De ce se lup­tă Li­viu Drag­nea cu gru­pul ope­ra­tiv JIP?

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Li­viu Drag­nea es­te de­cis să ple­de­ze până la ca­păt „ne­vi­no­vat“în ca­zul Tel Drum. A che­mat în ju­de­ca­tă Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă la Tri­bu­na­lul UE de la Lu­xem­burg pen­tru că a re­fu­zat să des­chi­dă o in­ves­ti­ga­ţie ad­mi­nis­tra­ti­vă le­ga­tă de ra­por­tul Tel Drum fă­cut de că­tre OLAF. Dar cu ci­ne se lup­tă?

JIP es­te acro­ni­mul – pro­pus de mi­ne, pen­tru sim­pli­fi­ca­rea co­mu­ni­că­rii – gru­pu­lui eu­ro­pe­an de ac­ţi­u­ne „Jus­ti­ţia ca Instru­ment Po­li­tic“.

Do­sa­rul pri­vind pre­su­pu­se­le frau­de din fon­duri eu­ro­pe­ne fă­cu­te de Tel Drum, pe vre­mea când Li­viu Drag­nea era președinte­le Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Te­le­or­man, a fost cla­sat pe da­ta de 13 oc­tom­brie 2013 de că­tre pro­cu­ro­rul Paul Sil­viu Du­mi­triu, fos­tul șef al Cor­pu­lui de Con­trol al mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei pe vre­mea Mo­ni­căi Ma­co­vei.

Pro­cu­ro­rul Paul Sil­viu Du­mi­triu era ad­junc­tul Lau­rei Co­dru­ţa Kövesi la DNA.

Oda­tă cu apa­ri­ţia noii ste­le a DNA, Ale­xan­dra Lăn­crăn­jan (po­re­cli­tă Ve­ve – Ve­ve­ri­ţa), lui Li­viu Drag­nea i s-a re­des­chis do­sa­rul ve­chi de 16 ani. Orga­ni­za­to­rii gru­pu­lui de ac­ţi­u­ne JIP au ros­to­go­lit în între­a­ga me­dia aser­vi­tă sis­te­mu­lui in­for­ma­ţia po­tri­vit că­reia „OLAF an­che­te­a­ză Tel Drum și îi dă lui Li­viu Drag­nea pușcă­rie“. Sta­tis­ti­ci­le ara­tă că doar 42% din ra­por­tă­ri­le OLAF ajung în in­stan­ţă.

Mem­brii gru­pu­lui JIP, de pus „Estul cu bo­tul pe la­be“, știu că or­ga­nis­mul eu­ro­pe­an an­ti­frau­dă nu are atri­bu­ţii ju­ri­di­ce, doar ad­mi­nis­tra­ti­ve. OLAF fa­ce un ra­port și îl tri­mi­te Par­che­te­lor Na­ţi­o­na­le. La Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă se ju­de­că li­ti­gi­i­le.

Inte­re­sant că, la vre­mea des­chi­de­rii an­che­tei de că­tre

OLAF în ca­zul Tel Drum, di­rec­to­rul ge­ne­ral al OLAF era Gi­o­vanni Kes­sler, un cu­nos­cut pro­cu­ror an­ti-ma­fia, bun pri­e­ten cu Mo­ni­ca Ma­co­vei. El a des­chis doar într-o sin­gu­ră zi 423 de do­sa­re. Ma­jo­ri­ta­tea vi­zau fir­me­le din Ro­mânia și Bul­ga­ria. Le-a închis ime­diat. Ca­re era sco­pul? Tre­ce­rea res­pec­ti­ve­lor com­pa­nii pe lis­ta ne­a­gră a fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne, deci ex­clu­de­rea lor din com­pe­ti­ţia cu gi­gan­ţii eu­ro­peni. Asta a reușit Gi­o­vanni Kes­sler în man­da­tul său. Însuși Traian Bă­ses­cu, pe vre­mea când era preșe­din­te, la o vi­zi­tă a aces­tu­ia în Ro­mânia, în mai 2013, a spus că OLAF exa­ge­re­a­ză une­ori cu con­tro­lul proi­ec­te­lor cu fon­duri eu­ro­pe­ne, ce­ea ce de­ter­mi­nă blo­ca­rea aces­to­ra – re­la­tat atunci Me­dia­fax.

