Ci­ne pi­er­de și ci­ne câști­gă da­că se des­fi­i­nțe­a­ză UBER

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Se­na­tul Ro­mâni­ei a apro­bat, pe fon­dul pre­si­u­ni­lor fă­cu­te de or­ga­ni­zați­i­le ta­xi­me­triști­lor, un proi­ect de le­ge ca­re re­gle­men­te­a­ză în pre­mi­e­ră me­ca­nis­me­le de car sha­ring. Drept răs­puns, UBER tran­smi­te că o su­pra re­gle­men­ta­re ar însem­na o pi­er­de­re ma­jo­ră pen­tru ro­mâni și pen­tru Ro­mânia, dar ca­re es­te ade­vă­rul?

Se­na­tul Ro­mâni­ei a apro­bat, pe fon­dul pre­si­u­ni­lor fă­cu­te de or­ga­ni­zați­i­le ta­xi­me­triști­lor, un proi­ect de le­ge ca­re re­gle­men­te­a­ză în pre­mi­e­ră me­ca­nis­me­le de car sha­ring. Drept răs­puns, UBER tran­smi­te că o su­pra­re­gle­men­ta­re ar însem­na o pi­er­de­re ma­jo­ră pen­tru ro­mâni și pen­tru Ro­mânia, dar ca­re es­te ade­vă­rul?

Au­to­ri­tăți­le ro­mâne se gândesc să re­gle­men­te­ze sis­te­me­le de car sha­ring pre­zen­te în Ro­mânia și să le im­pu­nă con­diții mult mai du­re pen­tru a pu­tea ac­ti­va pe piața lo­ca­lă. De­ci­zia nu es­te una în pre­mi­e­ră pen­tru Eu­ro­pa – mă­suri de acest gen, ca­re au mers chiar până la in­ter­zi­ce­rea to­ta­lă a unor com­pa­nii pre­cum UBER, fi­ind lua­te în mai mul­te țări ale UE –, însă es­te o pre­mi­e­ră ab­so­lu­tă pen­tru Ro­mânia. La ni­vel lo­cal ast­fel de mă­suri s-au mai încer­cat, de exem­plu la ni­ve­lul Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei, dar nu au fost du­se până la ca­păt.

Pe scurt, la pro­pu­ne­ri­le și la pre­si­u­ni­le or­ga­ni­zați­i­lor de ta­xi­me­triști, ca­re au ieșit și în stra­dă, au­to­ri­tăți­le vor să im­pu­nă șo­fe­ri­lor UBER să ai­bă anu­mi­te ates­ta­te și să pre­zin­te ca­zi­er ju­di­ciar, dar și să obli­ge UBER să se înre­gis­tre­ze fis­cal în Ro­mânia. În pre­zent, UBER își des­fășoa­ră cea mai ma­re par­te a ac­ti­vi­tăți­lor pe o fir­mă înre­gis­tra­tă în Olan­da și plă­ti­toa­re de ta­xe în res­pec­ti­va ța­ră, nu în Ro­mânia.

Ta­xi­me­triștii au su­sți­nut – iar punc­tul lor de ve­de­re a fost pre­luat în ma­re par­te de au­to­ri­tăți – că UBER fa­ce con­cu­re­nță ne­loia­lă din mo­ment ce nici nu plă­tește ta­xe in­te­gral în Ro­mânia și nici nu are șo­feri ca­re să fie obli­gați să do­bânde­as­că li­ce­nțe spe­cia­le și să plă­te­as­că pen­tru ele.

În re­pli­că, UBER a mers pe do­uă me­sa­je ma­jo­re. Pri­mul: că o li­mi­ta­re sau închi­de­rea ac­ti­vi­tății sa­le ar pri­va cir­ca 2 mi­li­oa­ne de

ro­mâni de ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te. Al doi­lea me­saj: că – afir­mă UBER în ba­za unei eva­luări a unei fir­me par­te­ne­re – bu­ge­tul de stat și bu­ge­te­le lo­ca­le ar pi­er­de cir­ca 20 mi­li­oa­ne eu­ro pe an. Să ve­dem da­că es­te așa.

Mai es­te UBER mult pes­te ta­xi-ul cla­sic?

Mul­tă vre­me du­pă ce s-a lan­sat în Ro­mânia, UBER a fost apre­ciat de ma­jo­ri­ta­tea ro­mâni­lor, mai ales de cei ti­neri și ce­va mai edu­cați ca­re fo­lo­sesc ser­vi­ci­ul foar­te des. Ace­as­tă ati­tu­di­ne a fost vi­zi­bi­lă in­clu­siv pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re, aco­lo un­de foar­te mul­te per­soa­ne au luat ati­tu­di­ne de fi­e­ca­re da­tă când po­li­ti­ci­eni sau re­pre­zen­ta­nți ai tran­spor­ta­to­ri­lor au încer­cat să „lo­ve­as­că“în UBER din mo­ti­ve­le ex­pu­se mai sus.

