Alge­ria: șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor ce­re ca Bo­u­te­fli­ka să fie de­cla­rat „inapt“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Ge­ne­ra­lul Ahmed Gaid Sa­lah, șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor, a ce­rut an­ga­ja­rea ar­ti­co­lu­lui 102 al Con­sti­tuți­ei pre­vă­zut pen­tru ca­zul în ca­re preșe­din­te­le ță­rii „es­te în im­po­si­bi­li­ta­te to­ta­lă de a-și exer­ci­ta fun­cți­i­le din cau­za unei ma­la­dii gra­ve și du­ra­bi­le”. Abde­la­ziz Bo­u­te­fli­ka a fost pă­ră­sit de ar­ma­tă și ine­vi­ta­bil Alge­ria va cu­noaște o schim­ba­re, ca­re poa­te fi o „pri­mă­va­ră al­ge­ria­nă”. Sau nu. Ge­ne­ra­lul Gaid Sa­lah, 79 de ani, adus în vârful ar­ma­tei de cla­nul pre­zi­de­nțial, es­te per­ce­put din 2013, du­pă ata­cul ce­re­bral ma­siv su­fe­rit de Abde­la­ziz Bo­u­te­fli­ka, drept vo­cea și fi­gu­ra pu­te­rii al­ge­ri­e­ne. Du­pă acest anu­nț sur­pri­ză, min­gea se află în ta­bă­ra lui Bo­u­te­fli­ka - fie se va op­ta pen­tru de­mi­sie, fie preșe­din­te­lui Con­si­li­u­lui con­sti­tuți­o­nal, Tayeb Be­laiz, 70 de ani, îi re­vi­ne de­cla­nșa­rea pro­ce­du­rii ca­re per­mi­te de­cla­ra­rea șe­fu­lui sta­tu­lui inapt pen­tru exer­ci­ta­rea fun­cți­i­lor. Slă­bit de se­che­le­le ac­ci­den­tu­lui vas­cu­lar ca­re l-au împi­e­di­cat să se mai adre­se­ze di­rect al­ge­ri­e­ni­lor și să apa­ră mai des în pu­blic, Bo­u­te­fli­ka se con­frun­tă de pes­te o lu­nă cu o mișca­re con­tes­ta­ta­ră fă­ră pre­ce­dent de la ale­ge­rea sa în frun­tea sta­tu­lui, în 1999. El a re­nu­nțat­pe 11 mar­tie să can­di­de­ze la un al cin­ci­lea man­dat, dar al­ge­ri­e­nii au con­ti­nuat pro­tes­te­le ce­rând schim­bări am­ple din par­tea pu­te­rii. Într-un dis­curs pro­nu­nțat în tim­pul uneia din vi­zi­te­le sa­le re­gu­la­te la uni­tăți mi­li­ta­re și re­tran­smis la te­le­vi­zi­u­nea nați­o­na­lă, ma­rți, șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor, un apro­piat al preșe­din­te­lui, a sa­lu­tat „ca­rac­te­rul pașnic” și „ci­vis­mul” ma­ni­fes­tați­i­lor po­po­ru­lui al­ge­rian din ul­ti­me­le săp­tă­mâni pen­tru a ce­re schim­bări po­li­ti­ce. El a su­bli­niat că aces­te ma­rșuri ar pu­tea fi ex­ploa­ta­te de „pă­rți os­ti­le și rău in­te­nți­o­na­te” și „în acest con­text, de­vi­ne im­pe­ri­os ne­ce­sa­ră adop­ta­rea unei so­luții pen­tru ieși­rea din cri­ză ca­re să răs­pun­dă re­ven­di­că­ri­lor le­gi­ti­me ale po­po­ru­lui al­ge­rian și să ga­ran­te­ze res­pec­ta­rea Con­sti­tuți­ei și me­nți­ne­rea su­ve­ra­ni­tății sta­tu­lui”. So­luția sti­pu­la­tă de Con­sti­tuția al­ge­ria­nă în ar­ti­co­lul 102. La pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui con­sti­tuți­o­nal, ce­le do­uă ca­me­re ale Par­la­men­tu­lui reu­ni­te în plen vor tre­bui să vo­te­ze cu o ma­jo­ri­ta­te de do­uă trei­mi „sta­rea de im­pe­a­chment”. În ter­men de 45 de zi­le, da­că ver­dic­tul se me­nți­ne, se de­cla­ră va­can­ta­rea pu­te­rii. Inte­ri­ma­tul va du­ra ma­xi­mum 90 de zi­le, pe­ri­oa­dă în ca­re es­te or­ga­ni­zat scru­ti­nul pre­zi­de­nțial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.