O na­vă hi­dro­gra­fi­că ro­mâneas­că, mi­si­u­ne în Ma­rea Me­di­te­ra­nă

A par­ti­ci­pat la exer­ciți­ul mul­ti­nați­o­nal „Ariad­ne 19“, or­ga­ni­zat de Fo­rțe­le Na­va­le ale Gre­ci­ei, în lar­gul Insu­lei Cre­ta.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Apar­curs pes­te 1.400 de mi­le ma­ri­ne în do­uă săp­tă­mâni, a na­vi­gat prin pa­tru mări și a tre­cut prin do­uă fur­tuni pu­ter­ni­ce, cu va­luri de 4-5 me­tri, dar, la fi­na­lul mi­si­u­nii, echi­pa­jul na­vei ma­ri­ti­me hi­dro­gra­fi­ce (NMH) „Ale­xan­dru Că­tu­nea­nu“poa­te să ra­por­te­ze că și-a înde­pli­nit toa­te mi­si­u­ni­le pri­mi­te și a încheiat, cu bi­ne, par­ti­ci­pa­rea la exer­ciți­ul mul­ti­nați­o­nal „Ariad­ne 19“, or­ga­ni­zat de Fo­rțe­le Na­va­le ale Gre­ci­ei, în lar­gul Insu­lei Cre­ta din Ma­rea Me­di­te­ra­nă.

„La fel ca și în ba­zi­nul Mă­rii Ne­gre, par­tea es­ti­că a Mă­rii Me­di­te­ra­na es­te ca­rac­te­ri­za­tă de o si­tuație in­sta­bi­lă de se­cu­ri­ta­te, ge­ne­ra­tă, în spe­cial, de con­tex­tul con­frun­tă­ri­lor din Si­ria. Du­pă ane­xa­rea ile­ga­lă a Pe­nin­su­lei

Cri­me­ea de că­tre Fe­de­rația Ru­să, în anul 2014, Fo­rțe­le Na­va­le Ro­mâne și-au con­cen­trat efor­tu­ri­le pe des­fășu­ra­rea ac­ti­vi­tăți­lor de in­stru­i­re, în spe­cial în Ma­rea Ne­a­gră.“, spun re­pre­zen­ta­nții Sta­tu­lui Ma­jor al Fo­rțe­lor Na­va­le Ro­mâne.

Ro­mânia con­tri­bu­ie la se­cu­ri­ta­tea în re­gi­u­ne

Înce­pând cu anul 2017, Ma­ri­na Mi­li­ta­ră Ro­mână și-a re­luat par­ti­ci­pa­rea la mi­si­uni și exer­ciții or­ga­ni­za­te de că­tre par­te­ne­rii din NATO în ba­zi­nul me­di­te­ra­nean, pen­tru a de­mon­stra fap­tul că Ro­mânia es­te nu nu­mai un be­ne­fi­ciar al mă­su­ri­lor de se­cu­ri­ta­te co­lec­ti­vă, ci poa­te să con­tri­bu­ie cu fo­rțe și ca­pa­bi­li­tăți la efor­tul Alia­nței Nord-Atlan­ti­ce de a des­cu­ra­ja acți­u­ni­le os­ti­le din pro­xi­mi­ta­tea gra­nițe­lor NATO și UE. NMH „Ale­xan­dru Că­tu­nea­nu“a des­fășu­rat pen­tru a do­ua oa­ră o mi­si­u­ne în afa­ra Mă­rii Ne­gre, pri­ma fi­ind exe­cu­ta­tă în toam­na anu­lui tre­cut, când na­va a par­ti­ci­pat la Exer­ciți­ul mul­ti­nați­o­nal „Nus­ret 18“, or­ga­ni­zat de Fo­rțe­le Na­va­le ale Tur­ci­ei, în Ma­rea Egee. Na­va es­te do­ta­tă cu apa­ra­tu­ră mo­der­nă de cer­ce­ta­re hi­dro­gra­fi­că su­bac­va­ti­că, ca­re es­te de­ser­vi­tă de spe­cia­liști foar­te bi­ne pre­gă­tiți în do­me­niu. Aceștia fur­ni­ze­a­ză sca­fan­dri­lor și plat­for­me­lor na­va­le spe­cia­li­za­te în du­ce­rea lup­tei împo­tri­va ame­ni­nță­ri­lor su­bac­va­ti­ce su­por­tul in­for­mați­o­nal in­te­grat des­pre si­tuația țin­te­lor sub­ma­ri­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.