Andro­nes­cu re­des­chi­de larg ușa „că­pușe­lor“Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei

10.000.000 de lei, alo­cați pen­tru ma­nua­le ve­chi

Romania Libera - - Actualitat­e - Lau­re­nțiu Mușoiu

Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei in­vi­tă din nou edi­tu­ri­le pri­va­te, ca­re au fost re­cu­nos­cu­te drept „că­pușe“ale in­sti­tuți­ei, să ti­pă­re­as­că ma­nua­le­le șco­la­re.

Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN) or­ga­ni­ze­a­ză li­ci­tație pen­tru achi­ziți­o­na­rea de ma­nua­le șco­la­re pen­tru cla­sa a VII-a. Re­gu­la­men­tul a fost mo­di­fi­cat, ast­fel încât edi­tu­ri­le pri­va­te vor pu­tea din nou să par­ti­ci­pe la li­ci­tație, iar Edi­tu­ra Di­dac­ti­că și Pe­da­go­gi­că (EDP), su­bor­do­na­tă MEN, va avea șan­se in­fi­me de a mai câști­ga drep­tul de a pu­bli­ca ma­nua­le­le.

Pre­ce­de­nții mi­niștri ai Edu­cați­ei, Li­viu Pop și Re­mus Pri­co­pie,au atras,în mai mul­te rânduri ate­nția asu­pra im­pac­tu­lui „ma­fi­ei ma­nua­le­lor“asu­pra șco­li­lor.

Mi­za nu es­te re­pre­zen­ta­tă de ti­pă­ri­rea pro­priu-zi­să a ma­nua­le­lor șco­la­re, ci de au­xi­lia­re­le (cu­le­geri și cai­e­te de exer­ciții),ce vor fi ane­xa­te aces­to­ra și pen­tru ca­re pă­ri­nții ele­vi­lor și pro­fe­so­rii vor fi ne­voiți să plă­te­as­că su­me im­por­tan­te de bani.

În plus, Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei a alo­cat de­ja un bu­get de pes­te 10.000.000 de lei pen­tru

re­ti­pă­ri­rea ediți­i­lor ve­chi ale ma­nua­le­lor, afe­ren­te ce­lor­lal­te cla­se. Din­tre aces­tea, EDP va avea ac­ces doar la re­ti­pă­ri­rea ma­nua­le­lor pen­tru cla­sa a VI-a și a altor câte­va de anu­mi­te ma­te­rii. Ma­nua­le­le ti­pă­ri­te de edi­tu­ra de stat au fost con­tes­ta­te din cau­za nu­me­roa­se­lor greșe­li din co­nți­nut și din cau­za in­ca­pa­ci­tății mi­nis­te­ru­lui de a le li­vra în timp util.

Le­gea ma­nua­le­lor își con­ti­nuă par­cur­sul

Fos­tul mi­nis­tru al Edu­cați­ei, Li­viu Ma­rian Pop, iniția­to­rul Le­gii ma­nua­le­lor a

de­cla­rat, pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“, că li­ci­tația or­ga­ni­za­tă de MEN nu poa­te afec­ta par­cur­sul iniția­ti­vei le­gis­la­ti­ve. „Le­gea ma­nua­le­lor a fost apro­ba­tă de Se­nat și mer­ge la Ca­me­ra De­pu­tați­lor. Li­ci­tația nu poa­te afec­ta le­gea și nici ace­as­ta nu poa­te blo­ca li­ci­tația. Eu cred că mă­su­ri­le pe ca­re Gu­ver­nul le-a luat, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, nu vor mai per­mi­te că­pușa­rea Edi­tu­rii Di­dac­ti­ce. Având în ve­de­re no­ua le­gis­lație pri­vind de­le­gă­ri­le din pri­vat la stat“, ne-a de­cla­rat Li­viu Pop.

În tre­cut, în ca­drul Edi­tu­rii Di­dac­ti­ce și în ca­drul in­sti­tu­tu­lui

ca­re se ocu­pă de cur­ri­cu­lă, de pro­gra­ma șco­la­ră, au fost in­fil­tra­te per­soa­ne cu in­te­re­se la di­ver­se edi­turi pri­va­te și ca­re au sa­bo­tat in­sti­tuți­i­le su­bor­do­na­te mi­nis­te­ru­lui.

Un exem­plu din tre­cut es­te cel al Mi­ha­e­lei Flo­ran­ce Sin­ger, acți­o­nar la edi­tu­ra Sig­ma, ce a ocu­pat fun­cția de di­rec­tor al In­sti­tu­tu­lui de Ști­i­nțe a Edu­cați­ei. Prac­tic, ace­as­ta sta­bi­lea re­gu­li­le du­pă ca­re ur­mau să fie ale­se ma­nua­le­le șco­la­re, în timp ce edi­tu­ra sa pri­va­tă par­ti­ci­pa la li­ci­tați­i­le or­ga­ni­za­te de Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei.

Mi­nis­trul Edu­cați­ei Nați­o­na­le, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, de­cla­ra re­cent că va exis­ta o stric­tețe în se­lec­ta­rea ma­nua­le­lor. „Li­ci­ta­ţia a fost lan­sa­tă, aștep­tăm să se de­pu­nă ofer­te­le de ma­nua­le, ur­me­a­ză eta­pa de eva­lua­re și, du­pă ce trec de eva­lua­rea ex­trem de se­ve­ră pe cri­te­rii de ca­li­ta­te, le vom ti­pări și mer­gem mai de­par­te. În acest mo­ment, pro­ce­du­ra es­te gândi­tă și por­ni­tă pe com­pe­ti­ţie“, de­cla­ra Andro­nes­cu.

Într-un in­ter­viu acor­dat „Ro­mâni­ei li­be­re“,la înce­pu­tul aces­tui an, Andro­nes­cu spu­nea că edi­ta­rea ma­nua­le­lor șco­la­re doar de Edi­tu­ra Di­dac­ti­că și Pe­da­go­gi­că a fost „o de­ci­zie nein­spi­ra­tă“.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.