Gu­ver­nul taie ci­ri­pi­tul agi­ta­to­ri­lor de me­diu

Romania Libera - - Prima Pagina - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Gu­ver­nul sim­pli­fi­că pro­ce­du­ri­le pen­tru con­struc­ţia de au­tos­tră­zi. Un lu­cru de­mult aștep­tat.

În Ro­mânia, du­ra­ta me­die de obți­ne­re a Acor­du­lui de Me­diu se si­tue­a­ză între 8 și 12 luni. Păi cum să con­stru­i­ești ra­pid au­tos­tră­zi da­că tre­bu­ie să stai cu do­sa­rul și

cu coa­te­le pe ma­să aproa­pe un an ca să pri­mești un­da ver­de?

Era ne­voie să se schim­be ce­va.

Da­că o au­tos­tra­dă era proi­ec­ta­tă într-o zo­nă de arie pro­te­ja­tă, Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor tre­bu­ia să ce­a­ră acor­dul Agen­ţi­ei Na­ţi­o­na­le pen­tru Me­diu. Și se aștep­ta până ce ex­per­ţii în împe­re­che­rea urși­lor sta­bi­le­au un­de și în ce loc tre­bu­ie să se am­pla­se­ze eco­dru­mul, tre­ce­rea urși­lor mas­cu­li că­tre ur­soai­ce în con­di­ţii fă­ră stres.

Le­gis­la­ţia ac­tua­lă tran­spu­ne di­rec­ti­va UE în do­me­ni­ul pro­te­cți­ei me­di­u­lui, ca­re pre­ve­de po­si­bi­li­ta­tea dez­vol­tă­rii unor ast­fel de proi­ec­te în arii pro­te­ja­te, cu con­diția in­for­mă­rii pre­a­la­bi­le a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. În acest timp de­mer­su­ri­le ru­le­a­ză în con­ti­nua­re. La un mo­ment ne­pre­ci­zat vin și punc­te­le de ve­de­re spe­cia­li­za­te.

Ca ur­ma­re a imen­se­lor frâne, gu­ver­nul PSD e ho­tă­rât să ru­pă cer­cul vi­ci­os al bi­ro­crați­ei ca­re su­fo­că de ani mu­lți iniția­ti­ve­le pri­vind con­stru­cția in­fras­truc­tu­rii de tran­sport – au­tos­tră­zi și căi fe­ra­te. Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a ela­bo­rat și a pus în dez­ba­te­re pu­bli­că un proi­ect de or­do­na­nță de ur­ge­nță me­nit să sim­pli­fi­ce pro­ce­duri și să ac­ce­le­re­ze exe­cuția proi­ec­te­lor stra­te­gi­ce.

Apă­ră­to­rii li­li­e­ci­lor și ai ana­con­de­lor lip­să din pei­sa­jul eco­sis­te­mu­lui, doar în ha­bi­ta­tul uman pre­zen­te, nu vor mai avea pârghii de blo­ca­re a con­struc­ţi­i­lor de in­fras­truc­tu­ră. Lu­cru ce ar tre­bui ex­tins și în alte do­me­nii stra­te­gi­ce.

Ţa­ra es­te împânzi­tă de agen­ţi ai in­dig­nă­rii, cu uni­ca mi­si­u­ne de a sto­pa ori­ce ini­ţia­ti­vă ro­mâneas­că.

No­ua or­do­nan­ţă pre­ve­de că au­tos­tră­zi­le, dru­mu­ri­le ex­pres sau căi­le fe­ra­te pot fi acum ca­ta­lo­ga­te drept „proi­ec­te de tran­sport de in­te­res nați­o­nal“, ca­re se pot con­strui in­clu­siv în ari­i­le pro­te­ja­te, zo­ne­le-tam­pon și zo­ne­le de proi­e­cție in­te­gra­lă.

Nu mai es­te obli­ga­to­rie re­vi­zu­i­rea acor­du­lui de me­diu da­că se schim­bă mi­gra­ţia li­li­e­ci­lor. Au­to­ri­zația de con­stru­i­re se emi­te ime­diat, nu mai es­te con­diți­o­na­tă de proi­ec­tul teh­nic și de res­tul do­cu­men­tați­i­lor ce pot ve­ni mai târziu.

