Ci­ne sunt can­di­dații PSD la eu­roa­le­geri

Doi mi­niștri, o re­a­li­za­toa­re TV, preșe­din­te­le Co­mi­si­ei SRI, un pas­tor gre­co-ca­to­lic, unii eu­ro­de­pu­tați, dar și par­la­men­tari de la Bu­cu­rești se află pe lis­ta PSD pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu FOTO AGERPRES

Doi mi­niștri, o re­a­li­za­toa­re TV, preșe­din­te­le Co­mi­si­ei SRI, un pas­tor gre­co-ca­to­lic, unii eu­ro­de­pu­tați, dar și par­la­men­tari de la Bu­cu­rești se află pe lis­ta PSD pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai.

So­cial-de­mo­crații au vo­tat, ieri, în Par­la­ment, la șe­di­nța CEx, lis­ta PSD la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai.

Pri­ma po­ziție es­te deți­nu­tă de Ro­va­na Plumb, mi­nis­trul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne. Ro­va­na Plumb a mai fost eu­ro­par­la­men­tar între 2007 și 2012. Acum, ple­ca­rea sa din Gu­vern va da sem­na­lul unei re­ma­ni­eri. So­cial-de­mo­crații tre­bu­ie să îi gă­se­as­că înlo­cu­i­tor. De ase­me­nea, și un alt mem­bru al Gu­ver­nu­lui, Na­ta­lia Into­te­ro (mi­nis­trul pen­tru Ro­mânii de Pre­tu­tin­deni), can­di­de­a­ză pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, fi­ind pe lo­cul 11 pe lis­ta PSD. Liviu Dragnea a anu­nțat că re­ma­ni­e­rea va avea loc înain­te de eu­roa­le­geri. ”Eu nu cred că tre­bu­ie să stea în Gu­vern până la da­ta ale­ge­ri­lor. Eu nu cred că un mem­bru al Gu­ver­nu­lui tre­bu­ie să fie şi în cam­pa­nie elec­to­ra­lă şi să ges­ti­o­ne­ze tre­bu­ri­le din mi­nis­ter. Ro­va­na Plumb e mi­nis­trul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, un por­to­fo­liu foar­te im­por­tant, nu ne pu­tem ju­ca. Aştept ca, du­pă ce doam­na prim-mi­nis­tru se întoar­ce, să avem o dis­cu­ţie”, a de­cla­rat Liviu Dragnea.

Preșe­din­te­le PSD, Liviu Dragnea, a anu­nțat, re­cent, că o va pro­pu­ne pe Ro­va­na Plumb pe pri­mul loc pe lis­ta pen­tru eu­roa­le­geri. De alt­fel, Ro­va­na Plumb s-a apro­piat, în ul­ti­mii ani, de Liviu Dragnea, du­pă ce, inițial, ea se nu­mă­ra

prin­tre su­sți­nă­to­rii fos­tu­lui pre­mi­er Vic­tor Pon­ta. Pro­cu­ro­rii DNA au cla­sat cer­ce­tă­ri­le față de Ro­va­na Plumb, în do­sa­rul Be­li­na, du­pă ce Ca­me­ra Deputațilo­r a res­pins ce­re­rea de ur­mă­ri­re pe­na­lă. Ro­va­na Plumb fu­se­se acu­za­tă de com­pli­ci­ta­te la abuz în ser­vi­ciu.

O re­a­li­za­toa­re TV și un pas­tor

Pe lo­cul doi se află jur­na­lis­ta Car­men Avram, re­a­li­za­toa­rea emi­si­u­nii ”În pre­mi­e­ră” de la Ante­na 3. Re­cent, și li­be­ra­lii au pro­mo­vat o ve­de­tă TV pe lis­te­le pen­tru Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an – Ra­reș Bog­dan, fos­tul re­a­li­za­tor al emi­si­u­nii ”Jo­curi de Pu­te­re” de la Re­a­li­ta­tea TV, ca­re ocu­pă lo­cul 1 pe lis­ta PNL pen­tru eu­roa­le­geri.

Pe lo­cul trei es­te Clau­diu Man­da, în pre­zent preșe­din­te al Co­mi­si­ei pen­tru con­tro­lul SRI. Clau­diu Man­da s-a că­să­to­rit, re­cent, cu Lia Olguța Va­si­les­cu, pur­tă­tor de cu­vânt al PSD. De­pu­ta­tul USR Lu­cian Vi­zi­teu a co­men­tat că pre­şe­din­te­le Co­mi­si­ei de con­trol SRI, Clau­diu Man­da, va fi pe lis­ta PSD pen­tru PE ca răs­pla­tă pen­tru fap­tul că a blo­cat prac­tic ac­ti­vi­ta­tea co­mi­si­ei şi a re­fu­zat au­di­e­rea lui Liviu Dragnea. Li­de­rul PSD ar fi tre­bu­it au­diat la co­mi­sia de re­sort, du­pă apa­riția unor dez­vă­lu­iri în pre­să po­tri­vit că­ro­ra Dragnea ar fi par­ti­ci­pat la mai mul­te pe­tre­ceri ale SRI și ar fi avut re­lații in­for­ma­le cu șe­fii ser­vi­ci­u­lui.

