Io­han­nis câști­gă pri­ma bă­tă­lie din răz­boi­ul pen­tru Arma­tă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ge­ne­ra­lul Ni­co­lae Ci­u­că se poa­te întoar­ce la con­du­ce­rea Ma­re­lui Stat Ma­jor du­pă de­ci­zia Cu­rții de Apel Bu­cu­rești, ca­re a de­cla­rat inad­mis­bi­lă acți­u­nea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii de anu­la­re a de­cre­tu­lui preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis. De­ci­zia nu es­te de­fi­ni­ti­vă și poa­te fi ata­ca­tă în 15 zi­le.

Cur­tea de Apel Bu­cu­reş­ti a de­cis, vi­neri, să res­pin­gă ca inad­mi­si­bi­lă ac­ţi­u­nea for­mu­la­tă de Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, prin mi­nis­trul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, în con­tra­dic­to­riu cu pre­şe­din­te­le României, Klaus-Wer­ner Io­han­nis, Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă şi Ni­co­lae Ci­u­că, având ca obi­ect anu­la­rea de­cre­tu­lui nr.1331/28.12.2018. Pe 28 de­cem­brie anul tre­cut, pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat de­cre­tul de pre­lun­gi­re a man­da­tu­lui ge­ne­ra­lu­lui Ni­co­lae Ci­u­că, şef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii, du­pă ce a res­pins în şe­din­ţa CSAT pro­pu­ne­rea fă­cu­tă de MApN pen­tru ace­as­tă func­ţie, Du­mi­tru Scar­lat.

Ge­ne­ra­lul Ni­co­lae Ci­u­că se poa­te întoar­ce la con­du­ce­rea Ma­re­lui Stat Ma­jor du­pă de­ci­zia Cu­rții de Apel Bu­cu­rești, ca­re a de­cla­rat inad­mis­bi­lă acți­u­nea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii de anu­la­re a de­cre­tu­lui preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis. De­ci­zia nu es­te de­fi­ni­ti­vă și poa­te fi ata­ca­tă în 15 zi­le.

Cur­tea de Apel Bu­cu­reş­ti a de­cis, vi­neri, să res­pin­gă ca inad­mi­si­bi­lă ac­ţi­u­nea for­mu­la­tă de Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, prin mi­nis­trul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, în con­tra­dic­to­riu cu pre­şe­din­te­le României, Klaus-Wer­ner Io­han­nis, Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă şi Ni­co­lae Ci­u­că, având ca obi­ect anu­la­rea de­cre­tu­lui nr. 1331/28.12.2018. Instan­ţa a mai de­cis obli­ga­rea MApN la pla­ta că­tre Ni­co­lae Ci­u­că a su­mei de 900 de lei, re­pre­zen­tând chel­tu­i­e­li de ju­de­ca­tă – ono­ra­ri­ul avo­ca­tu­lui. De­ci­zia Cur­ţii de Apel Bu­cu­reş­ti nu es­te de­fi­ni­ti­vă şi poa­te fi ata­ca­tă cu re­curs în ter­men de 15 zi­le de la co­mu­ni­ca­re.

MApN a înre­gis­trat, pe 11 ia­nua­rie, la Cur­tea de Apel Bu­cu­reş­ti, ac­ţi­u­nea având ca obi­ect „anu­la­re act ad­mi­nis­tra­tiv + sus­pen­da­re dec. nr. 1331/28.12.2018“, pârâţi fi­ind pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis şi Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă.

Pri­mul ter­men a fost sta­bi­lit în da­ta de 29 ia­nua­rie. Mi­nis­te­rul Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le a de­pus pe 8 ia­nua­rie, în te­mei­ul ar­ti­co­lu­lui 7 din Le­gea nr. 554/ 2004 pri­vind con­ten­ci­o­sul ad­mi­nis­tra­tiv, o plânge­re pre­a­la­bi­lă la Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă, prin ca­re so­li­ci­ta re­vo­ca­rea De­cre­tu­lui nr. 1331 emis în da­ta de 28 de­cem­brie 2018, pri­vind pre­lun­gi­rea man­da­tu­lui şe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­rări.

Plânge­rea MApN

În mo­ti­va­ţia do­cu­men­tu­lui, MApN sus­ţi­nea fap­tul că de­cre­tul încal­că dis­po­zi­ţi­i­le le­ga­le pre­vă­zu­te în Le­gea 346/2006 pri­vind or­ga­ni­za­rea şi func­ţi­o­na­rea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le, ar­ti­co­lul 32, ali­nea­tul 5, con­form că­ru­ia „Şe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii es­te mi­li­ta­rul cu ran­gul de con­du­ce­re cel mai înalt din arma­tă, nu­mit de pre­şe­din­te­le României, la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui apă­ră­rii, cu avi­zul pri­mu­lui-mi­nis­tru, pen­tru o pe­ri­oa­dă de 4 ani, cu po­si­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re cu până la un an“.

