Îngri­ji­ri­le me­di­ca­le la do­mi­ci­liu, aproa­pe ine­xis­ten­te în Ro­mânia

Piața ser­vi­ci­i­lor de îngri­jiri me­di­ca­le/ pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu es­te slab dez­vol­ta­tă, exis­tând un nu­măr re­la­tiv mic de fir­me ca­re des­fășoa­ră aces­te ser­vi­cii, atra­ge aten­ţia Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei în ca­drul unei am­ple ana­li­ze.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei pro­pu­ne ca au­to­ri­tă­ţi­le să alo­ce mai mul­te fon­duri pen­tru ser­vi­ci­i­le de îngri­jiri me­di­ca­le/ pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu, dar şi o mai bu­nă in­for­ma­re a po­pu­la­ţi­ei.

Deși în ulti­me­le de­ce­nii tot mai mul­ţi ro­mâni au ne­voie de acest tip de ser­vi­cii me­di­ca­le, pro­cen­tul ce­lor ca­re be­ne­fi­cia­ză efec­tiv de îngri­jiri me­di­ca­le pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu es­te foar­te mic. Spre com­pa­ra­ţie, în ma­jo­ri­ta­tea ţă­ri­lor ci­vi­li­za­te, cu un sis­tem me­di­cal efi­ci­ent, ser­vi­ci­i­le de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu au ca obi­ec­tiv să răs­pun­dă do­ri­nței pa­ci­e­nți­lor de a fi îngri­jiți în me­di­ul fa­mi­lial, de­gre­vând ast­fel spi­ta­le­le de ca­zu­ri­le ce pot fi tra­ta­te la do­mi­ci­liu și re­du­când sem­ni­fi­ca­tiv cos­tu­ri­le ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le prin pre­veni­rea in­ter­nă­ri­lor și rein­ter­nă­ri­lor. „Exis­tă un po­te­nțial ri­di­cat de dez­vol­ta­re al aces­tei pi­e­ţe, având în ve­de­re că ser­vi­ci­i­le de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu sunt in­dis­pen­sa­bi­le pen­tru pa­ci­e­nți, și, ca ur­ma­re, struc­tu­ra și mă­ri­mea pi­eței se pot mo­di­fi­ca de la un an la altul, în fun­cție de fi­na­nța­rea din Fon­dul Nați­o­nal Unic de Asi­gu­rări So­cia­le de Să­nă­ta­te, prin Ca­se­le de asi­gu­rări de să­nă­ta­te și de in­tră­ri­le ca­pi­ta­lu­lui pri­vat în acest sec­tor“, ex­pli­că Bog­dan Chi­rițoiu, președinte­le Con­si­li­u­lui Con­cu­re­nței.

O nișă de pia­ţă slab aco­pe­ri­tă

Com­pa­rând ne­voia es­ti­ma­tă de îngri­jiri pa­lia­ti­ve la ni­vel de ța­ră cu nu­mă­rul to­tal de pa­ci­e­nți (on­co­lo­gici și non-on­co­lo­gici) asis­tați în acest tip de ser­vi­cii me­di­ca­le, exis­tă o aco­pe­ri­re ge­ne­ra­lă de doar 7,9%. În pre­zent, îngri­ji­ri­le pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu sunt acor­da­te aproa­pe ex­clu­siv de fur­ni­zori pri­vați: ser­vi­cii gra­tu­i­te în re­gim de ca­ri­ta­te prin aso­ciații și fun­dații, sau ser­vi­cii cu pla­tă/co-pla­tă prin fur­ni­zori de tip SRL sau SA. Exis­tă un sin­gur spi­tal în Ro­mânia (Spi­ta­lul

