Ma­ri­us Ghi­le­zan

Amba­sa­da Sue­di­ei tri­mi­te be­ze­le SRI. Ni­mic des­pre Co­fa­riu

Romania Libera - - Prima Pagina -

Zi­le­le aces­tea se ani­ver­se­a­ză 29 de ani de ac­ti­vi­ta­te a SRI. Mul­ţi au fe­li­ci­tat aco­pe­rit mo­men­tul, dar alţii au pre­fe­rat să se ex­pu­nă. Func­ţi­o­na­rii Am­ba­sa­dei Sue­di­ei au pos­tat o fe­li­ci­ta­re că­tre SRI: „De la băi­e­ţii blon­zi cu ochi al­baștri“că­tre „Băi­e­ţii blon­zi cu ochi al­baștri“. Ten­ta de glu­mă pre­ves­tește o fră­ţie

alta de­cât a ine­le­lor din ce­le­brul film.

Co­men­ta­to­rii au dat nă­va­lă. Unii au scris în lim­ba lui Joh­nny Ră­du­ca­nu, alţii în lim­ba ro­mână. Emo­ti­coa­ne și gif-uri cu sem­ni­fi­ca­ţii sim­bo­li­ce.

Da­că unul din­tre co­men­ta­tori, Ste­li­că Bîrsan, ma­re mo­nar­hist ro­mân, le amin­tește func­ţi­o­na­ri­lor Am­ba­sa­dei

de Nea Ovi­diu din Mândra, ca­re atunci „când a au­zit că a că­zut co­mu­nis­mul a între­bat ve­ci­nii da­că s-a întors Re­ge­le Mihai și, când i s-a răs­puns că nu, bă­trânul a re­pli­cat: «Atunci, nu a pi­cat»“, Shus­hu Mihai între­a­bă des­pre ci­ne răs­pun­de de pa­gi­na am­ba­sa­dei, ca să-l re­co­man­de la o mă­ri­re. În grad sau în

bani, nu a pre­ci­zat. „Băi­eții cu ochii al­baștri? Așa le spu­neam noi, cu dis­preț, la se­cu­riști, acu­ma 30 de ani. SRI îmi pla­ce să cred că es­te o in­sti­tuție a de­mo­crați­ei și nu moște­ni­toa­rea cri­mi­na­li­lor se­cu­riști“, punctează Ma­rian Des­pi­na.

În ur­mă cu 29 de ani s-au des­fășu­rat eveni­men­te­le sânge­roa­se de la Târgu-Mu­reș, re­gi­za­te de for­ţe ocul­te. Scan­da­lul din­tre ma­ghiari și ro­mâni s-a de­cla­nșat ca din se­nin.

Dar ce le­gă­tu­ră are cu mo­men­tul fes­tiv de azi, s-ar între­ba cei mai pu­ţin aple­ca­ţi spre is­to­rie, dar cu ure­chea ci­u­li­tă la cânte­ce­le gon­do­li­e­ri­lor de pe bar­ca gi­us­ti­ţi­ei.

Uni­u­nea De­mo­cra­ti­că Ma­ghia­ră, con­du­să de Do­mo­kos Ge­za, și Uni­u­nea Va­tra Ro­mâneas­că, coor­do­na­tă de Ra­du Ci­on­tea, au înce­put în ur­mă cu 29 de ani să-și arun­ce acu­za­ţii re­ci­pro­ce.

Ro­mânii s-au plâns că, în cru­cea nop­ţii, sta­tu­i­le lui Avram Ian­cu și Ni­co­lae Băl­ces­cu, am­be­le din Târgu-Mu­reș, au fost pro­fa­na­te. Ne­cu­nos­cu­ţi au răs­pândit ma­ni­fes­te des­pre ge­no­ci­dul ca­re ar fi fost fă­cut de ro­mâni con­tra ma­ghia­ri­lor.

