ror co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne din ce­le 11 sta­te ca­re for­me­a­ză cir­cum­scri­pția con­su­la­ră (me­sa­je tip e-mail blast și in­for­mări la ru­bri­ca Actua­li­ta­tea mi­si­u­nii de la pa­gi­na in­ter­net ofi­cia­lă a ofi­ci­u­lui con­su­lar http://lo­san­ge­les. mae.ro),până la im­pli­ca­re de tip par­te­ne­rial în or­ga­ni­za­re pe com­po­nen­te lo­gis­ti­ce și de in­ter­me­di­e­re a atra­ge­rii de spri­jin in­sti­tuți­o­nal din par­tea unor par­te­neri ame­ri­cani și din Ro­mânia, întot­de­au­na cu res­pec­ta­rea stric­tă a nor­me­lor spe­cia­le ca­re re­gle­men­te­a­ză ac­ti­vi­ta­tea ofi­ci­i­lor con­su­la­re și a mi­si­u­ni­lor di­plo­ma­ti­ce și con­su­la­re. Ac­ti­vi­tăți­le și eveni­men­te­le im­por­tan­te ca­re pro­mo­ve­a­ză lim­ba, cul­tu­ra și tra­diți­i­le ro­mânești pot fi ur­mă­ri­te cu ușu­ri­nță prin con­sul­ta­rea pe­ri­o­di­că a ru­bri­cii Actua­li­ta­tea mi­si­u­nii de la pa­gi­na in­ter­net ofi­cia­lă a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les.Aș dori să adre­sez mu­lțu­miri in­sti­tuți­i­lor mass-me­dia de lim­bă ro­mână din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, dar și din Ro­mânia, ca­re au po­pu­la­ri­zat foar­te bi­ne în ul­ti­mii doi ani aces­te ac­ti­vi­tăți și eveni­men­te.

Afirm cu con­vin­ge­re că ofi­ci­ul con­su­lar al Ro­mâni­ei la Los Ange­les es­te foar­te bi­ne co­nec­tat la viața co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne din cir­cum­scri­pția

con­su­la­ră. Si­gur, vor­bim de ce­le ca­re, de obi­cei, do­resc să ai­bă in­sti­tuția noas­tră ală­turi în efor­tu­ri­le de con­so­li­da­re iden­ti­ta­ră pe ca­re le fac. Ofi­ci­ul con­su­lar al Ro­mâni­ei la Los Ange­les încu­ra­je­a­ză par­ti­ci­pa­rea ro­mâni­lor la toa­te ac­ti­vi­tăți­le ca­re au ca obi­ec­tiv con­so­li­da­rea ele­men­te­lor iden­ti­ta­re ro­mânești și tran­smi­te­rea aces­to­ra noi­lor ge­ne­rații năs­cu­te pe te­ri­to­ri­ul ame­ri­can, chiar da­că ofi­ci­ul con­su­lar nu a pri­mit in­for­mații de la or­ga­ni­za­tori. Am ob­ser­vat că exis­tă acum în so­ci­e­ta­tea ame­ri­ca­nă o pre­o­cu­pa­re pro­fun­dă pen­tru iden­ti­fi­ca­rea, prin mij­loa­ce ști­i­nți­fi­ce, a ori­gi­ni­lor ce­lor ca­re trăi­esc în pre­zent în ace­as­tă fru­moa­să ța­ră. Ei bi­ne, ro­mânii noștri nu tre­bu­ie să ai­bă ast­fel de pre­o­cu­pări pen­tru că noi știm de un­de venim. Sun­tem un po­por mândru cu mai mul­te mii de ani de is­to­rie, ca­re vi­ne din­tr-o ța­ră fru­moa­să și bo­ga­tă ce dăi­nu­ie de mul­te mii de ani în ace­lași spațiu cu­prin­ză­tor al Car­pați­lor,Du­nă­rii și Mă­rii Ne­gre. Avem cu toții da­to­ria față de fi­ii și fi­i­ce­le noas­tre de a me­nți­ne vie ace­as­tă co­nști­i­nță iden­ti­ta­ră de apar­te­ne­nță a ro­mâni­lor din Ame­ri­ca la ma­rea nați­u­ne ro­mână.To­tul înce­pe prin edu­cația și învăța­rea lim­bii ro­mâne de la cea mai fra­ge­dă vârstă în fa­mi­lie.

