Re­zul­ta­te ne­ve­ro­si­mi­le în Li­ga a II-a la fot­bal

Ce­le do­uă echi­pe de tra­diție din Li­ga a II-a la fot­bal, Pe­tro­lul Ploi­ești și Uni­ver­si­ta­tea Cluj, afla­te în lup­tă pen­tru lo­curi pro­mo­va­bi­le, s-au împi­e­di­cat în me­ci­u­ri­le di­nain­tea ma­re­lui der­by di­rect.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Spor­tul Sna­gov a ra­tat la Gher­mă­nești oca­zia de a se dis­ta­nța pe pri­mul loc în ur­ma re­mi­zei al­be înre­gis­tra­te con­tra ce­lor de la ACS Po­li Ti­mișoa­ra. Evo­luând în su­pe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că du­pă eli­mi­na­rea lui Co­drea în mi­nu­tul 56, Spor­tul a ra­tat un pe­nal­ty în mi­nu­tul 83 prin Dă­nă­la­che și cu 59 de punc­te es­te ne­voi­tă să me­nți­nă un avans mi­nim față de Aca­de­mi­ca Clin­ceni.

Chin­dia Târgo­viște a învins cu emoții Da­co-Ge­ti­ca, scor 4-2, du­pă ce a fost con­du­să cu 2-0. Pe Sta­di­o­nul ”Dan Păl­ti­nișa­nu”, ASU Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra a luat avan­taj încă din star­tul jo­cu­lui cu Pe­tro­lul Ploi­ești, în mi­nu­tul 8 Me­ra înscri­ind cu ca­pul du­pă un cor­ner. Du­pă o fa­ză iden­ti­că, cu o re­lua­re cu ca­pul de la co­lțul ca­reu­lui mic, Me­ra a fă­cut du­bla în mi­nu­tul 35, pen­tru ca pe fi­na­lul me­ci­u­lui, în mi­nu­tul 85, Ursu să sta­bi­le­as­că sco­rul fi­nal du­pă o pă­trun­de­re prin­tre fun­dașii ad­ve­rși. Ast­fel, Pe­tro­lul ra­te­a­ză oca­zia de a se apro­pia de po­di­um și cu 53 de punc­te pi­er­de con­tac­tul cu plu­to­nul frun­taș.

În ul­ti­mul meci al run­dei, pe Cluj Are­na Uni­ver­si­ta­tea a re­mi­zat fă­ră gol cu FC Argeș, for­mație ca­re nu a înscris în ni­ci­u­nul din­tre ce­le cinci me­ci­uri dis­pu­ta­te în 2019. Ră­ma­să fă­ră că­pi­ta­nul Go­ga din mi­nu­tul 42, eli­mi­nat cu car­to­naș roșu di­rect, for­mația ”șep­ci­lor roșii” nu a pu­tut să își apro­pie vic­to­ria și ră­mâne pe lo­cul 3 cu 57 de punc­te. Re­zul­ta­te­le teh­ni­ce: Lu­ce­a­fă­rul Ora­dea Ae­ros­tar Ba­cău 4-0 (2-0)

CS Ba­lo­tești - Ri­pen­sia Ti­mișoa­ra 0-2 (0-0)

Pan­du­rii Târgu Jiu Da­cia Uni­rea Brăi­la 5-2 (3-1)

Me­ta­lo­glo­bus Bu­cu­rești - SSC Fa­rul Con­stan­ţa 2-1 (0-0)

Aca­de­mi­ca Clin­ceni UTA Arad 2-0 (0-0)

Ener­ge­ti­cia­nul - CS Mi­o­veni 0-0 (0-0)

Spor­tul Sna­gov - ACS Po­li Ti­mișoa­ra 0-0 (0-0) Chin­dia Târgo­viște - Da­co-Ge­ti­ca Bu­cu­rești 4-2 (0-1)

ASU Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra - Pe­tro­lul Ploi­ești 3-0 (2-0)

Uni­ver­si­ta­tea Cluj - FC Argeș 0-0 (0-0)

Pe­tro­lul Ploi­ești și Uni­ver­si­ta­tea Cluj se vor întâlni sâmbă­tă, 30 mar­tie, pe Sta­di­o­nul ”Ilie Oa­nă” din Ploi­ești, cu înce­pe­re de la ora 19.30. Ga­le­ri­i­le am­be­lor echi­pe și-au anu­nțat pre­ze­nțe spe­cia­le, din punct de ve­de­re al co­re­gra­fi­ei, pen­tru par­ti­da res­pec­ti­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.