Chi­nu­ri­le (re)fa­ce­rii Pi­lo­nu­lui II de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii con­ti­nuă

De la mo­men­tul când a fost evi­dent că OUG 114 ar tre­bui abro­ga­tă, Gu­ver­nul și coa­li­ţia PSD-ALDE au lan­sat ver­si­uni de lu­cru. Pen­tru Pi­lo­nul II de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii, aces­tea abun­dă.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Acum a apă­rut un nou proi­ect de OUG ca­re mo­di­fi­că OUG 114. Con­form proi­ec­tu­lui, pus în dez­ba­te­re pu­bli­că pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor, Gu­ver­nul ar amâna până la 31 mai ter­me­nul până la ca­re ad­mi­nis­tra­to­rii fon­du­ri­lor de pen­sii pri­va­te de la Pi­lo­nul II tre­bu­ie să își ma­jo­re­ze ca­pi­ta­lul so­cial.

Ieri, an­te­ri­or, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, anun­ţa­se că, pen­tru Pi­lo­nul II, ter­me­nul de apli­ca­re a pre­ve­de­ri­lor din OUG 114 va fi pro­ro­gat. «Pro­pu­ne­rea e ca obli­ga­ţia de pla­tă a ca­pi­ta­lu­lui, ca di­fe­ren­ţă între ce e astă­zi și ce ar fi în ba­za or­do­nan­ţei, să fie fă­cu­tă la fi­nal de an, adi­că în de­cem­brie”, a afir­mat Orlan­do Te­o­do­ro­vici.

Mo­ti­va­ţia? „Să nu mai exis­te ace­as­tă pre­si­u­ne, cu lu­na iu­nie, cum es­te astă­zi și, de­si­gur, să pro­ro­găm sau să sus­pen­dăm pe o pe­ri­oa­dă scur­tă apli­ca­rea ace­lor pro­cen­te din or­do­nan­ţă, o lu­nă sau do­uă.”

Dem­ni­ta­rul do­rește, con­form Ager­pres, să ai­bă timp de „dis­cu­ţii de or­din teh­nic, pen­tru a ve­dea for­ma fi­na­lă pri­vind ce obli­ga­ţii au de înde­pli­nit, vi­za­vi de par­tea de ca­pi­tal so­cial, un­de să se du­că el, și ca­re es­te aria de in­ves­ti­ţii pen­tru Pi­lo­nul II de pen­sii”. Es­te o re­tra­ge­re în mi­nis­ter a dem­ni­ta­ru­lui, ca­re ini­ţial fu­se­se mult mai ra­di­cal. Să re­ca­pi­tu­lăm.

Vi­neri, 22 mar­tie: sa­ra­ban­dă de con­tra­dic­ţii

Pre­ve­de­ri­le OUG 114 pri­vind fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii vor fi mo­di­fi­ca­te de ur­gen­ţă, pen­tru că în caz con­trar vor pro­du­ce efec­te, de­cla­ra­se mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici. Dem­ni­ta­rul dis­cu­ta­se in­tens în ul­ti­me­le săp­tă­mâni cu re­pre­zen­tan­ţii fon­du­ri­lor

de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii. Me­reu des­pre altce­va.

Vi­ne­rea tre­cu­tă, el de­cla­ra pre­sei că «a ră­mas că (n.r.: ad­mi­nis­tra­to­rii fon­du­ri­lor de pen­sii) tri­mit astă­zi o scri­soa­re că­tre noi, ca răs­puns la ce­ea ce am dis­cu­tat ieri”. Mai apoi, „în ca­zul în ca­re ce­ea ce s-a dis­cu­tat e con­venit, atunci clar va fi în or­do­nan­ţă”.

Re­zul­tă că APAPR (Aso­cia­ţia pen­tru Pen­si­i­le Admi­nis­tra­te Pri­vat din Ro­mânia) nu a agre­at ce le-a spus Te­o­do­ro­vici, pen­tru că, așa cum am vă­zut, to­tul se pro­ro­gă acum pen­tru un ne­bu­los mai. În pre­zent, trei le­gi și pes­te 60 de re­gle­men­tări se­cun­da­re ale Au­to­ri­tă­ţii de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) gu­ver­nea­ză ac­ti­vi­ta­tea ad­mi­nis­tra­to­ri­lor și fon­du­ri­lor de pen­sii.

Dar, din do­rin­ţa de a fi­na­li­za mai fa­vo­ra­bil in­te­re­se­lor Gu­ver­nu­lui, Te­o­do­ro­vici încă apă­sa vi­neri pe ac­ce­le­ra­ţie.

„Tre­bu­ie să luăm o de­ci­zie până la fi­nal de mar­tie, alt­fel efec­tul se pro­du­ce și atunci si­gur va fi o mo­di­fi­ca­re le­ga­tă de Pi­lo­nul II de pen­sii în ace­as­tă or­do­nan­ţă, dar în sen­sul poa­te de a întin­de ter­me­nul de apli­ca­bi­li­ta­te a OUG 114, o pro­ro­ga­re pe ter­men foar­te scurt, pen­tru

a fi mai mult timp pen­tru dis­cu­ţii de or­din teh­nic», a ară­tat Te­o­do­ro­vici, ci­tat de Ager­pres.