Unii vor­bi­tori ai Ve­trei Ro­mânești (in­sti­tu­ţie înfi­in­ţa­tă de Se­cu­ri­ta­te cu un unic scop, ace­la de a fi an­ti­ma­ghia­ră)

au îndem­nat la vi­o­len­ţe. Scri­i­to­rul Sütő András a ur­cat la tri­bu­na im­pro­vi­za­tă să fa­că apel la calm. L-au bă­tut. În ur­ma agre­si­u­ni­lor fi­zi­ce și-a pi­er­dut un ochi. În di­mi­nea­ţa zi­lei de 20 mar­tie au avut loc do­uă ma­ni­fes­ta­ţii de am­ploa­re: a ma­ghia­ri­lor, lângă ca­te­dra­lă, pe de o par­te, și a ro­mâni­lor, lângă sta­tu­ia Sol­da­tu­lui Ne­cu­nos­cut, pe de altă par­te. La mi­tin­gu­ri­le ma­ghia­ri­lor se cântau im­nuri ma­ghia­re. Din­co­lo, ro­mânii scan­dau: „Ili­es­cu, nu ui­ta, și Arde­a­lu-i ţa­ra ta!“, „Ro­mâni, veni­ţi cu noi!“.

Ves­tea că ro­mânii sunt ata­ca­ţi de ma­ghiari (ni­ci­o­da­tă con­fir­ma­tă – n.a.) s-a răs­pândit ra­pid prin sa­te­le li­mi­tro­fe orașu­lui Târgu-Mu­reș. Ce­ea ce nu era ade­vă­rat.

Ţă­ra­nii ro­mâni au venit într-un su­flet, cu furci și to­poa­re, în cen­trul orașu­lui. Se­a­ra – con­form sce­na­ri­u­lui – a iz­buc­nit bă­taia ge­ne­ra­lă. Cel mai grav caz a fost cel al lui Mi­hăi­lă Co­fa­riu, bă­tut cu săl­bă­ti­cie de un grup de șap­te-opt oa­meni, chiar da­că era de­mult că­zut la pă­mânt și nu mai mișca.

Sce­na a fost fil­ma­tă de un ca­me­ra­man ir­lan­dez și tran­smi­să tu­tu­ror te­le­vi­zi­u­ni­lor din lu­me. Cu mis­ti­fi­ca­rea că cel agre­sat era

mi­no­ri­tar un­gur. Ști­rea nu a fost dez­min­ţi­tă ni­ci­o­da­tă.

La scurt timp, ca o jus­ti­fi­ca­re, s-a înfi­in­ţat Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­ma­ţii, ca un ser­vi­ciu se­cret. La înce­put ni s-a spus că nu are ni­cio le­gă­tu­ră cu Se­cu­ri­ta­tea, bra­ţul înar­mat al par­ti­du­lui pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui. Ulte­ri­or, mai mul­te pro­be au sus­ţi­nut con­tra­ri­ul. Astă­zi, ser­vi­ci­ul are un me­niu fix: mă­nâncă oa­meni de afa­ceri au­toh­toni și po­li­ti­ci­eni ca­re nu vor să se pre­dea mul­ti­na­ţi­o­na­le­lor și in­te­re­se­lor străi­ne.

Me­sa­jul de ieri al Am­ba­sa­dei Sue­di­ei la Bu­cu­rești vi­ne să întă­re­as­că pre­ju­de­ca­ta că SRI e mai mult o agen­ţie de re­pre­zen­ta­re a pu­te­ri­lor străi­ne de­cât un ser­vi­ciu de in­for­ma­ţii ca­re apă­ră ţa­ra. Ten­ta de glu­mă din me­saj întă­rește im­pre­sia noas­tră de le­gă­turi mai mult de­cât fi­rești din­tre ce­le do­uă en­ti­tă­ţi de drept pu­blic, nu pri­vat.

Da­că între­bi func­ţi­o­na­rii de la Amba­sa­dă des­pre Mi­hăi­lă Co­fa­riu, vor spu­ne că nu e su­bi­ect de agen­dă.

MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.