Da­că între­ba­rea dum­nea­voas­tră se re­fe­ră la ser­vi­ci­i­le con­su­la­re pres­ta­te la ce­re­rea ce­tățe­ni­lor ro­mâni și în com­pe­te­nța ma­te­ria­lă și le­ga­lă co­di­fi­ca­tă de pre­ve­de­ri­le Con­venți­ei in­ter­nați­o­na­le de la Vi­e­na din 1963 pri­vind re­lați­i­le con­su­la­re. Ce­le mai so­li­ci­ta­te ser­vi­cii con­su­la­re la ofi­ci­ul con­su­lar al Ro­mâni­ei la Los Ange­les sunt ce­le din ca­te­go­ri­i­le do­cu­men­te­lor de că­lă­to­rie,ac­te­lor de sta­re ci­vi­lă și pro­ce­du­rii no­ta­ria­le.Pen­tru ce­tățe­nii străini re­zi­de­nți în cir­cum­scri­pția con­su­la­ră, ca­re că­lă­to­resc în Ro­mânia și ca­re nu be­ne­fi­cia­ză de scu­ti­rea de la obli­gația deți­ne­rii vi­zei de in­tra­re în Ro­mânia, Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les pri­mește și pro­ce­se­a­ză ce­re­ri­le de acor­da­re a vi­zei ro­mâne, con­form le­gis­lați­ei în vi­goa­re. Pen­tru ca dum­nea­voas­tră și ci­ti­to­rii dum­nea­voas­tră să aflați infor­mați­i­le de­ta­lia­te pri­vi­toa­re la ce­le mai so­li­ci­ta­te ser­vi­cii con­su­la­re la ofi­ci­ul

con­su­lar al Ro­mâni­ei la Los Ange­les,vă adre­sez ru­gă­min­tea să ac­ce­sați și să po­pu­la­ri­zați prin in­ter­me­di­ul pu­bli­cați­ei dum­nea­voas­tră pa­gi­na in­ter­net ofi­cia­lă a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral la https://lo­san­ge­les.mae.ro – ru­bri­ci­le In­for­mații pen­tru ce­tățe­nii ro­mâni – Asis­te­nță con­su­la­ră – Ser­vi­cii con­su­la­re.

De alt­fel, de la pa­gi­na in­ter­net ofi­cia­lă a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les pot fi obți­nu­te și alte in­for­mații pre­ci­se ca­re sunt de foar­te ma­re in­te­res pen­tru mem­brii co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne din ce­le 11 sta­te ca­re for­me­a­ză cir­cum­scri­pția con­su­la­ră: pro­gram de ac­ces, da­te de con­tact,mo­da­li­tăți de co­mu­ni­ca­re di­rec­tă cu ofi­ci­ul con­su­lar, mo­da­li­tăți, in­stru­cți­uni și tu­to­ria­le pen­tru uti­li­za­rea apli­cați­i­lor in­for­ma­ti­ce în ve­de­rea obți­ne­rii pro­gra­mă­ri­lor pen­tru efec­tua­rea de ser­vi­cii con­su­la­re, aler­te de că­lă­to­rie, ac­ti­vi­tăți ale co­mu­ni­tăți­lor, ac­ti­vi­tăți ale ofi­ci­u­lui con­su­lar ca­re fac obi­ec­tul co­mu­ni­că­rii pu­bli­ce și mul­te alte­le.

Am ci­tit – și chiar mi s-a adus la cu­noști­nță – că unii ro­mâni au oa­re­ce pro­ble­me, atunci când con­tac­te­a­ză Con­su­la­tul de la Los Ange­les, dar am au­zit că, în ge­ne­ral, lu­mea es­te des­tul de mu­lțu­mi­tă de fe­lul cum pro­ble­me­le ro­mâni­lor sunt re­zol­va­te de că­tre Con­su­la­tul de la Los Ange­les... cum ați pu­tea fi mai efi­ci­e­nți în re­zol­va­rea pro­ble­me­lor ro­mâni­lor din Ca­li­for­nia?

