Ilie Șer­bă­nes­cu

Bur­sa – o fi­cți­u­ne la bu­to­ni­e­ra mo­de­lu­lui co­lo­nial

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘER­BĂ­NES­CU

Îndrăz­nea­la gu­ver­nu­lui PSD-ALDE de a adop­ta câte­va mă­suri împo­tri­va abu­zu­ri­lor de mo­no­pol ale com­pa­ni­i­lor din ener­gie și din sis­te­mul ban­car a de­cla­nșat o ade­vă­ra­tă sa­ra­ban­dă de aver­tis­men­te din par­tea vi­za­te­lor fir­me străi­ne din aces­te do­me­nii, aver­tis­men­te ca­re merg toa­te pe ide­ea că ne va lua ma­ma dra­cu­lui, întru­cât se vor sis­ta in­ves­tiți­i­le și cre­di­tă­ri­le. Da­că ana­li­zăm bi­ne aver­tis­men­te­le de sis­ta­re a aces­to­ra, con­sta­tăm că ni se va re­tra­ge ce­ea ce ori­cum nu ni se dă. Ca­re in­ves­tiții, ca­re cre­di­tări?! Spu­ze­a­lă de ador­mit frai­e­rii! Prin­tre pi­er­de­ri­le ce ne-ar paște fi­gu­re­a­ză la loc de frun­te Bur­sa, ca­re pul­se­a­ză aproa­pe ex­clu­siv pe se­a­ma unor tran­za­cții cu ti­tluri ale unor com­pa­nii ban­ca­re sau din ener­gie.

Con­sem­nând re­a­cți­i­le Bur­sei de la Bu­cu­rești la aver­tis­men­te­le cu pri­ci­na, Zia­rul Fi­nan­ciar a ti­trat că Gu­ver­nul a in­ven­tat întoar­ce­rea în timp la bur­să, co­tați­i­le aces­teia co­bo­rând spre ni­ve­lu­ri­le din 2015. Ce am pi­er­de nu es­te însă foar­te clar! Bur­sa – em­ble­ma ca­pi­ta­lis­mu­lui – nu prea fo­lo­sește la ni­mic în Ro­mânia. Fun­cția sa – fi­na­nța­rea eco­no­mi­ei nați­o­na­le mai ief­ti­nă prin bur­să de­cât cea prin bănci – es­te atât de ne­re­a­li­za­tă aici, încât bur­sa es­te prac­tic o fi­cți­u­ne în Ro­mânia, pu­tând la fel de bi­ne să nu exis­te, pe cât es­te doar act de pre­ze­nță. Tot din Zia­rul Fi­nan­ciar aflăm că, toc­mai când gu­ver­nul PSD-ALDE a adop­tat mă­suri ce ar pu­ne în pe­ri­col in­ves­tiți­i­le, cre­di­ta­rea și Bur­sa, la Vi­e­na mai-ma­rii in­ves­ti­tori ves­tici în Eu­ro­pa Cen­tra­lă și de Est du­pă că­de­rea aici a co­mu­nis­mu­lui con­sta­tă că s-a cam încheiat un ci­clu în mo­de­lul de crește­re pe ca­re l-au con­ce­put pen­tru zo­nă și că un nou mo­del ar fi ne­ce­sar, ei, in­ves­ti­to­rii, fi­ind în cău­ta­rea lui. Vai, vai, în ce mo­ment s-a gă­sit tri­ple­ta Drag­nea-Dăn­ci­lă-Vâlcov să adop­te mă­suri ca­re să stri­ce rându­i­e­li­le în in­ves­tiții și cre­di­ta­re și chiar di­na­mi­ca Bur­sei, când sun­tem pe ca­le de a pi­er­de și mo­de­lul că­lău­zi­tor, iar in­ves­ti­to­rii, dar ce spu­nem noi in­ves­ti­to­rii, mântu­i­to­rii cau­tă fe­bril un alt mo­del ca­re să ne du­că mai de­par­te?! Mai de­par­te un­de? Căci, pri­vind stă­ri­le de lu­cruri și din­tr-o altă per­spec­ti­vă, sun­tem ame­ni­nțați de sis­ta­rea unor in­ves­tiții și cre­di­tări ca­re ori­cum nu veneau, de dis­pa­riția Bur­sei ca­re ori­cum nu exis­ta de­cât cu nu­me­le, sau – chiar da­că exis­ta cu nu­me­le – nu fo­lo­sea de fapt la ni­mic și mai pi­er­dem și mo­de­lul ca­re ne-a dus din co­mu­nis­mul cel mai odi­os în mo­cir­la co­lo­nia­lis­mu­lui ce­lui mai săl­ba­tic! Cât în pri­vi­nța ajun­ge­rii în ca­pi­ta­lism, am pi­er­dut de­mult și de­fi­ni­tiv dru­mul, da­că nu ne dă cum­va Aghi­uță prin min­te să su­pra­pu­nem ca­pi­ta­lis­mul la ca­re am tânjit cu co­lo­nia­lis­mul în ca­re trăim! Deci să ne întris­tăm sau să ne ve­se­lim?!

Deși lu­cru­ri­le apar – și pro­ba­bil și sunt – com­ple­xe și com­pli­ca­te, răs­pun­sul es­te net și chiar foar­te sim­plu. Doam­ne pă­zește să ne con­frun­te cum­va di­le­me sau du­bii! Avem nu­mai cer­ti­tu­dini! Trăim într-un mo­del co­lo­nial. Și nu exis­tă vreo șan­să sau vreo po­si­bi­li­ta­te de a ieși din aces­ta. Sta­tis­ti­ci­le înse­le evi­de­nția­ză că de­pen­de­nța co­lo­nia­lă crește, nu sca­de, in­di­fe­rent sub ce as­pect ar fi pri­vi­tă sau cuan­ti­fi­ca­tă (mo­ne­tar, ban­car sau in­dus­trial). Doam­ne pă­zește să scă­păm cum­va de mo­de­lul co­lo­nial!

