Mun­ci­to­rii ro­mâni din străi­nă­ta­te vor avea ace­le­ași asi­gu­rări me­di­ca­le și de viață ca și lo­cal­ni­cii

Romania Libera - - Prima Pagina - Mihai Diac

În Mo­ni­to­rul Ofi­cial a fost re­pu­bli­ca­tă, ieri, Le­gea 156/2000 pri­vind pro­te­cția ce­tățe­ni­lor ro­mâni ca­re lu­cre­a­ză în străi­nă­ta­te, le­ge ca­re a fost mo­di­fi­ca­tă, în ul­ti­mii ani, pen­tru a asi­gu­ra mai mul­te drep­turi per­soa­ne­lor ca­re merg să mun­ce­as­că în afa­ra ță­rii.

În Mo­ni­to­rul Ofi­cial a fost re­pu­bli­ca­tă, ieri, Le­gea 156/2000 pri­vind pro­te­cția ce­tățe­ni­lor ro­mâni ca­re lu­cre­a­ză în străi­nă­ta­te, le­ge ca­re a fost mo­di­fi­ca­tă, în ul­ti­mii ani, pen­tru a asi­gu­ra mai mul­te drep­turi pen­tru per­soa­ne­le ca­re merg să mun­ce­as­că în afa­ra ță­rii.

Ro­mânii ca­re lu­cre­a­ză în alte țări vor avea drep­tul la asi­gu­rări me­di­ca­le și de viață si­mi­la­re ce­lor de ca­re be­ne­fi­cia­ză mun­ci­to­rii lo­cal­nici. Ace­as­tă pre­ve­de­re es­te in­clu­să în cea mai re­cen­tă for­mă a Le­gii 156 pri­vind pro­te­cția ce­tățe­ni­lor ro­mâni ca­re lu­cre­a­ză în străi­nă­ta­te. Le­gea 156/2000, cu mo­di­fi­că­ri­le ul­te­ri­oa­re, a fost pu­bli­ca­tă ieri în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.

Ast­fel, con­trac­te­le de mun­că în străi­nă­ta­te vor in­clu­de, obli­ga­to­riu, “asi­gu­ra­rea me­di­ca­lă și de viață a an­ga­jați­lor ro­mâni, în ace­le­ași con­diții cu ce­tățe­nii din ța­ra de des­ti­nație”. Pen­tru a ajun­ge să lu­cre­ze le­gal în alte țări, mun­ci­to­rii ro­mâni tre­bu­ie să pri­me­as­că „ofer­te fer­me”, prin in­ter­me­di­ul unor „age­nți de pla­sa­re”.

Ace­as­tă for­mu­lă de­sem­nea­ză per­soa­ne­le ju­ri­di­ce ro­mâne sau fi­lia­le­le unor so­ci­e­tăți co­mer­cia­le străi­ne ca­re sunt abi­li­ta­te să re­a­li­ze­ze pla­sa­rea fo­rței de mun­că. Le­gea 156 in­ter­zi­ce “in­ter­pu­ne­rea altor ca­te­go­rii de in­ter­me­diari”, cu ex­ce­pția age­nți­lor de pla­sa­re, în re­lația din­tre mun­ci­to­rul ro­mân și an­ga­ja­to­rul lui din străi­nă­ta­te.

Ofer­te­le fer­me ca­re sunt pre­zen­ta­te lu­cră­to­ri­lor ro­mâni tre­bu­ie să fie ex­pri­ma­te atât în lim­ba ță­rii un­de vor lu­cra sau într-o lim­bă de cir­cu­lație in­ter­nați­o­na­lă, cât și în lim­ba ro­mână.

Age­nții de pla­sa­re nu au voie să ce­a­ră bani de la mun­ci­tori

O pre­ve­de­re foar­te im­por­tan­tă pre­ci­ze­a­ză că “age­nții de pla­sa­re efec­tue­a­ză în mod gra­tu­it ac­ti­vi­tăți de me­di­e­re a ce­tățe­ni­lor ro­mâni în ve­de­rea an­ga­jă­rii în străi­nă­ta­te, fă­ră per­ce­pe­rea de la aceștia de co­mi­si­oa­ne, ta­ri­fe sau ta­xe”.

