Ope­rați­u­ne te­me­ra­ră a unui co­man­do de opo­za­nți nord-co­re­eni

Un ju­de­că­tor de la Înal­ta Cur­te spa­ni­o­lă a dez­vă­lu­it de­ta­li­i­le pre­gă­ti­rii și exe­cu­tă­rii asal­tu­lui co­mis de un grup mis­te­ri­os de opo­za­nți nor­dco­re­eni con­tra mi­si­u­nii di­plo­ma­ti­ce a Co­reii de Nord din Ma­drid, în fe­brua­rie, o ope­rați­u­ne bi­ne pre­gă­ti­tă.

Romania Libera - - News - Ga­bri­e­la Anghel

Un ju­de­că­tor de la Înal­ta Cur­te spa­ni­o­lă a dez­vă­lu­it de­ta­li­i­le pre­gă­ti­rii și exe­cu­tă­rii asal­tu­lui co­mis de un grup mis­te­ri­os de opo­za­nți nord-co­re­eni asu­pra mi­si­u­nii di­plo­ma­ti­ce a Co­reii de Nord din Ma­drid, în fe­brua­rie, o ope­rați­u­ne bi­ne pre­gă­ti­tă.

La amba­sa­da ce­lei mai er­me­ti­ce țări din lu­me, Co­re­ea de Nord, si­tua­tă într-un ele­gant car­ti­er din Ma­drid, un atac a fost co­mis în pli­nă zi pe 22 fe­brua­rie, când ze­ce băr­bați mas­cați, per­fect an­tre­nați și înar­mați au pe­ne­trat în clă­di­re, au imo­bi­li­zat an­ga­jații mai mul­te ore și apoi au fu­git la bor­dul a do­uă mașini ale am­ba­sa­dei – aban­do­na­te mai târziu – pur­tând cu ei cal­cu­la­toa­re, do­cu­men­te și te­le­foa­ne. O ope­rați­u­ne pre­gă­ti­tă, cu lua­re de os­ta­tici, și ca­re a fost ur­ma­tă de cea mai ma­re con­fu­zie pri­vind ori­gi­nea ata­ca­to­ri­lor. Spe­cu­lați­i­le asu­pra iden­ti­tății și a mo­ti­vați­i­lor lor au in­va­dat me­dia spa­ni­o­le, în timp ce Phe­nian nu a scos o vor­bă des­pre ata­cul am­ba­sa­dei sa­le. Asal­tul s-a de­ru­lat cu câte­va zi­le înain­tea sum­mi­tu­lui de la Ha­noi între preșe­din­te­le ame­ri­can Do­nald Trump și li­de­rul nord-co­re­e­an, Kim Jong-un, pe 27 și 28 fe­brua­rie.

Au­to­ri­tăți­le spa­ni­o­le au de­cla­nșat o an­che­tă și sus­pi­ci­u­ni­le s-au îndrep­tat spre ser­vi­ci­i­le se­cre­te sud­co­re­e­ne, apoi asu­pra CIA. S-au ce­rut chiar ex­pli­cații age­nți­ei ame­ri­ca­ne ca­re a ne­gat ori­ce im­pli­ca­re. „Infil­tra­rea unei am­ba­sa­de a Co­reii de Nord înain­tea sum­mi­tu­lui de la Ha­noi ar fi pus în pe­ri­col întâlni­rea pe te­me nu­cle­a­re“a de­cla­rat Sue Mi Terri, fos­tă ana­list co­re­e­an la CIA. „Nu es­te ce­va ce ar între­prin­de CIA“. În fi­nal, an­che­ta a des­co­pe­rit do­ve­zi ca­re au dus spre un grup ob­scur de co­re­eni des­pre ca­re Was­hin­gton Post es­ti­ma că ar avea ca obi­ec­tiv înlă­tu­ra­rea re­gi­mu­lui lui Kim Jong-un.

