Se­zo­nul Ro­mânia-Fran­ţa so­sește în Ro­mânia

Romania Libera - - Actualitat­e - Ma­ria Ca­pe­los

Du­pă ce din de­cem­brie 2018, timp de pa­tru luni, Ro­mânia a ară­tat Fra­nței o ima­gi­ne cre­a­ti­vă și ino­va­toa­re Se­zo­nul Ro­mâniaFra­nța se pre­gă­tește pen­tru inau­gu­ra­rea lui, înce­pând din apri­lie, în Ro­mânia. Eveni­men­tul de anu­nța­re a proi­ec­te­lor pe ca­re Fra­nța le pro­pu­ne pu­bli­cu­lui ro­mân din Ro­mânia între 18 apri­lie și 14 iu­lie a avut loc la Insti­tu­tul Cul­tu­ral Fran­cez, cu­vântul de des­chi­de­re re­venin­du-i am­ba­sa­do­ru­lui Re­pu­bli­cii Fran­ce­ze la Bu­cu­rești, Mi­che­le Ra­mis.

Ro­mânia și Fra­nța sunt uni­te prin le­gă­turi ve­chi și pro­fun­de, o cul­tu­ră co­mu­nă și va­lori împăr­tăși­te, iar în acest mo­ment, ti­ne­re­le ge­ne­rații sunt ce­le ca­re ne pot aju­ta să le du­cem mai de­par­te. Se­zo­nul Ro­mâniaFra­nța ofe­ră și va oferi noi opor­tu­ni­tăți de co­mu­ni­ca­re și ca­na­le prin ca­re pu­tem ajun­ge la ti­ne­re­le ge­ne­rații și ne per­mi­te să pro­mo­văm ce­le do­uă țări prin schim­buri cul­tu­ra­le, edu­cați­o­na­le, eco­no­mi­ce, gas­tro­no­mi­ce și să ară­tăm că avem o moște­ni­re co­mu­nă”, a de­cla­rat Mi­chèle Ra­mis.

Iar se­cre­ta­rul de stat în Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Ma­ria Mag­da­le­na Gri­go­re, a de­cla­rat: „Ne bu­cu­răm să pu­tem anu­nța astă­zi un pro­gram ca­re se adre­se­a­ză tu­tu­ror ca­te­go­ri­i­lor de vârstă și ca­re încu­ra­je­a­ză ge­ne­rați­i­le ti­ne­re să fie par­te din viața cul­tu­ra­lă, de cre­ație și ino­vație a României și a Fra­nței, con­stru­ind noi for­me de coo­pe­ra­re bi­la­te­ra­lă, pen­tru vi­i­tor. Pen­tru Mi­nis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, opor­tu­ni­ta­tea de a coor­do­na, la ni­ve­lul României, de­ru­la­rea Se­zo­nu­lui es­te una cu ade­vă­rat im­por­tan­tă și

re­pre­zin­tă unul din­tre ce­le mai am­ple exer­ciții de di­plo­mație pu­bli­că și cul­tu­ra­lă des­fășu­ra­te în ul­ti­mii ani”.

Ui­tați de clișee!

Pre­zen­ta­rea fă­cu­tă de cei doi co­mi­sari ge­ne­ra­li ai Se­zo­nu­lui, Andrei Țăr­nea și Je­an-Jac­ques Gar­ni­er (foto), a evi­de­nțiat o pro­gra­ma­re al că­rui fir na­ra­tiv stă sub slo­ga­nul „Ui­tați de clișee!”. În ar­te vi­zua­le, mu­zi­că, li­te­ra­tu­ră, ci­ne­ma, gas­tro­no­mie, te­a­tru, dans, dez­ba­teri, con­fe­ri­nțe sau eveni­men­te de­di­ca­te me­di­u­lui de afa­ceri, Se­zo­nul se va des­fășu­ra, din 18 apri­lie, în pes­te 30 de orașe.

În in­ter­venți­i­le lor, cei doi co­mi­sari au su­bli­niat ide­ea cen­tra­lă a aces­tui exer­cițiu unic de re­des­co­pe­ri­re re­ci­pro­că: Se­zo­nul Ro­mâniaFra­nța înde­am­nă pu­bli­cul din ce­le do­uă țări să ui­te de clișee pen­tru a se pu­tea bu­cu­ra de moște­ni­rea noas­tră co­mu­nă și pen­tru a înțe­le­ge pro­fun­zi­mea re­lați­i­lor din­tre ță­ri­le noas­tre. În ca­drul Se­zo­nu­lui, aces­te re­lații se tra­duc prin co­la­bo­rări ex­ce­pți­o­na­le între ope­ra­tori cul­tu­ra­li, eco­no­mici și aca­de­mici, in­sti­tuții și aso­ciații din Ro­mânia și Fra­nța ca­re, împreu­nă, au inițiat su­te de proi­ec­te pen­tru a fi de­ru­la­te timp de opt luni.