Ofer­te­le fer­me pre­zen­ta­te lu­cră­to­ri­lor ro­mâni ca­re vor fi an­ga­jați în afa­ra ță­rii tre­bu­ie să res­pec­te mai mul­te con­diții. Prin­tre alte ele­men­te, ele tre­bu­ie să me­nți­o­ne­ze du­ra­ta con­trac­tu­lui, nu­mă­rul de lo­curi de mun­că, me­se­ri­i­le so­li­ci­ta­te, du­ra­ta tim­pu­lui de mun­că și de re­paus, pre­cum și even­tua­le­le ore su­pli­men­ta­re de mun­că. De ase­me­nea, ofer­te­le tre­bu­ie să pre­ci­ze­ze ta­ri­ful orar sau sa­la­ri­ul lu­nar pen­tru mun­ca pres­ta­tă, mo­ne­da în ca­re se fa­ce pla­ta, mo­da­li­ta­tea de pla­tă și da­ta la ca­re se fa­ce pla­ta, pre­cum și du­ra­ta con­ce­di­u­lui de odih­nă și drep­tu­ri­le fi­nan­cia­re afe­ren­te aces­tu­ia.

Pe tim­pul unui con­tract de mun­că în străi­nă­ta­te, lu­cră­to­rii ro­mâni pot pri­mi, în Ro­mânia, și drep­tu­ri­le in­clu­se în sis­te­mul de asi­gu­rări de să­nă­ta­te, de șo­maj sau de pen­sii, cu con­diția de a-și plă­ti con­tri­buți­i­le afe­ren­te de­cla­rați­i­lor pri­vind veni­tu­ri­le lu­na­re re­a­li­za­te în străi­nă­ta­te.

Asi­gu­ră­ri­le me­di­ca­le și de viață ale mun­ci­to­ri­lor din străi­nă­ta­te tre­bu­ie să fie si­mi­la­re ce­lor de ca­re be­ne­fi­cia­ză mun­ci­to­rii lo­cal­nici, iar ro­mânii tre­bu­ie să pri­me­as­că des­pă­gu­biri în caz de bo­li pro­fe­si­o­na­le, ac­ci­den­te de mun­că sau de­ces, pre­cum și aju­tor în ve­de­rea re­pa­tri­e­rii în ase­me­nea si­tuații ex­tre­me. Da­că ro­mânii sunt an­ga­jați fă­ră in­clu­de­rea unor ase­me­nea pre­ve­deri, cos­tul re­pa­tri­e­rii va fi su­por­tat de age­nții de pla­sa­re.

Ce sa­la­rii pri­mesc ro­mânii în străi­nă­ta­te

În acest mo­ment, con­form anu­nțu­ri­lor pu­bli­ca­te în Ro­mânia, lu­cră­to­rii ro­mâni au ac­ces la lo­curi de mun­că în străi­nă­ta­te în do­me­nii cum ar fi agri­cul­tu­ră / silvicultu­ră, ba­by­sit­ter și cu­rățe­nie, con­stru­cții / ame­na­jări, tran­spor­turi, res­tau­ran­te / ho­te­luri, pre­cum și în sec­to­rul vânză­ri­lor. De exem­plu, ro­mâni­lor li se pro­pu­ne an­ga­ja­rea ca șo­feri de ca­mi­on în Ger­ma­nia, con­tra unui sa­la­riu lu­nar de 2.300-2.500 de eu­ro brut, plus o di­ur­nă de 12 eu­ro net pe zi.

Con­tra unui sa­la­riu lu­nar de 2.300 de eu­ro net, ro­mâni­lor li se pro­pu­ne să asi­gu­re me­naj și cu­rățe­nie în ca­ba­ne din Elveția.

O ofer­tă ce­va mai am­bi­guă es­te cea ca­re so­li­ci­tă „os­pă­tă­rițe pen­tru ho­tel 4 ste­le în Ita­lia”. Aici nu se in­di­că sa­la­ri­ul, dar can­di­da­te­lor li se ce­re să cu­noas­că ita­lia­na și ger­ma­na, pre­cum și să ai­bă „as­pect fi­zic plă­cut”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.