Vo­lei Alba Blaj, cu frun­tea sus în fi­na­la Cu­pei CEV

Romania Libera - - Sport -

La Bus­to Arsi­zio, în Ita­lia, a avut loc re­tu­rul fi­na­lei Cu­pei CEV la vo­lei fe­mi­nin. Echi­pa lo­ca­lă por­nea, în dis­pu­ta pen­tru tro­feu cu Vo­lei Alba Blaj, la adă­pos­tul ace­lui 3-0 de la Si­biu, din tur, de săp­tă­mâna tre­cu­tă. Mi­si­u­nea ar­de­len­ce­lor era una aproa­pe im­po­si­bi­lă...

Evo­luția din pri­mul set ne-a dat însă spe­ra­nțe. Vo­lei Alba Blaj a câști­gat ma­nșa cu 27-25, du­pă 31 de mi­nu­te în ca­re a reușit să re­vi­nă spec­ta­cu­los. Din pă­ca­te, se­tul al doi­lea a fost unul slab pen­tru vo­lei­ba­lis­te­le noas­tre ca­re au ce­dat cu ușu­ri­nță, fă­când ast­fel ca gaz­de­le să se apro­pie la un sin­gur set de tro­feu.

Ele­ve­le lui Dar­ko Za­koc au do­mi­nat înce­pu­tul se­tu­lui al trei­lea, au con­dus și la 9 punc­te dis­ta­nță, dar apoi a apă­rut un blo­caj psi­hic. Ka­ja Gro­bel­na a ser­vit per­fect pen­tru ita­li­en­ce, ca­re ast­fel au pre­luat, in­cre­di­bil, con­du­ce­rea. Vo­lei Alba Blaj a res­ta­bi­lit ega­li­ta­tea la 20-20, dar mo­ra­lul gaz­de­lor le-a aju­tat să in­tre în po­se­sia se­tu­lui, cu 25-23. Ast­fel, ul­ti­ma par­te a me­ci­u­lui a con­tat doar pen­tru sta­tis­tici, echi­pa noas­tră având ne­voie de o vic­to­rie cu 3-0 sau 3-1, pen­tru a împin­ge fi­na­la în pre­lun­giri. Sco­rul fi­nal al întâlni­rii a fost Bus­to Arsi­zio – Vo­lei Alba Blaj 3-1 (25-27, 2519, 25-23, 25-20), me­ci­ul având o du­ra­tă to­ta­lă de 110 mi­nu­te. Bus­to Arsi­zio a câști­gat pen­tru a treia oa­ră tro­feul Cu­pa CEV, în timp ce pen­tru Vo­lei Alba Blaj es­te a do­ua fi­na­lă con­se­cu­ti­vă de cu­pă eu­ro­pe­a­nă, du­pă ce în 2018, la Bu­cu­rești, vo­lei­ba­lis­te­le din Mi­ca Ro­mă dis­pu­tau ulti­mul act al Li­gii Cam­pi­o­ni­lor.

Lo­tul uti­li­zat în ace­as­tă du­blă ma­nșă de Dar­ko Za­koc a fost ur­mă­to­rul: Ioa­na Ba­ciu, Ma­ja Alek­sic, Nad­ja Min­ko­vic, Ana La­za­re­vic, So­ni­ja New­com­be, Lo­ra Ki­ti­po­va, Ra­mo­na Rus, Ka­te­ri­na Zhid­ko­va, Ma­ryia Ka­ra­kas­he­va, Alek­san­dra Ci­ro­vic, Ma­ri­na Vu­jo­vic, Vik­to­ryia Del­ros și Nne­ka Onye­jek­we.

Fe­li­ci­tări pen­tru ace­as­tă per­for­ma­nță!

Într-o sa­lă ar­hi­pli­nă, gru­pul su­por­te­ri­lor ro­mâni ca­re au însoțit echi­pa a avut o pres­tație lău­da­bi­lă, fi­ind de­se­ori au­zit pe fun­da­lul tran­smi­si­u­nii te­le­vi­za­te. La meci au asis­tat 4.215 spec­ta­tori, într-o sa­lă-vul­can.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.