Emma­nuel Ma­cron con­si­de­ra că ”Grație aces­tui Se­zon, vom pu­ne în va­loa­re și vom adu­ce în fața ti­ne­re­lor ge­ne­rații o moște­ni­re co­mu­nă. Fra­nța es­te co­nști­en­tă de ce­ea ce da­to­re­a­ză nu­me­roa­se­lor per­so­na­li­tăți ro­mânești ca­re au con­tri­bu­it la stră­lu­ci­rea sa cul­tu­ra­lă și ar­tis­ti­că: fi­lo­so­ful Emil Ci­o­ran, ma­re­le dra­ma­turg Eu­gen Io­nes­cu, scri­i­to­rul da­daist Tris­tan Tza­ra, pri­nțe­sa Brânco­ve­a­nu, de­veni­tă Anna de Noail­les, com­po­zi­to­rul Vla­di­mir Cos­ma, eseis­tul George Ba­nu și mu­lți alții. În con­ti­nua­rea aces­tui tre­cut bo­gat, ne do­rim să scri­em astă­zi o no­uă pa­gi­nă a is­to­ri­ei noas­tre co­mu­ne. În con­ti­nua­rea aces­tui tre­cut bo­gat, ne do­rim întă­ri­rea le­gă­tu­ri­lor uma­ne din­tre ță­ri­le noas­tre și a dia­lo­gu­lui între ar­tiștii noștri, între cer­ce­tă­tori, oa­meni de ști­i­nță și an­tre­pre­nori, în ju­rul su­bi­ec­te­lor de actua­li­ta­te dez­bă­tu­te în ca­drul nu­me­roa­se­lor întâlniri or­ga­ni­za­te în acest con­text.”

Impor­ta­nța Se­zo­nu­lui con­stă toc­mai în acest as­pect, în fap­tul că el are ca scop nu nu­mai or­ga­ni­za­rea de eveni­men­te cul­tu­ra­le, eco­no­mi­ce, gas­tro­no­mi­ce pe tim­pul des­fășu­ră­rii lui, ci și asi­gu­ra­rea de­ru­lă­rii, pe ter­men lung, a aces­tor schim­buri între ro­mâni și fran­ce­zi, el având ca vo­cație ”reînnoi­rea ima­gi­nii și per­ce­pți­ei pe ca­re ță­ri­le noas­tre le au una față de ce­a­lal­tă și întă­ri­rea le­gă­tu­ri­lor eco­no­mi­ce, ști­i­nți­fi­ce și cul­tu­ra­le ca­re ne le­a­gă în mod is­to­ric.”.

Pes­te 200 de proi­ec­te și pes­te 400 de eveni­men­te

Ca­lea Vic­to­ri­ei din Bu­cu­rești va re­pre­zen­ta axa cen­tra­lă a des­chi­de­rii la Mu­zeul Nați­o­nal de Is­to­rie a României cu ex­po­ziția „Des­si­ne-moi la guer­re. 1914 – 2014: de­se­ne din pre­să des­pre con­flic­te­le se­co­le­lor XX şi XXI”, la Mu­zeul Nați­o­nal de Artă al României cu lu­cră­ri­le din co­le­cția de artă con­tem­po­ra­nă So­ciété Généra­le reu­ni­te sub ti­tlul „Spe­cii de spații” și cu ex­po­ziția „Acești ro­mâni ca­re au fă­cut Fra­nța, acești fran­ce­zi ca­re au fă­cut Ro­mânia” sau la Mu­zeul Co­le­cți­i­lor de Artă cu ex­po­ziția „Eli Lo­tar (1905-1969)”, or­ga­ni­za­tă de Mu­zeul Nați­o­nal al Li­te­ra­tu­rii (MNLR). Între­a­ga mo­der­ni­ta­te vi­bran­tă, spec­ta­cu­loa­să, po­e­ti­că, de­ca­den­tă și tul­bu­ră­toa­re e sur­prin­să în fo­to­gra­fi­i­le și fil­me­le lui Eli Lo­tar: ima­gini din spi­ta­le și aba­toa­re, sce­ne din viața pros­ti­tua­te­lor, lu­mea ar­te­lor per­for­ma­ti­ve, bu­căți de pei­sa­je me­di­te­ra­ne­e­ne ori din si­tu­ri­le ar­he­o­lo­gi­ce din Gre­cia la înce­pu­tul ani­lor ’30.

