Io­han­nis, pas cu pas spre re­fe­ren­dum

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis es­te ho­tă­rât să con­voa­ce re­fe­ren­du­mul pe jus­ti­ţie în zi­ua ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, sus­ţin re­pre­zen­tan­ţii so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le. Prin­tre su­sți­nă­to­rii preșe­din­te­lui exis­tă, însă, și te­me­rea că nu va fi întru­nit pra­gul de va­li­da­re

Romania Libera - - News - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis es­te ho­tă­rât să con­voa­ce re­fe­ren­du­mul pe Jus­ti­ţie în zi­ua ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, sus­ţin re­pre­zen­tan­ţii so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le. Prin­tre su­sți­nă­to­rii preșe­din­te­lui exis­tă,P6 însă, și te­me­rea că nu va fi întru­nit pra­gul de va­li­da­re de 30%.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis es­te ho­tă­rât să con­voa­ce re­fe­ren­du­mul pe jus­ti­ţie în zi­ua ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, sus­ţin re­pre­zen­tan­ţii so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le, ca­re s-au întâlnit cu șe­ful sta­tu­lui. La ieși­rea de la con­sul­tări, re­pre­zen­ta­nții so­ci­e­tății ci­vi­le au pre­ci­zat că,în mo­men­tul în ca­re a înce­put întâlni­rea, preșe­din­te­le

s-a așe­zat și a spus: ”Sunt ho­tă­rât să con­voc re­fe­ren­du­mul”. Po­tri­vit aces­to­ra, preșe­din­te­le es­te de­cis să con­voa­ce re­fe­ren­du­mul în zi­ua ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re. ”Noi ne-am dus să so­li­ci­tăm de­ma­ra­rea aces­tui re­fe­ren­dum. Am pri­mit ace­as­tă ves­te bu­nă că se va întâmpla. În mod cert. Nu aproa­pe, nu po­si­bil, ci va fi în mod cert în zi­ua ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re, pe 26 mai 2019”, a de­cla­rat Ele­na Ghi­oc, re­pre­zen­tan­ta ”Iniția­ti­va Ro­mânia”. ”Pri­mul lu­cru ca­re m-a sur­prins es­te că preșe­din­te­le ne-a anu­nțat din ca­pul lo­cu­lui că e ho­tă­rât să con­voa­ce re­fe­ren­dum pe te­me­le anu­nța­te (jus­tiție, anti­co­ru­pție). Ne-a spus că deși aces­tea sunt ce­le mai vi­zi­bi­le, i se pa­re că pro­ble­ma de ba­ză e

de fapt gu­ver­na­rea PSD și că asta afec­te­a­ză mai mul­te do­me­nii”, a afir­mat Ele­na Ca­lis­tru, preșe­din­te al aso­ciați­ei Fun­ky Ci­ti­zens. Prin­tre te­me­le abor­da­te s-a nu­mă­rat pe­ri­co­lul de neînde­pli­ni­re a cvo­ru­mu­lui sau fap­tul că nu e încă des­tul de clar da­că vom avea se­cții se­pa­ra­te pen­tru re­fe­ren­dum și pen­tru ale­geri.

Impli­ca­rea PNL

Su­bi­ec­tul re­fe­ren­du­mu­lui pe te­me de jus­tiție a fost și pe agen­da întâlni­rii pe ca­re preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a avut-o, ieri, cu li­de­rul PNL Lu­do­vic Orban. Cei doi au ana­li­zat pe­ri­co­lul ca la re­fe­ren­dum să nu fie întru­nit pra­gul de va­li­da­re de 30%, pre­vă­zut de le­ge. Lu­do­vic Orban a de­cla­rat că PNL es­te ală­turi de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și sus­ţi­ne de­mer­sul aces­tu­ia pri­vind con­vo­ca­rea unui re­fe­ren­dum pen­tru jus­ti­ţie. ”Pro­ba­bil va fi un re­fe­ren­dum des­pre cum tre­bu­ie să ara­te Ro­mânia și cum tre­bu­ie să fie con­du­să Ro­mânia”, a spus Orban, afir­mând că li­be­ra­lii se vor im­pli­ca pen­tru a asi­gu­ra suc­ce­sul