Ma­rți, co­ti­dia­nul spa­ni­ol El País a ci­tat sur­se ju­di­cia­re po­tri­vit că­ro­ra ju­de­că­to­rul Jo­sé de la Ma­ta a emis do­uă man­da­te in­ter­nați­o­na­le de ares­ta­re împo­tri­va a doi din cei 10 ata­ca­tori ca­re au in­trat prin efra­cție în amba­sa­da nord-co­re­e­a­nă din Ma­drid. Ma­gis­tra­tul i-a acu­zat de șa­se in­fra­cți­uni între ca­re furt ca­li­fi­cat cu vi­o­le­nță și in­ti­mi­da­re, deți­ne­re ile­ga­lă de ar­me, ame­ni­nțări și apar­te­ne­nță la o or­ga­ni­zație cri­mi­na­lă. De la Ma­ta a pre­ci­zat într-un ra­port de 14 pa­gini că po­liția spa­ni­o­lă a fost che­ma­tă la am­ba­sa­dă în pli­nă des­fășu­ra­re a ope­rați­u­nii. Po­rți­le au fost des­chi­se de ce­tățe­a­nul me­xi­can Adrian Hong Chang, ca­re a con­vins po­lițiștii că es­te di­plo­mat nord-co­re­e­an de rang înalt. Câte­va ore mai târziu a ple­cat spre Li­sa­bo­na de un­de s-a îmbar­cat într-un avi­on pen­tru New York, iar du­pă cinci zi­le a con­tac­tat FBI pen­tru a de­nu­nța agre­si­u­nea și a re­mis un ma­te­rial au­dio-vi­zual, obți­nut de la am­ba­sa­dă.

Un sce­na­riu pus la punct

Șap­te din­tre mem­brii gru­pu­lui au fost iden­ti­fi­cați de au­to­ri­tăți­le spa­ni­o­le. În afa­ra lui Hong Chang, cei­la­lți sunt ce­tățeni ame­ri­cani și sud-co­re­eni. Ei au venit în ca­pi­ta­la Spa­ni­ei cu câte­va zi­le înain­tea ata­cu­lui, s-au ca­zat într-un ho­tel din ca­pi­ta­la Spa­ni­ei și au achi­ziți­o­nat cuți­te, șa­se re­plici de pis­to­le­te, lu­ne­te de pro­te­cție, că­tușe și di­ver­se alte echi­pa­men­te, mul­te din ma­ga­zi­ne de bri­co­laj.

Pe 22 fe­brua­rie, la 16.30 au venit la am­ba­sa­dă și Hong Chang a ce­rut să-l va­dă pe însăr­ci­na­tul cu afa­ceri, Yun Sok So, pe ca­re îl cu­nos­cu­se într-o vi­zi­tă an­te­ri­oa­ră când se pre­zen­ta­se ca an­tre­pre­nor cu bi­ro­uri în Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te și în Ca­na­da ca­re do­rea să in­ves­te­as­că în Co­re­ea de Nord. De la Ma­ta pre­ci­ze­a­ză că în timp ce aștep­ta să fie pri­mit, Hong Chang a pro­fi­tat și a des­chis ușa pen­tru a lă­sa să in­tre cei­la­lți mem­bri ai gru­pu­lui, înar­mați cu ma­ce­te, cuți­te, ba­re de fi­er și pis­toa­le fal­se. Au înce­put să lo­ve­as­că an­ga­jații până au înce­tat să opu­nă re­zis­te­nță și i-au încă­tușat cu mâi­ni­le la spa­te. În acel mo­ment a in­ter­venit po­liția spa­ni­o­lă che­ma­tă de un ve­cin aler­tat de ți­pe­te. Le-a des­chis Hong Chang, pur­tând o ves­tă cu in­sig­na preșe­din­te­lui Kim Jong-un. A li­niștit age­nții spu­nând că to­tul es­te în re­gu­lă. În cur­sul ope­rați­u­nii, ata­ca­to­rii s-au iden­ti­fi­cat ca fi­ind mem­brii unui grup se­cret de apă­ra­re a drep­tu­ri­lor omu­lui ca­re spe­ră să răs­toar­ne dic­ta­tu­ra ere­di­ta­ră din Co­re­ea de Nord.

Po­tri­vit ju­de­că­to­ru­lui, ata­ca­to­rii au stat în am­ba­sa­dă cinci ore și au in­te­ro­gat di­plo­mații și res­tul an­ga­jați­lor du­pă ca­re au ple­cat luând do­uă USB, do­uă cal­cu­la­toa­re, do­uă dis­curi du­re și te­le­foa­ne por­ta­bi­le. Au ple­cat în mași­ni­le am­ba­sa­dei lă­sând în ur­mă per­soa­ne­le imo­bi­li­za­te, s-au împă­rțit în pa­tru gru­puri și au ple­cat spre Li­sa­bo­na de un­de au luat avi­oa­ne spre SUA.

FO­TO AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.