Noi mo­di­fi­cări în se­rie anun­ţa­te la do­bânda Ro­bor

Gu­ver­nul va mo­di­fi­ca săp­tă­mâna ace­as­ta OUG 114/2018 prin­tr-o no­uă or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă. Una din­tre prin­ci­pa­le­le mo­di­fi­cări va fi sta­bi­li­rea in­di­ce­lui Ro­bor în func­ţie de tran­zac­ţi­i­le in­ter­ban­ca­re și zil­ni­ce pe tri­mes­trul an­te­ri­or, a de­cla­rat mi­nis­trul Fin

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Dem­ni­ta­rul a fost între­bat, la ple­ca­rea de la un eveni­ment or­ga­ni­zat de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, ca­re es­te sta­di­ul dis­cu­ţi­i­lor pri­vind mo­di­fi­că­ri­le OUG 114/2018. „De-abia aștept să ter­min cu or­do­nan­ţa asta“, a răs­puns Te­o­do­ro­vici.

Mi­nis­trul a afir­mat că săp­tă­mâna vi­i­toa­re actul nor­ma­tiv va fi mo­di­fi­cat în Gu­vern, însă dis­cu­ţi­i­le nu sunt fi­na­li­za­te, spu­ne Agerpres.

„Du­pă cum ști­ţi, ieri am avut dis­cu­ţii la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor, cu Aso­cia­ţia Ro­mână a Băn­ci­lor, și vom avea și astă­zi (n.r.: vi­neri, 22 mar­tie) o dis­cu­ţie pen­tru a dis­cu­ta pe for­ma fi­na­lă a tex­tu­lui de or­do­nan­ţă ca­re să mo­di­fi­ce OUG 114“, a spus Te­o­do­ro­vici.

„Am avut o dis­cu­ţie, de­si­gur, și cu BNR, am tri­mis și o in­for­ma­re la Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă, ară­tăm ca­re sunt mo­di­fi­că­ri­le pe ca­re le adu­cem și pre­gă­tim o or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă ca­re va fi apro­ba­tă săp­tă­mâna vi­i­toa­re, în Gu­vern“, a ex­pli­cat mi­nis­trul.

Mo­di­fi­ca­rea Ro­bor nu ief­ti­nește cre­di­tul

„În prin­ci­pal, es­te vor­ba des­pre de­cu­pla­rea Ro­bor de par­tea de ta­xă pe ac­ti­ve­le fi­nan­cia­re. Acest Ro­bor nou va fi cal­cu­lat la tran­zac­ţi­i­le in­ter­ban­ca­re și zil­ni­ce pe tri­mes­trul an­te­ri­or, e o me­die arit­me­ti­că ce se apli­că pe tri­mes­trul ur­mă­tor“, a mai spus Te­o­do­ro­vici.

Adrian Va­si­les­cu, con­si­li­er al gu­ver­na­to­ru­lui BNR, sus­ţi­ne că „Ro­bor nu are cum să fie mo­di­fi­cat în așa fel încât să du­că la ief­ti­ni­rea cre­di­tu­lui în Ro­mânia. Nu es­te po­si­bil ma­te­ma­tic. Sper că asta se va întâmpla în or­do­nan­ţa de ur­gen­ţă: va dis­pă­rea Ro­bor ca cri­te­riu pen­tru ta­xa­rea băn­ci­lor, da­că vor să ta­xe­ze băn­ci­le“.

O ase­me­nea or­do­nan­ţă, cum e OUG 114, a spus „Ro­mâni­ei li­be­re“Va­si­les­cu, nu are cum să du­că la ief­ti­ni­rea cre­di­tu­lui în Ro­mânia. Mai mult, „în trei luni de

zi­le (n.r.: de când a fost da­tă OUG 114, pe 21 de­cem­brie 2018), cre­di­tul s-a scum­pit. Or­do­nan­ţa tre­bu­ie de­cu­pla­tă de ide­ea că vi­ne să con­tri­bu­ie la ief­ti­ni­rea cre­di­tu­lui“, a su­bli­niat ex­per­tul BNR.

„Do­bânda de la cre­dit“, a de­ta­liat Adrian Va­si­les­cu, „are pa­tru com­po­nen­te. Da­că, să zi­cem, do­bânda es­te 8%, pa­tru pro­cen­te, adi­că 50% din do­bândă, înse­am­nă cos­tul ope­ra­ţi­u­ni­lor ban­ca­re de pe pia­ţă, do­uă pro­cen­te le re­pre­zin­tă apă­ra­rea de ris­cul ca­re pla­nea­ză asu­pra cre­di­tă­rii, unul e cos­tul fi­nan­ţă­rii și unul es­te cos­tul ca­pi­ta­lu­lui“.