Mi­nis­trul a fost între­bat da­că aceia ce ad­mi­nis­tre­a­ză fon­duri pri­va­te ar pu­tea săși ma­jo­re­ze mai pu­ţin ca­pi­ta­lul so­cial da­că in­ves­tesc în par­te­ne­ria­te pu­blic-pri­va­te (PpP). «Ar fi dis­puși să in­ves­te­as­că în ori­ce proi­ect pe ca­re sta­tul îl lan­se­a­ză, de la in­fras­truc­tu­ră de tran­sport, spi­ta­li­ce­as­că, ori­ce es­te de in­te­res și si­gur pen­tru aces­te fon­duri de in­ves­ti­ţii”, a sus­ţi­nut pri­mul fi­nan­ţist al ţă­rii. Aces­ta a mai spus că proi­ec­tul noii or­do­nan­ţe ar pu­tea fi lan­sat în dez­ba­te­re pu­bli­că vi­neri. Nu a mai fost ca­zul.

Mar­ţi, 19 mar­tie, Te­o­do­ro­vici vor­bea des­pre po­si­bi­li­tă­ţi­le ro­mâni­lor de a ple­ca din Pi­lo­nul II

„S-a cre­at un ca­dru, în ba­za că­ru­ia ro­mânii să poa­tă op­ta da­că ră­mân la Pi­lo­nul II sau se reîntorc la Pi­lo­nul I, dar fă­ră bani. Ba­nii ră­mân la Pi­lo­nul II. Nu es­te afec­tat Pi­lo­nul II în nici un fel, doar se cre­e­a­ză ace­as­tă po­si­bi­li­ta­te, de a op­ta”, spu­nea dem­ni­ta­rul.

Cum ex­pli­ca aces­ta des­chi­de­rea op­ţi­o­na­li­tă­ţii? „Es­te

nor­mal să poa­tă omul să op­te­ze. Da­că vrea să se du­că la Pi­lo­nul I, pen­tru că ve­de că ran­da­men­tul de la Pi­lo­nul II nu es­te cel aștep­tat, să poa­tă să op­te­ze, să zi­că: mă duc, mă­car sunt si­gur, la stat, pen­tru că sta­tul n-a dat ni­ci­o­da­tă fa­li­ment, ni­ci­o­da­tă n-a avut pro­ble­me de pla­tă a pen­si­i­lor”, a afir­mat mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor.

La înce­pu­tul lu­nii mar­tie, ac­ţi­o­na­rii ad­mi­nis­tra­to­ri­lor de Pi­lon II afir­mau că noi­le ce­rin­ţe de ca­pi­tal, în su­mă de 800 de mi­li­oa­ne de eu­ro, pun o po­va­ră imen­să, ne­jus­ti­fi­ca­tă și ne­sus­te­na­bi­lă asu­pra in­dus­tri­ei și so­li­ci­tau au­to­ri­tă­ţi­lor de la Bu­cu­rești re­con­si­de­ra­rea, pe ba­za eco­no­mi­ce sus­te­na­bi­le, a aces­to­ra. De aici a înce­put to­tul, cu dă­ri­le suc­ce­si­ve îna­poi ale lui Orlan­do Te­o­do­ro­vici.

Pa­ra­do­xu­ri­le Pi­lo­nu­lui II. O cre­a­ţie a Ca­bi­ne­tu­lui Tă­ri­ce­a­nu

În anul 2007, Ca­bi­ne­tul Tă­ri­ce­a­nu fon­da Pi­lo­nul II de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii, me­nit să sca­dă pre­si­u­nea bu­ge­ta­ră asu­pra Pi­lo­nu­lui I de pen­sii de stat. Des­pre aces­ta din ur­mă, mul­ţi ana­liști au afir­mat că func­ţi­o­nea­ză ca o sche­mă Pon­zi. Ei au atras aten­ţia că sunt tot mai

pu­ţini con­tri­bu­tori per­soa­ne ac­ti­ve, în mun­că, la tot mai mul­ţi pen­si­o­nari.

Prin­ci­pi­ul di­rec­tor la Pi­lo­nul I de pen­sii de stat e că per­soa­ne­le în mun­că dau o par­te din ba­nii câști­ga­ţi pen­tru ca, pe prin­ci­pi­ul so­li­da­ri­tă­ţii, cei ce au fă­cut ieri ace­lași lu­cru și azi sunt pen­si­o­nari să trăias­că din fon­dul de pen­sii de stat ce se for­me­a­ză.

