Răz­van Cuc și apro­pia­ţii săi, acu­za­ţi de abuz în ser­vi­ciu

Mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, s-a ales cu plânge­re pe­na­lă pe nu­me­le său, pen­tru abuz în ser­vi­ciu, du­pă ce și-a nu­mit apro­piații în Con­si­li­ul de Admi­nis­trație al TAROM.

Romania Libera - - News - Lau­re­nțiu Mușoiu

Un ex­pert în mă­su­ra­rea ca­li­tății și si­gu­ra­nței tran­spor­tu­lui ae­rian a de­pus plânge­re pe­na­lă, la Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, împo­tri­va mi­nis­tru­lui Răz­van Cuc, du­pă ce șe­ful Tran­spor­tu­ri­lor și-a pus, cu aju­to­rul apro­piați­lor săi din no­ul Con­si­liu de Admi­nis­trație (CA) al TAROM, un di­rec­tor pre­fe­rat la con­du­ce­rea com­pa­ni­ei de stat, încăl­când le­gis­lația în vi­goa­re. Răz­van Cuc es­te acu­zat, în plânge­rea pe­na­lă,de încăl­ca­rea art. 297 din no­ul Cod Pe­nal, pri­vind abu­zul în ser­vi­ciu.

“În da­ta de 21 mar­tie 2019, s-a ți­nut o altă Adu­na­re Ge­ne­ra­lă a Acți­o­na­ri­lor TAROM, un­de a fost adop­ta­tă Ho­tă­rârea AGA nr. 2/21.03.2019, prin ca­re a fost nu­mit Con­si­li­ul de Admi­nis­trație TAROM, for­mat din: Pe­tre NEACȘA, So­rin Paul STOICESCU, Vi­o­rel MOCANU, Mir­cea TUDOSIE, Ge­or­ge ROTARU, Eli­sa­be­ta Lu­mi­nița IVAN și Ga­bri­e­la Ele­na MOCANU, cu încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor OUG 109/2011 și L. 111/2016. Si­tuația de fapt a com­pa­ni­ei TAROM: COM­PA­NIA NAȚI­O­NA­LĂ DE TRANSPORTU­RI AERIENE ROMÂNE - TAROM S.A. se află sub con­du­ce­rea unui con­si­liu de admi­nis­trație se­lec­tat în ba­za OUG 109/2011. În ur­ma con­cur­su­lui de re­cru­ta­re și se­le­cție a re­zul­tat ra­por­tul fi­nal de se­le­cție nr. 123/13.09.2018 prin ca­re au­to­ri­tății pu­bli­ce tu­te­la­re i-a fost co­mu­ni­ca­tă o lis­tă de ad­mi­nis­tra­tori al­că­tu­i­tă din 19 per­soa­ne. Exis­te­nța aces­tei lis­te de ad­mi­nis­tra­tori im­pu­ne acți­o­na­ri­lor TAROM să nu­me­as­că ad­mi­nis­tra­to­rii din acea lis­tă până la ter­mi­na­rea aces­teia. Nu­mai în ca­zul în ca­re nu exis­tă o ast­fel de lis­tă sau lis­ta a fost ter­mi­na­tă se poa­te pro­ce­da la nu­mi­rea unor

ad­mi­nis­tra­tori din afa­ra lis­tei, pen­tru o pe­ri­oa­dă de 4 luni, timp în ca­re tre­bu­ie de­ma­ra­tă pro­ce­du­ra de se­le­cție în ba­za OUG 109/2011”, se me­nți­o­nea­ză în plânge­rea pe­na­lă.

Inte­re­se­le șe­fu­lui, mai pre­sus de le­ge

No­ul CA al TAROM, cu apro­piații mi­nis­tru­lui Răz­van Cuc în com­po­ne­nță, a nu­mit di­rect un di­rec­tor ge­ne­ral in­te­ri­mar din afa­ra lis­tei,evi­dent,tot pre­fe­rat de șe­ful Tran­spor­tu­ri­lor.

Ast­fel, au fost încăl­ca­te pre­ve­de­ri­le OUG 109/2011, art. 4. - alin. (1): ,Au­to­ri­ta­tea pu­bli­că tu­te­la­ră și Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce nu pot in­ter­ve­ni în ac­ti­vi­ta­tea de ad­mi­nis­tra­re și con­du­ce­re a între­prin­de­rii pu­bli­ce”. “Prin re­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trație TAROM, mi­nis­trul CUC a încăl­cat nor­ma ju­ri­di­că ca­re in­ter­zi­ce au­to­ri­tății tu­te­la­re, în acest caz MI­NIS­TE­RUL TRAN­SPOR­TU­RI­LOR, să in­ter­vi­nă”, se mai ara­tă în plânge­rea pe­na­lă.