Un­de e in­di­ce­le Ro­bor aici? În ac­tua­la for­mu­lă, da­tă de Or­do­nan­ţa 50 din 2010, pri­vind con­trac­te­le de cre­dit pen­tru con­su­ma­tori, „do­bânda es­te ega­lă cu in­di­ce­le Ro­bor, plus mar­ja băn­cii. Ro­bor e o ex­pre­sie a pi­e­ţei și poa­te să fie un in­di­ce al pre­ţu­lui cre­di­tu­lui, împreu­nă cu mar­ja băn­cii“, a ex­pli­cat Va­si­les­cu.

„Dar, da­că ru­pi Ro­bor de pia­ţă și-i faci un cal­cul în can­ce­la­rie, nu va mai fi un in­di­ce al pi­e­ţei și atunci mar­ja băn­cii va de­ve­ni sin­gu­rul in­di­ce al pi­e­ţei. Ace­as­ta du­ce la scum­pi­rea, nu la ief­ti­ni­rea cre­di­tu­lui“, a spus spe­cia­lis­tul.

Anu­me de ce va du­ce în con­ti­nua­re la scum­pi­rea cre­di­tu­lui? „Mar­ja băn­cii fi­ind fi­xă, o in­sti­tu­ţie ban­ca­ră ca­re dă un cre­dit pe 20 de ani va ur­ca in­stinc­tiv mar­ja băn­cii, pen­tru că nu are înco­tro“, a ex­pli­cat „Ro­mâni­ei li­be­re“Adrian Va­si­les­cu.

O pa­cos­te: de­cu­pla­rea Ro­bor de re­a­li­ta­tea pi­e­ţei in­ter­ban­ca­re

Să zi­cem că un co­men­ta­tor obi­ec­tiv fa­ce ur­mă­toa­rea com­pa­ra­ţie: să fo­lo­sești me­dia tran­zac­ţi­i­lor zil­ni­ce pe tri­mes­trul an­te­ri­or pen­tru cal­cu­la­rea Ro­bor e ca și cum se­ma­fo­ri­za­rea unei mari me­tro­po­le func­ţi­o­nea­ză în timp re­al și tu vrei să o faci să func­ţi­o­ne­ze du­pă tra­fi­cul ru­ti­er din tri­mes­trul tre­cut. E clar, se pro­duc am­bu­teia­je și mai mul­te ac­ci­den­te. E co­rec­tă com­pa­ra­ţia?

„Ban­ca de­ja are pro­ble­me cu vi­i­to­rul când are de­po­zi­te pe ter­men li­mi­tat – o lu­nă, trei luni, șa­se luni, un an și, din aces­te de­po­zi­te, dă cre­di­te pe 20 de ani“, a spus Va­si­les­cu.

„Băn­cii nu-i mai tre­bu­ie încă o pro­ble­mă cu Ro­bor, ca­re nu ţi­ne se­a­mă de mer­sul zil­nic al pi­e­ţei (n.r.: așa cum ţi­ne se­a­mă în pre­zent). Tran­zac­ţi­i­le sunt gru­pa­te în

sca­den­ţe­le de o zi, do­uă zi­le, o săp­tă­mână, cel mult o lu­nă“, a ex­pli­cat ex­per­tul.

„Ro­mânia li­be­ră“l-a ru­gat pe Adrian Va­si­les­cu să dea un exem­plu con­cret. „Azi sun­tem în 22 mar­tie“, a de­ta­liat Va­si­les­cu, con­ti­nuând: „Mă uit la do­bânda Ro­bor. Nu la co­ta­ţii, ci la tran­zac­ţii. Lu­cru­ri­le ca­re s-au întâmplat în zi­le­le aces­tea au dus în sus Ro­bor“.

Ia­tă evo­lu­ţia in­di­ce­lui Ro­bor, pe ce­le no­uă ca­te­go­rii: Ro­bor over­ni­ght: (21 mar­tie – 22 mar­tie) 1,76 – 1,81; Ro­bor la 2 zi­le: 1,82 – 3,47; Ro­bor la o săp­tă­mână; 2,92 – 3,47; Ro­bor 1M: 3 – 3,09; Ro­bor 3M: 3,14 – 3,16; Ro­bor 6M: 3,31 – 3,33; Ro­bor 9M: 3,45 – 3,46; Ro­bor 12 M: 3,50 – 3,52.

„Toc­mai dis­cu­ţi­i­le aces­tea au pro­vo­cat sal­tu­ri­le“, a ex­pli­cat spe­cia­lis­tul. Con­cret, fluc­tua­ţia ma­re a in­di­ce­lui Ro­bor la do­uă zi­le și la o săp­tă­mână se da­to­re­a­ză exact dis­cu­ţi­i­lor des­pre mo­di­fi­ca­rea for­mu­lei de cal­cul Ro­bor. Și fap­tu­lui că, așa cum a spus Va­si­les­cu, la do­uă zi­le

și la o săp­tă­mână sunt tran­zac­ţi­i­le.

