Ce se va întâmpla în con­ti­nua­re cu pia­ţa in­ter­ban­ca­ră din Ro­mânia?

Noi ne­cu­nos­cu­te apar în pri­vin­ţa fe­lu­lui în ca­re se va des­fășu­ra ac­ti­vi­ta­tea pi­e­ţei in­ter­ban­ca­re du­pă apa­ri­ţia mo­di­fi­că­ri­lor la OUG 114. Aces­tea sunt le­ga­te de schim­ba­rea mo­du­lui de cal­cul al in­di­ce­lui Ro­bor.

Romania Libera - - Prima Pagina - Flo­rin Bu­des­cu

Înain­te de apa­ri­ţia în dez­ba­te­re pu­bli­că a mo­di­fi­că­ri­lor la OUG 114, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, a de­cla­rat că, pen­tru sec­to­rul ban­car, va fi de­cu­plat in­di­ce­le Ro­bor de ta­xa­rea ac­ti­ve­lor fi­nan­cia­re şi va fi înlo­cu­it cu un nou „in­di­ce Ro­bor“, cal­cu­lat du­pă tran­zac­ţi­i­le in­ter­ban­ca­re, „şi sunt con­vins că ci­fre­le vor ară­ta alt­fel“.

Înain­te de apa­ri­ţia în dez­ba­te­re pu­bli­că a mo­di­fi­că­ri­lor la OUG 114, mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, a de­cla­rat că, pen­tru sec­to­rul ban­car, va fi de­cu­plat in­di­ce­le Ro­bor de ta­xa­rea ac­ti­ve­lor fi­nan­cia­re și va fi înlo­cu­it cu un nou „in­di­ce Ro­bor“, cal­cu­lat du­pă tran­zac­ţi­i­le in­ter­ban­ca­re, „și sunt con­vins că ci­fre­le vor ară­ta alt­fel“.

În acest fel – a ară­tat dem­ni­ta­rul – ra­te­le ro­mâni­lor la bănci ar scă­dea. Ar ur­ma ca, du­pă apa­ri­ţia noii OUG, no­ua for­mu­lă de cal­cul să se apli­ce noi­lor cre­di­te în lei cu do­bândă va­ria­bi­lă. Pen­tru ce­le în de­ru­la­re, for­mu­la de schim­ba­re e re­fi­nan­ţa­rea.

„Prac­tic, ro­mânii cu cre­di­te în lei pot fa­ce o ce­re­re de re­fi­nan­ţa­re, la ace­e­ași ban­că sau la alta. (...) Da­că (n.r. – do­bânda) va fi mult mai atrac­ti­vă, da­că ro­mânul va de­ci­de să se re­fi­nan­ţe­ze de la ace­e­ași ban­că, sau altă ban­că, va fi și o com­pe­ti­ţie între bănci și va oferi ro­mâni­lor o fi­nan­ţa­re mai ief­ti­nă, pen­tru că va fi mai atrac­ti­vă co­ta de pia­ţă a aces­tor bănci“.

Ne­cla­ri­tă­ţi

No­ua for­mu­lă de cal­cul, a no­u­lui in­di­ce, nu se apli­că tu­tu­ror cre­di­te­lor în lei cu do­bândă va­ria­bi­lă, ca in­di­ce­le Ro­bor? Ion Ra­du Zi­liște­a­nu, ana­list eco­no­mic, pro­fe­sor de fi­nan­ţe-bănci, spu­ne că „e o ne­cla­ri­ta­te. Co­ta­ţia Ro­bor es­te acum sta­bi­li­tă la ora 11.00 di­mi­nea­ţa, de că­tre fir­ma Thom­son Reu­ters, în fi­e­ca­re zi de tran­zac­ţi­o­na­re“.

De­ta­li­ind: opt bănci co­te­a­ză zil­nic Ro­bor, la ce­le no­uă ca­te­go­rii ale in­di­ce­lui, pe un cu­loar per­mis de co­ta­re. Pe me­dia­na aces­tui cu­loar de co­ta­re e do­bânda de re­fe­rin­ţă a BNR (în pre­zent 1,5%). Mi­ni­mul ad­mis e do­bânda de re­fe­rin­ţă mi­nus 1% – „fa­ci­li­ta­tea de de­po­zit“, iar ma­xi­mul ad­mis e do­bânda de re­fe­rin­ţă +1% „lom­bar­dul“. Ci­ne co­te­a­ză sub sau pes­te acest cu­loar e ime­diat între­bat ce fa­ce de că­tre en­ti­ta­tea de con­trol din BNR.

Thom­son Reu­ters are con­tract cu BNR pen­tru a cal­cu­la zil­nic in­di­ce­le Ro­bor. Fa­ce me­dia arit­me­ti­că, pen­tru ce­le no­uă ma­tu­ri­tă­ţi, sco­ţând din cal­cul cea mai ma­re și cea mai mi­că co­ta­ţie. Sunt opt bănci ce lan­se­a­ză zil­nic co­ta­ţii, între ore­le 10.45 și 11.00, con­tri­bu­ind ast­fel la for­ma­rea obi­ec­ti­vă a in­di­ce­lui Ro­bor.