Ju­dețe­an Slo­bo­zia) ca­re și-a înfi­i­nțat un ser­vi­ciu pro­priu de îngri­jiri la do­mi­ci­liu, deși le­gis­lația ar per­mi­te dez­vol­ta­rea de ast­fel de ser­vi­cii pen­tru bol­na­vii ex­ter­nați. În ace­lași timp, ser­vi­ci­i­le în re­gim de pla­tă/ co-pla­tă sunt mai nu­me­roa­se de­cât ce­le gra­tu­i­te. De exem­plu, în mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești, la înce­pu­tul anu­lui 2018 în con­tract cu Ca­sa de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te Bu­cu­rești erau 43 de fur­ni­zori de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu (4 – fă­ră pro­fit, 39 – cu pro­fit), în ju­dețul Brașov ra­por­tul a fost de 4/1. De ase­me­nea, în anul 2017, ser­vi­ci­i­le pu­bli­ce de îngri­jiri pa­lia­ti­ve erau pres­ta­te doar în ju­dețe­le Bi­hor, Brașov, Ma­ra­mu­reș,

Gi­ur­giu și în Mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești, su­me­le alo­ca­te și de­con­ta­te pen­tru ace­as­tă piață fi­ind ex­trem de mici, chiar și în com­pa­rație cu piața îngri­ji­ri­lor me­di­ca­le la do­mi­ci­liu (apro­xi­ma­tiv 0,46%). În 37 de ju­dețe nu au fost alo­ca­te și de­con­ta­te su­me pen­tru pres­ta­rea aces­tor ser­vi­cii.

Ser­vi­cii plă­ti­te prost de stat

Cu toa­te aces­tea, nu­mă­rul fur­ni­zo­ri­lor pri­vați de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu es­te foar­te mic din cau­za su­me­lor in­su­fi­ci­en­te alo­ca­te pen­tru aces­te ser­vi­cii la ni­vel ju­de­ţe­an și, ca ur­ma­re, nu exis­tă mo­ti­va­ţie de a in­tra pe aces­te pi­e­ţe. Ta­ri­ful ma­xi­mal pe zi de îngri­jiri pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu es­te de 105 lei, în ca­re sunt in­clu­se cos­tu­ri­le ma­te­ria­le­lor ne­ce­sa­re pen­tru re­a­li­za­rea ser­vi­ci­u­lui de îngri­ji­re, pre­cum și cos­tu­ri­le de tran­sport ale per­so­na­lu­lui ca­li­fi­cat la adre­sa de­cla­ra­tă un­de se acor­dă ser­vi­ci­i­le de îngri­jiri la do­mi­ci­liu. Însă, un pa­ci­ent cro­nic imo­bi­li­zat la pat sau un bol­nav de can­cer au de ce­le mai mul­te ori ne­voie de un timp mai înde­lun­gat de îngri­ji­re. Cos­tul îngri­ji­rii nu poa­te fi aco­pe­rit de că­tre pa­ci­ent, iar Ca­sa de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te (CAS), în ce­le mai mul­te ca­zuri, nu poa­te aco­peri nici mă­car ce­le 3 luni, din cau­za fon­du­ri­lor in­su­fi­ci­en­te. Pen­tru ser­vi­ci­i­le de îngri­ji­re me­di­ca­lă la do­mi­ci­liu, ta­ri­ful ma­xi­mal pe o zi, de­con­tat de CAS, es­te cu­prins între 55 lei și 75 lei, va­ri­ind în func­ţie de me­diu ur­ban/ru­ral și de ti­pul de afec­ţi­u­ne. Ast­fel, ta­ri­ful ma­xi­mal pe zi de îngri­ji­re, ra­por­tat la ne­voi și di­men­si­u­nea ac­tua­lă a pi­e­ţei, de ce­le mai mul­te ori, es­te sub­di­men­si­o­nat, iar me­to­do­lo­gia de cal­cul a ta­ri­fu­lui nu re­flec­tă cos­tu­ri­le fur­ni­zo­ri­lor de ser­vi­cii.

