SEMNALE DE ALARMĂ

Romania Libera - - Sănătate -

„Ro­mânia li­be­ră“a sem­na­lat prin­tr-o se­rie de ar­ti­co­le și an­che­te jur­na­lis­ti­ce co­rup­ţia din sis­tem, în con­di­ţi­i­le în ca­re doar 0,23% din pa­ci­en­ţii ro­mâni cu pro­ble­me re­a­le de să­nă­ta­te be­ne­fi­ciau de aces­te ser­vi­cii, ma­jo­ri­ta­tea bol­na­vi­lor fi­ind „să­ri­ţi“in­ten­ţi­o­nat de pe lis­ta ser­vi­ci­i­lor de­con­ta­te de CNAS, sub in­fluen­ţa unor fir­me con­tro­la­te po­li­tic ca­re fac le­gea pe ace­as­tă pia­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.