Mem­brii USR nu prea au fost la școa­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - Lau­re­nțiu Mușoiu

Uni­u­nea Sal­vați Ro­mânia a lan­sat un proi­ect (po­li­cy bri­ef) ce pre­zin­tă so­luți­i­le aces­tei for­mați­uni po­li­ti­ce pen­tru re­for­ma­rea sis­te­mu­lui edu­cați­o­nal din ța­ra noas­tră. Din ne­fe­ri­ci­re, proi­ec­tul USR poa­te fi re­zu­mat la o înși­ru­i­re de idei con­tra­dic­to­rii, abe­ran­te, in­te­re­se per­so­na­le ale mem­bri­lor for­mați­u­nii și câte­va co­py-pas­te-uri (în sti­lul te­ză de doc­to­rat a lui Vic­tor Pon­ta) din agen­da ac­tua­lu­lui și de trei ori fos­tu­lui mi­nis­tru al Edu­cați­ei, Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, tex­te pe ca­re le re­ve­dem/au­zim la ci­cluri de câți­va ani. Ast­fel, USR vrea să „re­pa­re du­pă PSD“, dar fo­lo­sind mul­te din­tre te­me­le so­cial-de­mo­crați­lor.

Idei­le pre­zen­ta­te în su­ma­rul proi­ec­tu­lui nu su­nă rău: „cen­tra­rea între­gu­lui sis­tem edu­cați­o­nal pe ne­voi­le ele­vu­lui și schim­ba­rea mo­du­lui de învăța­re, ori­en­tat spre dez­vol­ta­rea gândi­rii cri­ti­ce și edu­cație in­di­vi­dua­li­za­tă“; „crește­rea im­pli­că­rii pă­ri­nți­lor în șco­li“; „re­for­ma­re sis­te­mi­că, ori­en­ta­tă înspre mai puți­nă bi­ro­crație și mai mul­tă ca­li­ta­te în ac­tul edu­cați­o­nal“(în învăță­mântul pri­mar) și „cen­tra­rea între­gu­lui sis­tem edu­cați­o­nal pe ne­voi­le stu­den­tu­lui“; „co­nec­ta­rea învăță­mântu­lui su­pe­ri­or de ca­li­ta­te/ce­ri­nțe­le de pe piața fo­rței de mun­că“(pen­tru cel su­pe­ri­or). To­tul se scur­tcir­cu­i­te­a­ză însă când ve­zi mă­su­ri­le pe ca­re USR le pro­pu­ne pen­tru atin­ge­rea obi­ec­ti­ve­lor me­nți­o­na­te. Mă­suri ce te con­ving că oa­me­nii ca­re au lu­crat la

acest proi­ect fie nu prea au tre­cut pe la școa­lă, fie au mers fă­ră să înțe­le­a­gă ni­mic.

Băi­eții sunt în cu to­tul alt film

USR își ima­gi­nea­ză con­si­lii de ad­mi­nis­trație ale șco­li­lor, în ca­re pă­ri­nții să ai­bă cea mai ma­re pu­te­re de de­ci­zie atât asu­pra eva­luă­rii ca­dre­lor di­dac­ti­ce, cât și a pro­gra­mei. Îl și văd pe un oa­re­ca­re nea Ion, din­tr-un sat să­rac (și avem de un­de ale­ge), venit de la să­pat pă­mântul, eva­luând învăță­to­rul sau pro­pu­nând ma­te­rii de stu­diu pen­tru ele­vi. Sau să ne gândim ce ma­te­rii ar pu­tea pro­pu­ne un pă­rin­te „cu școa­la vi­eții“, din­tr-un car­ti­er mai cu­nos­cut, de exem­plu Fe­ren­tari, din Ca­pi­ta­lă: „Teh­nici ne­con­venți­o­na­le de des­chi­de­re a au­to­mo­bi­le­lor“sau „Eco­no­mia de du­pă blo­curi“. Plus că nu aș vrea să mă gândesc cum ar pu­tea fi san­cți­o­nat pro­fe­so­rul în ast­fel de si­tuații.