Do­sa­re­le bol­na­vi­lor, ui­ta­te în ser­ta­re

În ca­drul ana­li­zei, au­to­ri­ta­tea de con­trol a con­sta­tat că exis­tă si­tua­ţii în ca­re es­te îngră­dit drep­tul pa­ci­en­tu­lui la ser­vi­cii în timp util, anu­mi­te do­sa­re ne­fi­ind so­luți­o­na­te prin emi­te­rea de­ci­zi­ei pen­tru îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu, din cau­za epu­i­ză­rii fon­du­ri­lor apro­ba­te pen­tru ace­as­tă des­ti­nație. Si­tuați­i­le în ca­re un bol­nav încheie un con­tract în mod di­rect cu un fur­ni­zor pri­vat de ser­vi­cii de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu sunt ra­re, de­oa­re­ce cos­tu­ri­le nu pot fi aco­pe­ri­te de că­tre pa­ci­e­nți, aceștia fi­ind în ge­ne­ral pen­si­o­nari cu veni­turi foar­te mici. În ace­lași timp, per­soa­ne­le neasi­gu­ra­te nu au ac­ces la îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu, pa­che­tul mi­ni­mal de ser­vi­cii me­di­ca­le nea­co­pe­rind și aces­te ser­vi­cii. Cea mai ma­re par­te din­tre pa­ci­e­nții ca­re au ne­voie

de ser­vi­cii de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu nu știu că au drep­tul la ace­as­tă fa­ci­li­ta­te, fie gra­tu­it prin ca­sa de asi­gu­rări, fie prin con­tract încheiat di­rect cu fur­ni­zo­rul de îngri­jiri me­di­ca­le/pa­lia­ti­ve la do­mi­ci­liu.

Îmbo­gă­ţiri din îngri­jiri fic­ti­ve

În ul­ti­mii ani, sec­to­rul ser­vi­ci­i­lor de îngri­jiri me­di­ca­le la do­mi­ci­liu a fost mar­cat de o se­rie de scan­da­luri de co­rup­ţie, cel mai ră­su­nă­tor fi­ind pe­tre­cut în ur­mă cu aproa­pe doi ani, când fos­tul preșe­din­te al Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te, Ma­rian Bur­cea, a de­mi­si­o­nat în ur­ma acu­za­ţi­i­lor de co­rup­ţie, fi­ind ares­tat pre­ven­tiv împreu­nă cu alte 13 per­soa­ne, in­clu­siv fos­tul con­si­li­er SRI, Ser­giu Ci­o­ba­nu. Po­tri­vit re­chi­zi­to­ri­u­lui, bu­ge­tul CASMB ar fi fost pă­gu­bit cu apro­xi­ma­tiv trei mi­li­oa­ne eu­ro, în in­ter­va­lul ia­nua­rie 2016 - au­gust 2017, prin de­con­ta­rea ile­ga­lă a unor ser­vi­cii fic­ti­ve de îngri­ji­re me­di­ca­lă la do­mi­ci­liu. Cei ca­re be­ne­fi­ciau de bani ar fi avut și pro­tec­ţia unor per­soa­ne din con­du­ce­rea Ca­sei de asi­gu­rări de să­nă­ta­te a Ca­pi­ta­lei, dar și din con­du­ce­rea CNAS. „În mul­te si­tua­ţii, do­sa­re­le me­di­ca­le cu pa­ci­en­ţi fic­ti­vi au avut pri­o­ri­ta­te la de­con­ta­re și apro­ba­re, în timp ce so­li­ci­tă­ri­le pa­ci­en­ţi­lor asi­gu­ra­ţi ca­re, în mod re­al, ar fi avut drep­tul să be­ne­fi­ci­e­ze de ser­vi­cii me­di­ca­le la do­mi­ci­liu, erau re­fu­za­te. Pen­tru evi­ta­rea de­pis­tă­rii frau­de­lor se întoc­me­au, în fals, ra­por­tări lu­na­re de ser­vi­cii me­di­ca­le ne­ce­sa­re de­con­tă­ri­lor, iar în pa­ra­lel erau in­tro­du­se și șter­se da­te din sis­te­mul in­for­ma­tic unic in­te­grat al CNAS prin ac­ce­sa­rea fă­ră drept a aces­tu­ia, ast­fel încât în sis­tem să apa­ră că ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le au fost efec­tua­te în re­a­li­ta­te“, su­sțin an­che­ta­to­rii.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.