Tri­co­lo­rii mici au încheiat sta­gi­ul din Spa­nia cu o vic­to­rie

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa nați­o­na­lă de fot­bal ti­ne­ret sub 21 de ani a Ro­mâni­ei a încheiat sta­gi­ul de pre­gă­ti­re din Spa­nia cu un suc­ces, 1-0 con­tra se­le­cți­o­na­tei U20 a Da­ne­mar­cei. În pri­mul joc ami­cal, Ro­mânia ce­da­se în fața echi­pei si­mi­la­re a Spa­ni­ei, cu 1-0. Ro­mânia și Da­ne­mar­ca ur­me­a­ză să fie co­le­ge de gru­pă pre­li­mi­na­ră pen­tru Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an din 2021. For­mația noas­tră a do­mi­nat teh­ni­co-tac­tic par­ti­da, uni­cul gol pur­tând sem­nă­tu­ra ata­can­tu­lui De­nis Dră­guș, ca­re a mar­cat în mi­nu­tul 42 cu o exe­cuție spec­ta­cu­loa­să, din afa­ra ca­reu­lui. Tri­co­lo­rii au ra­tat și alte bu­ne oca­zii de a ma­jo­ra avan­ta­jul de pe ta­be­la de mar­caj. Se­le­cți­o­ne­rul Mi­rel Ră­doi a ali­niat ur­mă­toa­rea for­mu­lă de echi­pă: 12.Că­buz (23. Vlad 46’) – 19. Bu­te­an (22. So­res­cu 70’), 4. Pașca­nu-cpt (6. Ghiță 46’), 5. Gri­go­re (18. Rus 82’), 2. Bo­boc (3. Ște­fan 46’)- 16. Ne­del­cu (8. Ca­sap 60’), 17. Ola­ru (20. Ci­o­ba­nu 82’) 13. Mo­ruțan (9. Dră­ghici 60’), 21. Fu­lop (24. Dra­go­mir 70’), 10. Dră­guș (7. Co­man 60’) – 14. Tu­do­rie (15. Sînte­an 70’). Pe­ri­peții ale da­ne­zi­lor

Par­ti­da, tran­smi­să în di­rect de TVR, a fost întârzia­tă preț de 15 mi­nu­te, din­tr-un mo­tiv ca­re a stârnit ila­ri­ta­te. Au­to­ca­rul ca­re îi tran­spor­ta pe da­ne­zi a ajuns la un alt sta­di­on, așa că nor­di­cii au întârziat lo­vi­tu­ra de înce­pe­re.

La acest meci a asis­tat și ce­le­brul an­tre­nor ita­lian Fa­bio Ca­pel­lo, cel ca­re a fost se­le­cți­o­ne­rul Ita­li­ei, dar a an­tre­nat și echi­pe pre­cum AC Mi­lan, AS Ro­ma, Re­al Ma­drid sau Ju­ven­tus To­ri­no.

Ur­me­a­ză Eu­ro 2020

Acest meci a fost ul­ti­mul din ca­len­da­rul ami­ca­le­lor pen­tru băi­eții lui Mi­rel Ră­doi. În lu­na iu­nie ur­me­a­ză tur­neul fi­nal al Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an din Ita­lia și San Ma­ri­no, în ca­re avem o gru­pă cu Anglia, Fra­nța și Croația. Pen­tru ace­as­tă du­blă cu Spa­nia și Da­ne­mar­ca, Mi­rel Ră­doi a fost ne­voit să la­se la echi­pa nați­o­na­lă de se­ni­ori 9 fot­ba­liști ca­re, alt­fel, îi in­tră în ve­deri pen­tru tur­neul fi­nal con­ti­nen­tal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.