Ast­fel, con­struc­to­rul poa­te înce­pe ime­diat lu­cră­ri­le, fă­ră să mai fie ne­voit să aștep­te ob­ţi­ne­rea avi­ze­lor și acor­du­ri­lor ca­re nu îi sunt strict ne­ce­sa­re în pri­me­le fa­ze ale lu­cră­ri­lor.

Exe­cu­ti­vul in­ten­ţi­o­nea­ză ast­fel să eli­mi­ne tim­pii mor­ţi.

Apă­ră­to­rii brus­tu­ri­lor șiau fă­cut un ti­tlu de glo­rie din blo­ca­rea ini­ţia­ti­ve­lor lo­ca­le sau na­ţi­o­na­le. E de po­mi­nă ca­zul par­că­rii de lângă Pa­la­tul Co­pi­i­lor din Bu­cu­rești, opri­tă de că­tre USR pe mo­tiv că bă­lă­ri­i­le ar fi „arii pro­te­ja­te“. Da­ni­el Bă­lu­ţă, pri­ma­rul sec­to­ru­lui 4, s-a încă­pă­ţânat să ter­mi­ne lu­cră­ri­le, în con­di­ţi­i­le în ca­re pro­ce­se­le in­ten­ta­te de blo­ca­ţi­o­niști con­ti­nuă în ba­le­tul din­tre in­stan­ţe­le pa­ra­le­le sau mai pu­ţin pa­ra­le­le sta­tu­lui de drep­ţi.

Acu­za­to­rii din so­ci­e­ta­tea în ci­vil spun că po­de­ţe­le pen­tru tran­zi­tul ani­mă­lu­ţe­lor spre zo­na de de­fe­ca­re op­ti­mă ar fi anu­la­te. Ni­mic mai fals. Ci­ne ci­tește cu aten­ţie OUG va ve­dea că ele vor pu­tea fi mu­ta­te fă­ră po­lo­lo­ghia de do­cu­men­te de­pu­se la Sfântu Aște­ap­tă.

Ace­as­tă OUG va ur­gen­ta lu­cră­ri­le și, to­to­da­tă, va men­ţi­ne echi­li­brul na­tu­ral, in­clu­siv prin scur­ta­rea tim­pi­lor ne­ce­sari con­struc­ti­ei, spun spe­cia­liștii din Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor.

În ce­ea ce pri­vește ab­sor­bţia de fon­duri eu­ro­pe­ne pen­tru in­fras­truc­tu­ră, ace­as­ta va spori prin anu­la­rea tim­pi­lor mor­ţi în ca­re o agen­ţie sau ONG ur­mă­rește crește­rea fi­ru­lui de iar­bă. E to­tul atât de sim­plu, doar in­te­re­sa­ţii de a blo­ca ţa­ra com­pli­că lu­cru­ri­le: 1) ca săși jus­ti­fi­ce ba­nii; 2) ca să-și ara­te mușchii.

În Anglia, admi­nis­tra­ţia ae­ro­por­tu­lui He­at­hrow do­rea, în ur­mă cu ze­ce ani, să-și ex­tin­dă pis­te­le de ate­ri­za­re. Pro­pri­e­ta­rii de te­re­nuri, pen­tru a-și vin­de mai scump pro­du­se­le imo­bi­lia­re, și-au an­ga­jat o se­rie de pro­tes­ta­tari de ser­vi­ciu ca­re și-au pus cor­tu­ri­le în are­a­lul res­pec­ti­ve, pro­te­jând – chi­pu­ri­le – mor­min­te­le stră­moși­lor. Du­pă ce scan­da­lul a luat am­ploa­re, pro­pri­e­ta­rii s-au așe­zat la ma­sa ne­go­ci­e­ri­lor și au ob­ţi­nut pre­ţul mai ma­re de­cât ar fi fost ini­ţial. Oen­gi­ta le-a adus bani în plus. Așa-i în te­ni­sul so­ci­e­tă­ţii ci­vi­le. Ni­meni nu plă­tește pen­tru brus­tu­re ca plan­tă ve­ge­ta­lă, ci pen­tru ghim­pe­le ca­re înţe­a­pă mai ta­re admi­nis­tra­ţia. Ni­mic nou sub soa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.