Gol de sen­za­ţie în Li­ga a II-a

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa a 27-a din Li­ga a II-a la fot­bal a pro­gra­mat un ve­ri­ta­bil der­by de tra­diție al fot­ba­lu­lui ro­mânesc. Pe Sta­di­o­nul „Ilie Oa­nă“din Ploi­ești, Pe­tro­lul a câști­gat în fața ce­lor de la Uni­ver­si­ta­tea Cluj cu 1-0. Uni­cul gol al me­ci­u­lui a fost mar­cat de că­tre Ro­bert Mol­do­ve­a­nu, în mi­nu­tul 29. Ata­can­tul ploi­ește­ni­lor a reușit o exe­cuție

ma­gis­tra­lă, re­luând cu ti­bia, din foar­fe­că. Min­gea s-a dus cu bol­tă, pes­te por­ta­rul clu­je­ni­lor. Pa­sa lui Șaim Tu­dor a fost și ea lo­ba­tă pes­te apă­ra­rea de sub Fe­le­ac, așa că go­lul are ca­rac­ter de ki­no­gra­mă. Aces­ta era re­pe­rul is­to­ric și psi­ho­lo­gic fo­lo­sit ca un as în mâne­că de că­tre gaz­de. Nici sâmbă­tă se­a­ră echipa lui Bog­dan Lo­bo­nț nu a reușit să spar­gă ghi­ni­o­nul. Arde­le­nii au fost ti­mi­zi în ofen­si­vă, prac­tic ei nea­vând ni­cio oca­zie se­ri­oa­să. Lu­pii gal­beni au ju­cat prag­ma­tic, dar și-au atins obi­ec­ti­vul, iar go­lul mar­cat es­te unul de co­le­cție, poa­te chiar reuși­ta se­zo­nu­lui în li­ga se­cun­dă.

La meci au asis­tat 10.000 de spec­ta­tori, at­mos­fe­ra fi­ind una in­can­des­cen­tă. Fun­da­lul so­nor a fost do­mi­nat, cum era și nor­mal, de ploi­eșteni. Apro­xi­ma­tiv 500 de fani ai Șep­ci­lor Roșii au venit de la Cluj, ei fă­când jon­cți­u­nea și cu o ari­pă a ga­le­ri­ei di­na­mo­vis­te, cu ca­re sunt înfrățiți. În pri­ma re­pri­ză, ar­bi­trul crai­o­ve­an George Gă­man a fost la un pas de a între­ru­pe tem­po­rar me­ci­ul, de­oa­re­ce ga­zo­nul era pur și sim­plu bom­bar­dat cu pe­tar­de și fu­mi­ge­ne.

Pe ban­ca Pe­tro­lu­lui a re­venit Ghe­or­ghe Mu­lțes­cu, 67 de ani, ca­re es­te la al pa­tru­lea man­dat pe ban­ca gal­ben-al­baștri­lor. Jo­cul echi­pei a pă­rut re­vi­go­rat, iar la fi­nal su­por­te­rii i-au scan­dat nu­me­le teh­ni­cia­nu­lui. Ghe­or­ghe Mu­lțes­cu a plâns de emoție și de bu­cu­rie. Pe­tro­lul Ploi­ești ră­mâne pe lo­cul 5 în cla­sa­ment, cu 56 de punc­te, fi­ind la o lun­gi­me dis­ta­nță de Uni­ver­si­ta­tea Cluj și de Chin­dia Târgo­viște. Pe pri­me­le lo­curi se află do­uă echi­pe il­fo­vene, Spor­tul Sna­gov și Aca­de­mi­ca din Clin­ceni, ca­re se vor due­la în eta­pa ur­mă­toa­re, pe te­re­nul sna­go­veni­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.