Vă mu­lțu­mesc pen­tru ace­as­tă între­ba­re.Efor­tu­ri­le ca­re sunt fă­cu­te în ul­ti­mii ze­ce ani atât de Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, cât și de mi­si­u­ni­le di­plo­ma­ti­ce și ofi­ci­i­le con­su­la­re ale Ro­mâni­ei pen­tru mo­der­ni­za­rea și op­ti­mi­za­rea in­stru­men­te­lor uti­li­za­te în ca­drul pro­ce­se­lor de asis­te­nță și pro­te­cție con­su­la­ră au înce­put să ai­bă re­zul­ta­te re­mar­ca­bi­le de­ja de mai bi­ne de doi ani. În pre­zent, între­gul ser­vi­ciu con­su­lar al Ro­mâni­ei pro­fi­tă din plin de avan­ta­je­le ofe­ri­te de teh­no­lo­gia in­for­mați­ei, sis­te­me­le in­for­ma­ti­ce in­te­gra­te uti­li­za­te de con­su­lii ro­mâni pen­tru a acor­da asis­te­nță con­su­la­ră ce­tățe­ni­lor po­ziți­o­nând Ro­mânia în frun­tea Sta­te­lor Mem­bre ale Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne din punc­tul de ve­de­re al mo­der­ni­tății, efi­ci­e­nței și a stan­dar­de­lor înal­te de ca­li­ta­te.Un nu­măr foar­te res­trâns de per­soa­ne din co­mu­ni­ta­tea ro­mâno-ame­ri­ca­nă ara­tă o oa­re­ca­re re­zis­te­nță la schim­bă­ri­le in­ter­veni­te prin in­for­ma­ti­za­rea ac­ti­vi­tății. Însă aces­te schim­bări sunt ab­so­lut ne­ce­sa­re pen­tru îmbu­nă­tăți­rea stan­dar­de­lor și pen­tru efi­ci­en­ti­za­rea ac­ti­vi­tății con­su­la­re.

Vo­lu­mul de asis­te­nță și de ser­vi­cii con­su­la­re pres­ta­te de Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les în anul 2018 es­te cu 250% mai ma­re de­cât cel din anul 2015, deși nu­mă­rul con­su­li­lor și fun­cți­o­na­ri­lor con­su­lari din ca­drul ofi­ci­u­lui con­su­lar a fost sen­si­bil mai mic. Deși nu­mă­rul de so­li­ci­ta­nți es­te cu mult mai ma­re,sis­te­mul de pro­gra­mări on­li­ne a fă­cut să dis­pa­ră aglo­me­rația și co­zi­le de la ghișee, ce­tățe­nii be­ne­fi­ci­ind acum de asis­te­nță con­su­la­ră în con­diții foar­te ci­vi­li­za­te. La nu­me­roa­se­le întâlniri pe ca­re le am cu co­mu­ni­tăți­le de ro­mâni, ce­tățe­nii mi-au co­mu­ni­cat că au ob­ser­vat gra­dul ma­xim de pro­fe­si­o­na­li­za­re a ac­ti­vi­tății con­su­la­re și dom­nia le­gii ge­ne­ra­li­za­tă în toa­te pro­ce­du­ri­le con­su­la­re. Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les se con­frun­tă cu un nu­măr din ce în ce mai ma­re de so­li­ci­tări din par­tea ro­mâni­lor din co­mu­ni­ta­te. Din acest mo­tiv, de­ja se de­pun efor­turi pen­tru iden­ti­fi­ca­rea unui alt se­diu mai încă­pă­tor,ca­re va per­mi­te pri­mi­rea și pro­ce­sa­rea în timp re­al a unui nu­măr mai ma­re de per­soa­ne și de ce­reri (în ce­le 11 sta­te ame­ri­ca­ne ca­re for­me­a­ză cir­cum­scri­pția con­su­la­ră lo­cu­i­esc mai mult de 170 de mii de ro­mâni). So­li­ci­ta­nții de ser­vi­cii con­su­la­re, ca­re nu se con­frun­tă cu o si­tuație re­a­lă de ur­ge­nță (ac­ci­den­te cu vic­ti­me, sunt vic­ti­me ale unor in­fra­cți­uni sau ca­la­mi­tăți na­tu­ra­le,de­ce­se ale ce­lor apro­piați,ares­tări, întoar­ce­re ur­gen­tă în ța­ră sau con­ti­nua­rea că­lă­to­ri­ei că­tre alt stat), sunt pri­miți la toa­te mi­si­u­ni­le di­plo­ma­ti­ce și ofi­ci­i­le con­su­la­re ale Ro­mâni­ei din lu­me cu pro­gra­ma­re obți­nu­tă prin in­ter­me­di­ul por­ta­lu­lui www.econ­su­lat. ro,un sis­tem in­for­ma­tic in­te­grat pus la dis­po­ziția tu­tu­ror ce­tățe­ni­lor ro­mâni din afa­ra ță­rii de că­tre Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne. Sis­te­mul in­for­ma­tic fun­cți­o­nea­ză foar­te bi­ne, fi­ind foar­te apre­ciat de co­vârși­toa­rea ma­jo­ri­ta­te a mem­bri­lor co­mu­ni­tăți­lor ro­mâno-ame­ri­ca­ne.