Das­că­lul a fost din­tot­de­au­na gândit ca edu­ca­tor al co­mu­ni­tății, omul ca­re să sfă­tu­ias­că și adu­lții, nu doar co­pi­ii. Dar pen­tru USR se pa­re că e ul­ti­mul frai­er, un pă­rin­te cu câte­va cla­se ar fa­ce me­se­ria pro­fe­so­ru­lui mult mai bi­ne, dar pro­ba­bil că nu-i con­vi­ne sa­la­ri­za­rea din învăță­mânt. „In­tro­du­ce­rea unui sis­tem de eva­lua­re a ca­dre­lor di­dac­ti­ce de că­tre pă­ri­nți și ele­vi și con­diți­o­na­rea unui pro­cent al sa­la­ri­u­lui în fun­cție de re­zul­ta­te­le eva­luă­rii“es­te o altă idee din stră­fun­du­ri­le gândi­rii USR-is­te. Da­că până acum am mai vă­zut ca­zuri de pro­fe­sori ca­re să pri­me­as­că mi­tă, în si­tuația în ca­re s-ar ajun­ge la prin­ci­pi­i­le USR o să fie ne­go­ci­e­re pe față, ca la ta­ra­bă: „Hai, mă pro­fu­le, dai și tu un 10 la băiat și îți ie­se și ție 100 la sa­lar!“. Și iro­nia so­rții e că fon­da­to­rul aces­tei așa-zi­se for­mați­uni po­li­ti­ce a fost pro­fe­sor de ma­te­ma­ti­că. Dar poa­te știe Ni­cușor Dan mai bi­ne cum se duc ne­go­ci­e­ri­le astea.

Și mai sunt idei ca­re ar abram­buri sis­te­mul de învăță­mânt cum ni­ci­un mi­nis­tru ca­re a tre­cut pe la șe­fia Învăță­mântu­lui nu s-ar fi gândit. Aici tre­bu­ie să re­cu­nosc me­ri­te­le gândi­to­ri­lor USR, pen­tru că nu e ușor să vii cu mă­suri șo­can­te pen­tru un sis­tem con­dus timp de 30 de ani de ac­ti­viști de par­tid ca­re pro­ba­bil nu au aflat nici până astă­zi cum fun­cți­o­nea­ză o școa­lă sau o gră­di­niță.

Des­fi­i­nța­rea in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re es­te un alt plan al USR, ca­re vrea ca pro­fe­so­rii să fie se­lec­tați de con­si­li­i­le de ad­mi­nis­trație ale șco­li­lor.

În ese­nță, es­te o te­mă lua­tă de la PSD, ca mul­te din proi­ec­tul par­ti­du­lui lui Bar­na (sau ci­ne es­te acum preșe­din­te­le USR, da­că știu mă­car ei), dar du­să la un ni­vel la ca­re nici mă­car „ge­ni­i­le“din Te­le­or­man nu ar fi reușit. PSD a enu­nțat des te­ma des­cen­tra­li­ză­rii. Dar des­fi­i­nța­rea in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re, ipo­te­ti­că, prac­tic im­po­si­bil de apli­cat în to­ta­li­ta­te, ar da și mai ma­re pu­te­re di­rec­to­ri­lor ca­re vor să-și de­mon­stre­ze pu­te­rea într-un par­tid. Bi­ne, du­pă USR, di­rec­to­rii ar tre­bui nu­miți tot du­pă pla­cul pă­ri­nți­lor.

Iar no­te­le și toa­te de­ci­zi­i­le Con­si­li­u­lui de Ad­mi­nis­trație ar tre­bui pu­bli­ca­te, con­form proi­ec­tu­lui, pe si­te-ul uni­tății de învăță­mânt. Nu e o idee rea, dar vre­au să-i ajut pe cei din USR cu câte­va ci­fre re­a­le din ac­tua­lul sis­tem de învăță­mânt ro­mânesc: 1.400 de uni­tăți ne­ra­cor­da­te la sis­tem de ca­na­li­za­re; 6.000 de ne­ca­li­fi­cați ca­re pre­dau; su­te de ca­dre di­dac­ti­ce ca­re pă­ră­sesc sis­te­mul du­pă un an sau câte­va luni de la an­ga­ja­re; apro­xi­ma­tiv un mi­li­on de ele­vi ca­re fac na­ve­ta ki­lo­me­tri buni, în ur­ma închi­de­rii șco­li­lor.