Astă­zi însă si­tuația nu mai es­te ace­e­ași, iar ace­as­tă schim­ba­re de abor­da­re es­te vi­zi­bi­lă tot în me­sa­je­le pos­ta­te pe Fa­ce­book, dar nu nu­mai aco­lo. Una din­tre de­ci­zi­i­le ce au iri­tat cli­e­nții a fost in­tro­du­ce­rea po­si­bi­li­tății ca șo­fe­rii să anu­le­ze cur­sa chiar da­că fu­se­se con­fir­ma­tă inițial. Șo­fe­rii UBER pot fa­ce acest lu­cru fă­ră cos­turi, deși cli­en­tul plă­tește o ta­xă da­că anu­le­a­ză. Iar șo­fe­rii au fă­cut abuz de acest drept, ale­gând, exact ca ta­xi­me­triștii, cur­se­le ca­re le adu­ce­au su­me mai mari de bani. UBER a pi­er­dut ast­fel un ma­re avan­taj în fața pu­bli­cu­lui de­ja exas­pe­rat de ce­le­bre­le re­fu­zuri ale ta­xi­me­tris­tu­lui ca­re întot­de­au­na mer­ge în altă di­re­cție de­cât cea ce­ru­tă de cli­ent.

In­clu­siv în pre­să s-a scris că întârzi­e­ri­le sunt din ce în ce mai de­se, iar prețu­ri­le unei cur­se nu mai con­cu­re­a­ză une­ori nici pe ce­le „ajus­ta­te“cu „mai­muța“de unii ta­xi­me­triști.

UBER înce­pe să piar­dă prin­ci­pa­lul său avan­taj: ima­gi­nea bu­nă în fața cli­e­nți­lor ca­re nu mai su­por­tau aro­ga­nța, ne­si­mți­rea și hoția ta­xi­me­triști­lor. Mai mult, toc­mai acești ta­xi­me­triști au înce­put să mi­gre­ze ma­siv că­tre UBER, mu­tând cu ei com­por­ta­men­tul cu ca­re au fost obișnu­iți.

Exa­ge­re­a­ză UBER su­me­le ra­por­ta­te ca plăți că­tre bu­ge­te?

Bu­ge­tul sta­tu­lui ar pu­tea pi­er­de 20 mi­li­oa­ne eu­ro pe an da­că de mâi­ne UBER nu ar mai exis­ta – așa su­nă un co­mu­ni­cat al com­pa­ni­ei ce fa­ce re­fe­ri­re la un stu­diu ca­re, așa cum es­te pre­zen­tat în co­mu­ni­cat, pa­re con­stru­it mai de­gra­bă pe re­gu­la de trei sim­plă de­cât pe o cer­ce­ta­re în ade­vă­ra­tul sens al cu­vântu­lui.

Mai mul­te cal­cu­le spun că nu e chiar așa și că, în ori­ce caz, UBER nu a reușit să de­mon­stre­ze că ast­fel stă si­tuația plăți­lor că­tre bu­ge­tul sta­tu­lui.

„Stu­di­ul“, cum îl de­nu­mește UBER și cum pro­ba­bil es­te, dar într-o for­mă ca­re nu a ajuns la pre­să, por­nește de la da­te­le unei so­ci­e­tăți spe­cia­li­za­te în fis­ca­li­ta­te și au­dit. Din ca­pul lo­cu­lui tre­bu­ie spus că ace­as­tă so­ci­e­ta­te, pe nu­me­le său Ja­sill, es­te in­de­pen­den­tă (în sen­sul că UBER ne-a spus că nu exis­tă le­gă­turi di­rec­te de acți­o­na­riat sau alte for­me de con­trol), dar es­te, în ace­lași timp, re­co­man­da­tă chiar pe si­te-ul UBER pen­tru par­te­ne­rii com­pa­ni­ei.

Por­nind de la ci­fra anu­nța­tă de com­pa­nie și luând în cal­cul că UBER reți­ne 25% din înca­să­ri­le șo­fe­ri­lor, iar ta­xa­rea me­die ra­por­ta­tă la veni­turi es­te un­de­va la 1015% (ni­vel nu doar es­ti­mat de sur­se­le din do­me­ni­ul fi­nan­ciar cu ca­re am vor­bit, ci și con­fir­mat de mai mu­lți par­te­neri), sur­se­le Ca­pi­tal spun că par­te­ne­rii UBER nu ar avea de plă­tit mai mult de 7-10 mi­li­oa­ne de eu­ro, cel mai pro­ba­bil spre li­mi­ta de jos a aces­tui in­ter­val.

De alt­fel, pre­su­pu­nând că su­ma anu­nța­tă de UBER, adi­că 20 mi­li­oa­ne de eu­ro, es­te și cea exac­tă, și luând în cal­cul un ni­vel me­diu al ta­xă­rii de 15% (ve­ri­fi­cat de noi in­clu­siv din dis­cuții cu par­te­neri UBER), ar re­zul­ta că veni­tu­ri­le par­te­ne­ri­lor UBER sunt un­de­va la 130135 mi­li­oa­ne eu­ro pe an, deci UBER ar înca­sa de aici cir­ca 33 mi­li­oa­ne de eu­ro pe an, adi­că 25% din to­tal. Păi ci­fra de afa­ceri a UBER Ro­mânia în 2017 (căci pe 2018 nu a ra­por­tat) a fost de nu­mai 7 mi­li­oa­ne de lei și es­te greu de cre­zut că a cres­cut de 30 sau 25 de ori într-un sin­gur an.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.