Ji­ha­diștii ţes pânza unui vi­i­tor „ca­li­fat“?

Me­tas­ta­ze­le te­ro­rii ji­ha­dis­te - ISIS, eli­mi­nat din Si­ria, s-a im­plan­tat și acți­o­nea­ză în țări din Sa­hel

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Po­tri­vit ONU, în ata­cul co­mis de o mi­liție în cen­trul sta­tu­lui Ma­li au fost ma­sa­crați 134 de ci­vi­li, aces­ta fi­ind cel mai sânge­ros aten­tat din ul­ti­mii șa­se ani, și a do­ua zi, du­mi­ni­că, preșe­din­te­le Ibra­him Bu­ba­kar Kei­ta a de­mis o par­te a ie­rar­hi­ei mi­li­ta­re.

Ata­cul s-a pro­dus în tim­pul vi­zi­tei re­pre­zen­ta­nți­lor Con­si­li­u­lui de Se­cu­ri­ta­te al ONU în Ma­li și în Bur­ki­na Fa­so și in­ter­vi­ne la șa­se zi­le du­pă un aten­tat ji­ha­dist în Di­o­u­ra, în ace­e­ași re­gi­u­ne, dar mult mai la nord, con­tra unei ta­be­re a ar­ma­tei ma­li­e­ne, ca­re a pi­er­dut 24 de oa­meni. În po­fi­da mi­si­u­nii Nați­u­ni­lor Uni­te în Ma­li (Mi­nus­ma), a unei pu­ter­ni­ce pre­ze­nțe mi­li­ta­re fran­ce­ze și a cre­ă­rii fo­rței mi­li­ta­re re­gi­o­na­le G5 Sa­hel (Mau­ri­ta­nia, Ni­ger, Ma­li, Bur­ki­na Fa­so, Ciad), vi­o­le­nțe­le ji­ha­dis­te per­sis­tă în ța­ră.

Se­cu­ri­ta­tea s-a de­gra­dat grav și în Afri­ca de Vest, un­de com­ba­ta­nții ISIS au reușit să cap­tu­re­ze nu­me­roa­se ar­me și in­ten­si­fi­că ata­cu­ri­le în nor­dul Ni­ge­ri­ei față de o ar­ma­tă ce pa­re de­păși­tă. Șe­fii ar­ma­tei de­cla­ră: „Am asis­tat la so­si­rea de com­ba­ta­nți ex­pe­ri­men­tați și de teh­no­lo­gie du­pă ce ele­men­te ISIS au fost alun­ga­te din Si­ria și s-au tran­sfe­rat în nord-es­tul Ni­ge­ri­ei”.

Tul­bu­ră­ri­le din nu­me­roa­se sta­te din Sa­hel și de­te­ri­o­ra­rea ra­pi­dă a si­tuați­ei în ma­te­rie de se­cu­ri­ta­te ame­ni­nță să se pro­pa­ge la ță­ri­le ve­ci­ne, anu­nțând un po­te­nțial de des­ta­bi­li­za­re a unei vas­te re­gi­uni din Afri­ca cu ex­tin­de­rea gru­pă­ri­lor ex­tre­mis­te.

Si­tuația in­ter­nă din Alge­ria și din Li­bia îngri­jo­re­a­ză atât co­mu­ni­ta­tea in­ter­nați­o­na­lă, cât și ță­ri­le ve­ci­ne. Tri­mi­sul Nați­u­ni­lor Uni­te în Li­bia, Ghas­san Sa­la­me, spe­ră ca ne­go­ci­e­ri­le de re­con­ci­li­e­re, ce vor avea loc în orașul Gha­da­mes, în pe­ri­oa­da 14-16 apri­lie, să adu­că sta­bi­li­ta­te în ța­ră și aver­ti­ze­a­ză că un eșec va an­tre­na o vi­o­le­nță cres­cu­tă în ace­as­tă ța­ră di­vi­za­tă. Li­bia es­te sfâșia­tă între do­uă ad­mi­nis­trații ri­va­le, dar mo­zai­cul po­li­ti­cii ener­ge­ti­ce li­bi­e­ne es­te mult mai com­plex de­cât o bă­tă­lie est-vest, a tri­bu­ri­lor, a mi­liți­i­lor și a ri­va­li­tăți­le între orașe, toa­te ju­când un rol în cre­a­rea unui stat bo­gat în pe­trol și dis­fun­cți­o­nal. Du­pă răz­boi­ul su­sți­nut de NATO con­tra re­gi­mu­lui lui Muam­mar Gha­da­fi, în 2011, Li­bia s-a di­vi­zat în mai mul­te mi­liții și aca­pa­ra­rea câmpu­ri­lor pe­tro­li­e­re a întreți­nut lup­te­le pen­tru con­tro­lul aces­to­ra. În con­tex­tul di­vi­ză­rii și fra­gi­li­ză­rii au­to­ri­tății, ji­ha­diștii au in­trat în Li­bia pen­tru a be­ne­fi­cia de re­sur­se­le pe­tro­li­e­re.

