În ches­ti­u­nea ter­mo­fi­că­rii Bu­cu­rești­u­lui, lu­cru­ri­le se com­pli­că tot mai mult

Pe mă­su­ră ce tre­ce tim­pul, iar lu­cru­ri­le ar tre­bui să se sim­pli­fi­ce, li­ti­gi­ul Elcen-Ra­det pa­re că se încâlcește tot mai mult. Iar ac­to­rii im­pli­ca­ţi își con­tes­tă re­ci­proc au­to­ri­ta­tea și com­pe­ten­ţa.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

R „efa­ce­rea sis­te­mu­lui de ter­mo­fi­ca­re din Bu­cu­rești es­te întârzia­tă în mod voit de că­tre Ro­min­solv, ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al Ra­det“, afir­mă Si­er­ra Qua­drant, ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al Elcen.

„Pe da­ta de 07.03.2019, Adu­na­rea cre­di­to­ri­lor Ra­det a de­cis înlo­cu­i­rea Ro­min­solv, iar pe 08.03.2019 a fost de­pu­să la in­sta­nță ce­re­rea de înlo­cu­i­re“, in­for­me­a­ză Si­er­ra Qua­drant.

Fir­ma sus­ţi­ne că „mo­da­li­ta­tea de înde­pli­ni­re a man­da­tu­lui de că­tre ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar Ro­min­solv s-a înde­păr­tat de la sco­pul pro­ce­du­rii de in­sol­vență, aces­ta ne­fi­ind pre­o­cu­pat de ma­xi­mi­za­rea șan­se­lor de re­cu­pe­ra­re a cre­a­nțe­lor de că­tre cre­di­tori“.

Ro­min­solv ar fi „pus în pe­ri­col întreg pro­ce­sul de re­or­ga­ni­za­re a Ra­det și, im­pli­cit, șan­se­le cre­di­to­ri­lor de a-și re­cu­pe­ra cre­a­nțe­le“, sus­ţi­ne sur­sa ci­ta­tă.

În re­pli­că, Ghe­or­ghe Pi­pe­rea (Ro­min­solv), a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că „Engie-Elcen nu au reușit să ne schim­be din po­zi­ţia de ad­mi­nis­tra­tor ju­di­ciar al Ra­det, chiar da­că au ac­ţi­o­nat ca un mo­no­lit, în ba­za unui plan de coor­do­na­re an­ti-con­cu­ren­ţial fă­cut de avo­ca­ţii Engie“.

„Ju­de­că­to­rul sin­dic a res­pins ce­re­rea de înlo­cu­i­re pen­tru că nu a gă­sit mo­ti­ve te­mei­ni­ce pen­tru ace­as­ta“, a spus Pi­pe­rea, ex­pli­când că „stra­te­gia lor e coor­do­na­tă de avo­ca­tul Engie. Ace­as­ta es­te o pro­ble­mă ex­trem de gra­vă pen­tru ce­le do­uă en­ti­tă­ţi, în sen­sul că poa­te să atra­gă aten­ţia Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei“.

Ce­re­re de re­cu­za­re

Exis­tă niște con­tes­ta­ţii. Da, spu­ne re­pre­zen­tan­tul Ro­min­solv, dar „se vor so­lu­ţi­o­na și con­tes­ta­ţi­i­le într-o săp­tă­mână. S-ar fi pu­tut so­lu­ţi­o­na chiar ieri (n.r. – joi, 28 mar­tie), ace­as­ta era in­ten­ţia ju­de­că­to­ru­lui sin­dic, dar, atunci când sim­ţi că pi­er­zi ori­ce, deși stra­te­gia es­te o ilu­zie, te-apuci a re­cu­za ju­de­că­to­rul“.

Pen­tru că exis­tă o ce­re­re de re­cu­za­re a ju­de­că­to­ru­lui sin­dic. Ghe­or­ghe Pi­pe­rea afir­mă că nu exis­tă ni­ci­un mo­tiv pen­tru re­cu­za­re și „ei (n.r. – Engie-Elcen) și-au dat se­a­ma că es­te for­ţa­tă ce­re­rea de re­cu­za­re. Mi­er­curi (n.r. – 3 apri­lie) ju­de­că­to­rul sin­dic se va pro­nun­ţa pe con­fir­ma­rea pla­nu­lui de re­or­ga­ni­za­re“.

Pi­pe­rea spu­ne că pla­nul de re­or­ga­ni­za­re a ter­mo­fi­că­rii bu­cu­rește­ne a fost fă­cut „de un agent eco­no­mic, din să­ră­cia sa (n.r. – Ra­det), așa cum es­te, cu re­sur­se­le sa­le fi­nan­cia­re, ma­te­ria­le, fă­ră ni­ci­un fel de fi­nan­ţa­re de la Pri­mă­rie, ex­clu­zând sub­ven­ţia ace­ea ca­re se acor­dă de 20 de ani“.