de­mer­su­lui. Între­bat da­că un re­fe­ren­dum pe jus­ti­ţie es­te o te­mă im­por­tan­tă pen­tru Ro­mânia, Orban a spus: ”PNL es­te ală­turi de preșe­din­te și, oda­tă ce va con­vo­ca re­fe­ren­du­mul, vom fi ală­turi de preșe­din­te pen­tru a asi­gu­ra suc­ce­sul aces­tui re­fe­ren­dum ca­re, pro­ba­bil, va fi un re­fe­ren­dum des­pre cum tre­bu­ie să ara­te Ro­mânia și cum tre­bu­ie să fie con­du­să Ro­mânia: de oa­meni co­rec­ţi, de oa­meni onești, de oa­meni cin­sti­ţi sau să per­pe­tuăm si­tua­ţia pe ca­re și-o do­rește PSD și ALDE ca in­sti­tu­ţi­i­le Ro­mâni­ei să fie con­du­se de oa­meni ca­re sunt cer­ta­ţi cu le­gea și ca­re sunt con­dam­na­ţi”. Io­han­nis și Orban au avut și mar­ţea tre­cu­tă o întâlni­re pe ace­lași su­bi­ect, zi în ca­re Io­han­nis a fă­cut anun­ţul că es­te „aproa­pe” ho­tă­rât să de­cla­nșe­ze un re­fe­ren­dum pen­tru da­ta de 26 mai.Preșe­din­te­le PNL și șe­ful sta­tu­lui au dis­cu­tat și atunci des­pre coor­do­na­rea stra­te­gi­ei la re­fe­ren­dum.

Avan­ta­je și de­za­van­ta­je

Po­tri­vit Con­sti­tuți­ei, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, du­pă

con­sul­ta­rea Par­la­men­tu­lui, poa­te ce­re po­po­ru­lui să își ex­pri­me voi­nța prin re­fe­ren­dum cu pri­vi­re la pro­ble­me de in­te­res nați­o­nal. Pen­tru ca re­fe­ren­dum ul să fie va­la­bil, le­gea pre­ve­de un cvo­rum de 30%. Spre de­o­se­bi­re de re­fe­ren­du­mu­ri­le pri­vind mo­di­fi­ca­rea Con­sti­tu­ţi­ei sau de­mi­te­rea preșe­din­te­lui ţă­rii, pen­tru ce­le con­sul­ta­ti­ve pri­vind te­me de in­te­res na­ţi­o­nal, așa cum es­te cel pe ca­re l-ar pu­tea con­vo­ca preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, le­gea 3/2000 pri­vind re­fe­ren­du­mul nu pre­ve­de ex­pli­cit fap­tul că re­zul­ta­te­le sa­le sunt obli­ga­to­riu de pus în apli­ca­re de le­gi­u­i­tori. Cu toa­te aces­tea, o de­ci­zie a Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le din 2012 me­nți­o­nea­ză că Par­la­men­tul sau Gu­ver­nul nu pot să emi­tă le­gi și nor­me ca­re să con­tra­vi­nă voin­ţei po­pu­la­re ex­pri­ma­te la un ast­fel de re­fe­ren­dum,acest lu­cru încăl­când Con­sti­tu­ţia Ro­mâni­ei. Însă, pen­tru Klaus Io­han­nis or­ga­ni­za­rea unui ast­fel de re­fe­ren­dum ar pu­tea fi o for­mă de pre­si­u­ne la adre­sa Gu­ver­nu­lui, în încer­ca­rea de a sto­pa adop­ta­rea unor or­do­na­nțe de ur­ge­nță pe te­ma jus­tiți­ei. Mi­nis­te­rul

Jus­ti­ţi­ei a tri­mis spre avi­za­re la Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii un proi­ect de mo­di­fi­ca­re a Co­du­lui Pe­nal și a Co­du­lui de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, pre­cum și un proi­ect pri­vind com­ple­tu­ri­le de cinci ju­de­că­tori ale in­stan­ţei su­pre­me. Pe de altă par­te, su­pra­pu­ne­rea dis­cuți­i­lor des­pre si­tuația din jus­tiție cu cam­pa­nia pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re ar avea da­rul să de­za­van­ta­je­ze PSD, par­ti­dul ca­re a ope­rat ce­le mai mul­te mo­di­fi­cări pe ace­as­tă te­mă.To­tuși, exis­tă și un pe­ri­col pen­tru preșe­din­te, în ca­zul în ca­re nu PNL va fi prin­ci­pa­lul be­ne­fi­ciar al re­fe­ren­du­mu­lui. De un re­fe­ren­dum pe ace­as­tă te­mă ar pu­tea pro­fi­ta cel mai mult alia­nța din­tre USR și PLUS, le­gi­ti­mându-l pe Da­cian Ci­o­loș, un po­si­bil con­tra­can­di­dat al lui Klaus Io­han­nis la pre­zi­de­nția­le. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a anun­ţat săp­tă­mână tre­cu­tă, la o dez­ba­te­re or­ga­ni­za­tă de Fes­ti­va­lul OneWor­ld, că es­te „aproa­pe ho­tă­rât” să or­ga­ni­ze­ze un re­fe­ren­dum pe jus­ti­ţie în zi­ua ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.