Se vor­bește des­pre mo­de­lul fin­lan­dez de învăță­mânt sau des­pre cel olan­dez, dar nu se ia în con­si­de­ra­re o ma­re di­fe­re­nță între aces­te țări și Ro­mânia. Fin­lan­da a apli­cat des­cen­tra­li­za­rea, a ofe­rit au­to­no­mie re­a­lă șco­li­lor, dar du­pă mai mult de 30 de ani în ca­re sco­pul sta­tu­lui a fost să atra­gă eli­te, oa­meni foar­te bi­ne pre­gă­tiți, în acest do­me­niu. Ro­mânia încă nu re­a­li­ze­a­ză acest lu­cru, sa­la­ri­i­le din învăță­mânt au mai cres­cut, dar încă sunt de­par­te de a fi atrac­ti­ve pen­tru cei mai buni ab­sol­venți de stu­dii su­pe­ri­oa­re. Bi­ro­crația și ima­gi­nea pro­fe­so­ru­lui ce a fost de­gra­da­tă de de­ci­zi­i­le po­li­ti­ce de­ter­mi­nă pro­fe­sori ti­neri, cu re­zul­ta­te bu­ne atât în fa­cul­ta­te, cât și la exa­me­nul de ti­tu­la­ri­za­re, să re­nu­nțe la ca­ri­e­ra la ca­te­dră.

Idei puți­ne, dar fi­xe

În rest, în proi­ec­tul USR se re­pe­tă de mul­te ori im­por­ta­nța sis­te­mu­lui de învăță­mânt pri­vat și că sta­tul ar tre­bui să dea bani aces­tor uni­tăți. Nu e un lu­cru rău că mu­lți mem­bri USR și-au dus co­pi­ii la gră­di­nițe și șco­li pri­va­te sau că au ab­sol­vit uni­ver­si­tăți par­ti­cu­la­re. Dar exis­tă trei va­rian­te: mem­brii aces­tei for­mați­uni po­li­ti­ce fie sunt nein­for­mați, fie sunt prost in­for­mați, fie vor să de­zin­for­me­ze, spu­nând că sta­tul tre­bu­ie să fi­na­nțe­ze și șco­li­le pri­va­te. Sta­tul ro­mân dă bani învăță­mântu­lui preu­ni­ver­si­tar par­ti­cu­lar din Ro­mânia, fi­na­nța­re per elev.

De ase­me­nea, USR vrea să se acre­di­te­ze mai ușor uni­ver­si­tăți­le par­ti­cu­la­re. Ace­as­ta, în si­tuația în ca­re au exis­tat nu­me­roa­se ca­zuri le­ga­te de „fa­bri­ci­le de di­plo­me“, la uni­tăți de învăță­mânt su­pe­ri­or par­ti­cu­la­re acre­di­ta­te de Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei, așa, cu acest pro­ces pe ca­re USR îl con­si­de­ră ex­trem de exi­gent.

În rest, re­gă­sim în pla­nul USR mul­te te­me cu ca­re de­ja ne-a plic­ti­sit mi­nis­trul Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, une­le, într-ade­văr, re­a­li­za­te în oa­re­ce mă­su­ră, alte­le doar enu­nța­te de ani buni. „Eli­mi­na­rea ma­nua­lu­lui unic și li­be­ra­li­za­rea pi­eței ma­nua­le­lor“es­te un obi­ec­tiv re­a­li­zat de­ja, în ma­re par­te, de Andro­nes­cu. Ră­mâne de vă­zut cât de bi­ne. „Pro­mo­va­rea șco­li­lor pro­fe­si­o­na­le, vo­cați­o­na­le și a di­ver­si­tății ru­te­lor edu­cați­o­na­le“, „Sta­bi­li­rea unui ca­dru ju­ri­dic clar“, „Asi­gu­ra­rea le­gă­tu­rii din­tre me­di­ul uni­ver­si­tar și in­dus­trie“sunt te­me pre­zen­ta­te de ac­tua­lul mi­nis­tru al Edu­cați­ei în mai toa­te dis­cur­su­ri­le sa­le. Co­la­bo­rări între uni­ver­si­tăți­le mari și com­pa­nii pri­va­te pen­tru pre­gă­ti­rea ab­sol­venți­lor exis­tă, mu­lțu­mi­tă au­to­no­mi­ei uni­ver­si­ta­re. Aici de­pin­de doar de ca­pa­ci­ta­tea și in­flue­nța con­du­ce­rii uni­tății de învăță­mânt su­pe­ri­or. USR mai vrea asis­te­nți de pro­fe­sori pen­tru șco­li și gră­di­nițe. Aces­te pos­turi exis­tă de­ja în mul­te uni­tăți, dar es­te încă o do­va­dă că nu poți să cu­noști pro­ble­me­le re­a­le ale sis­te­mu­lui de învăță­mânt ro­mânesc stând în bi­ro­u­ri­le de la par­tid și co­man­dând piz­za.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.