Po­tri­vit lui Orlan­do Te­o­do­ro­vici, mo­di­fi­că­ri­le ce s-ar pre­gă­ti vi­ze­a­ză scă­de­rea ra­te­lor ro­mâni­lor. „Inten­ţia noas­tră es­te de a du­ce mai jos cos­tul fi­nan­ţă­rii ro­mâni­lor și e clar că es­te o di­fe­ren­ţă între Ro­bor-ul ba­zat pe co­ta­ţii și cel pe tran­zac­ţii, cum e cel pro­pus în proi­ec­tul de act nor­ma­tiv pe ca­re dis­cu­tăm, și anu­me o scă­de­re, nu pot să spun cât, pen­tru că es­te o va­ria­ţie, ști­ţi foar­te bi­ne, zil­ni­că, es­te o me­die arit­me­ti­că, dar clar se sca­de, aces­ta e sco­pul nos­tru fi­nal“, a com­ple­tat șe­ful de la Fi­nan­ţe.

Între­bat de jur­na­liști da­că își va da de­mi­sia da­că ra­te­le nu vor scă­dea, Te­o­do­ro­vici a răs­puns: „Bun“.

În chi­nu­ri­le (re)fa­ce­rii

„OUG 114 es­te în chi­nu­ri­le re­fa­ce­rii“, anun­ţa, în ur­mă cu o săp­tă­mână, li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. „Împreu­nă cu co­le­gii

mei, noi, la ALDE, am or­ga­ni­zat o run­dă am­plă de con­sul­tări cu me­di­ul de afa­ceri ca­re es­te vi­zat de OUG 114“, ex­pli­ca Tă­ri­ce­a­nu.

„Ne-am întâlnit cu con­du­ce­rea Băn­cii Na­ţi­o­na­le, cu Mu­gur Isă­res­cu și Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie, apoi cu Aso­cia­ţia Ro­mână a Băn­ci­lor, cu fir­me­le din ener­gie, cu cei ca­re re­pre­zin­tă fon­du­ri­le de pen­sii de pe Pi­lo­nul II, cu fir­me­le din do­me­ni­ul Te­le­co­mu­ni­ca­ţi­i­lor“, con­ti­nua po­li­ti­cia­nul.

„Pe ba­za aces­tor dis­cu­ţii, am reușit să sin­te­ti­zăm ca­re sunt prin­ci­pa­le­le ele­men­te de pre­o­cu­pa­re și ce­ea ce pot să vă spun es­te că noi și co­le­gii noștri din PSD sun­tem în con­sens să mo­di­fi­căm“, afir­ma preșe­din­te­le Se­na­tu­lui.

Anu­me, afir­ma aces­ta, „pe zo­na ban­ca­ră se va re­nun­ţa la le­ga­rea ta­xei pe ac­ti­ve­le ban­ca­re de Ro­bor“. Aces­ta „se sta­bi­lește pe ba­za unor co­ta­ţii și vom re­nun­ţa la acest sis­tem și vom mer­ge pe un in­di­ce ca­re es­te me­dia tran­zac­ţi­i­lor efec­ti­ve re­a­li­za­te

în ul­ti­me­le trei luni“, de­ta­lia po­li­ti­cia­nul.

De ce anu­me ast­fel? „Pen­tru că es­te un in­di­ce mai apro­piat de re­a­li­ta­tea pi­e­ţii și, în esen­ţă, ne vom atin­ge obi­ec­ti­vul pe ca­re îl ur­mă­rim prin OUG 114“, de­cla­ra Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Ce vrea coa­li­ţia să fa­că în do­me­ni­ul ban­car? „Vrem să co­bo­râm do­bânzi­le ca­re astă­zi sunt foar­te ri­di­ca­te în Ro­mânia, la un ni­vel apro­piat de ce­le prac­ti­ca­te în ce­le­lal­te ţări eu­ro­pe­ne.(..) Am pri­mit, aș spu­ne cu sa­tis­fac­ţie, din par­tea Aso­ciați­ei Ro­mâne a Băn­ci­lor pro­pu­ne­rea, dis­po­ni­bi­li­ta­tea pe ca­re au ară­tat-o, de a crește ni­ve­lul de in­ter­me­di­e­re fi­nan­cia­ră“, de­ta­lia Tă­ri­ce­a­nu.

Li­de­rul ALDE vor­bea des­pre „un sti­mu­lent pen­tru crește­rea vo­lu­mu­lui de cre­di­ta­re, pen­tru ca­re fi­e­ca­re ban­că ce reușește acest in­di­ce de per­for­man­ţă va pri­mi un bo­nus, adi­că i se va di­mi­nua ta­xa până la un ni­vel, în func­ţie de per­for­man­ţa pe ca­re o va avea“.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.