De alt­fel, acest por­tal con­su­lar, www.econ­su­lat.ro per­mi­te tu­tu­ror ce­tățe­ni­lor ca­re so­li­ci­tă efec­tua­rea de ser­vi­cii con­su­la­re să își tran­smi­tă că­tre con­su­lat ce­re­ri­le fo­lo­sind cal­cu­la­to­rul de la ei de aca­să, să încar­ce la pro­pria ce­re­re din por­tal do­cu­men­te­le sca­na­te pe ca­re le­gi­le și nor­me­le ro­mâne le pre­văd ca ne­ce­sa­re pen­tru efec­tua­rea ser­vi­ci­u­lui con­su­lar so­li­ci­tat și să dia­lo­ghe­ze în scris cu fun­cți­o­na­rii con­su­lari de la con­su­lat,da­că aceștia con­sta­tă că ce­re­rea și do­cu­men­te­le ane­xa­te sunt fie in­com­ple­te, fie ne­co­res­pun­ză­toa­re. Ce­re­rea se va­li­de­a­ză de că­tre con­su­li nu­mai du­pă ce se con­sta­tă că res­pec­tă pre­ve­de­ri­le

le­gi­lor și ac­te­lor nor­ma­ti­ve ca­re re­gle­men­te­a­ză spețe­le res­pec­ti­ve. Du­pă va­li­da­rea ce­re­rii, ce­tățe­a­nul poa­te să își ale­a­gă sin­gur din lis­ta dis­po­ni­bi­lă ofe­ri­tă de sis­te­mul in­for­ma­tic da­ta și ora la ca­re se pro­gra­me­a­ză pen­tru vi­zi­ta la con­su­lat, în ve­de­rea efec­tuă­rii ser­vi­ci­u­lui con­su­lar, adu­când și do­cu­men­te­le ori­gi­na­le pe ca­re le-a sca­nat și tri­mis cu ce­re­rea sa din por­ta­lul www.econ­su­lat.ro.Prac­tic, con­su­la­tul se mu­tă pa­rțial la so­li­ci­tant aca­să uti­li­zând por­ta­lul in­for­ma­tic. Ce­le mai mari be­ne­fi­cii a aces­tor in­stru­men­te sunt fap­tul că, da­că so­li­ci­ta­nții spun ade­vă­rul în ce­re­rea lor, oda­tă aju­nși la con­su­lat cu do­cu­men­te­le ori­gi­na­le au cer­ti­tu­di­nea că ser­vi­ci­ul con­su­lar va fi efec­tuat, că nu vor fi res­pi­nși la ghișeu de că­tre fun­cți­o­nari și că ast­fel dis­par de­pla­să­ri­le inu­ti­le ca­re pot cos­ta foar­te mu­lți bani și timp pe cei ca­re vin de la dis­ta­nțe foar­te mari. La toa­te ape­lu­ri­le te­le­fo­ni­ce la nu­me­re­le in­di­ca­te la pa­gi­na in­ter­net a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral pen­tru in­for­mații con­su­la­re se răs­pun­de în Cen­tra­la M.A.E. la call-cen­ter-ul con­su­lar in­te­grat aflat la Bu­cu­rești. În mod si­mi­lar, la toa­te me­sa­je­le de poștă elec­tro­ni­că se răs­pun­de atât din e-mail-cen­ter-ul aflat în Cen­tra­la M.A.E.,cât și de la ofi­ci­ul con­su­lar de la Los Ange­les în ma­xim 24 de ore, cu