De­frișă­ri­le ur­ba­ne iau am­ploa­re du­pă re­gu­la „bu­nu­lui plac“al pri­ma­ri­lor

Din pei­sa­jul ma­ri­lor orașe dis­par anual mii de ar­bori, ca­re fie sunt tăiați fă­ră o jus­ti­fi­ca­re anu­me, fie se usu­că du­pă ce sunt „toa­le­tați“abe­rant, prin tăi­e­rea tu­tu­ror cren­gi­lor.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

În ul­ti­ma pe­ri­oa­dă au luat am­ploa­re „de­frișă­ri­le ur­ba­ne“, tăi­eri în ma­să ale unor ar­bori de pe spați­i­le ver­zi din ma­ri­le orașe. Re­cent, au fost sem­na­la­te ast­fel de ca­zuri la Iași, Brăi­la și Ga­lați. În une­le si­tuații tăi­e­ri­le sunt jus­ti­fi­ca­te de lăr­gi­rea unei ar­te­re de cir­cu­lație sau re­a­li­za­rea vreu­nui obi­ec­tiv edi­li­tar, dar de foar­te mul­te ori aces­te de­frișări se fac fă­ră jus­ti­fi­ca­re, fi­ind efec­tua­te du­pă bu­nul plac al pri­ma­ri­lor, fă­ră să fie con­sul­tat un ar­hi­tect. În alte ca­zuri, echi­pe de la ADP-uri fac toa­le­tări ale ar­bo­ri­lor du­pă cum li se pa­re mânu­i­to­ri­lor de druj­be, fă­ră ca din aces­te echi­pe să fa­că par­te și un spe­cia­list sil­vic ca­re să de­ci­dă ce poa­te fi tăiat și ce nu. În ur­ma unor ast­fel de „toa­le­tări“ră­mân ar­bori fă­ră cren­gi, ca­re se vor us­ca. Nu e vor­ba nu­mai de pei­sa­jul edi­li­tar, do­mi­nat de be­ton și as­falt, ci și de fap­tul că ar­bo­rii au un rol im­por­tant în re­du­ce­rea po­luă­rii ae­ru­lui.

La Iași și la Brăi­la, ga­zo­nul ia lo­cul ar­bo­ri­lor

Cel mai re­cent caz a fost sem­na­lat la Iași, un­de pri­mă­ria a ho­tă­rât să taie mai mul­ţi bra­zi de zeci de ani pen­tru ca tu­riștii să ai­bă o per­spec­ti­vă mai bu­nă spre Pa­la­tul Cul­tu­rii. Ieșe­nii s-au re­vol­tat, mu­ni­ci­pa­li­ta­tea s-a apă­rat spu­nând că de­ci­zia ar fi fost lua­tă du­pă con­sul­tări cu is­to­rici și ar­hi­tec­ţi pei­sa­giști. Săp­tă­mâna tre­cu­tă, la Brăi­la, în Par­cul Mo­nu­ment, echi­pe­le de la Ser­vi­ci­ul „Se­ro­plant“din ca­drul pri­mă­ri­ei au tăiat zeci de ar­bori de pe ale­ea din­tre no­ul Ba­zin Olim­pic și Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal. Expli­cația a fost că erau ar­bori cu vârstă înain­ta­tă, ca­re re­pre­zen­tau un pe­ri­col pen­tru tre­că­tori. „S-a luat de­ci­zia tăi­e­rii aces­tor plo­pi ca­re și-au de­pășit de­mult du­ra­ta de via­ţă și se pu­te­au pră­buși ori­când, în ca­zul unor ra­fa­le mai pu­ter­ni­ce de vânt“, a ex­pli­cat în pre­sa lo­ca­lă Li­gia Dră­gan, di­rec­to­rul „Se­ro­plant“. În am­be­le ca­zuri, la Iași și la Brăi­la, în lo­cul ar­bo­ri­lor tăiați va fi plan­tat ga­zon, ca­re nu are ace­lași po­te­nțial în di­mi­nua­rea po­luă­rii ae­ru­lui.

