Po­li­ti­ca du­blă a gi­gan­ţi­lor pe­tro­lu­lui pri­vind încăl­zi­rea pla­ne­tei

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Ce­le mai mari com­pa­nii pe­tro­li­e­re chel­tu­i­esc mi­li­oa­ne de do­lari în lob­by pen­tru a blo­ca po­li­ti­ci­le de lup­tă con­tra schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce, iar cam­pa­ni­i­le pu­bli­ci­ta­re as­cund am­ploa­rea in­ves­tiți­i­lor pen­tru ex­pan­si­u­nea ex­tra­cți­ei de pe­trol și de gaz.

Po­tri­vit Influen­ceMap, cinci din ma­ri­le so­ci­e­tăți pe­tro­li­e­re și ga­zi­e­re co­ta­te la Bur­să chel­tu­i­esc anual aproa­pe 200 mi­li­oa­ne do­lari pen­tru a fa­ce pre­si­uni, pen­tru a întârzia, con­tro­la sau blo­ca po­li­ti­ci­le des­ti­na­te schim­bă­rii cli­ma­ti­ce. Che­vron, BP și Exxo­nMo­bil au fost prin­ci­pa­le­le com­pa­nii de vârf ale lob­by-ului di­rect în po­li­ti­ci­le cli­ma­ti­ce vi­zând lup­ta împo­tri­va încăl­zi­rii pla­ne­tei și uti­li­ze­a­ză din ce în ce mai mult rețe­le­le so­cia­le pen­tru a-și pro­mo­va cu suc­ces pro­gra­me­le. Ra­por­tul su­bli­nia­ză că 2 mi­li­oa­ne do­lari s-au chel­tu­it în anu­nțuri pu­bli­ci­ta­re țin­tă pe Fa­ce­book și Insta­gram de că­tre gi­ga­nții mon­dia­li ai pe­tro­lu­lui pen­tru pro­mo­va­rea avan­ta­je­lor unei pro­du­cții cres­cu­te de com­bus­ti­bi­li fo­si­li. Iar BP a fă­cut o do­nație de 13 mi­li­oa­ne do­lari unei com­pa­nii, su­sți­nu­tă și de Che­vron, ca­re a per­mis blo­ca­rea unei ta­xe asu­pra car­bo­nu­lui în sta­tul Was­hin­gton. Au­to­rul stu­di­u­lui, Edward Col­lins, a ana­li­zat su­me­le chel­tu­i­te de între­prin­deri în ma­te­rie de lob­bying, de bri­e­fing și de pu­bli­ci­ta­te și a eva­luat ce pro­po­rție era con­sa­cra­tă pro­ble­me­lor cli­ma­ti­ce. El pre­ci­ze­a­ză că stra­te­gia cli­ma­ti­că a gi­ga­nți­lor din do­me­ni­ul pe­tro­lu­lui es­te din ce în ce mai gău­noa­să și cre­di­bi­li­ta­tea lor es­te în joc. Aces­te mari com­pa­nii su­sțin pu­blic acți­u­nea cli­ma­ti­că, fă­când în ace­lași timp pre­si­u­ne con­tra po­li­ti­ci­lor con­strângă­toa­re. Pre­co­ni­ze­a­ză so­luții pen­tru di­mi­nua­rea

emi­si­ei de car­bon, dar aces­te in­ves­tiții sunt mi­ni­me în ra­port cu su­me­le con­sa­cra­te ex­pan­si­u­nii ac­ti­vi­tăți­lor lor le­ga­te de com­bus­ti­bi­lii fo­si­li. Du­pă acor­dul de la Pa­ris asu­pra cli­ma­tu­lui, în 2015, ma­ri­le so­ci­e­tăți pe­tro­li­e­re și ga­zi­e­re au for­mat gru­puri ca Oil and Gas Cli­ma­te Ini­tia­ti­ve, ca­re pre­co­ni­ze­a­ză mă­suri vo­lun­ta­re. Nu­mai că, ara­tă ra­por­tul, exis­tă o pră­pas­tie între vor­be­le și acți­u­ni­le

lor. Aces­te com­pa­nii in­duc pu­bli­cul în eroa­re asu­pra di­men­si­u­nii acți­u­ni­lor com­pa­ni­i­lor pe­tro­li­e­re și, re­cu­nos­când pu­blic ne­ce­si­ta­tea de a se acți­o­na, ele cresc ma­siv in­ves­tiți­i­le în ex­tra­cția de pe­trol și de gaz. În 2019, chel­tu­i­e­li­le lor vor crește la 115 mi­liar­de do­lari, din ca­re doar 3% vor fi di­ri­ja­te spre proi­ec­te pen­tru scă­de­rea emi­si­i­lor de car­bon.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.