In­ves­ti­ţii în Tul­cea, în ur­ma unui proi­ect tran­sfron­ta­li­er cu un oraș din Ucrai­na

Se vor re­a­bi­li­ta do­uă se­cții din Spi­ta­lul Ju­dețe­an, un corp de clă­di­re din Spi­ta­lul Mă­cin și se va iniția un sis­tem de te­le­me­di­ci­nă.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Luni, 25 mar­tie 2019, la Sa­la Do­bro­gea, vi­ce­preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Tul­cea, Du­mi­tru Mer­ge­ani, și pri­ma­rul orașu­lui Izmail din Ucrai­na, Andrii Abram­chen­ko, au sem­nat con­trac­tul de grant pen­tru proi­ec­tul „Infras­truc­tu­ra tran­sfron­ta­li­e­ră de să­nă­ta­te“, fi­na­nțat de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă prin Pro­gra­mul Ope­rați­o­nal Co­mun de Coo­pe­ra­re Tran­sfron­ta­li­e­ră Ro­mânia – Ucrai­na 20142020.

Obi­ec­ti­vul ge­ne­ral al proi­ec­tu­lui pri­vește îmbu­nă­tăți­rea ac­ce­su­lui la să­nă­ta­te în spați­ul ge­o­gra­fic al Eu­ro­re­gi­u­nii Du­nă­rea de Jos, prin îmbu­nă­tăți­rea in­fras­truc­tu­rii de să­nă­ta­te a ju­dețu­lui Tul­cea și a orașu­lui Izmail, prin ac­ti­vi­tăți co­mu­ne de re­a­bi­li­ta­re și do­ta­re a pa­tru spi­ta­le: Spi­ta­lul Ju­dețe­an de Urge­nță Tul­cea, Spi­ta­lul Mă­cin, Spi­ta­lul Re­gi­o­nal Du­nă­re­an al Con­si­li­u­lui Re­gi­o­nal Ode­sa și Spi­ta­lul Mu­ni­ci­pal Izmail. Imple­men­ta­rea proi­ec­tu­lui vi­ze­a­ză, pen­tru par­te­ne­rii tul­ceni, prin­tre alte­le, re­a­bi­li­ta­rea in­fras­truc­tu­rii de să­nă­ta­te în ca­drul uni­tăți­lor de să­nă­ta­te pu­bli­că, res­pec­tiv re­a­bi­li­ta­rea se­cți­ei de ste­ri­li­za­re, a să­lii de ope­rație or­to­pe­die cu do­tă­ri­le afe­ren­te, din ca­drul Spi­ta­lu­lui Ju­dețe­an de Urge­nță, re­a­bi­li­ta­rea unui corp clă­di­re din ca­drul Spi­ta­lu­lui Mă­cin, iniți­e­rea unui sis­tem de te­le­me­di­ci­nă ope­ra­tiv la ni­ve­lul uni­tăți­lor me­di­ca­le im­pli­ca­te, sau ela­bo­ra­rea unei stra­te­gii co­mu­ne de să­nă­ta­te cu im­pact tran­sfron­ta­li­er cu efec­te asu­pra ges­ti­o­nă­rii efi­ci­en­te a in­fras­truc­tu­rii de să­nă­ta­te.

Ce se va întâmpla în Tul­cea

„Es­te un mo­ment im­por­tant pen­tru Tul­cea și Izmail, un prim pas im­por­tant du­pă înțe­le­ge­rea de coo­pe­ra­re sem­na­tă acum doi ani între Con­si­li­ul Ju­dețe­an Tul­cea și Pri­mă­ria Izmail. Ne bu­cu­ră fap­tul că acest proi­ect a fost eli­gi­bil, aces­ta per­mițând o re­a­bi­li­ta­re a se­cți­ei de ste­ri­li­za­re și a să­lii de ope­rație or­to­pe­die cu toa­te do­tă­ri­le afe­ren­te, dar și re­a­bi­li­ta­rea unui corp de clă­di­re al Spi­ta­lu­lui Mă­cin sau iniți­e­rea unui sis­tem de te­le­me­di­ci­nă ope­ra­tiv la ni­ve­lul uni­tăți­lor me­di­ca­le im­pli­ca­te. Ia­tă că tra­ta­tul de coo­pe­ra­re din­tre ce­le do­uă pă­rți înce­pe să dea roa­de. Vre­au să îi fe­li­cit pe toți cei im­pli­cați în acest proi­ect, echi­pa Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an, echi­pa de la Izmail și de la Eu­ro-re­gi­u­nea Du­nă­rea de Jos, pen­tru că astă­zi reușim să sem­năm acest con­tract“, a de­cla­rat vi­ce­preșe­din­te­le Du­mi­tru Mer­ge­ani.

„Sunt con­vins că ne vom întâlni de mai mul­te ori, pen­tru că mai sunt con­trac­te de fi­na­nța­re în eva­lua­re. Acest ni­vel de coo­pe­ra­re tran­sfron­ta­li­e­ră și de atra­ge­re a fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne es­te unic la ni­ve­lul re­gi­u­nii noas­tre. Cu atât mai im­por­tant es­te pen­tru noi acest proi­ect, având în ve­de­re că fi­na­nța­rea es­te îndrep­ta­tă spre pe­dia­trie. Sunt con­vins că în scurt timp, exem­plul nos­tru de coo­pe­ra­re tran­sfron­ta­li­e­ră va fi un exem­plu de bu­nă prac­ti­că pen­tru cei­la­lți, dar sunt con­vins și că pe noi nu ne va ajun­ge ni­meni. Es­te greu să re­peți un ast­fel de suc­ces, cum es­te greu să re­peți pri­e­te­nia anu­mi­tor per­soa­ne, re­gi­uni sau po­poa­re“, a de­cla­rat pri­ma­rul Andrii Abram­chen­ko.

Va­loa­rea proi­ec­tu­lui: 4,2 mi­li­oa­ne eu­ro

Par­te­neri în proi­ect ală­turi de Con­si­li­ul Ju­dețe­an sunt: Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Te­ri­to­ria­lă Mă­cin; Spi­ta­lul Re­gi­o­nal Du­nă­re­an al Con­si­li­u­lui Re­gi­o­nal Ode­sa, Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv al Orașu­lui Izmail, Aso­ciația de Coo­pe­ra­re Tran­sfron­ta­li­e­ră „Eu­ro­re­gi­u­nea Du­nă­rea de Jos”. Va­loa­rea to­ta­lă eli­gi­bi­lă pen­tru acest proi­ect (pen­tru toți par­te­ne­rii) es­te de 4.252.896,23 eu­ro din ca­re: con­tri­buția Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne prin Instru­men­tul Eu­ro­pe­an de Ve­ci­nă­ta­te - 3.780.000 eu­ro (88,88%); Con­tri­buția to­ta­lă a par­te­ne­ri­lor im­pli­cați, in­clu­siv CJ Tul­cea - 472.896,23 eu­ro (11,12%). Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Tul­cea, în ca­li­ta­te de be­ne­fi­ciar prin­ci­pal (li­der de proi­ect), îi re­vi­ne va­loa­rea to­ta­lă eli­gi­bi­lă de 2.090.242,86 eu­ro: fi­na­nța­rea UE prin Instru­men­tul Eu­ro­pe­an de Ve­ci­nă­ta­te 1.850.492 eu­ro și co­fi­na­nța­rea din bu­ge­tul lo­cal 239.750,86 eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.