Schim­bări ma­jo­re pen­tru to­ţi ro­mânii: do­bânzi di­fe­ri­te, mo­di­fi­cări la pen­si­i­le pri­va­te

Romania Libera - - Economie - De­ni­sa Ma­rin

Cea mai im­por­tan­tă or­do­na­nță de ur­ge­nță eco­no­mi­că da­tă de ac­tua­lul Gu­vern va fi mo­di­fi­ca­tă. OUG 114 va că­pă­ta o no­uă for­mă, un proi­ect fi­ind de­ja pos­tat pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce. Sunt schim­bări im­por­tan­te pen­tru ro­mânii cu cre­di­te în lei, pen­tru bănci, dar și pen­tru fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te. În do­me­ni­ul ener­gi­ei, sin­gu­ra ma­re mo­di­fi­ca­re es­te eli­mi­na­rea ta­xei de 2% pen­tru pro­du­că­tori.

Do­bânda ROBOR, ca­re re­flec­tă cos­tu­ri­le la ca­re băn­ci­le se împru­mu­tă între ele, nu va mai fi lua­tă în cal­cul la sta­bi­li­rea do­bânzi­lor pen­tru cre­di­te­le în lei ale po­pu­lați­ei. Es­te mo­di­fi­ca­rea cu cel mai am­plu im­pact pen­tru ro­mâni adu­să de no­ul proi­ect de or­do­na­nță de ur­ge­nță, ca­re mo­di­fi­că ce­le­bra OUG 114. Nu es­te însă sin­gu­ra mo­di­fi­ca­re im­por­tan­tă. Prin­tre alte­le, fon­du­ri­le pri­va­te de pen­sii sunt pă­su­i­te în ce­ea ce pri­vește ma­jo­ra­rea ca­pi­ta­lu­lui so­cial, iar băn­ci­lor li se re­du­ce ma­siv așa nu­mi­ta “ta­xă pe lă­co­mie”, adi­că ta­xa apli­ca­tă pe ac­ti­ve­le ban­ca­re. În do­me­ni­ul ener­gi­ei, ma­rea mo­di­fi­ca­re es­te că se eli­mi­nă ta­xa de 2% ca­re ur­ma să fie apli­ca­tă pro­du­că­to­ri­lor de ener­gie elec­tri­că și ca­re ar fi afec­tat in­clu­siv mai mul­te com­pa­nii de stat, din­tre ca­re une­le, cum sunt com­ple­xu­ri­le pe căr­bu­ne, ave­au ori­cum o si­tuație di­fi­ci­lă. Ia­tă, mai jos, ce­le mai im­por­tan­te mo­di­fi­cări adu­se OUG, așa cum rei­es ele din proi­ec­tul pos­tat pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce.

Dis­pa­re ROBOR din cal­cu­lul do­bânzi­lor la cre­di­te

Do­bânda ROBOR, în fun­cție de ca­re sunt cal­cu­la­te ra­te­le pen­tru cre­di­te­le în lei nu va mai fun­cți­o­na ca re­fe­ri­nță pen­tru împru­mu­tu­ri­le po­pu­lați­ei. Așa cum s-a mai dis­cu­tat, do­bânda va fi cal­cu­la­tă în fun­cție de tran­za­cți­i­le din piață. Prac­tic, ROBOR dis­pa­re, în for­ma în ca­re a exis­tat până acum. Indi­ce­le va fi cal­cu­lat în fun­cție de tran­za­cți­i­le efec­ti­ve din piața in­ter­ban­ca­ră și nu în fun­cție de co­tați­i­le anu­nța­te de bănci, așa cum se întâmpla până acum. Se aște­ap­tă, ast­fel da­că nu o re­du­ce­re, mă­car o sta­bi­li­za­re a do­bânzi­lor din piață și, im­pli­cit a do­bânzi­lor la cre­di­te.