De ase­me­nea, au fost încăl­ca­te art. 32 alin. (1), din ace­e­ași OUG, “lis­ta ad­mi­nis­tra­to­ri­lor de între­prin­deri pu­bli­ce se întoc­mește de au­to­ri­ta­tea pu­bli­că tu­te­la­ră”, și alin. (2) “înscri­e­rea în lis­ta ad­mi­nis­tra­to­ri­lor se fa­ce du­pă fi­na­li­za­rea pro­ce­du­rii de se­le­cție”. “Nu­mi­rea no­u­lui Con­si­liu de Admi­nis­trație TAROM for­mat din ce­le 7 per­soa­ne me­nți­o­na­te mai sus s-a fă­cut cu încăl­ca­rea pre­ve­de­ri­lor QUG 109/2011 de­oa­re­ce ni­ci­u­na din ce­le 7 per­soa­ne nu se afla pe lis­ta ad­mi­nis­tra­to­ri­lor”, se mai me­nți­o­nea­ză în plânge­rea în ca­re Răz­van Cuc es­te acu­zat de abuz în ser­vi­ciu. Mi­nis­trul Cuc es­te acu­zat că a încăl­cat voit OUG 109/2011. “Mo­ti­vația încăl­că­rii art. 297 NCP es­te su­sți­nu­tă de fap­tul că alin. 1 de­ta­lia­ză în mod ex­pli­cit că in­fra­cți­u­nea tre­bu­ie să im­pli­ce pro­du­ce­rea unei pa­gu­be sau vă­tă­ma­rea unor drep­turi sau in­te­re­se le­gi­ti­me ale unei per­soa­ne fi­zi­ce sau ju­ri­di­ce (...) în si­tuația de față, per­soa­ne­lor afla­te pe lis­ta ad­mi­nis­tra­to­ri­lor

al­că­tu­i­tă cu res­pec­ta­rea OUG 109/2011 li se încal­că mai mul­te drep­turi și li se pro­du­ce o pa­gu­bă, lu­cruri ce pu­te­au fi pre­veni­te prin res­pec­ta­rea OUG 109/2011 da­că nu­mi­rea ad­mi­nis­tra­to­ri­lor ar fi fost fă­cu­tă prin no­mi­na­li­za­rea per­soa­ne­lor afla­te de­ja pe lis­ta ad­mi­nis­tra­to­ri­lor, lis­tă pe ca­re MI­NIS­TE­RUL TRAN­SPOR­TU­RI­LOR, în ca­li­ta­te de au­to­ri­ta­te tu­te­la­ră, a pri­mit-o în da­ta de 14.09.2018 prin ra­por­tul de pre­da­re pri­mi­re nr. 35905”, se mai pre­ci­ze­a­ză în plânge­re.

Mi­nis­trul Răz­van Cuc a avut și com­plici în să­vârși­rea abu­zu­lui în ser­vi­ciu, con­form sur­sei ci­ta­te. “Dom­nul CUC a încăl­cat pre­ve­de­ri­le art. 297 NCP în for­mă con­ti­nua­tă, do­va­dă fi­ind a do­ua ho­tă­râre AGA nr. 2/21.03.2019 pri­vind nu­mi­rea ce­lor 7 ad­mi­nis­tra­tori ca­re nu se află pe lis­ta ad­mi­nis­tra­to­ri­lor a MI­NIS­TE­RU­LUI TRAN­SPOR­TU­RI­LOR cu încăl­ca­rea art. 3 alin. 1 din QUG 109/2011. Com­pli­ci­ta­tea la fap­ta să­vârși­tă: Pen­tru a pu­tea con­clu­zi­o­na abu­zul în ser­vi­ciu al dom­nu­lui CUC, aces­ta a be­ne­fi­ciat de com­plici. Fap­ta să­vârși­tă de că­tre dom­nii: CON­STAN­TIN