Ace­lași pro­cu­ror an­ti­ma­fia de Est afir­ma, într-un in­ter­viu din 4 iu­lie 2011, că es­te mai ușor să in­ves­ti­ghe­ze în Ro­mânia și Bul­ga­ria de­cât în Ma­rea Bri­ta­nie, pen­tru că in­sti­tu­ţi­i­le na­ţi­o­na­le sunt mai coo­pe­ran­te.

Nu ace­lași lu­cru s-a întâmplat cu do­sa­re­le de co­rup­ţie, re­cla­ma­te de OLAF, în ca­zul lui István Ti­bor­cz, gi­ne­re­le lui Vik­tor Orbán, pre­mi­e­rul Unga­ri­ei. Fir­me­le aces­tu­ia au im­ple­men­tat 32 proi­ec­te de elec­tri­fi­ca­re a unor sa­te din ju­rul co­mu­nei na­ta­le a pre­mi­e­ru­lui ma­ghiar. OLAF ce­rea re­tur­na­rea de că­tre Unga­ria a 42 mi­li­oa­ne de eu­ro. În ur­ma in­ves­ti­ga­ţi­i­lor po­li­ţiști­lor din ţa­ra ve­ci­nă, s-a ajuns la con­clu­zia că fap­ta nu exis­tă.

Ace­lași sa­târ OLAF a că­zut și pes­te ca­pul mag­na­tu­lui Andrej Ba­biš, ajuns pre­mi­er al Ce­hi­ei, în ci­u­da an­che­tei ce­ru­te de or­ga­nis­mul eu­ro­pe­an. În re­zo­lu­ţia OLAF se ce­rea pro­cu­ro­ri­lor să-l an­che­te­ze pen­tru frau­da­re de fon­duri eu­ro­pe­ne cu 2 mi­li­oa­ne de eu­ro. Cu acești bani ar fi fi­na­nțat con­stru­i­rea în 2007 a fer­mei sa­le, „Cu­ib de le­bă­dă“. Do­sa­rul lânce­zește în par­che­te­le na­ţi­o­na­le.

Lui Gi­o­vanni Kes­sler i-a fost ri­di­ca­tă imu­ni­ta­tea din cau­za fap­tu­lui că ur­ma să fie au­diat de pro­cu­ro­rii bel­gi­eni într-un do­sar în ca­re OLAF a fo­lo­sit in­ter­cep­tări ile­ga­le ale con­vor­bi­ri­lor te­le­fo­ni­ce pen­tru a ob­ţi­ne do­ve­zi fo­lo­si­te în an­che­ta „Dal­li­ga­te“. O fir­mă de tu­tun ar fi pro­mis o șpa­gă de 60 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru o re­zo­lu­ţie eu­ro­pe­a­nă.

Sub man­da­tul lui Kes­sler, mai pre­cis în 2011, OLAF a atras aten­ţia Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, ca­re a ce­rut un au­dit în Te­le­or­man și a acu­zat fap­tul că li­ci­ta­ţi­i­le au fost tru­ca­te. Tel Drum, afla­tă în mij­lo­cul an­che­tei, a fost exo­ne­ra­tă în 2013 de Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei și in­ves­ti­ga­ţia s-a cla­sat.

Li­viu Drag­nea a che­mat în ju­de­ca­tă, la Tri­bu­na­lul UE de la Lu­xem­burg, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, pe ca­re o acu­ză că nu i-a acor­dat drep­tul la apă­ra­re și nu a res­pec­tat pre­zum­ţia de ne­vi­no­vă­ţie în ca­zul în ca­re OLAF a in­ves­ti­gat frau­de­le cu bani eu­ro­peni de ca­re s-ar fa­ce vi­no­va­tă com­pa­nia Tel Drum. La Lu­xem­burg nu se va ju­de­ca fon­dul do­sa­ru­lui, ci doar prin­ci­pi­i­le ge­ne­ra­le ale mo­du­lui cum a fost acu­zat fos­tul preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Te­le­or­man.

Nu e pri­ma oa­ră când OLAF și-a or­ches­trat in­ves­ti­ga­ţi­i­le că­tre li­de­rii po­li­tici in­tran­si­gen­ţi. Dar pu­te­rea OLAF nu e atât de ma­re pe cât înce­ar­că pro­pa­gan­diștii să-i con­fe­re.

Ofi­ci­ul Eu­ro­pe­an de Lup­tă An­ti­frau­dă fa­ce ra­poar­te și jus­ti­ţia­rii din ţa­ra res­pec­ti­vă întoc­mesc do­sa­re­le.