O sur­pri­ză a fost apa­riția pe lo­cul 4 a lui Chris Ter­hes, pas­tor gre­co-ca­to­lic, preșe­din­te al Coa­liți­ei ro­mâni­lor din SUA. Po­tri­vit unor sur­se din PSD, aces­ta ar fi fi­na­nțat prin aso­ciația sa cam­pa­nia pen­tru re­fe­ren­du­mul pen­tru fa­mi­lie su­sți­nut anul

tre­cut de PSD. Pas­to­rul a de­venit cu­nos­cut în me­di­i­le po­li­ti­ce ro­mânești du­pă ce a de­pus o plânge­re la Inspe­cția Ju­di­cia­ră la adre­sa Cris­ti­nei Tar­cea, preșe­din­ta Înal­tei Cu­rți. Plânge­rea vi­za mo­dul în ca­re sunt con­sti­tu­i­te com­ple­tu­ri­le de cinci ju­de­că­tori.

Can­di­dați eli­gi­bi­li

Eu­ro­par­la­men­ta­rul Dan Ni­ca ocu­pă lo­cul 5 pe lis­ta so­cial-de­mo­crați­lor. Nu­me­le lui Dan Ni­ca es­te le­gat de unul din ce­le mai ră­su­nă­toa­re scan­da­luri po­li­ti­ce: ieși­rea PSD din Gu­ver­nul Emil Boc, pe­tre­cu­tă în 2009. Dan Ni­ca, pe atunci mi­nis­tru de Inter­ne din par­tea PSD, a lan­sat acu­za­ţia că se pre­gă­teş­te frau­da­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le cu au­to­ca­re­le ca­re plim­bă tu­riş­tii elec­to­ra­li să vo­te­ze în mai mul­te lo­ca­li­tă­ţi. În loc să ve­ri­fi­ce acu­zați­i­le,

pre­mi­e­rul Emil Boc l-a dat afa­ră din Gu­vern, iar so­cial-de­mo­crații au pă­ră­sit Exe­cu­ti­vul.

Lo­cul 6 es­te ocu­pat de eu­ro­par­la­men­ta­rul Ma­ria Gra­pini, iro­ni­za­tă ade­sea de pre­să pen­tru ga­fe­le sa­le de ex­pri­ma­re. Urmă­to­rul cla­sat es­te de­pu­ta­tul Tu­dor Ci­u­ho­da­ru, me­dic de pro­fe­sie. Se­na­to­rul Dra­goș Be­nea ocu­pă lo­cul opt. Lan­sat în po­li­ti­că de Vi­o­rel Hre­ben­ci­uc, Be­nea a fost preșe­din­te al CJ Ba­cău (2004-2016) înain­te de a de­ve­ni se­na­tor.

Pe lo­cul no­uă es­te pla­sat Vic­tor Ne­gres­cu, ca­re și-a dat de­mi­sia, în noi­em­brie anul tre­cut, din fun­cția de mi­nis­tru pen­tru Afa­ceri Eu­ro­pe­ne. „Ca ur­ma­re a dis­cu­ţi­i­lor pur­ta­te am ajuns la con­clu­zia că nu mai pot exer­ci­ta man­da­tul la ace­la­şi ni­vel ca până atunci. Am anu­mi­te stan­dar­de pro­fe­si­o­na­le, încerc să îmi fac tre­a­ba cât mai bi­ne. Ca ur­ma­re

a dis­cuți­i­lor pur­ta­te, la ul­ti­ma şe­din­ţă de Gu­vern la ca­re am par­ti­ci­pat am con­sta­tat că nu mai pot fa­ce mun­ca la ace­la­şi ni­vel. Dis­cu­ţia în şe­din­ţa de Gu­vern es­te la ca­pi­to­lul con­fi­den­ţial”, a spus Ne­gres­cu du­pă ce și-a dat de­mi­sia.

Pe lo­cu­ri­le ur­mă­toa­re se află Andi Cris­tea (eu­ro­par­la­men­tar) și Na­ta­lia Into­te­ro (mi­nis­trul pen­tru

Ro­mânii de Pre­tu­tin­deni). Ofi­cial, con­du­ce­rea PSD mi­ze­a­ză pe obți­ne­rea a 1415 lo­curi de eu­ro­par­la­men­tari. În schimb, si­mu­lă­ri­le in­de­pen­den­te, ba­za­te pe son­da­je­le de opi­nie, pre­văd că PSD va obți­ne 11 sau 12 eu­ro­par­la­men­tari. PSD are în son­da­je între 26% și 32%, iar Ro­mânia are alo­ca­te 33 de lo­curi de eu­ro­par­la­men­tari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.