Să săr­bă­to­rim împreu­nă Zi­ua Mon­dia­lă a Te­a­tru­lui… în te­a­tru!

Romania Libera - - Timp Liber -

Mi­er­curi, 27 mar­tie, de Zi­ua Mon­dia­lă a Te­a­tru­lui, înce­pând cu ora 11.30 și până la că­de­rea ul­ti­mei cor­ti­ne, Te­a­trul Nați­o­nal ”I.L.Ca­ra­gia­le” își des­chi­de po­rți­le pen­tru toți cei ce sunt cu­ri­oși să des­co­pe­re ce se întâmplă în spec­ta­cu­loa­sa clă­di­re din cen­trul Ca­pi­ta­lei.

În Sa­la Me­dia vor avea loc do­uă proi­e­cții cu in­tra­rea li­be­ră (în li­mi­ta ce­lor 130 de lo­curi dis­po­ni­bi­le). Ast­fel, de la 11.30 pu­teți re­ve­dea, înre­gis­trat pe pe­li­cu­lă, spec­ta­co­lul ”Egois­tul” de Je­an Ano­u­ilh, cu Ra­du Be­li­gan în ro­lul prin­ci­pal – ac­tor a că­rui lon­ge­vi­vă ca­ri­e­ră pe sce­nă i-a adus in­clu­siv o re­cu­noaște­re Gu­i­ness Wor­ld Re­cor­ds. Spec­ta­co­lul a avut pre­mi­e­ra în 2004, s-a ju­cat neîntre­rupt 10 sta­gi­uni, cu pes­te 350 de re­pre­zen­tații la se­diu, în tur­nee in­ter­ne și in­ter­nați­o­na­le, toa­te cu sa­la pli­nă. De la ora 14.00, be­ne­fi­ci­ind de co­men­ta­ri­ul li­ve al au­to­ru­lui Mi­hai Bo­dea, spec­ta­to­rii sunt in­vi­tați să vi­zi­o­ne­ze un ma­te­rial do­cu­men­tar ine­dit, Cro­ni­ca fil­ma­tă a rein­ven­tă­rii TNB (2008-2015). Proi­e­cția-con­fe­ri­nță es­te ba­za­tă pe o ar­hi­vă im­pre­si­o­nan­tă de ima­gini vi­deo, fo­to­gra­fii, pa­no­ra­me, pla­nuri de ar­hi­tec­tu­ră, in­ter­vi­uri și apa­riții în pre­să și urmă­rește nu doar re­con­stru­cția clă­di­rii Te­a­tru­lui Nați­o­nal, ci și po­vești­le oa­me­ni­lor ca­re au lu­crat aici pe între­a­ga du­ra­tă a șan­ti­e­ru­lui de re­mo­de­la­re a clă­di­rii. O par­te din aceștia vor fi și ei pre­ze­nți în sa­lă, mar­tori ai pro­pri­ei lor is­to­rii!

De la ora 15.00 sun­tem in­vi­tați la un do­cu­men­tat tur ghi­dat în com­pa­nia lui Io­nuț Cor­paci, pen­tru a des­co­peri par­tea ne­vă­zu­tă a Te­a­tru­lui Nați­o­nal și pen­tru a afla un­de și cum se nasc spec­ta­co­le­le. Și nu în ul­ti­mul rând, pen­tru a ad­mi­ra cum se ve­de Bu­cu­rești­ul de sus! Punc­tul de întâlni­re es­te în foai­e­rul din fața in­tră­rii la Sa­la Me­dia. Pe tra­seu, se tre­ce și prin ex­po­ziți­i­le tem­po­ra­re găz­du­i­te în pre­zent de foai­e­re­le te­a­tru­lui. Foai­e­re­le Să­lii Stu­dio - Sa­lo­nul umo­ru­lui fran­co­fon – ex­po­ziție de ben­zi de­se­na­te, ca­ri­ca­turi și frag­men­te din fil­me co­mi­ce sem­na­te de ar­tiști din Argen­ti­na, Va­lo­nia-Bru­xel­les, Ce­hia, Egipt, Fra­nța, Li­ban, Ro­mânia, Unga­ria, Uru­guay. Expo­ziția es­te or­ga­ni­za­tă de Gru­pul Amba­sa­de­lor, De­le­gați­i­lor și In­sti­tuți­i­lor Fran­co­fo­ne din Ro­mânia (GADIF).

În Foai­e­rul Me­dia (ari­pa Inter­con­ti­nen­tal) es­te Expo­ziția co­me­mo­ra­ti­vă Ște­fan Bu­că­ta­ru – 50 de ani de pic­tu­ră, iar în Ro­ton­da din foai­e­rul Să­lii Mici se poa­te ve­dea Expo­ziția re­tros­pec­ti­vă ani­ver­sa­ră Ște­fan Pel­muș 70, pic­tu­ră. Foai­e­rul Să­lii Me­dia (ari­pa Tu­dor Arghe­zi) găz­du­i­ește Expo­ziția de pic­tu­ră a No­ri­căi Veş­căPo­pes­cu, in­ti­tu­la­tă Cer­cul. De la ora 18.00 su­nem pof­tiți la Li­bra­ri­um, li­bră­ria din foai­e­rul Să­lii Mari (în spa­te­le Ca­sei de bi­le­te), pen­tru lan­sa­rea că­rții ”Exer­cițiu de echi­li­bru” de Andre­ea Tă­nă­ses­cu, lec­tor univ. dr. la U.N.A.T.C, co­re­graf, ma­na­ger proi­ec­te cul­tu­ra­le, di­rec­tor al Aso­ciați­ei Cul­tu­ra­le “A&A Asso­cia­ted Artist”. Vo­lu­mul pu­bli­cat la Edi­tu­ra Tri­to­nic con­ţi­ne pa­tru pi­e­se de te­a­tru și va fi lan­sat în pre­ze­nța au­toa­rei.

În ace­as­tă zi de săr­bă­toa­re a Te­a­tru­lui, par­ti­ci­pa­nții be­ne­fi­cia­ză de 20% re­du­ce­re la achi­ziți­o­na­rea ori­că­rei că­rți din li­bră­rie. În plus, cei ca­re par­ti­ci­pă la tom­bo­lă au șan­sa de a câști­ga, până la fi­na­lul zi­lei, un set de că­rți de te­a­tru din co­le­cția Yo­rick, de la Edi­tu­ra Ne­mi­ra. La ora 20.00 ba­te gon­gul și sun­tem pof­tiți în să­li­le de spec­ta­col: La Sa­la Stu­dio – ”Scri­soa­rea” du­pă ”O scri­soa­rea pi­er­du­tă” de I.L. Ca­ra­gia­le, re­gia Ho­rațiu Mă­lă­e­le; La Sa­la Pic­tu­ră – ”Cinci fe­mei de tran­ziție”, text scris și re­gi­zat de Ro­di­ca Po­pes­cu Bi­tă­nes­cu (spec­ta­col ce­dat); La Sa­la Ate­li­er – ”50 de se­cun­de” de Da­ni­el Olte­an, re­gia Eu­gen Gye­mant; La Sa­la Mi­că – (D)efec­tul Pla­ce­bo – cre­ație co­lec­ti­vă / Proi­ect 9G la TNB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.