ex­ce­pția me­sa­je­lor pri­mi­te în zi­le­le ne­lu­cră­toa­re, la ca­re se răs­pun­de în pri­ma zi lu­cră­toa­re ca­re ur­me­a­ză. Pre­o­cu­pa­rea pen­tru op­ti­mi­za­rea pro­ce­du­ri­lor ră­mâne con­stan­tă și sun­tem des­chiși ori­că­ror pro­pu­neri con­struc­ti­ve.De alt­fel, une­le din­tre pro­pu­ne­ri­le pri­mi­te de la ro­mâni, spe­cia­liști în teh­no­lo­gia in­for­mați­ei ca­re lu­cre­a­ză pe Coas­ta de Vest, le-am tri­mis la Bu­cu­rești și au fost de­ja im­ple­men­ta­te în pro­gra­me­le in­for­ma­ti­ce pe ca­re le ru­le­a­ză por­ta­lul www.econ­su­lat.ro. În ace­lași timp, tre­bu­ie să înțe­le­gem că fun­cți­o­na­rii con­su­lari și con­su­lii sunt res­pon­sa­bi­li pen­tru res­pec­ta­rea și apli­ca­rea le­gii ro­mâne în toa­te pro­ce­du­ri­le des­fășu­ra­te în pro­ce­sul de acor­da­re a asis­te­nței con­su­la­re și de efec­tua­re a ser­vi­ci­i­lor con­su­la­re. Ce­le mai mari ne­mu­lțu­miri sunt pro­vo­ca­te uno­ra din­tre so­li­ci­ta­nți de fap­tul că lu­cră­to­rii con­su­lari re­fu­ză să ac­cep­te ne­res­pec­ta­rea le­gii ro­mâne în une­le spețe în ca­re so­li­ci­ta­nții nu au do­cu­men­te­le în bu­nă re­gu­lă.

Mu­lți m-au între­bat ca­re es­te pro­ce­du­ra de reînoi­re a pașa­por­tu­lui ro­mânesc prin Con­su­lat... da­că ați pu­tea de­ta­lia...

Ace­as­tă între­ba­re poa­te ge­ne­ra un răs­puns atât de lung, încât poa­te fi foar­te bi­ne pu­bli­cat epi­so­dic în zia­rul dum­nea­voas­tră,

având în ve­de­re că ma­te­ria­lul de­ta­liat es­te re­la­tiv ex­tins în fun­cție de ti­pul pașa­por­tu­lui și de vârsta și de si­tuația în ca­re se află so­li­ci­ta­nții.

Toa­te aces­te in­for­mații se re­gă­sesc des­cri­se în de­ta­liu la pa­gi­na in­ter­net ofi­cia­lă a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les și îi îndemn pe toți ci­ti­to­rii dum­nea­voas­tră, ca­re au ne­voie de in­for­mații asu­pra pro­ce­du­rii de obți­ne­re și de schim­ba­re a pașa­por­tu­lui ro­mânesc să con­sul­te ru­bri­ca Ser­vi­cii con­su­la­re – DO­CU­MEN­TE DE CĂ­LĂ­TO­RIE ȘI IDENTITATE. Cred că va fi foar­te bi­ne pri­mi­tă de că­tre ci­ti­to­rii dum­nea­voas­tră iniția­ti­va de a pu­bli­ca pe­ri­o­dic aces­te in­for­mații, iar noi v-am fi foar­te re­cu­nos­că­tori pen­tru aju­to­rul acor­dat în pri­mul rând ce­tățe­ni­lor ro­mâni.