„Dl Te­o­do­ro­vici pro­ba­bil vrea să fa­că o so­co­te­a­lă a tu­tu­ror tran­zac­ţi­i­lor de pe pia­ţa mo­ne­ta­ră sau in­ter­ban­ca­ră – cum vrem să-i spu­nem – și să sta­bi­le­as­că ast­fel Ro­bor. Adi­că să ia în cal­cul, prac­tic, tran­zac­ţi­i­le efec­ti­ve ce au loc de-a lun­gul unei zi­le de tran­zac­ţi­o­na­re pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră“, cre­de Zi­liște­a­nu.

Dar ace­as­ta – de­cla­ră pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“spe­cia­lis­tul – e o ches­ti­u­ne cu dus și întors. No­ua for­mu­lă de cal­cul ar re­flec­ta tran­zac­ţi­i­le efec­ti­ve, dar „ce­re o gră­ma­dă de cal­cu­le și pon­de­rări. Eu sunt ban­că, tu ești ban­că. Am fă­cut o tran­zac­ţie la 3% do­bândă anua­lă, pe 10 lei. Alte do­uă bănci fac o tran­zac­ţie la 3,2% pe an, pe 100 de lei. Noi tre­bu­ie să pon­de­răm ca să dăm un re­zul­tat co­rect“, atra­ge aten­ţia Ion Ra­du Zi­liște­a­nu.

Do­bânzi ac­ti­ve și pa­si­ve

Pe de altă par­te, gu­ver­nan­ţii vor acum să fa­că cal­cu­le­le și pe di­fe­ren­ţa din­tre do­bânzi­le ac­ti­ve (la cre­di­te) și ce­le pa­si­ve (la de­po­zi­te), cum a de­cla­rat preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Da­că e mar­ja ma­re, in­sti­tu­ţia ban­ca­ră câști­gă mult, sus­ţi­ne Tă­ri­ce­a­nu.

„E ero­nat. Ban­ca are cos­turi de re­fi­nan­ţa­re, ce se cal­cu­le­a­ză du­pă un al­go­ritm com­pli­cat, în func­ţie de ris­cul de ţa­ră, ra­tin­gul ţă­rii, ra­tin­gul băn­cii pe ter­men lung, scurt etc.“, ex­pli­că Zi­liște­a­nu.

Cum ara­tă no­ua for­mu­lă a ta­xei pe ac­ti­ve­le ban­ca­re? „Impo­zi­tul pe lă­co­mie e o ta­xă de foa­me la bu­get. Încă nu văd o for­mu­lă co­rec­tă de cal­cul. Poa­te fi pe di­fe­ren­ţa do­bânzi ac­ti­ve/do­bânzi pa­si­ve, dar co­rec­ta­tă cu niște ris­curi de ţa­ră, de ban­că etc.“, sus­ţi­ne ana­lis­tul eco­no­mic.

În ni­ci­un caz o ta­xă de acest tip, co­re­la­tă cu un in­di­ce de pia­ţă mo­ne­ta­ră, cum e Ro­bor, ori chiar in­di­ce­le Ro­bor re­zul­tat din tran­zac­ţii, nu e sem­ni­fi­ca­ti­vă – atra­ge aten­ţia Ion Ra­du Zi­liște­a­nu. De ce? „Pen­tru că poa­te fi o re­flec­ta­re a stă­rii eco­no­mi­ei ţă­rii, a ni­ve­lu­lui de in­fla­ţie, a mul­tor lu­cruri pe ca­re une­ori Gu­ver­nul le con­tro­le­a­ză. Mi-e te­a­mă că Gu­ver­nul poa­te să in­du­că o sta­re rea pe in­fla­ţie etc., ca să ia mai mul­ţi bani de la bănci“, a de­cla­rat Zi­liște­a­nu pen­tru RL.

Ro­bor-ul fix. En­ti­ta­tea ca­re îl sta­bi­lește

Ar ur­ma să se sta­bi­le­as­că un „Ro­bor“ca­re să ră­mână fix pen­tru un tri­mes­tru, pe ba­za tran­zac­ţi­i­lor din pia­ţă pe pre­ce­den­tul tri­mes­tru – re­zul­tă din de­cla­ra­ţi­i­le ofi­cia­li­lor coa­li­ţi­ei. Cum se va fa­ce ace­as­ta?

„Pro­ba­bil se va fa­ce o me­die a in­di­ci­lor Ro­bor pe un anu­mit ter­men, re­zul­ta­ţi din tran­zac­ţii, cu do­bânzi­le efec­ti­ve prac­ti­ca­te în pia­ţă, și la ace­as­ta se va apli­ca ta­xa pe ac­ti­ve­le ban­ca­re“, cre­de ex­per­tul.

