Ver­dict: me­di­cii au greșit în ca­zul co­pi­lu­lui de­ce­dat la Sa­na­dor

Romania Libera - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Băi­e­ţe­lul în vârstă de 2 ani ca­re a fost ope­rat la cli­ni­ca pri­va­tă Sa­na­dor a mu­rit din cau­za ne­gli­jen­ţei echi­pei me­di­ca­le. Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor sus­ţi­ne că aces­ta ar fi pu­tut fi în via­ţă da­că era atent su­pra­ve­ghe­at du­pă ope­ra­ţie.

Băi­e­ţe­lul în vârstă de 2 ani ca­re a fost ope­rat la cli­ni­ca pri­va­tă Sa­na­dor a mu­rit din cau­za ne­gli­jen­ţei echi­pei me­di­ca­le. Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor sus­ţi­ne că aces­ta ar fi pu­tut fi în via­ţă da­că era atent su­pra­ve­ghe­at du­pă ope­ra­ţie.

Co­pi­lul ope­rat de her­nie in­ghi­na­lă în lu­na oc­tom­brie 2018 la spi­ta­lul Sa­na­dor din Bu­cu­rești a mu­rit câte­va ore mai târziu din cau­za unei he­mo­ra­gii inter­ne acu­te, com­pli­ca­tă de un șoc he­mo­ra­gic sur­venit în

tim­pul in­ter­ven­ţi­ei chi­rur­gi­ca­le și ca­re, con­form ex­per­ti­zei IMN, nu a fost apoi de­pis­tat. Du­pă șa­se luni, co­mi­sia de la Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor ca­re a ana­li­zat acest caz a des­co­pe­rit că mo­ni­to­ri­za­rea pa­ra­me­tri­lor vi­ta­li a fost in­su­fi­ci­en­tă și nu a fost asi­gu­ra­tă con­ti­nu­i­ta­tea ac­ti­vi­tății me­di­cu­lui de gar­dă, iar îngri­ji­ri­le pos­to­pe­ra­to­rii ale co­pi­lu­lui au fost su­per­fi­cia­le, aces­ta ne­fi­ind su­pra­ve­ghe­at con­form pro­to­co­lu­lui. Orga­ni­za­ţia pro­fe­si­o­na­lă a me­di­ci­lor sus­ţi­ne că es­te vor­ba de o

aba­te­re de la bu­na prac­ti­că me­di­ca­lă. Deși ne­gli­jen­ţa me­di­ci­lor a dus la de­ce­sul co­pi­lu­lui, sanc­ţi­u­nea da­tă de Co­le­gi­ul Me­di­ci­lor es­te doar un vot de blam pen­tru echi­pa me­di­ca­lă ca­re a fă­cut ope­ra­ţia. Con­form le­gii, pă­ri­nții au drep­tul să con­tes­te acest răs­puns în ter­men de 15 zi­le.

Între timp, an­che­ta pe­na­lă es­te în curs, iar me­di­cul ca­re l-a ope­rat pe co­pil încă pro­fe­se­a­ză. Pă­rin­ţii co­pi­lu­lui au de­cla­rat, du­pă au­di­eri, că au ales să ope­re­ze co­pi­lul la spi­ta­lul pri­vat de

fri­ca in­fec­ţi­i­lor spi­ta­li­cești din spi­ta­le­le de stat, însă, du­pă ope­ra­ţie, atunci când le-au se­si­zat pe asis­ten­te că mi­cu­ţul nu se tre­zește, aces­tea nu gă­se­au echi­pa­men­te­le și nici nu știau să le fo­lo­se­as­că, așa că au ape­lat la 112, dar băi­e­ţe­lul nu a mai pu­tut fi sal­vat. Ma­ma băi­e­ţe­lu­lui, Andre­ea Duță, a mai re­cla­mat fap­tul că me­di­cul chi­rurg Lau­ra Bă­lă­nes­cu, ca­re l-a ope­rat pe băi­e­ţel, nu le-a spus ni­mic des­pre ris­cu­ri­le in­ter­ven­ţi­ei chi­rur­gi­ca­le. Spi­ta­lul Sa­na­dor a pre­ci­zat

ulte­ri­or că au fost res­pec­ta­te toa­te pro­to­coa­le­le, însă pă­ri­nții acu­ză că nu ace­as­ta es­te pro­ble­ma, ci că an­ga­jații

nu știu să le pu­nă în prac­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.