Pro­ble­ma e că toa­te proi­ec­ţi­i­le fi­nan­cia­re pe ter­men me­diu dau pen­tru ori­zon­tul anu­lui 2030 o ma­re cri­ză a pen­si­i­lor de stat pe ma­pa­mond, pen­tru că pa­sul de­mo­gra­fic es­te ne­ga­tiv. În Ro­mânia, prin 2030, așa-nu­mi­ţii „ce­aușei” vor ajun­ge în pen­sie și de­fi­ci­tul bu­ge­tu­lui de pen­sii de stat va de­ve­ni, din sem­ni­fi­ca­tiv, dra­ma­tic.

Pi­lo­nul II ar re­pre­zen­ta o pen­sie alter­na­ti­vă de com­ple­ta­re la aces­te pen­sii de stat in­cer­te. Cât sunt în mun­că, cei ce con­tri­bu­ie la Pi­lo­nul I pun de­o­par­te pen­tru, ei, pe prin­ci­pi­ul eco­no­mi­si­rii cu in­ves­ti­re, o altă par­te din ba­nii câști­ga­ţi. Ace­as­ta e ad­mi­nis­tra­tă de so­ci­e­tă­ţi pri­va­te.

Com­pa­ni­i­le sunt spe­cia­li­za­te în fă­cut in­ves­ti­ţii în do­me­nii de ma­xi­mă si­gu­ran­ţă. Le­gis­la­ţia re­gle­men­te­a­ză foar­te strict un­de pot și un­de nu pot in­ves­ti fon­du­ri­le

de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii. Sunt in­ter­zi­se in­ves­ti­ţi­i­le în pro­du­se struc­tu­ra­te sau com­ple­xe, în hed­ge fun­ds sau alte ase­me­nea ve­hi­cu­le de in­ves­ti­ţii.

Sunt in­ter­zi­se pla­sa­men­te­le în imo­bi­lia­re sau cu ex­pu­neri imo­bi­lia­re. In­ves­ti­ţi­i­le la Bur­să sunt li­mi­ta­te la cel mult 30%-35%. Ce­le în in­stru­men­te cu grad mi­nim de risc (ti­tluri de stat și obli­ga­ţi­uni su­pra­na­ţi­o­na­le – BERD, BEI, Ban­ca Mon­dia­lă) au prin le­ge o pon­de­re de cel pu­ţin 50%.

Ce fa­ce OUG 114 din Pi­lo­nul II

Ce­le mai im­por­tan­te mo­di­fi­cări la Pi­lo­nul II de pen­sii pri­va­te obli­ga­to­rii, ce re­zul­tă din OUG 114, mai jos. Co­mi­si­o­nul de ad­mi­nis­tra­re a fost re­dus de la 2,5% la 1%. OUG 114/2018 pre­ve­de și ma­jo­ra­rea ca­pi­ta­lu­lui: da­că ad­mi­nis­tre­a­ză fon­duri de până la 100 de mi­li­oa­ne de eu­ro, ca­pi­ta­lul so­cial al so­ci­e­tă­ţii de ad­mi­nis­tra­re tre­bu­ie ma­jo­rat la 5% din va­loa­rea con­tri­bu­ţi­i­lor.

De exem­plu, la 50 de mi­li­oa­ne de eu­ro admi­nis­tra­te, ca­pi­ta­lul so­cial tre­bu­ie ma­jo­rat la 2,5 mi­li­oa­ne de eu­ro. Da­că ad­mi­nis­tre­a­ză fon­duri de 100-500 de mi­li­oa­ne de eu­ro, ca­pi­ta­lul so­cial tre­bu­ie să fie 7%.

Adi­că, la fon­duri de 250 de mi­li­oa­ne de eu­ro, tre­bu­ie săși ma­jo­re­ze ca­pi­ta­lul la 17,5 mi­li­oa­ne de eu­ro. La pes­te 500 de mi­li­oa­ne de eu­ro, ca­pi­ta­lul so­cial tre­bu­ie să fie de 10%. Adi­că, la ci­fra mi­ni­mă ad­mi­nis­tra­tă, ca­pi­ta­lul so­cial tre­bu­ie ma­jo­rat la 50 de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Ci­fre­le sunt enor­me. Ma­jo­ra­rea ca­pi­ta­lu­lui tre­bu­ie fă­cu­tă la ju­mă­ta­te din ci­fra le­ga­lă până pe 30 iu­nie, res­tul până la fi­na­lul anu­lui. Din ace­as­ta lu­nă, par­ti­ci­pan­ţii la Pi­lo­nul II pot op­ta pen­tru sis­ta­rea con­tri­bu­ţi­i­lor și di­rec­ţi­o­na­rea lor la Pi­lo­nul I de pen­sii de stat, da­că au con­tri­bu­it cel pu­ţin cinci ani.

Anga­ja­ţii din con­struc­ţii sunt scu­ti­ţi pen­tru 10 ani de con­tri­bu­ţia la Pi­lo­nul II, așa că se poa­te pi­er­de un nu­măr sem­ni­fi­ca­tiv de con­tri­bu­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.