În ba­za pașa­por­tu­lui ro­mânesc ce­tățe­nii ro­mâni be­ne­fi­cia­ză de toa­te drep­tu­ri­le unui ce­tățe­an al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Ce­le mai im­por­tan­te sunt ce­le le­ga­te de po­si­bi­li­ta­tea de șe­de­re pe te­ri­to­ri­ul ori­că­rui stat al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne fă­ră vi­ză și pe pe­ri­oa­dă ca­re nu es­te li­mi­ta­tă la 90 de zi­le, așa cum se întâmplă pen­tru ce­tățe­nii ca­re că­lă­to­resc cu pașa­poar­te emi­se de sta­te ca­re nu sunt mem­bre ale Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne. Efec­te­le sunt im­por­tan­te da­că luăm în cal­cul și exis­te­nța drep­tu­lui de mun­că, de a stu­dia și de a dez­vol­ta și des­fășu­ra afa­ceri fă­ră înde­pli­ni­rea de for­ma­li­tăți spe­ci­fi­ce străi­ni­lor.

Exis­tă un in­te­res evi­dent din par­tea fa­mi­li­i­lor ro­mâno-ame­ri­ca­ne ca­re do­resc să își tri­mi­tă co­pi­ii la stu­dii în sta­te­le mem­bre ale Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne și la ce­le ca­re au pro­pri­e­tăți în aces­te sta­te și un­de do­resc să lo­cu­ias­că în fi­e­ca­re an pen­tru pe­ri­oa­de ca­re de­pășesc 90 de zi­le într-un in­ter­val de șa­se luni.

Un alt ele­ment ese­nțial es­te le­gat de drep­tul la a ale­ge și a fi ales în Ro­mânia și, nu în ul­ti­mul rând, de apro­pi­e­rea pe ca­re ori­ce ro­mân do­rește să o sim­tă față de ța­ra sa de ori­gi­ne, chiar și la ni­vel de le­gă­tu­ră ju­ri­di­că. Ce­tățe­nii ro­mâni

be­ne­fi­cia­ză de pro­te­cția sta­tu­lui ro­mân în străi­nă­ta­te, con­form pre­ve­de­ri­lor art. 17 din Con­sti­tuția Ro­mâni­ei.

Se tot vor­bește de un po­si­bil Cen­tru Ro­mânesc Cul­tu­ral în Los Ange­les? Ce per­spec­ti­ve ar avea? Ce con­diții are tre­bui să înde­pli­neas­că un ast­fel de Cen­tru Ro­mânesc Cul­tu­ral?

Vă mu­lțu­mesc pen­tru ace­as­tă între­ba­re. Es­te un efort co­mun pe ca­re Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les îl de­pu­ne împreu­nă cu co­mu­ni­tăți­le ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne pen­tru înde­pli­ni­rea con­diți­i­lor pre­vă­zu­te de Le­gea nr. 86/2016 pri­vind in­sti­tu­i­rea cen­tre­lor co­mu­ni­ta­re ro­mânești în străi­nă­ta­te, cu mo­di­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re. Tex­tul le­gii es­te dis­po­ni­bil pe pa­gi­na in­ter­net ofi­cia­lă a Con­su­la­tu­lui Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les (Le­gea nr. 86/2016). Ime­diat ce vom avea de­pu­se la Con­su­la­tul Ge­ne­ral ce­le mi­nim cinci mii de ce­reri de înscri­e­re, aces­tea fi­ind ast­fel for­mu­la­te încât să poa­tă fi uti­li­za­te și în do­sa­rul pen­tru înfi­nța­rea unui cen­tru co­mu­ni­tar pen­tru ro­mânii din străi­nă­ta­te, ofi­ci­ul con­su­lar va tran­smi­te ma­te­ria­le­le că­tre Mi­nis­te­rul pen­tru Ro­mânii de Pre­tu­tin­deni. Ar fi pri­mul ast­fel de cen­tru înfi­i­nțat pen­tru ro­mânii din străi­nă­ta­te în ba­za le­gii pe ca­re am me­nți­o­nat-o. Ro­lul dum­nea­voas­tră, al mass-me­dia, es­te foar­te im­por­tant în efor­tu­ri­le de po­pu­la­ri­za­re a exis­te­nței aces­tei le­gi și a po­si­bi­li­tăți­lor de înfi­i­nța­re a unor ast­fel de cen­tre ca­re pot fi mai mul­te în ace­e­ași ța­ră.Avan­ta­je­le ofe­ri­te de un ast­fel de cen­tru co­mu­ni­tar sunt mari și foar­te atrac­ti­ve pen­tru co­mu­ni­tăți­le de ro­mâni din afa­ra ță­rii.

