Pre­ţu­ri­le prac­ti­ca­te pen­tru par­ti­ci­pa­re

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La fi­ne­le aces­tei săp­tă­mâni, la Izvo­rani, la Com­ple­xul Olim­pic, va avea loc ediția cu nu­mă­rul 18 a Tro­feu­lui ”Iri­na De­le­a­nu”, com­pe­tiție in­ter­nați­o­na­lă de gim­nas­ti­că rit­mi­că. La con­curs, la toa­te ca­te­go­ri­i­le de vârstă, s-au înscris 100 de spor­ti­ve, din­tre ca­re 23 sunt de pes­te ho­ta­re, din țări cum ar fi Isra­el, Por­tu­ga­lia, Mol­do­va, Egipt, Aus­tria și așa mai de­par­te.

Com­pe­tiția ca­re poar­tă nu­me­le fos­tei spor­ti­ve, ac­tual preșe­din­te al Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Gim­nas­ti­că Rit­mi­că, be­ne­fi­cia­ză de su­por­tul Mi­nis­te­ru­lui Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui, al Co­mi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Ro­mân, al Te­le­vi­zi­u­nii Ro­mâne și al mai mul­tor spon­sori pri­vați. Între­ce­ri­le de la Izvo­rani vor avea loc în pe­ri­oa­da 28-31 mar­tie.

Prețuri mari pen­tru par­ti­ci­pa­re

Fi­e­ca­re spor­ti­vă ca­re va par­ti­ci­pa la Tro­feul ”Iri­na De­le­a­nu” tre­bu­ie să plă­te­as­că o ta­xă de 30 de eu­ro, in­di­fe­rent de ța­ra din ca­re pro­vi­ne. Ace­as­tă ta­xă a fost con­si­de­ra­tă ma­re de re­pre­zen­ta­nții clu­bu­ri­lor afi­lia­te la Fe­de­rația Ro­mână de Gim­nas­ti­că, struc­tu­ri­le de drept pu­blic nea­vând încă o for­mu­lă bu­ge­ta­ră cris­ta­li­za­tă pen­tru anul 2019. Ast­fel, se ajun­ge, în mai mul­te ca­zuri, la com­pro­mi­sul ca fa­mi­li­i­le spor­ti­ve­lor să su­por­te aces­te chel­tu­i­e­li ca­re con­diți­o­nea­ză in­tra­rea pe co­vor a gim­nas­te­lor. În plus, ca­za­rea și ma­sa re­zer­va­te prin in­ter­me­di­ul or­ga­ni­za­to­ri­lor, la Com­ple­xul Olim­pic din Izvo­rani, cos­tă, pen­tru pe­ri­oa­da com­pe­tiți­ei, 50 de eu­ro pen­tru fi­e­ca­re spor­ti­vă. În mod nor­mal, ta­ri­fe­le prac­ti­ca­te de uni­ta­tea olim­pi­că se ri­di­că un­de­va în ju­rul su­mei de 110 lei pe zi, ca­să și ma­să. Prețul sta­bi­lit pen­tru aces­te ser­vi­cii, ne­di­fe­re­nțiat între spor­ti­ve­le din Ro­mânia și ce­le din străi­nă­ta­te, a stârnit alte dis­cuții în co­mu­ni­ta­tea de spe­cia­li­ta­te. Ast­fel de chel­tu­i­e­li au fost in­tro­du­se de or­ga­ni­za­to­rii Tro­feu­lui ”Iri­na De­le­a­nu” de anul tre­cut, când, ce-i drept, spec­ta­co­lul la Sa­la Po­li­va­len­tă ”Ioan Kun­st-Gher­mă­nes­cu” a fost unul de suc­ces, cu spor­ti­ve din țări cu tra­diție în gim­nas­ti­ca rit­mi­că, pre­cum Ru­sia, Be­la­rus sau Bul­ga­ria.

Ci­ne es­te Iri­na De­le­a­nu

Președinte­le Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Gim­nas­ti­că Rit­mi­că, Iri­na De­le­a­nu, a fost o spor­ti­vă de top la ace­as­tă dis­ci­pli­nă. Ea a cu­ce­rit, pen­tru Ro­mânia, me­da­lia de bronz la Cam­pi­o­na­te­le Mon­dia­le din 1992, la coar­dă. De ase­me­nea, la Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne din 1990 și-a îmbo­gățit pal­ma­re­sul cu un bronz la min­ge. În 2012, pen­tru de­cla­rații fă­cu­te într-un in­ter­viu de te­le­vi­zi­u­ne, Iri­na De­le­a­nu a fost sus­pen­da­tă de că­tre fo­rul in­ter­nați­o­nal de spe­cia­li­ta­te.

Cel puțin prin de­nu­mi­re, Iri­na De­le­a­nu pa­tro­nea­ză spi­ri­tual tro­feul ca­re va avea loc în acest we­ek-end.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.