Că­tă­lin, con­si­li­er su­pe­ri­or la Di­re­cția de Tran­sport Ae­rian; BUICĂ Ma­rian Ni­cușor, di­rec­tor ge­ne­ral SIF MUNTENIA; BOȘTINĂ Mir­cea, di­rec­tor ge­ne­ral ROMATSA R.A.; STOE Ga­bri­el, di­rec­tor ge­ne­ral in­te­ri­mar la COM­PA­NIA NAȚI­O­NA­LĂ AEROPORTUR­I BU­CU­REȘTI S.A. nu es­te de com­pe­te­nța Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție (PICCJ) din cau­za lip­sei ca­li­tății ne­ce­sa­re pen­tru cer­ce­ta­rea fap­tei de că­tre PICCJ. Aceștia se fac vi­no­vați de com­pli­ci­ta­te la abuz în ser­vi­ciu prin con­tra­sem­na­rea ho­tă­râri­lor AGA nr. 1/15.03.2019, res­pec­tiv nr.2/21.03.2019.Având în ve­de­re ca­li­ta­tea per­soa­ne­lor de mai sus,ca re­pre­zen­ta­nți, a mai de­pus plângeri pe­na­le și con­tra fos­tu­lui mi­nis­tru și acți­o­na­ri­lor TAROM, so­li­cit dis­jun­ge­rea plânge­rii că­tre par­che­te­le com­pe­ten­te”, a mai scris Matt-Ian Da­vid, ex­per­tul în ca­li­ta­tea și si­gu­ra­nța tran­spor­tu­lui ae­rian, în plânge­rea pe­na­lă con­tra lui Răz­van Cuc. Aces­ta ne-a ex­pli­cat că a mai de­pus plânge­re pe­na­lă și con­tra fos­tu­lui mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor Lu­cian Șo­va, dar pro­cu­ro­rii nu s-au ocu­pat de caz până în pre­zent.“Nu

am in­te­res de­cât să fun­cți­o­ne­ze lu­cru­ri­le bi­ne în ace­as­tă so­ci­e­ta­te. Pro­vin din­tr-o ța­ră în ca­re ce­tățe­nii se im­pli­că (not. red. - Ita­lia)”, ne-a de­cla­rat Matt-Ian Da­vid.

Nein­te­re­sant pen­tru pro­cu­ro­rii DNA

Aces­ta a mai de­pus,în ca­li­ta­te de mar­tor, plânge­re la Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție (DNA) împo­tri­va di­rec­to­ru­lui de­mis de la con­du­ce­rea TAROM, Wer­ner Wol¬. Prin res­pec­ti­va plânge­re pre­zin­tă ile­ga­li­tă­ţi co­mi­se în pro­ce­sul de se­lec­ţie și de nu­mi­re în func­ţie a mem­bri­lor no­u­lui Con­si­liu de Admi­nis­tra­ţie al Com­pa­ni­ei Nați­o­na­le de Transportu­ri Aeriene TAROM SA. Cu toa­te aces­tea, DNA nu a de­prins ni­ci­un de­mers spre ana­li­za­rea si­tua­ţi­ei de la con­du­ce­rea com­pa­ni­ei de stat. Mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, a con­vo­cat Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a Acți­o­na­ri­lor (AGA) de la Com­pa­nia Nați­o­na­lă de Transportu­ri Aeriene TAROM SA pen­tru a nu­mi un Con­si­liu de Admi­nis­trație pro­vi­zo­riu, mi­er­curi, 20 mar­tie, se­a­ra. Șe­di­nța a fost con­vo­ca­tă pen­tru mi­er­curi, la ora 21.00,deși inițial ace­as­ta tre­bu­ia să ai­bă loc în zi­ua de vi­neri, 22 mar­tie. Con­si­li­ul

de Admi­nis­trație pro­vi­zo­riu al TAROM ar pu­tea fi nu­mit pen­tru o pe­ri­oa­dă de 6 luni. No­ul CA al TAROM es­te for­mat din: Mir­cea Tudosie – di­rec­tor la Poșta Ro­mână; So­rin Paul Stoicescu; Pe­tre Neacșa – se­cre­tar ge­ne­ral în ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor; Ge­or­ge Rotaru – di­rec­tor al Ae­ro­clu­bu­lui Ro­mân; Ga­bri­e­la Mocanu – con­si­li­e­ra mi­nis­tru­lui Cuc; Lu­mi­nița Ivan, fun­cți­o­nar în Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. Răz­van Cuc și-a pus oa­me­nii de încre­de­re, pe ca­re i-a avut în mi­nis­ter în toa­te ce­le trei man­da­te ale sa­le la șe­fia Tran­spor­tu­ri­lor, în CA al TAROM. Ga­bri­e­la Mocanu a fost con­si­li­er ju­ri­dic al mi­nis­tru­lui Cuc în ce­le trei man­da­te. De ase­me­nea, Pe­tre Neacșa a fost se­cre­tar ge­ne­ral al Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor în man­da­te­le pre­ce­den­te ale lui Cuc și ocu­pă ace­e­ași fun­cție și în pre­zent.

No­ul Con­si­liu de Admi­nis­trație a de­cis ca di­rec­to­rul ge­ne­ral, Wer­ner Wol¬, să fie înlo­cu­it cu Flo­rin Su­sa­nu, di­rec­tor de zbor în ca­drul TAROM. Su­sa­nu a mai fost di­rec­tor in­te­ri­mar al com­pa­ni­ei de tran­sport ae­rian de stat și es­te re­cu­nos­cut ca fi­ind pre­fe­ra­tul mi­nis­tru­lui Răz­van Cuc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.