Con­diții fa­vo­ra­bi­le

În Alge­ria, un­de preșe­din­te­le Bo­u­te­fli­ka, 82 ani, aflat de trei de­ce­nii la pu­te­re, bol­nav și a că­rui pu­te­re a fost pre­lua­tă de cla­nu­ri­le apro­pia­te, es­te con­tes­tat în stra­dă, po­pu­lația ce­rând ple­ca­rea lui și schim­bări ra­di­ca­le la vârful sta­tu­lui. Con­se­ci­nțe­le cri­zei al­ge­ri­e­ne îngri­jo­re­a­ză ve­ci­nii sa­he­li­eni ai Alge­ri­ei, ca­re se tem pen­tru sta­bi­li­ta­tea re­gi­u­nii și a lor. Pre­ce­den­tul li­bian și des­ta­bi­li­za­rea Sa­he­lu­lui ca­re a ur­mat du­pă că­de­rea lui Gha­da­fi bântu­ie încă spi­ri­te­le, po­tri­vit ana­liști­lor. Mau­ri­ta­nia, ța­ră-pi­vot între Ma­ghreb și Afri­ca Sub­sa­ha­ria­nă, scru­te­a­ză mișca­rea po­pu­la­ră ca­re agi­tă Alge­ria, cu ca­re împar­te o fron­ti­e­ră de 500 km, dar în Ma­li mi­ze­le sunt mai im­por­tan­te, des­ti­nul ce­lor do­uă țări fi­ind le­gat între nor­dul ma­lian și su­dul Alge­ri­ei, iar le­gă­tu­ri­le co­mer­cia­le, so­cia­le și po­li­ti­ce sunt pro­fun­de și com­ple­xe.

Cri­za po­li­ti­co-mi­li­ta­ră în ca­re a bas­cu­lat Ma­li în 2012 es­te în par­te re­zul­ta­tul că­de­rii re­gi­mu­lui li­bian ce a fa­ci­li­tat di­se­mi­na­rea ar­se­na­lu­lui de răz­boi și a mer­ce­na­ri­lor. De­za­gre­ga­rea se­cu­ri­ta­ră a nor­du­lui aces­tui stat afri­can es­te le­ga­tă de so­si­rea, ze­ce ani mai târziu, a te­ro­riști­lor al­ge­ri­eni ai Gru­pu­lui is­la­mic ar­mat (GIA). În zo­ne­le deșer­tu­lui ma­lian, un­de con­tro­lul sta­tu­lui es­te mi­ni­mal, gru­puri te­ro­ris­te au pus o ba­ză pen­tru in­ter­nați­o­na­li­za­rea ji­ha­du­lui lor - Al-Qa­e­da din Ma­ghre­bul is­la­mic (AQMI).

Că­de­rea lui Gha­da­fi a an­tre­nat un te­ro­rism fe­cund din cau­za că­ru­ia a su­fe­rit și Tu­ni­sia. Du­pă un atac ji­ha­dist co­mis în 2016, sol­dat cu 60 de mo­rți, du­pă ce­le din Bar­do și So­us­se, s-a me­nți­o­nat in­te­nția ji­ha­diști­lor de a in­sta­la un ca­li­fat în su­dul tu­ni­sian. Si­tuația s-a mai ame­li­o­rat în Li­bia, dar pre­ze­nța ISIS ră­mâne su­bi­ect de pre­o­cu­pa­re se­cu­ri­ta­ră și eco­no­mi­că. Pe flan­cul ves­tic, Tu­ni­sia împar­te o fron­ti­e­ră de 1.000 km cu Alge­ria, pu­te­re re­gi­o­na­lă cheie. Da­că des­ta­bi­li­za­rea Li­bi­ei a pro­vo­cat de­zor­di­ne în Ma­li, de ca­re au pro­fi­tat gru­pă­ri­le ji­ha­dis­te, cu Alge­ria to­tul poa­te fi mult mai rău, pen­tru că es­te sta­tul cen­tral din Ma­ghreb.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.