Ro­mânia – Insu­le­le Fe­roe 4-1

Ro­mânia a învins clar re­pre­zen­ta­ti­va Insu­le­lor Fe­roe, scor 4-1, du­pă un meci ex­ce­lent fă­cut de tri­co­lori în pre­li­mi­na­ri­i­le Cam­pi­o­na­tu­lui Eu­ro­pe­an de fot­bal din 2020.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pri­ma re­pri­ză a fost una foar­te bu­nă, cu ju­că­to­rii lui Cos­min Con­tra mar­când de trei ori în șap­te mi­nu­te. Sco­rul a fost des­chis de Ci­prian De­ac, în timp ce Clau­diu Keșe­ru a reușit o “du­blă”, mu­tă­ri­le câști­gă­toa­re ale lui Con­tra în pri­mul 11 față de par­ti­da de la Stoc­kholm. Go­lul lui De­ac a fost înde­lung aplau­dat de pu­bli­cul din tri­bu­ne­le Sta­di­o­nu­lui ”Dr. Con­stan­tin Ră­du­les­cu” din Cluj-Napoca, aco­lo un­de evo­lue­a­ză și echi­pa sa de club, cam­pi­oa­na en ti­tre CFR Cluj.

Tot în pri­ma re­pri­ză oas­peții au reușit go­lul de onoa­re, prin Da­vid­sen, din­tr-o lo­vi­tu­ră de la 11 me­tri acor­da­tă de ar­bi­trul turc Ha­lil Umut Me­ler, du­pă un fault în ca­reu al lui Moți. Se­le­cți­o­ne­rul a mu­tat ofen­siv la pau­ză, Ia­nis Ha­gi în lo­cul lui Ben­zar, iar echi­pa noas­tră a con­ti­nuat să pu­nă pre­si­u­ne pe in­su­lari. Pușcaș a reușit go­lul par­ti­dei, șut per­fect din afa­ra ca­reu­lui de 16 me­tri, fă­ră ni­cio șan­să pen­tru por­ta­rul Ni­el­sen.

Vic­to­rie pen­tru tri­co­lori, cu un meci încheiat cu 5 ju­că­tori U21 pe te­ren, iar lup­ta pen­tru ca­li­fi­ca­rea la Eu­ro­pe­a­nul de anul vi­i­tor con­ti­nuă! Vic­to­ria es­te lo­gi­că, ți­nând cont de de­ca­la­jul va­lo­ric, dar era obli­ga­to­riu de obți­nut. Keșe­ru es­te gol­ghe­te­rul Ro­mâni­ei în pre­li­mi­na­rii, cu 3 go­luri, el ajun­gând la co­ta 10 în to­tal, în me­ci­u­ri­le in­ter­nați­o­na­le.

Echi­pa ali­nia­tă de Cos­min Con­tra es­te des­cri­să mai jos. RO­MÂNIA: 12. Tă­tă­rușa­nu - cpt. – 2. Ben­zar (8. Ha­gi, 46), 4. Moți, 21. Gri­go­re, 11. Ban­cu – 17. De­ac, 18. Ma­rin, 10. Stan­ciu (23. Man, 78), 7. Chip­ciu – 9. Pușcaș, 13. Keșe­ru ( 14. Ci­câldău, 69). Se­le­cți­o­ner: Cos­min Con­tra Re­zer­ve: 1. Pan­ti­li­mon, 16. Niță – 3. Ne­del­ce­a­ru, 5. Bă­luță, 6. Ma­nea, 15. Anton, 19. Ivan, 20. Nis­tor, 22. Să­pu­na­ru,

În ce­le­lal­te me­ci­uri ale gru­pei, Sue­dia a întors spec­ta­cu­los la Oslo și a re­mi­zat cu Nor­ve­gia 3-3, du­pă ce a fost con­du­să cu 2-0. Sue­dia a avut 3-2 până în al șap­te­lea mi­nut de pre­lun­giri. Spa­nia nu avea cum să se încur­ce în Mal­ta, un­de a învins cu 2-0.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.