Nu e clar, to­tuși, ce in­sti­tu­ţie va sta­bi­li acest nou in­di­ce Ro­bor. În pre­zent, BNR are con­tract cu Thom­son Reu­ters pen­tru cal­cu­la­rea ac­tua­le­lor co­ta­ţii Ro­bor la ce­le no­uă ma­tu­ri­tă­ţi. Ci­ne va fa­ce noi­le cal­cu­le? „Tre­bu­ie plă­ti­tă și acea in­sti­tu­ţie. Nu știu“, spu­ne Ion Ra­du Zi­liște­a­nu.

Gu­ver­nul sta­bi­lește in­di­ce­le Ro­bor? Ace­as­ta ar fi o încăl­ca­re a in­de­pen­den­ţei Băn­cii Cen­tra­le, sti­pu­la­tă în Tra­ta­tul de ade­ra­re la UE. Nu nu­mai atât, dar, da­că Ban­ca Cen­tra­lă va fi cea ca­re va cal­cu­la acest nou in­di­ce, poa­te fi acu­za­tă de păr­ti­ni­re – afir­mă Zi­liște­a­nu, ex­pli­când că, pe de altă par­te, „lui Thom­son Reu­ters, ca să fa­că și tre­a­ba ace­as­ta, tre­bu­ie să-i mai dai bani. Sau cre­e­zi aici, în ţa­ră, o en­ti­ta­te no­uă ca­re să fa­că acest cal­cul“.

Cum asi­guri in­de­pen­den­ţa de ori­ce gu­ver­na­re a ace­lei en­ti­tă­ţi? Ce faci? Ru­pi con­trac­tul cu Thom­son Reu­ters, ori ace­as­tă com­pa­nie cal­cu­le­a­ză în con­ti­nua­re și ve­chii in­dici Ro­bor? Co­men­ta­ri­ul spe­cia­lis­tu­lui: „Dum­ne­zeu știe!“.

Eco­no­mie de co­man­dă

În func­ţie de ce cri­te­rii se vor fa­ce tran­zac­ţi­i­le in­ter­ban­ca­re da­că Ro­bor ră­mâne fi­xat pen­tru un tri­mes­tru și nu as­cul­tă de le­gea ce­re­rii și ofer­tei, de pe pia­ţa mo­ne­ta­ră? „Nu se poa­te așa ce­va. Ace­as­ta es­te eco­no­mie de co­man­dă. E ca și cum ai fi­xa pre­ţul la ouă sau la car­to­fi“, cre­de Ion Ra­du Zi­liște­a­nu.

Exem­plu com­pa­ra­tiv: anul tre­cut, Erdo­gan, preșe­din­te­le Tur­ci­ei, a blo­cat cur­sul li­rei tur­cești. La un mo­ment dat, eco­no­mia re­a­lă a de­ra­pat. Cur­sul, lă­sat li­ber, pen­tru că nu se mai pu­tea alt­fel, a ex­plo­dat, com­pen­sând. Ban­ca cen­tra­lă efec­tiv nu l-a mai pu­tut ţi­ne în frâu. Acum, Tur­cia e în re­ce­si­u­ne. Cum vor pro­ce­da băn­ci­le pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră?

„Pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră, băn­ci­le se ba­ze­a­ză pe le­gea ce­re­rii și ofer­tei. Pre­ţul ba­ni­lor e do­bânda. Cum să prac­tici do­bândă fi­xă? Vor să întoar­că pe dos toa­tă pa­ra­dig­ma ban­ca­ră, ce­va de ge­nul ani­lor '50. E im­po­si­bil să-mi ima­gi­nez cum poa­te func­ţi­o­na o pia­ţă in­ter­ban­ca­ră cu un in­di­ce Ro­bor fix“, a spus Zi­liște­a­nu pen­tru RL.

Băn­ci­le cum­pă­ră și vând bani pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră, nu­mi­tă și pia­ţă mo­ne­ta­ră, cu o do­bândă. Ace­as­ta es­te Ro­bor, la lei. Ce se va întâmpla cu băn­ci­le când vor dori să cum­pe­re și să vândă bani, când au de­fi­cit, res­pec­tiv ex­ce­dent mo­ne­tar, și nu le va con­ve­ni no­ul „in­di­ce Ro­bor“fix, sta­bi­lit în func­ţie de tran­zac­ţi­i­le pe tri­mes­trul pre­ce­dent?

„Pro­ba­bil vor gă­si de­bușeu în străi­nă­ta­te. Vor lua și vor pla­sa li­chi­di­tă­ţi în/din străi­nă­ta­te pe pi­e­ţe­le fi­nan­cia­re“, spu­ne spe­cia­lis­tul. În ce fel? „Vor fa­ce pla­sa­men­te și vor atra­ge li­chi­di­tă­ţi. Vor in­ven­ta, poa­te, un me­ca­nism nou de bu¼er ca să-și re­gle­ze ne­ce­si­tă­ţi­le zil­ni­ce de li­chi­di­tă­ţi over­ni­ght etc., iar pia­ţa in­ter­ban­ca­ră ro­mâneas­că se va de­po­pu­la și va de­ve­ni din ce în ce mai pu­ţin re­le­van­tă“, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“Ion Ra­du Zi­liște­a­nu, pro­fe­sor de fi­nan­ţe-bănci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.