Trei înfrângeri la Gol­den Le­a­gue pen­tru han­dba­lis­te

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa nați­o­na­lă de han­dbal fe­mi­nin a Ro­mâni­ei a încheiat pe ul­ti­mul loc tur­neul ami­cal Gol­den Le­a­gue or­ga­ni­zat împreu­nă de fe­de­rați­i­le de han­dbal din Da­ne­mar­ca, Fra­nța și Nor­ve­gia.

Ce­le trei par­ti­de su­sți­nu­te împo­tri­va fo­rțe­lor mon­dia­le au ară­tat că în lip­sa Cris­ti­nei Ne­a­gu și a ce­lor­lal­te ju­că­toa­re ab­sen­te - Eli­za Bu­ces­chi, Va­len­ti­na Arde­an-Eli­sei, Ana Ma­ria Dră­guț, Lau­ra Chi­per și Ane­ta Udriștoiu, Ro­mânia nu poa­te fa­ce față rit­mu­lui de joc.

Da­că în me­ci­ul de de­but se­le­cți­o­na­ta tri­co­lo­ră a fost sur­cla­sa­tă încă din pri­ma re­pri­ză, în me­ci­ul con­tra Nor­ve­gi­ei și în cel de închei­e­re, împo­tri­va Da­ne­mar­cei, ju­că­toa­re­le tri­mi­se în te­ren de se­le­cți­o­ne­rul Mar­tin Ambros au ți­nut aproa­pe până la pau­ză, 15:16, res­pec­tiv 13:15, dar și-au pi­er­dut con­cen­tra­rea în par­tea a do­ua a jo­cu­lui.

Ia­tă re­zul­ta­te­le înre­gis­tra­te de se­le­cți­o­na­ta tri­co­lo­ră:

Joi, 21 mar­tie Fra­nța - Ro­mânia 28:18 (15:8)

Sâmbă­tă, 23 mar­tie Nor­ve­gia - Ro­mânia 31:27 (16:15) Du­mi­ni­că, 24 mar­tie Da­ne­mar­ca - Ro­mânia 36:23 (15:13)

Ace­as­ta a fost a treia eta­pă a tur­neu­lui Gol­den Le­a­gue, or­ga­ni­za­tă în Fra­nța, la Cler­mont-Fer­rand și Bo­u­la­zac. În ul­ti­mul meci, Nor­ve­gia s-a im­pus cu 24-22 în fața Fra­nței, câști­gând ast­fel pa­tru­la­te­rul. De alt­fel, nor­ve­gi­en­ce­le și-au ad­ju­de­cat toa­te ce­le trei eta­pe, fi­ind pe pri­mul loc și în cla­sa­men­tul ge­ne­ral.

În afa­ra Fra­nței, Nor­ve­gi­ei și Da­ne­mar­cei, la fi­e­ca­re tur­neu a mai par­ti­ci­pat o echi­pă, pe ba­ză de in­vi­tație. Pre­ce­den­te­le par­ti­ci­pan­te au fost Po­lo­nia și Unga­ria.

Antre­no­rul echi­pei naționale de han­dbal, Mar­tin Ambros

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.