Insta­lați­i­le, jo­cu­ri­le de lu­mini și con­cer­te­le vor fi ele­men­te­le-cheie la SPOTLIGHT – Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal al Lu­mi­nii, în ca­drul că­ru­ia Fra­nța es­te ța­ră in­vi­ta­tă de onoa­re. Di­rec­to­rul ar­tis­tic și cu­ra­to­rul ce­lei de-a cin­cea ediții a fes­ti­va­lu­lui de la Bu­cu­rești es­te di­rec­to­rul și pro­du­că­to­rul Fête des Lu­mières – Lyon, Je­an-Fra­nçois Zu­ra­wik. De­si­gur, pri­ma opri­re a Șa­re­tei cu­li­na­re ca­re ne in­vi­tă să de­gus­tăm de­li­ci­i­le bu­că­tă­ri­ei fran­ce­ze va fi chiar SPOTLIGHT, iar se­ri­le se vor încheia pe rit­mu­ri­le mu­zi­cii ac­tua­le fran­ce­ze la Club Con­trol. Ca­ra­va­na cu­li­na­ră ro­mâno-fran­ce­ză a găz­du­it în tur­neul său de pa­tru luni în Fra­nța chef-i ro­mâni ca­re au pro­pus pu­bli­cu­lui fran­cez pre­pa­ra­te rein­ter­pre­ta­te ale bu­că­tă­ri­ei tra­diți­o­na­le ro­mânești. Com­ple­tând iti­ne­ra­ri­ul avut în Fra­nța – în Pa­ris, Bor­de­aux, Ca­lais, Mon­tpel­li­er și Mar­si­lia -, Ca­ra­va­na va găz­dui cinci chef-i fran­ce­zi în Ro­mânia, la Bu­cu­rești, Cluj-Na­po­ca, Si­biu, din nou Bu­cu­rești, la Bu­cha­rest Jazz Fes­ti­val, și apoi la Gă­râna Jazz Fes­ti­val.

În con­ti­nua­re, Mu­zeul Nați­o­nal de Artă Con­tem­po­ra­nă va pro­pu­ne mo­no­gra­fia ar­tis­tu­lui Rap­haël Zar­ka in­ti­tu­la­tă „Gno­mo­ni­ca”, dar și ex­po­ziția „Re­nault și ar­ta, o is­to­rie vie”, o se­le­cție din co­le­cția de artă con­tem­po­ra­nă a com­pa­ni­ei Re­nault. Dia­lo­gul din­tre Ro­mânia și Fra­nța va fi dez­vă­lu­it din nou de MNLR cu ex­po­ziția plu­ri­va­len­tă „Ghe­ra­sim Lu­ca - Erou - Li­mi­tă”, pre­zen­ta­tă la des­chi­de­rea Se­zo­nu­lui de la Pa­ris. De­sem­nat de că­tre fi­lo­so­ful fran­cez Gil­les De­leu­ze drept ”cel mai ma­re po­et de lim­bă fran­ce­ză”, Ghe­ra­sim Lu­ca (1913-1994) es­te con­si­de­rat una din­tre fi­gu­ri­le sin­gu­la­re ale li­te­ra­tu­rii eu­ro­pe­ne.

Es­te de amin­tit și Mi­croFo­lie Si­biu, un proi­ect cul­tu­ral con­ce­put de Mi­nis­te­rul Cul­tu­rii din Fra­nța și adus pen­tru pri­ma da­tă în Ro­mânia în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui de Te­a­tru de la Si­biu în 2018. Con­ce­put ca un spațiu com­plex de fa­mi­lia­ri­za­re cu ce­le mai re­pre­zen­ta­ti­ve ca­po­do­pe­re găz­du­i­te de in­sti­tuți­i­le de cul­tu­ră din Fra­nța, dar și ca spațiu de învăța­re prin joc, Mi­cro-Fo­lie, im­ple­men­tat în aproa­pe 200 de orașe din lu­me pro­pu­ne pu­bli­cu­lui de toa­te vârste­le trei struc­turi com­ple­men­ta­re, fi­e­ca­re cu spe­ci­fi­cul ei: Mu­zeul di­gi­tal, Re­a­li­ta­tea vir­tua­lă și Fab Lab. Ace­as­tă ul­ti­mă an­ve­o­lă a Mi­cro-Fo­lie va oferi par­ti­ci­pa­nți­lor po­si­bi­li­ta­tea de a lu­cra cu im­pri­man­te 3D și mar­ke­re in­te­li­gen­te pen­tru a crea sau per­so­na­li­za di­ver­se obi­ec­te sau de­se­ne.

Ce­le pes­te 200 de proi­ec­te și pes­te 400 de eveni­men­te vor con­ti­nua până pe 14 iu­lie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.