„Prin for­ţe pro­prii, ne pro­pu­nem să pu­nem la punct ace­as­tă între­prin­de­re, sub ra­por­tul ac­ti­vi­tă­ţii cu­ren­te. Se vor plă­ti 5% din cre­an­ţe ce­lor de la Elcen. Vom plă­ti 100% din cre­an­ţe Fis­cu­lui“, pro­mi­te re­pre­zen­tan­tul Ro­min­solv.

Nu s-ar șter­ge ni­cio cre­an­ţă

Ghe­or­ghe Pi­pe­rea de­ta­lia­ză: „În pla­nul nos­tru de re­or­ga­ni­za­re nu se șter­ge

Ei îşi do­resc fa­li­men­tul Ra­det, nu re­or­ga­ni­za­rea. Eu nu am fă­cut altce­va aco­lo de­cât să-i împi­e­dic pe ei să se au­to­de­to­ne­ze şi să de­to­ne­ze sis­te­mul aces­ta cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re.“Ghe­or­ghe Pi­pe­rea (Ro­min­solv)

ni­cio cre­an­ţă, ab­so­lut ni­cio cre­an­ţă. Com­pa­ra­ţi ce înse­am­nă să nu se ște­ar­gă o cre­an­ţă de 3,7 mi­liar­de lei cu șter­ge­rea a 99% din ace­as­tă cre­an­ţă. Pla­nul de la Elcen es­te o ilu­zie în to­ta­li­ta­te, o fan­te­zie“. Elcen ar dori fa­li­men­tul Ra­det.

„Au și de­voa­lat acest lu­cru, ofi­cial, în in­stan­ţă. Spe­ră că vor fa­ce o ac­ţi­u­ne în fa­ţa ju­de­că­to­ru­lui sin­dic și vor ob­ţi­ne obli­ga­rea Pri­mă­ri­ei, în pro­ce­du­ra de fa­li­ment, să plă­te­as­că 3,7 mi­liar­de lei pen­tru cau­za­rea in­sol­ven­ţei. Chiar și în pla­nul lor de re­or­ga­ni­za­re, pe­ri­oa­da în ca­re s-ar pu­tea re­cu­pe­ra ace­as­tă su­mă es­te de nu mai pu­ţin de 12 ani“, a spus Pi­pe­rea pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

Până atunci însă, cre­de ex­per­tul în in­sol­ven­ţă, „nu nu­mai Elcen și Ra­det or să fie oa­le și ul­ce­le, ci mul­ţi din­tre noi, cei ca­re sun­tem în via­ţă în mo­men­tul de fa­ţă, s-ar pu­tea să fim oa­le și ul­ce­le. Es­te o fan­te­zie ab­so­lut in­cre­di­bi­lă, ulu­i­toa­re“.

Ra­det, spre fa­li­ment

„În con­di­ţi­i­le în ca­re Ra­det se îndre­ap­tă spre fa­li­ment – in­for­me­a­ză Eco­no­mi­ca.net – Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei vrea să sca­pe de pla­ta da­to­ri­i­lor ve­chi pe ca­re re­gia de ter­mo­fi­ca­re le are că­tre fur­ni­zo­rul său de ener­gie ter­mi­că, Elec­tro­cen­tra­le Bu­cu­rești (n.r. – pres­cur­tat: Elcen)“.

Pri­mă­ria ar ști că nu mai exis­tă pe­ri­co­lul sis­tă­rii ener­gi­ei ter­mi­ce, din mo­ment ce tot ce avea Ra­det se tran­sfe­ră pe no­ua fir­mă a Pri­mă­ri­ei, Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca. Su­ma de pla­tă es­te de pes­te un mi­liard de lei și a fost de­ja re­du­să.

Pri­mă­ria sus­ţi­ne că nu tre­bu­ie să plă­te­as­că ni­mic din da­to­ria pe ca­re o de­ţi­ne în con­tul ener­gi­ei ter­mi­ce li­vra­te de Elcen și ne­plă­ti­te. În sus­ţi­ne­rea afir­ma­ţi­i­lor sa­le, Pri­mă­ria a tri­mis o de­ci­zie a Înal­tei Cur­ţi, dar și un punct de ve­de­re al Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei.

Re­zol­va­rea, în timp

Re­venind, „cel ca­re a venit cu ace­as­tă idee (n.r. – a fa­li­men­tu­lui Ra­det) es­te un ires­pon­sa­bil“, spu­ne Pi­pe­rea, „iar cei ca­re l-au as­cul­tat și au pus în prac­ti­că acest plan, înce­pând cu Engie și ter­mi­nând cu Mi­nis­te­rul Ener­gi­ei, sunt niște nea­ten­ţi, ca să nu mă ex­prim mai dur la adre­sa lor“.

„Cert es­te că toa­tă ace­as­tă con­struc­ţie pe ca­re au fă­cut-o... S-a și de­cla­rat în mod pu­blic în fa­ţa in­stan­ţei, în mod ofi­cial, că ei își do­resc fa­li­men­tul Ra­det, nu re­or­ga­ni­za­rea. Eu nu am fă­cut altce­va aco­lo de­cât să-i împi­e­dic pe ei să se au­to­de­to­ne­ze și să de­to­ne­ze sis­te­mul aces­ta cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re“, adau­gă Ghe­or­ghe Pi­pe­rea.