La Ga­lați sunt ma­sa­crați teii se­cu­lari

Și la Ga­lați es­te de­grin­go­la­dă în ad­mi­nis­tra­rea fon­du­lui de ar­bori. Deși Ga­lați­ul a fost nu­mit „orașul tei­lor“chiar de po­e­tul Mi­hail Emi­nes­cu, lo­cu­i­to­rii asis­tă de aproa­pe 7 ani la un ve­ri­ta­bil mă­cel de­cla­nșat împo­tri­va aces­tor ar­bori. În toam­na lui 2012 și pri­mă­va­ra lui 2013, sub pre­tex­tul „toa­le­tă­rii“co­roa­ne­lor, la su­te de tei de pe stră­zi­le cen­tra­le le-au fost tăia­te cren­gi­le de la ni­ve­lul tul­pi­nei și o ma­re par­te din­tre aceștia s-au us­cat. În 2014, la ce­re­rea Di­re­cți­ei Teh­ni­ce din Pri­mă­ria Ga­lați au fost tăiați 70 de tei pe Fa­le­za Du­nă­rii și alte câte­va zeci de tei de pe Stra­da Dom­neas­că. În 2016 au fost tăia­ţi 138 de ar­bori din car­ti­e­re­le Mi­cro 39 și Mi­cro 40. În 2017 au fost tăiați 1.037 ar­bori în întreg orașul. În 2019, ace­e­ași si­tuație. De do­uă săp­tă­mâni, echi­pe­le de la ADP-ul lo­cal, so­ci­e­ta­tea Gos­po­dă­ri­re Urba­nă SRL, se ocu­pă de „toa­le­ta­rea“ar­bo­ri­lor într-o ma­ni­e­ră bi­za­ră, din aceștia ră­mânând prac­tic doar trun­chi­u­ri­le. Din scua­ru­ri­le de pe Bd. Ge­or­ge Coșbuc și de pe spați­i­le ver­zi din car­ti­e­re­le Ți­gli­na 1 și Ți­gli­na 2 au fost tăiați din ră­dă­ci­nă zeci de tei. Cam ace­e­ași si­tuație o re­gă­sim și în alte car­ti­e­re ale orașu­lui.

Une­ori, Gar­da de Me­diu apli­că amen­zi

În une­le ca­zuri se dau amen­zi. Co­mi­sa­rii de la Gar­da de Me­diu au amen­dat cu 50.000 de lei so­ci­e­ta­tea Gos­po­dă­ri­re Urba­nă SRL pen­tru că prin „hă­cu­i­rea“tei­lor au fost încăl­ca­te pre­ve­de­ri­le ali­nia­tu­lui 5 al ar­ti­co­lu­lui 12 din Le­gea 24/2007, pri­vind re­gle­men­ta­rea și ad­mi­nis­tra­rea spa­ţi­i­lor ver­zi, prin ca­re se sti­pu­le­a­ză că „în ca­zul ar­bo­ri­lor or­na­men­ta­li (tei, sal­câm, cas­tan, ar­ţar, mes­te­a­căn, ste­jar) plan­ta­ţi pe spa­ţi­i­le ver­zi din do­me­ni­ul pu­blic, pre­cum și al ce­lor plan­ta­ţi în ali­nia­men­te în lun­gul bu­le­var­de­lor și stră­zi­lor, pe te­re­nu­ri­le din zo­ne­le ur­ba­ne și ru­ra­le es­te in­ter­zi­să in­ter­ven­ţia cu tăi­eri în co­roa­na aces­to­ra, cu ex­cep­ţia lu­cră­ri­lor de eli­mi­na­re a ra­mu­ri­lor us­ca­te sau a ce­lor ca­re afec­te­a­ză si­gu­ran­ţa tra­fi­cu­lui pi­e­to­nal și ru­ti­er, a imo­bi­le­lor afla­te în apro­pi­e­re, pre­cum și a ce­lor de pe tra­seul re­ţe­le­lor ae­ri­e­ne“.

Gar­da de Me­diu a amen­dat cu 40.000 de lei și Pri­mă­ria Ga­lați, ca­re a ce­rut ne­jus­ti­fi­cat tăi­e­rea ce­lor 70 de tei de pe Fa­le­za Du­nă­rii. Pri­mă­ria a con­tes­tat amen­da în in­sta­nță și a câști­gat pro­ce­sul.

Ape­lu­ri­le so­ci­e­tății ci­vi­le, tra­ta­te cu in­di­fe­re­nță de au­to­ri­tăți