Pen­tru că pârghi­i­le de pu­te­re și de con­trol ale OLAF nu erau su­fi­ci­en­te, Mo­ni­ca Ma­co­vei, cu gru­pul său de lob­byiști, a încer­cat încă din 2013 să cre­e­ze un Par­chet Eu­ro­pe­an ca­re să ju­de­ce in­de­zi­ra­bi­lii. Președinte­le de atunci al Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor, Va­le­riu Zgo­nea, a dat aviz ne­fa­vo­ra­bil pro­pu­ne­rii de cre­a­re a or­ga­nis­mu­lui pa­ras­ta­tal, su­sți­nând că proi­ec­tul încal­că prin­ci­pi­ul sub­si­dia­ri­tă­ţii. Pen­tru cei ca­re do­resc să știe is­to­ria re­cen­tă, Gu­ver­nul con­dus de Vic­tor Pon­ta a de­cla­rat că sus­ţi­ne înfi­in­ţa­rea Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an (EPPO) doar du­pă vi­zi­ta lui Gi­o­vanni Kes­sler.

Oda­tă cu tre­ce­rea lui Kes­sler în ador­mi­re, se cau­tă un altul, la fel de in­te­re­sat în slu­ji­rea pu­ră a gru­pu­lui de ac­ţi­u­ne JIP.

Lui Li­viu Drag­nea DNA i-a închis do­sa­rul pen­tru ca, oda­tă cu apa­ri­ţia Ale­xan­drei Lăn­crăn­jan, pu­pi­la lui Kövesi, să i se re­des­chi­dă. Nu s-a întâmplat ace­lași lu­cru cu președinte­le în func­ţie.

Gru­pul ope­ra­tiv eu­ro­pe­an JIP, for­mat din EPPO, OLAF și Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă de Jus­ti­ţie, gândit de stra­te­gii din spa­te­le Mo­ni­căi Ma­co­vei, ur­mă­rește să fie gru­pul înar­mat în sluj­ba mai-ma­ri­lor UE. Cei ca­re nu con­vin sis­te­mu­lui vor fi an­che­ta­ţi și tri­miși în in­stan­ţă.

Du­pă ce Ex­pe­ri­men­tul Ro­mânia, nu­mit pom­pos Anti­co­rup­ţie, a reușit, acum stra­te­gii ur­că la un ni­vel mai sus. Păi cum se poa­te ex­pli­ca alt­fel as­cen­si­u­nea Lau­rei Co­dru­ţa Kövesi până în stra­tos­fe­re­le can­di­da­tu­rii?

Oda­tă ce ar fi con­so­li­dat gru­pul JIP, ofi­cia­li­lor UE le va fi mai ușor să li­mi­te­ze fon­du­ri­le de co­e­zi­u­ne pen­tru ţă­ri­le cu re­gi­muri su­ve­ra­no­ţi­o­nis­te.

Aproa­pe ju­mă­ta­te din ţă­ri­le eu­ro­pe­ne nu sunt de acord cu acest or­ga­nism su­pras­ta­tal nu­mit Par­chet Eu­ro­pe­an.

De ce se lup­tă Drag­nea cu gru­pul ope­ra­tiv de con­trol al Estu­lui? Pen­tru că nu vrea să pre­dea la cheie re­sur­se­le sta­tu­lui ro­mân in­te­re­se­lor străi­ne. De par­tea ope­ra­ti­vi­lor bru­xel­le­zi se află, cul­mea, și so­cia­lis­tul Frans Tim­mer­mans, fost ofi­ţer al unui ser­vi­ciu de in­for­ma­ţii.

Mul­tă lu­me nu înţe­le­ge con­ti­nua­rea fră­ţi­e­tă­ţii PSD cu PES, gru­pul so­cia­liști­lor din Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an ca­re a fă­cut toa­te jo­cu­ri­le gru­pu­lui ope­ra­tiv eu­ro­pe­an.

Lup­ta lui Drag­nea cu gru­pul JIP ar fi un me­saj po­li­tic că Eu­ro­pa de Est nu se pre­dă fă­ră un ar­mis­ti­ţiu.

Du­pă ale­ge­ri­le din mai 2019, com­po­nen­ţa Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an va fi alta. Con­ser­va­to­rii vor ajun­ge la un prag mi­nim de con­trol de 26-28%. Și atunci, pla­nul JIP ar pu­tea că­dea la vo­tul din fo­rul eu­ro­pe­an.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.