Dar acest sis­tem, așa cum e acum, e bă­trâni­ci­os și să­ră­că­ci­os. Așa e, spu­ne spe­cia­lis­tul în in­sol­ven­ţă, „dar ace­as­tă ches­ti­u­ne tre­bu­ie să se re­zol­ve în timp. Da­că ai cu ce, da­că ai timp și pro­tec­ţia Tri­bu­na­lu­lui, tre­bu­ie să te apuci și să-l re­faci, pen­tru că me­ri­tă“.

Ce ar însem­na, din punc­tul de ve­de­re al Ro­min­solv, fa­li­men­tul Ra­det? „Elcen-Engie vor lua 1% din to­ta­lul ce­lor 3,7 mi­liar­de lei. Res­tul se va șter­ge. De ase­me­nea, o să dis­pa­ră do­uă trei­mi din ci­fra de afa­ceri a Elcen oda­tă cu dis­pa­ri­ţia Ra­det, iar asta nu e ni­mic în com­pa­ra­ţie cu con­se­cin­ţe­le sis­te­mi­ce ale aces­tui fa­li­ment do­rit“, sus­ţi­ne Pi­pe­rea.

Anu­me, „vreo do­uă mi­li­oa­ne de bu­cu­reșteni vor ră­mâne să aștep­te so­lu­ţii ex­cep­ţi­o­na­le de la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, ca­re înse­am­nă cos­turi și timp, sau ca fi­e­ca­re să-și pu­nă cen­tra­lă ter­mi­că de apar­ta­ment. Am spus de ne­nu­mă­ra­te ori ce înse­am­nă ace­as­ta din punc­tul de ve­de­re al po­luă­rii“, spu­ne Ghe­or­ghe Pi­pe­rea.

So­lu­ţia de ava­rie

„Ro­mânia li­be­ră“a stat de vor­bă ante­ri­or cu ex­per­tul în ener­ge­ti­că Tu­dor Po­pes­cu, ca­re a de­cla­rat că o so­lu­ţie es­te ac­ti­va­rea en­ti­tă­ţii din Pri­mă­rie ca­re se ocu­pă de ter­mo­fi­ca­re și ca­re ar pu­tea pre­lua di­rect tot sis­te­mul, ca mă­su­ră de ava­rie. RL a ob­ser­vat că, în de­cla­ra­ţi­i­le pu­bli­ce, pa­re că ar fi ieșit din dis­cu­ţie Engie și a in­trat, ca fur­ni­zor de gaz pen­tru Elcen, Rom­gaz. Des­pre ce es­te vor­ba?

„În ba­za a ce­ea ce am pus la punct noi, Ro­min­solv, împreu­nă cu Pri­mă­ria, sun­tem în al trei­lea an în ca­re s-a fă­cut o con­ven­ţie de pla­tă în avans a ga­ze­lor. Pri­mă­ria nu ne mai dă no­uă, Ra­det, o par­te con­sis­ten­tă din sub­ven­ţie, pen­tru ca du­pă ace­ea noi să plă­tim Elcen, ca­re să plă­te­as­că Rom­gaz, ci fa­ce pla­ta di­rect la Rom­gaz, în avans“, a ex­pli­cat Ghe­or­ghe Pi­pe­rea.

Pe de altă par­te, și Engie pri­mește o ast­fel de pla­tă în avans, „doar că su­ma es­te mult mai mi­că. Da­că nu am fi fost noi aco­lo, să fa­cem ace­as­tă con­struc­ţie ju­ri­di­că, ce nu a fost foar­te sim­plă – nici nu ști­ţi câtă opo­zi­ţie am avut de la bi­ro­cra­ţii din Pri­mă­rie – nu s-ar fi fă­cut“, a de­cla­rat Pi­pe­rea pen­tru RL.

„Elcen avea un con­tract de asi­gu­ra­re a unei can­ti­tă­ţi de ga­ze cu Gaz­prom, pe nu mai pu­ţin de 150 mi­li­oa­ne do­lari. Nu se cum­pă­ra de su­ma ace­as­ta, ca­re era aco­lo ca un fel de buf­fer. Gaz­prom spu­nea: «Nu vă fac­tu­rez acum, pen­tru că nu ave­ţi ne­voie de gaz; da­că ave­ţi ne­voie, ne între­ba­ţi»“, a dez­vă­lu­it re­pre­zen­tan­tul Ro­min­solv.

Însă, pen­tru a avea ace­as­tă fa­ci­li­ta­te, Engie „tre­bu­ie să plă­te­as­că un soi de ta­xă de dis­po­ni­bi­li­ta­te, și ace­as­ta de or­di­nul a zeci de mi­li­oa­ne de do­lari. Nu s-a înca­sat ni­ci­o­da­tă su­ma ace­ea, dar ea poa­te fi înca­sa­tă ori­când de Gaz­prom“, a de­cla­rat Ghe­or­ghe Pi­pe­rea pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.