Apel-sur­pri­ză al Pa­pei Fran­cisc și al re­ge­lui Ma­ro­cu­lui pen­tru Ie­ru­sa­lim, „Orașul Pă­cii“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Su­ve­ra­nul Pon­tif, în vi­zi­tă în Ma­roc, a avut con­vor­biri cu re­ge­le Mo­ha­med al VI-lea și cei doi șe­fi de stat au fă­cut apel la „con­ser­va­rea“și „pro­mo­va­rea ca­rac­te­ru­lui spe­ci­fic mul­ti-re­li­gi­os, di­men­si­u­nea spi­ri­tua­lă și iden­ti­ta­tea cul­tu­ra­lă spe­cia­lă a Ie­ru­sa­li­mu­lui“.

Se­cre­tul a fost bi­ne pă­zit, po­tri­vit Fi­ga­ro, și pu­bli­ca­rea la Ra­bat a unui apel co­mun asu­pra sta­tu­tu­lui orașu­lui Ie­ru­sa­lim es­te o sur­pri­ză.

„Con­si­de­răm im­por­tan­tă pre­zer­va­rea Orașu­lui Sfânt Ie­ru­sa­lim/Al Qods Acha­rif ca pa­tri­mo­niu co­mun al uma­ni­tății și, mai ales pen­tru cre­din­ci­oșii ce­lor trei re­li­gii mo­no­teis­te, ca loc de întâlni­re și sim­bol al co­e­xis­te­nței pașni­ce un­de se cul­ti­vă res­pec­tul re­ci­proc și dia­lo­gul. În acest scop, tre­bu­ie con­ser­vat și pro­mo­vat ca­rac­te­rul spe­ci­fic mul­ti-re­li­gi­os, di­men­si­u­nea spi­ri­tua­lă și iden­ti­ta­tea par­ti­cu­la­ră a Ie­ru­sa­li­mu­lui/Al Qods Acha­rif“. Do­cu­men­tul mai su­bli­nia­ză do­ri­nța ca Orașul Sfânt să ga­ran­te­ze de­pli­na li­ber­ta­te a ac­ce­su­lui cre­din­ci­oși­lor ce­lor trei re­li­gii mo­no­teis­te și drep­tul fi­e­că­ru­ia de a-și exer­ci­ta pro­pri­ul cult, în așa fel ca la Ie­ru­sa­lim/Al Qods Acha­rif să se ri­di­ce ru­gă­ci­u­nea spre Dum­ne­zeu din par­tea cre­di­ci­oși­lor. Sfântul Scaun aso­ciat cu Re­ga­tul Ma­ro­cu­lui „împăr­tășesc acest apel“de­oa­re­ce „re­cu­nosc uni­ci­ta­tea și sa­cra­li­ta­tea Ie­ru­sa­li­mu­lui“ și „sem­ni­fi­cația spi­ri­tua­lă și vo­cația spe­cia­lă a Orașu­lui Pă­cii“. Ape­lul in­ter­vi­ne în con­tex­tul unor noi ten­si­uni între is­ra­e­li­eni și pa­les­ti­ni­eni ca ur­ma­re a lan­să­rii din Ga­za a unei ra­che­te asu­pra te­ri­to­ri­u­lui Isra­e­lu­lui.

Pa­pa Fran­cisc a con­sa­crat ace­as­tă a do­ua vi­zi­tă apos­to­li­că – du­pă cea în Lo­cu­ri­le Sfin­te și la Ie­ru­sa­lim în 2014. O că­lă­to­rie di­fi­ci­lă pen­tru că Su­ve­ra­nul Pon­tif nu a ezi­tat să pro­voa­ce de mai mul­te ori sta­tul Isra­el, în spe­cial în pro­ble­ma Zi­du­lui Plânge­rii. De par­tea sa, re­ge­le Ma­ro­cu­lui es­te și președinte­le co­mi­te­tu­lui Al Qods. Al Qods – Orașul Sfânt – es­te nu­me­le pe ca­re ara­bii îl dau Ie­ru­sa­li­mu­lui. Co­mi­te­tul a fost cre­at în 1975, în ca­drul Or­ga­ni­zați­ei Con­fe­ri­nței Isla­mi­ce (OCI), ca­re gru­pe­a­ză ță­ri­le mu­sul­ma­ne mem­bre ale Li­gii Ara­be și ca­re se opu­ne su­ver­ni­tății Isra­e­lu­lui asu­pra Ie­ru­sa­li­mu­lui. Co­mi­te­tul Al Qods se vrea des­chis și obi­ec­ti­vul es­te pre­zer­va­rea ese­nței Ie­ru­sa­li­mu­lui, ca­rac­te­ru­lui de loc sfânt ca­re găz­du­i­ește ce­le trei mari re­li­gii mo­no­teis­te.

La Tu­nis are loc sum­mi­tul Li­gii Ara­be în ca­drul că­ru­ia sunt dis­cu­ta­te su­bi­ec­te di­fi­ci­le și mem­brii li­gii au su­bli­niat că se opun su­ve­ra­ni­tății Isra­e­lu­lui asu­pra Pla­to­u­lui Go­lan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.