Vă mu­lțu­mesc pen­tru ama­bi­li­ta­te și vă do­resc mult suc­ces în ac­ti­vi­ta­tea d-voas­tră și o co­la­bo­ra­re și o im­pli­ca­re cât mai fruc­tu­oa­să în ac­ti­vi­tăți­le ro­mâni­lor din Ca­li­for­nia și nu nu­mai...

În pri­mul rând vă adre­sez mu­lțu­miri pen­tru des­chi­de­rea pe ca­re o ară­tați dum­nea­voas­tră

și pu­bli­cația dum­nea­voas­tră pen­tru co­la­bo­ra­rea cu Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les, în be­ne­fi­ci­ul mem­bri­lor co­mu­ni­tăți­lor ro­mâno-ame­ri­ca­ne din ju­mă­ta­tea de vest a Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii. Atât pen­tru mi­ne per­so­nal, cât și pen­tru toți mem­brii cor­pu­lui con­su­lar acre­di­tați la Con­su­la­tul Ge­ne­ral al Ro­mâni­ei la Los Ange­les es­te im­por­tant să întreți­nem o co­mu­ni­ca­re pu­bli­că bu­nă, pre­ci­să, tran­spa­ren­tă și co­rec­tă, pen­tru in­for­ma­rea mem­bri­lor co­mu­ni­tăți­lor ro­mâno-ame­ri­ca­ne din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, în spe­cial în mass-me­dia de lim­bă ro­mână. Nu­mai o co­mu­ni­ca­re de acest fel poa­te per­mi­te ofi­ci­u­lui con­su­lar al Ro­mâni­ei la Los Ange­les să con­so­li­de­ze și să op­ti­mi­ze­ze con­stant pro­ce­sul de acor­da­re de asis­te­nță și pro­te­cție con­su­la­ră mai efi­ci­en­tă pen­tru ro­mânii aflați în cir­cum­scri­pția con­su­la­ră, ur­mând stra­te­gii și po­li­tici pu­bli­ce de­ter­mi­na­te de ne­ce­si­ta­tea de adap­ta­re la noi­le con­diții im­pu­se de pro­gre­sul so­cial și teh­no­lo­gic.

De ase­me­nea, am con­vin­ge­rea că o coo­pe­ra­re pen­tru co­mu­ni­ca­re pu­bli­că efi­ci­en­tă între ofi­ci­ul con­su­lar și mass-me­dia es­te la fel de im­por­tan­tă pen­tru dez­vol­ta­rea di­men­si­u­ni­lor co­mer­cial-eco­no­mi­ce și cul­tu­ral-aca­de­mi­ce ale Par­te­ne­ria­tu­lui Stra­te­gic aflat în de­ru­la­re între Ro­mânia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, par­te­ne­riat ca­re, du­pă cum bi­ne cu­noașteți, împli­nește 22 de ani în acest an. Vă mu­lțu­mesc pen­tru dis­po­ni­bi­li­ta­tea do­ve­di­tă pen­tru spri­ji­ni­rea ac­ti­vi­tății de in­for­ma­re a mem­bri­lor co­mu­ni­tăți­lor ro­mânești și ro­mâno-ame­ri­ca­ne cu pri­vi­re la schim­bă­ri­le in­ter­veni­te în pro­ce­sul de acor­da­re a asis­te­nței con­su­la­re. De ase­me­nea, vă mu­lțu­mesc pen­tru par­ti­ci­pa­rea la efor­tu­ri­le au­to­ri­tăți­lor ro­mâne de­pu­se pen­tru păs­tra­rea iden­ti­tății ro­mânești, a lim­bii ro­mâne, a culturii pre­cum și a va­lo­ri­lor tra­diți­o­na­le ro­mânești în co­mu­ni­tăți­le de ro­mâni din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.