Și, în con­text, să nu ne îngri­jo­răm cum­va că pi­er­dem Bur­sa! Ace­as­ta n-a fost și nu va fi vre­o­da­tă la noi o bur­să cu ade­vă­rat! Bur­sa nu are loc în mo­de­lul co­lo­nial. Da­că es­te im­pu­să po­li­tic a exis­ta, ca să dea bi­ne din punct de ve­de­re ca­pi­ta­list, es­te doar o fi­cți­u­ne! Nu in­trăm acum și aici într-o ana­li­ză ca­re să cla­ri­fi­ce mă­car puțin da­că onor co­lo­nia­lis­mul es­te o ipos­ta­ză a ca­pi­ta­lis­mu­lui sau o rându­ia­lă eco­no­mi­co-so­cia­lă în si­ne ori una ce poa­te de­ri­va even­tual din­tr-o alta, pre­cum co­mu­nis­mul sau na­zis­mul. Ne re­zu­măm a re­mar­ca doar fap­tul că, în timp ce atât în ca­pi­ta­lism, cât și în co­lo­nia­lism de­ci­zia de­cur­ge din pro­pri­e­ta­te, în co­lo­nia­lism de­ci­zia apa­rți­nând străi­ni­lor pen­tru că pro­pri­e­ta­tea prin­ci­pa­le­lor ac­ti­ve apa­rți­ne străi­ni­lor, toa­tă încren­gă­tu­ra in­sti­tuți­o­na­lă (par­ti­de po­li­ti­ce, ale­geri, Par­la­ment, Gu­vern) nu mai are rost. Iar da­că po­li­tic es­te im­pu­să să exis­te, es­te doar o fi­cți­u­ne. Ca și Bur­sa, in­sti­tuție de ba­ză, chiar em­ble­ma­ti­că, a ca­pi­ta­lis­mu­lui! Bur­sa es­te o piață, iar pi­ețe­le apa­rțin pro­pri­e­ta­ri­lor. În co­lo­nia­lism, pro­pri­e­ta­rii străini au pi­ețe­le, in­clu­siv bur­sa, în ca­re lu­cre­a­ză în cen­tre­le de pu­te­re de un­de vin, și nu la pe­ri­fe­rii! În mod sem­ni­fi­ca­tiv, toa­te com­pa­ni­i­le străi­ne im­pli­ca­te într-o co­lo­nie sunt înscri­se la bur­se din cen­tre­le de pu­te­re, de re­gu­lă de la ele de aca­să. Mai mult, da­că preiau din­tr-o co­lo­nie o com­pa­nie ca­re se află înscri­să în bur­sa de pe piața lo­ca­lă, pri­mul lu­cru pe ca­re îl vi­ze­a­ză es­te să ia­să de pe ace­as­tă bur­să. În Ro­mânia, de pil­dă, es­te ca­zul câtor­va zeci de com­pa­nii străi­ne de re­nu­me, în frun­te cu Re­nault, de­nu­mi­tă pe la noi Da­cia. Expli­cația es­te că apar­te­ne­nța la o bur­să im­pli­că anu­mi­te ra­por­tări ofi­cia­le de or­din pu­blic și nu­mai cu acest lu­cru nu con­si­de­ră că tre­bu­ie să se le­ge la cap o com­pa­nie străi­nă într-o co­lo­nie, un­de se pot de­ru­la ac­ti­vi­tăți și ma­ne­vre con­ta­bi­le ca­re nici prin gând să fie des­fășu­ra­te pe aca­să prin cen­tre­le de pu­te­re. Și atunci, bur­sa lo­ca­lă din­tr-o co­lo­nie es­te vă­du­vi­tă de pre­ze­nța exact a osa­tu­rii eco­no­mi­ce de pe plan lo­cal, con­sti­tu­i­tă toc­mai de ca­pi­ta­lul străin, ră­mânând a se ba­za even­tual pe com­pa­nii din eco­no­mia au­toh­to­nă, adi­că din eco­no­mia su­bal­ter­nă, ca­re, da­că are cum­va co­ri­fei, și aceștia as­pi­ră, du­pă exem­plul străin, să nu dea ra­port pu­blic asu­pra ac­ti­vi­tății. Și atunci bur­sa din­tr-o co­lo­nie es­te o fi­cți­u­ne. Nu poa­te fi fo­lo­si­tă pen­tru fi­na­nța­rea eco­no­mi­ei, ofe­rind doar te­re­nul pen­tru învârti­rea unor spe­cu­lații lo­ca­le de gra­dul 14.

În mod sem­ni­fi­ca­tiv, cei ca­re acor­dă gra­dații bur­se­lor din lu­me n-au îndrăz­nit, ști­ind bi­ne des­pre ce es­te vor­ba, să tre­a­că Bur­sa de la Bu­cu­rești în rândul „bur­se­lor emer­gen­te“. Nu Drag­nea și Dăn­ci­lă au întors în timp Bur­sa de la Bu­cu­rești. Ace­as­ta, ca ori­ce bur­să din­tr-o co­lo­nie, n-a de­pășit ni­ci­o­da­tă sta­di­ul de fi­cți­u­ne la bu­to­ni­e­ra mo­de­lu­lui co­lo­nial!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.