„Con­cret, în do­cu­ment se ara­tă că pen­tru pre­lun­gi­rea man­da­tu­lui şe­fu­lui SMAp ar fi tre­bu­it să fie par­cur­să ace­e­a­şi pro­ce­du­ră ca şi în ca­zul nu­mi­rii, mai exact la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui apă­ră­rii na­ţi­o­na­le şi cu avi­zul prim-mi­nis­tru­lui. În acest caz, nu exis­tă nici pro­pu­ne­rea mi­nis­te­ru­lui, nici avi­zul pre­mi­e­ru­lui“, ex­pli­ca mi­nis­te­rul.

În do­cu­ment a fost evi­den­ţiat pre­ce­den­tul ju­ri­dic, prin fap­tul că pre­şe­din­te­le României a pre­lun­git man­da­tul șe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor Ge­ne­ral în anul 2010, prin De­cre­tul nr. 882, având în ve­de­re pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii Na­ţi­o­na­le şi avi­zul prim-mi­nis­tru­lui.

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a cri­ti­cat ac­ţi­u­nea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leş, de a ata­ca de­cre­tul de pre­lun­gi­re a man­da­tu­lui şe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Arma­tei.

„Ce va gândi un înalt res­pon­sa­bil din arma­ta unei ţări alia­te, da­că află că mi­nis­trul Apă­ră­rii mer­ge în con­ten­ci­os să-şi con­tes­te pro­pri­ul şef al Arma­tei? Niş­te ac­ţi­uni prost gândi­te, de tip pe­se­dist“, a spus pre­şe­din­te­le.

Evo­luția scan­da­lu­lui

Io­han­nis a anun­ţat, pe 28 de­cem­brie, că CSAT nu a apro­bat pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii pen­tru şe­ful Arma­tei, si­tua­ţie ca­re a fost ge­ne­ra­tă de in­com­pe­ten­ţa PSD. Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat de­cre­tul de pre­lun­gi­re a man­da­tu­lui ge­ne­ra­lu­lui Ni­co­lae Ci­u­că, şef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii, du­pă ce a res­pins în şe­din­ţa CSAT pro­pu­ne­rea fă­cu­tă de MApN pen­tru ace­as­tă func­ţie, Du­mi­tru Scar­lat.

Președinte­le a in­vo­cat fap­tul că nu a fost res­pec­ta­tă le­gea, re­fe­rin­du-se la pre­ve­de­rea po­tri­vit că­reia sunt nu­miți în frun­tea Sta­tu­lui Ma­jor șe­fi din ca­drul Arma­tei, mai pre­cis unul din­tre șe­fii fo­rțe­lor ar­ma­te, adi­că fo­rțe­le te­res­tre, na­va­le și ae­ri­e­ne, sau lo­cți­i­to­rul șe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor din mo­men­tul res­pec­tiv. Așa­dar, Du­mi­tru Scar­lat nu se înca­dra la ni­ci­u­na din­tre aces­te ca­te­go­rii. De fapt, mi­nis­trul Ga­bri­el Leș încer­ca să fa­că un ar­ti­fi­ciu: să-l nu­me­as­că re­pe­de în frun­tea fo­rțe­lor ar­ma­te te­res­tre, du­pă ca­re să poa­tă fi nu­mit în frun­tea Sta­tu­lui Ma­jor.

Mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leş, a de­cla­rat apoi că pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis i-a spus că pro­pu­ne­rea pen­tru pos­tul de şef al Sta­tu­lui Ma­jor al Arma­tei es­te ne­le­ga­lă, însă nu şi de ce. Leş a mai de­cla­rat că nu ştie ca­re a fost ar­gu­men­tul le­gal pen­tru pre­lun­gi­rea man­da­tu­lui ge­ne­ra­lu­lui Ci­u­că, atât timp cât le­gea spu­ne că ace­as­ta se fa­ce la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, cu avi­zul pre­mi­e­ru­lui. De ase­me­nea, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a de­cla­rat în ace­e­a­şi zi, la înce­pu­tul şe­din­ţei de Gu­vern, că de­cre­tul sem­nat de că­tre pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis pen­tru pre­lun­gi­rea man­da­tu­lui şe­fu­lui Sta­tu­lui Ma­jor al Arma­tei es­te ne­le­gal şi cre­e­a­ză pre­mi­se­le unui con­flict ju­ri­dic de na­tu­ră con­sti­tu­ţi­o­na­lă.

De­cre­tul a fost pu­bli­cat o zi mai târziu în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. De­cre­tul nu es­te con­tra­sem­nat de că­tre pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.