„(…) pen­tru cre­di­te­le acor­da­te în mo­ne­dă nați­o­na­lă, do­bânda va fi com­pu­să din­tr-un in­di­ce de re­fe­ri­nță cal­cu­lat ex­clu­siv pe ba­za tran­za­cți­i­lor in­ter­ban­ca­re la o anu­mi­tă pe­ri­oa­dă, la ca­re cre­di­to­rul poa­te să adau­ge o anu­mi­tă mar­jă fi­xă pe toa­tă pe­ri­oa­da de­ru­lă­rii con­trac­tu­lui. Indi­ce­le de re­fe­ri­nță pen­tru cre­di­te acor­da­te în lei cu do­bândă va­ria­bi­lă se pu­bli­că în fi­e­ca­re zi lu­cră­toa­re pe web­si­te-ul Băn­cii Nați­o­na­le a Ro­mâni­ei și re­pre­zin­tă ra­ta de do­bândă cal­cu­la­tă ca me­die pon­de­ra­tă a ra­te­lor de do­bândă cu vo­lu­me­le tran­za­cți­i­lor de pe piața in­ter­ban­ca­ră. Indi­ce­le de re­fe­ri­nță se cal­cu­le­a­ză la fi­na­lul fi­e­că­rui tri­mes­tru, ca me­die arit­me­ti­că a ra­te­lor de do­bândă zil­ni­ce de­ter­mi­na­te pen­tru tri­mes­trul an­te­ri­or, ur­mând a se apli­ca de fi­e­ca­re in­sti­tuție de cre­dit pen­tru tri­mes­trul ur­mă­tor”, se ara­tă în draf­tul de Or­do­na­nță.

Mai sim­plu spus, do­bânda cre­di­te­lor nu se va mai ra­por­ta la ROBOR ci la un in­di­ce de re­fe­ri­nță cal­cu­lat pe ba­za tran­za­cți­i­lor efec­ti­ve – aproa­pe în to­ta­li­ta­te tran­za­cții pe ter­men scurt – ce va fi cal­cu­lat de că­tre BNR tri­mes­trial.

Pre­ve­deri mult mai la­xe pen­tru bănci

O par­te din so­li­ci­tă­ri­le băn­ci­lor au fost pre­lua­te în proi­ec­tul de or­do­na­nță pu­bli­cat de­ja pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce. Ta­xa pe ac­ti­ve sca­de de la 1,2% la doar 0,4%, ce­ea ce înse­am­nă că băn­ci­le nu vor mai sta obli­ga­to­riu pe pi­er­de­re. În plus, apli­ca­rea ta­xei nu va mai de­pin­de de indi­ce­le ROBOR, cum era pre­vă­zut în for­ma iniția­lă a OUG, ca­re spu­nea că da­că ROBOR sa­re de 2% , băn­ci­le vor plă­ti res­pec­ti­va ta­xă. Băn­ci­le mici, cu o co­tă de piață de sub 1%, vor plă­ti doar 0,2% din ac­ti­ve. În plus, băn­ci­le afla­te pe pi­er­de­re nu vor plă­ti im­po­zit, deși în for­ma iniția­lă a OUG exis­ta o ast­fel de pre­ve­de­re. Sunt avan­ta­ja­te și băn­ci­le ca­re își cresc co­ta de cre­di­ta­re sau , cum spu­se­se an­te­ri­or mi­nis­trul fi­na­nțe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, ca­re “vor fi mai har­ni­ce”. În fi­e­ca­re an va fi sta­bi­lit un anu­mit ni­vel de crește­re a cre­di­tu­lui de la ca­re în sus ta­xa pe ac­ti­ve sca­de la ju­mă­ta­te. Pen­tru 2019 țin­ta es­te de 8%, si­mi­la­ră cu ma­jo­ra­rea vo­lu­mu­lui de cre­di­te în 2018. De ase­me­nea, da­că băn­ci­le re­duc mar­ja de do­bânda, adi­că di­fe­re­nța din­tre do­bânda la cre­di­te și ce­le la de­po­zi­te, băn­ci­le pot be­ne­fi­cia de încă o re­du­ce­re. Prac­tic, băn­ci­le ca­re cresc ni­ve­lul de cre­di­ta­re pes­te țin­ta pre­vă­zu­tă și, în ace­lași timp, re­duc și mar­ja de do­bândă într-un anu­mit pro­cent, nu vor mai plă­ti im­po­zit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.