Lu­mi­ni­ţa Arvu­nes­cu în dia­log cu Ana-Ca­me­lia Ște­fă­nes­cu

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Ma­rți, 2 apri­lie, iu­bi­to­rii și cu­nos­că­to­rii în de­veni­re ai mu­zi­cii cla­si­ce sunt aștep­ta­ţi la Mu­zeul Co­le­cți­i­lor de Artă pen­tru o no­uă edi­ţie a se­ra­te­lor mu­zi­ca­le Ope­ra FANtas­ti­ca, iniția­te și mo­de­ra­te de Lu­mi­nița Arvu­nes­cu în co­la­bo­ra­re cu „Aso­cia­ţia pen­tru Mu­zi­că, Artă și Cul­tu­ră”.

Invi­ta­ta aces­tei se­ra­te es­te, de da­ta ace­as­ta, so­pra­na și pro­fe­soa­ra de can­to, sta­bi­li­tă la Bru­xel­les, Ana-Ca­me­lia Ște­fă­nes­cu lau­re­a­tă cu Pre­mi­ul al II-lea și Pre­mi­ul Pu­bli­cu­lui la ediția din 1996 a pres­ti­gi­o­su­lui Con­curs Inter­nați­o­nal “Re­gi­na Eli­sa­be­ta” din Bel­gia -, cu ca­re Lu­mi­ni­ţa Arvu­nes­cu va dia­lo­ga, ca de obi­cei, atât pe te­me de bi­o­gra­fie

per­so­na­lă, cât şi pe te­me mu­zi­ca­le. Pe lângă dia­log, se­a­ra va cu­prin­de un pro­gram mu­zi­cal, pe ca­re Ana-Ca­me­lia Ște­fă­nes­cu îl va sus­ţi­ne acom­pa­nia­tă la pian de conf. univ. dr. Andreia­na Roșca, de la Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă de Mu­zi­că din Bu­cu­rești.

So­pra­na Ana-Ca­me­lia Ște­fă­nes­cu s-a năs­cut la Bu­cu­rești și a ab­sol­vit cur­su­ri­le Uni­ver­si­tății Nați­o­na­le de Mu­zi­că bu­cu­rește­ne la cla­sa de can­to a apre­cia­tu­lui te­nor Io­nel Voi­neag. Es­te lau­re­a­tă a unor im­por­tan­te con­cur­suri in­ter­nați­o­na­le de can­to (Ver­vi­ers - în 1995 și ”Rei­ne Eli­sa­beth” – în 1996) și, până la sta­bi­li­rea în Bel­gia, a ac­ti­vat ca so­lis­tă a Ope­rei bu­cu­rește­ne, pe sce­na că­reia a in­ter­pre­tat di­fi­ci­le ro­luri ”de co­lo­ra­tu­ră”, pre­cum: Lu­cia (Lu­cia di Lam­mer­moor),

Ro­si­na (Bar­bi­e­re di Se­vi­glia),

Zer­bi­net­ta (Ariad­na la Na­xos)

și Re­gi­na No­pții (Flau­tul fer­me­cat).

De­bu­tul său inter­nați­o­nal a avut loc la Te­a­tro Co­mu­na­le din Flo­re­nța, cu ro­lul Re­gi­na No­pții din ope­ra ”Flau­tul fer­me­cat” de Mo­zart - rol pe ca­re l-a in­ter­pre­tat apoi pe ce­le mai im­por­tan­te sce­ne li­ri­ce eu­ro­pe­ne: de la Ope­re­le de Stat din Vi­e­na, Ham­burg și Ber­lin, până la te­a­tre­le din Graz și Nis­sa. Iar când pro­du­cția din Ber­lin a fost pu­să în sce­nă în Ja­po­nia, Ana-Ca­me­lia Ște­fă­nes­cu a fost in­vi­ta­tă de di­ri­jo­rul Da­ni­el Ba­ren­boim pen­tru a in­ter­pre­ta ro­lul și aco­lo. Alte an­ga­ja­men­te in­ter­nați­o­na­le din ca­ri­e­ra Anei-Ca­me­lia Ște­fă­nes­cu au in­clus ro­lu­ri­le: Olym­pia (Po­ves­ti­ri­le lui HoŒmann) în no­ua pro­du­cție a re­gi­zo­ru­lui Di­e­ter Ka­eg pen­tru Ope­ra din Irlan­da, Re­gi­na din ”The Ve­rur­tei­lung des Lu­kul­lus” de Paul Des­sau și Nar­sea din ”So­li­ma­no” la Ope­ra de Stat din Ber­lin, L’Enfant, Le Ros­sig­nol și La Prin­ces­se din ope­ra într-un act ”Co­pi­lul și vră­ji­le” de Ra­vel, la Te­a­tro Re­al din Ma­drid.

Lu­mi­nița Arvu­nes­cu es­te una din­tre ce­le mai fa­mi­lia­re și apre­cia­te voci ra­di­o­fo­ni­ce ale co­ti­dia­nu­lui nos­tru, a inițiat se­ra­te­le Ope­ra FANtas­ti­ca, din dra­gos­te pen­tru mu­zi­ca și ar­tiștii de ope­ră, do­rin­du-și să-i apro­pie pe cei din ur­mă de ma­re­le pu­blic. Mai ales pe acei ar­tiști ca­re sunt mai bi­ne cu­nos­cuți pes­te ho­ta­re de­cât în pro­pria lor ța­ră. Și le-a adre­sat, în pri­mul rând, împă­ti­miți­lor de ope­ră. Prin chiar or­to­gra­fi­e­rea ti­tlu­lui – Ope­ra FANtas­ti­ca – Lu­mi­nița Arvu­nes­cu ară­tând că aso­cia­ză ce­le do­uă ca­te­go­rii, ar­tiști și pu­blic, în ac­ce­pți­u­nea de ar­tiști ca­pa­bi­li să fa­că din Ope­ră, prin ta­len­tul și efor­tul lor, un tă­râm ”fan­tas­tic” – și de ”Ope­ra–fan” – adi­că pu­blic me­lo­man, ca­pa­bil de ori­ce sa­cri­fi­ciu de si­ne pen­tru acest gen mu­zi­cal.

Până în pre­zent, proi­ec­tul Ope­ra FANtas­ti­ca le-a re­a­dus în fa­ţa pu­bli­cu­lui iu­bi­tor de ope­ră bu­cu­reş­te­an pe so­pra­ne­le: Nel­ly Mi­ri­ci­oiu (sta­bi­li­tă la Lon­dra), Laura Tă­tu­les­cu (sta­bi­li­tă la München) și Bri­git­ta Ke­le, pe mez­zo­so­pra­na Ro­xa­na Con­stan­ti­nes­cu (sta­bi­li­tă la Pa­ris), pre­cum şi pe so­pra­na Le­on­ti­na Vă­du­va (săr­bă­to­rind 30 de ani de la de­bu­tul său inter­nați­o­nal. Și, de ase­me­nea, a pre­zen­tat pe sce­na Ate­neu­lui Ro­mân pri­mul con­cert al Ansam­blu­lui de in­stru­men­te ve­chi Mu­si­ca Ri­cer­ca­ta – înfi­in­ţat şi con­dus de Ga­bri­el Be­beșe­lea, un con­cert de mu­zi­că ba­ro­că ce a avut-o so­lis­tă pe so­pra­na Ro­di­ca Vi­că (Vi­e­na).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.