S-ar pu­tea spu­ne că până și Age­nția pen­tru Pro­te­cția Me­di­u­lui s-a obișnu­it cu de­ci­ma­rea tei­lor din Ga­lați, pen­tru că în ur­mă cu câți­va ani a avi­zat proi­ec­tul de mo­der­ni­za­re a stră­zii Mihai Bra­vu, în ca­re era pre­vă­zu­tă tăi­e­rea a 40 de tei se­cu­lari. Pe­truța Moi­si, preșe­din­ta Cen­tru­lui de Con­sul­ta­nță Eco­lo­gi­că Ga­lați, a ce­rut Găr­zii de Me­diu să sto­pe­ze tăi­e­ri­le de pe stra­da Mihai Bra­vu. Re­a­cții au venit nu nu­mai de la eco­lo­giști, ci și din me­di­ul de afa­ceri. Președinte­le Pa­tro­na­tu­lui Între­prin­de­ri­lor Mici și Mij­lo­cii din Ga­lați, Ma­rian Fi­li­mon, a ce­rut de ase­me­nea să fie sto­pa­tă tăi­e­rea tei­lor se­cu­lari de pe stra­da Mihai Bra­vu. La acel mo­ment, proi­ec­tul mo­der­ni­ză­rii stră­zii încă mai pu­tea fi mo­di­fi­cat, pen­tru a se încer­ca păs­tra­rea tei­lor, dar Pri­mă­ria Ga­lați nu a avut vreo re­a­cție la ape­lu­ri­le so­ci­e­tății ci­vi­le, iar răs­pun­sul Găr­zii de Me­diu Ga­lați a fost că în lo­cul ce­lor 40 de tei se­cu­lari vor fi plan­tați alți ar­bori. Au fost tran­splan­tați 40 de ar­bori cu ba­lot de pă­mânt, cu dia­me­trul tul­pi­nei de 25 cm, din spe­ci­i­le foi­oa­se și răși­noa­se. În „orașul tei­lor“nu mai sunt la mo­dă teii.

Se taie de do­uă ori mai mul­ţi ar­bori de­cât se plan­te­a­ză

Plan­ta­rea altor ar­bori în lo­cul ce­lor tăiați dă sen­zația că nu­mă­rul ar­bo­ri­lor din oraș e ți­nut sub con­trol pen­tru a fi me­nți­nut apor­tul aces­to­ra la di­mi­nua­rea po­luă­rii. Po­tri­vit da­te­lor Pri­mă­ri­ei Ga­lați, în 2017 au fost tăiați 1.037 de ar­bori. Din­tre aceștia, 561 ave­au trun­chi­uri cu dia­me­trul cu­prins între 10 și 30 de cen­ti­me­tri, 245 ave­au dia­me­trul între 30 și 50 de cen­ti­me­tri, iar trun­chi­u­ri­le a 253 de ar­bori de­pășe­au 50 de cen­ti­me­tri în dia­me­tru. În lo­cul ce­lor pes­te o mie de ar­bori tăiați au fost plan­tați nu­mai 486 de pu­i­e­ţi. A fost și un efort fi­nan­ciar, pre­ţul de achi­zi­ţie al pu­i­eți­lor fi­ind de 110 lei pen­tru tei, ar­ţar, fra­sin, pla­tan și 13 lei pen­tru sal­câm, mag­no­lii, ste­jar, ulm și cas­tan.

Da­că sunt bi­ne îngri­jiți, teii re­zis­tă se­co­le

Expli­cația mu­ni­ci­pa­li­tății – că acei tei erau îmbă­trâniți și pre­dis­puși la pră­buși­re – e con­tra­zi­să de fap­tul că, da­că sunt bi­ne îngri­jiți, acești ar­bori re­zis­tă în timp. În Eu­ro­pa sunt cu­nos­cu­ţi pen­tru vârste­le înain­ta­te pe ca­re le ating, unii de­pășind câte­va se­co­le. Spre exem­plu, un tei din Glo­u­ces­ter­shi­re (Ma­rea Bri­ta­nie) are vârsta de 2000 de ani. În cur­tea Cas­te­lu­lui Nu­rem­berg din Ger­ma­nia exis­tă un tei des­pre ca­re tra­di­ţia spu­ne că a fost plan­tat de so­ţia re­ge­lui Hen­ry al II-lea, ce­ea ce înse­am­nă că ar­bo­re­le are apro­xi­ma­tiv 900 de ani.

„Re­gis­trul spați­i­lor ver­zi“, o po­ves­te...

Pe hârtie, mu­ni­ci­pa­li­ta­tea pa­re pre­o­cu­pa­tă de si­tuația ar­bo­ri­lor. Pri­mă­ria Ga­lați a chel­tu­it 499.734 lei pen­tru întoc­mi­rea „Re­gis­tru­lui spa­ţi­i­lor ver­zi“, în ca­re fi­e­ca­re ar­bo­re din oraș a fost înre­gis­trat prin 28 de da­te: nu­mă­rul de iden­ti­fi­ca­re, par­ce­la, spe­cia, de­nu­mi­rea ști­in­ţi­fi­că, des­cri­e­rea ge­o­me­tri­că, dar și prin dia­me­trul și lun­gi­mea trun­chi­u­lui, înăl­ţi­mea co­roa­nei și dia­me­trul co­roa­nei etc. S-a fă­cut evi­de­nța, s-a scris pe fi­e­ca­re co­pac, cu vop­sea ver­de, nu­mă­rul de „înma­tri­cu­la­re“. Între timp, au fost tăiați su­te de ar­bori și Re­gis­trul spați­i­lor ver­zi a ră­mas doar o po­ves­te de ador­mit so­ci­e­ta­tea ci­vi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.